Jak zadávat seminární práce

Při zadání seminární práce je třeba mít na paměti, že práce musí být pro studenta především intelektuální výzvou. Pokud je práce zadaná nezajímavě (např. shrnout obsah knihy, který lze někde nalézt), studenti budou mít tendenci hledat již hotová řešení a ta odevzdávat. Seminární práce se pak mine vzdělávacím cílem.

Podle zadání seminární práce lze rozlišit několik typů prací:

  • úvahová práce – cílem je, aby student přečetl nějaké materiály a na základě četby sám přišel s vlastními úvahami. Do úvahových prací patří i práce zabývající se hodnotami, kde argumenty vycházejí ze zvoleného hodnotového žebříčku; tyto práce je vhodné rozlišit od klasických úvah.
  • argumentativní esej – cílem je shromáždit dostatek argumentů pro podporu nějakého tvrzení a tyto argumenty uvést ve vhodném logickém celku.
  • řešení problému – cílem je, aby student dobře definoval nějaký problém, prozkoumal možné teoretické postupy řešení a pak na základě určitých kritérií rozhodl pro konkrétní přístup k řešení a ten aplikoval na vybraný problém.
  • aplikace obecného postupu na konkrétní situaci – cílem je vyzkoušet si aplikovat postupy na vybranou situaci, tj. shromáždit dostatek údajů o této situaci (vybrat relevantní!), posoudit vhodnost aplikace a poté použít obecný postup a kriticky zhodnotit jeho užití (tento přístup je podmnožinou seminární práce typu „řešení problému“).
  • vypracování metodiky – nejtěžší typ práce, v němž student prozkoumá všechny dostupné metodiky k řešení určitého typu problému a na základě zkušeností či studia dostupných pramenů (případové studie atd.) navrhne a zdůvodní vlastní metodiku. Tento typ práce je vhodný spíše pro diplomové práce, neboť dříve nemají studenti dostatečné zkušenosti pro zhodnocení používaných metodik).

Podle typu zadané práce se liší i kritéria hodnocení práce, např. u úvahové práce bude podstatným rysem práce její originalita, u aplikace postupu na konkrétní situaci budou kritéria složitější (shromáždění dostatečného množství kvalitních podkladovách dat, dodržení postupu, výběr vhodných metod atd.). Student by měl při zpracování práce znát i tato kritéria. Čím jsou kritéria jasněji formulovaná, tím je student lépe motivován k tomu, aby seminární práci vypracoval sám a podobné práce, které najde při hledání zajímavých zdrojů, použil jen pro inspiraci, a nikoli jako zdroj odevzdávaného textu.

Participace studenta na formulaci zadání: Je vhodné, aby student spolupracoval na zadání tématu. Obvyklý postup je vypsat pouze tematické okruhy a po studentech požadovat, aby tematický okruh zpřesnili svým zadáním problému. V rámci jednoho předmětu tak lze předejít opakování zadání jak mezi semestry, tak u jednotlivých studentů. Jedinečné zadání zamezí plagiátorství nejúčinněji.