Praktické ukázky citací

Citace ČSN ISO 690 s příklady

V přehledu najdete zjednodušený návod citování podle normy ČSN ISO 690.

Pokud Vám chybí některý z údajů potřebných k citaci nebo neznáte nějakou zkratku (např. nevíte co znamená DOI, ISBN), radu najdete na stránce Nejčastější zkratky využívané při citování.

Vysvětlivky k obecné struktuře citace:

Černý text: základ citace
Modrý text: nepovinné údaje
Tučný šedý text kurzívou: poznámka nebo vysvětlivka
Tvůrce: může se jednat o fyzickou i o právnickou osobu. Může jít i o kolektiv autorů nebo více institucí / firem. Příjmení autora píšeme velkými písmeny, stejně tak název firmy / instituce.
Rok (…..): jedná se o rok vydání. V citaci ho uvádíme na různých místech, podle stylu (harvadský styl, číselný odkaz, průběžné poznámky). Podrobnosti naleznete na stránce Propojení odborného textu a seznamu použité literatury

Dílo zabývající se jedním tématem (např. kniha)

Tištěná kniha

Tvůrce, rok (harvard)Název publikace.  Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání)Další tvůrce (např. u překladů je vhodné uvádět překladatele). Místo: vydavatel, rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Počet stran. Edice, číslo edice (uvádí se pouze, pokud dokument vychází v edici). ISBN (uvádíme, pokud ho dokument má).

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Přeložil Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada, sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary, 1997. Marketing: an introduction. 4th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall International. ISBN 0-13-263120-2.

COOKE, Philip, DE LAURENTIS, Carla, TÖDTLING, Franz a TRIPPL, Michaela. Regional knowledge economies: markets, clusters and innovation. Cheltenham (UK): Edward Elgar, 2007. New Horizons In Regional Science. ISBN 978-1-84542-529-6.

COOKE, Philip et al. Regional knowledge economies: markets, clusters and innovation. Cheltenham (UK): Edward Elgar, 2007. New Horizons In Regional Science. ISBN 978-1-84542-529-6.

E-kniha

Tvůrce, rok (harvard)Název publikace [e-kniha / online].  Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání)Další tvůrce (např. u překladů je vhodné uvádět překladatele). Místo: vydavatel, rok (číselný odkaz, průběžné poznámky) [vid. / cit. datum citování]. Počet stran. Edice, číslo edice (uvádí se, pouze pokud dokument vychází v edici). ISBN (uvádíme, pokud ho dokument má). Dostupné z: /  Dostupné také z: URL

RUBINSTEIN, Ariel. Economic fables [e-kniha]. Cambridge (UK): Open Book Publishers, 2012 [vid. 2013-10-25]. ISBN 978-1-906924-79-9. Dostupné z: http://www.openbookpublishers.com/reader/136

ABBING, Hans. Why are Artists poor?: the exceptional economy of the arts [online]. Amsterdam: Amesterdam University Press, ©2002 [vid. 2013-10-25]. ISBN 90-5356-565-5. Dostupné z: www.doabooks.org/doab?func=fulltext&rid=12928

WATTS, Frank B. Configuration management metrics: product life cycle and engineering documentation control process measurement and improvement [online]. Oxford: Elsevier, ©2010 [vid. 2012-06-05]. ISBN 978-0-08-096445-4. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080964454

ASHBY, M. F. a JOHNSON, K. Materials and design: the art and science of material selection in product design [online]. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010 [cit. 2012-05-29]. ISBN 978-1-85617-497-8. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9781856174978

Digitalizovaná kniha (jako tištěná kniha + URL)

DUARTE, Nancy. Slide:ology: the art and science of creating great presentations. Sebastopol: O’Reilly Media, ©2008. ISBN 978-0-596-52234-6. Dostupné také z: http://proquest.safaribooksonline.com/book/office-and-productivity-applications/9780596522346

Vícesvazkové dílo (označení dílu vložíme za vydání, pokud jde o první vydání, pak za název)

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002. Dějiny českých zemí. ISBN 80-7277-031-4.

