Formální požadavky na kvalifikační práce, aneb co po mě škola chce

Obecně platné požadavky pro kvalifikační práce na VŠE:

  • Doporučený rozsah bakalářské práce je 30 normostran, diplomové práce je 60 normostran.
  • Práce by měla mít teoretickou a praktickou část (vyznačuje se aplikací konkrétních metod práce a provedením vlastního kvantitativního nebo kvalitativního výzkumu).
  • Práce obsahuje abstrakt, úvod, jednotlivé kapitoly a závěr, případně také přílohy.
  • Práce musí obsahovat seznam použité literatury, který navazuje na odkazy (citace) v textu a identifikuje tak zdrojovou literaturu.

Konkrétní formální požadavky na psaní závěrečné práce včetně úpravy a formátování textu, definování citačního stylu a podoby seznamu literatury si udávají fakulty a katedry samy.

Více o těchto požadavcích se dozvíte přímo na webových stránkách svých fakult (kateder):

  • FFU:

https://ffu.vse.cz/bakalarske-prace/

https://ffu.vse.cz/wp-content/uploads/page/80/Metodologie-kvalifika%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf

https://ffu.vse.cz/diplomova-prace/

  • FMV:

https://fmv.vse.cz/studijni-informace/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-situace-a-jejich-reseni/statni-zaverecne-zkousky-a-kvalifikacni-prace/

  • FPH:

https://fph.vse.cz/studenti/bakalarske-studium/bakalarska-prace/

https://fph.vse.cz/studenti/magisterske-studium/diplomova-prace/

  • FIS:

https://vse.sharepoint.com/sites/intranet-studenti-FIS/SitePages/Náležitosti-bakalářské-práce.aspx

  • NF:

https://nf.vse.cz/wp-content/uploads/page/1069/Opatreni-dekana-c.2-Nova-Metodika-NF.pdf

  • FMJH:

https://fm.vse.cz/studijni-dokumenty/sablony-kvalifikacnich-praci/

  

Pokud si nejste jisti těmito aspekty své kvalifikační práce nebo máte konkrétní otázky ohledně formálních požadavků na kvalifikační práce, kontaktujte prosím svého vedoucího práce nebo osobu na vaší fakultě, která se kvalifikačním pracím věnuje.