Working Paper z CERGE-EI online (jako e-knihu bez ISBN)

STANKOV, Petar. Firm size, market, liberalization and growth [online]. Prague: CERGE-EI, 2013
[vid. 2013-11-01]. Working Paper Series, 485. ISBN 978-80-7343-289-8. ISSN 1211-3298. Dostupné z: http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp485.pdf

Working Paper z CERGE-EI existující v tištěné i elektronické verzi (jako digitalizovanou knihu)

JANDA, Karel. Credit rationing and public support of commercial credit. Prague: CERGE-EI, 2011. Working paper series, 436. ISBN 978-80-7343-237-9. Dostupný také z: http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp436.pdf

Informační leták (jako knihu bez ISBN)

COSMOTRON BOHEMIA & SLOVAKIA. BiblioChip: přehled nejdůležitějších možností, které RFID nabízí. [Hodonín]: Cosmotron Bohemia & Slovakia, © 2011. 1 s.

Norma

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.

Diplomová práce

Tvůrce (student), rok obhajoby (harvard)Název diplomové práce. Místo obhajoby, rok obhajoby (číselný odkaz, průběžné poznámky). Typ práce. Vysoká škola, kde student práci obhájil. Vedoucí práce. Dostupné také z: URL

NELEŠOVSKÁ, Magda. Venture Capital a možnosti jeho využití při expanzi podniku do zahraničí. Praha, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. Vedoucí práce Eva Černohlávková. Dostupné také z: https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46612

Mapa

Tvůrce, rok (harvard)Název publikace. [Označení souboru map][měřítko]. Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání).  Místo: vydavatel, rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Rozměr mapy. Edice, číslo edice (uvádí se pouze, pokud dokument vychází v edici). ISBN (uvádíme, pokud ho dokument má).

Okolí Brna: Ivančicko: turistická mapa. [1:50 000]. Praha: Trasa, 2010. 580 x 770 mm. Edice Klubu českých turistů, 89. ISBN 978-80-7324-259-6.

Osobní rozhovor (nepublikovaný)

Jméno osoby, která zodpovídá dotazy, by mělo být v citaci uvedeno na prvním místě – tedy na pozici prvního autora. Pokud je rozhovor veden spíše formou určité diskuse či polemiky, uvedli bychom tázajícího se hned za jménem dotazovaného.

NOVÁK, Jan a Andrea KUČEROVÁ. Vývoj koronaviru.  Praha, 12.3.2020.

JOHNSON, Frederick. Osobní rozhovor o Glens Falls. Praha, 16. 1. 2015.

Příspěvky v knize

Tvůrce příspěvku, rok (harvard). Název příspěvku. In: ….Citace knihy v níž je příspěvek.

NISHIJIMA, Marislei, Flavia Mori SARTI a Regina Célia CATI, 2019. The Underlying Causes of Brazilian Corruption. In: Robert I. ROTBERG, ed. Corruption in Latin America: How Politicians and Corporations Steal from Citizens[online]. Cham: Springer International Publishing, s. 29–56 [vid. 2019-03-19]. ISBN 978-3-319-94057-1. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-94057-1_2

FRIED, Jason a HANSSON, David Heinemeier, 2010. Prodávejte vedlejší produkty. In: Restart: průvodce podnikatelským minimalismem. Brno: Jan Melvin, s. 102-103. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-04-2.

Kapitola v knize z OECD iLibrary

OECD. Argentina. In: Review of fisheries in OECD countries 2009: policies and summary statistics [Paris]: OECD, 2010, s. 377–387. ISBN 978-9264079755. Dostupné také z: doi: 10.1787/rev_fish_pol-2009-31-en

OECD. Exploring data-driven innovation as a new source of growth: mapping the policy issues raised by „big data“. In: Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation [online]. [Paris]: OECD, 2013, s. 319-356 [vid. 2013-11-01]. Dostupné z: doi: 10.1787/9789264193307-12-en

Sborník

Tvůrce, rok (harvard). Název sborníku [online (musíme uvést u online zdrojů)]. Další tvůrce (např. název konference, pokud je jiný než název sborníku). Místo: vydavatel, rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). [vid. / cit. datum citování (musíme uvést u online zdrojů)]. ISBN / ISSN / DOI (uvádíme všechny identifikátory, které sborník má). Dostupné z: / Dostupné také z: URL (musíme uvést u online zdrojů)

QUINN, Michael S., Len BROBERG a Wayne A. FREIMUND, eds. Parks, peace, and partnership global initiatives in transboundary conservation [online]. Calgary: University of Calgary Press, 2012 [vid. 2013-10-25]. Energy, ecology, and the environment series (Online), no. 4. ISBN 978-1552386439. ISSN 1919-7144. Dostupné z: http://www.deslibris.ca/ID/444836

Příspěvek ve sborníku

Tvůrce příspěvku, rok (harvard). Název příspěvku. In: Citace sborníku v němž je příspěvek.

Příspěvek ve sborníku – tištěný

KRÁMSKÁ, L. Zjišťování premorbidního intelektu v psychologii. In: KRÁMSKÝ, D., ed. Kognitivní věda dnes a zítra. Liberec: Bor, 2009, s. 127–138. CogniSci. ISBN 978-80-86807-55-3.

Příspěvek ve sborníku – tištěný a zároveň dostupný prostřednictvím databáze

TANKOYEU, Ivan, PANIAGUA, Javier, STÖTTINGER, Julian a GIUNCHIGLIA, Fausto. Event detection and scene attraction by very simple contextual cues. In: J-MRE ’11 Proceedings of the 2011 joint ACM workshop on Modeling and representing events: November 30, 2011, Scottsdale, Arizona, USA. New York (USA): ACM, 2011, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-0996-7. Dostupné z: doi: 10.1145/2072508.2072510

Příspěvek v on-line sborníku

TANKOYEU, Ivan, PANIAGUA, Javier, STÖTTINGER, Julian a GIUNCHIGLIA, Fausto. Event detection and scene attraction by very simple contextual cues. In: J-MRE ’11 Proceedings of the 2011 joint ACM workshop on Modeling and representing events: November 30, 2011, Scottsdale, Arizona, USA [online]. New York (USA): ACM, 2011, s. 1-6 [vid. 2012-02-17]. ISBN 978-1-4503-0996-7. Dostupné z: doi: 10.1145/2072508.2072510

SCHUMANN, René. Engineering Coordination: Selection of Coordination Mechanisms. In: Francien DECHESNE, Hiromitsu HATTORI, Adriaan ter MORS, Jose Miguel SUCH, Danny WEYNS a Frank DIGNUM, eds. Advanced Agent Technology [online]. Berlin: Springer, 2012, Lecture Notes in Computer Science, 7068, s. 164–186 [vid. 23. říjen 2013]. ISBN 978-3-642-27215-8. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-27216-5_12

Odborný časopis, magazín, noviny apod.

Název časopisu / novin [e-časopis / online (musíme uvést u online zdrojů)], rok (harvard)Vedlejší názvy. Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání). Místo: vydavatel, datum publikování (např. odkdy časopis vychází) rok (číselný odkaz, průběžné poznámky) [vid. / cit. datum citování (musíme uvést u online zdrojů)]. ISSN / DOI. Dostupné z: / Dostupné také z: URL (musíme uvést u online zdrojů)

Časopis jako celek

Prague Economic Papers: quarterly journal of economic theory and policy [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992-
[vid. 2013-10-25]. ISSN 1210-0455. Dostupné z: https://www.vse.cz/pep/

Číslo časopisu

Psychologie dnes. Praha: Portál, 2012, 15(10). ISSN  1212-9607.

Článek v časopise, magazínu, novinách apod.

Tvůrce příspěvku, rok (harvard). Název příspěvku. Název časopisu / novin [online (musíte uvést u online zdrojů)]. Vedlejší názvy. Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání). Místo: vydavatel (pokud jsou uvedeny), rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Číslování (ročník / vol., číslo / no.), rozsah stran příspěvku [vid. / cit. datum citování]. ISSN / DOI. Dostupné z: / Dostupné také z: URL

MENKHOFF, Lukas a TAYLOR, Mark P. The Obstinate passion of foreign exchange professionals: technical analysis. Journal of Economic Literature. December 2007, vol. 45, no. 4, s. 936-972. ISSN 0022-0515.

MENKHOFF, Lukas a TAYLOR, Mark P. The Obstinate passion of foreign exchange professionals: technical analysis. Journal of Economic Literature. December 2007, 45(4), 936-972. ISSN 0022-0515.

BEETSMA, Roel a Massiomo GIULIODORI. The Macroeconomic costs and benefits of the EMU and other Monetary Unions: an overview of recent research. Journal of Economic Literature. September 2010, vol. 48, no. 3, s. 603-641. ISSN 0022-0515. DOI: 10.1257/jel.48.3.603. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/20778763

Článek v elektronickém časopise

DUFKA, Jiří. StaréMapy.cz – zkušenosti z pilotního provozu. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [vid. 2013-10-31]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/node/7984

GOMES, Orlando. Spatiotemporal inflation dynamics in response to a monetary policy shock. Economics and business letters [online]. 2013, vol. 2, no. 2, s. 54-65 [vid. 2013-10-30]. ISSN 2254-4380. Dostupné z: http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/article/view/9897/9682

Článek v časopise dostupný přes databázi

MENKHOFF, Lukas a TAYLOR, Mark P. The Obstinate passion of foreign exchange professionals: technical analysis. Journal of Economic Literature [online]. December 2007, 45(4), 936-972 [vid. 2013-10-02]. ISSN 0022-0515. Dostupné prostřednictvím JSTOR z: http://www.jstor.org/stable/27646888

ZHU, Yanmei, Xinhua WITTMANN a Mike PENG. Institution-based barriers to innovation in SMEs in China. Asia Pacific Journal of Management [online]. 2012, vol. 29, no. 4, s. 1131-1142 [vid. 2013-10-30]. ISSN 0217-4561. DOI: 10.1007/s10490-011-9263-7. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1140922040?accountid=17203

Článek, který vyšel nejdříve on-line

KOCK, Carl J., SANTALÓ, Juan a DIESTRE, Luis. Corporate Governance and the Environment: What Type of Governance Creates Greener Companies?. Journal of Management Studies [online]. Article first published online 17 March 2011 [vid. 2012-01-16]. ISSN 1467-6486. Dostupné z: doi: 10.1111/j.1467-6486.2010.00993.x

Working Paper dostupný přes SSRN

SALZMAN, Astrid Juliane. The Integration of Sustainability into the theory and practise of finance: an overview of the state of the art and outline of future developments. Journal of Business Economics [online]. April 15, 2013, vol. 83, iss. 6, s. 555-576 [vid. 2013-10-25]. ISSN 1861-8928. DOI: 10.1007/s11573-013-0667-3. Dostupné prostřednictvím SRRN z: http://ssrn.com/abstract=2344247

Rozhovor, publikovaný v tisku

GALLISTL, Vladan a Singer, Miroslav. Intervence nás dostaly na špičku [rozhovor]. EURO. 25. dubna 2016, č. 17, s. 22. ISSN 1212-3129.

GALLISTL, Vladan (tazatel) a Singer, Miroslav (dotazovaný). Intervence nás dostaly na špičku. EURO. 25. dubna 2016, č. 17, s. 22. ISSN 1212-3129.

Legislativa (pokud vychází ve Sbírce zákonů nebo Věstníku)

Zákon

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211-1244.

ČESKO. Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1999/039-1999.pdf

Vládní dokumenty

ČESKO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vyhláška č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 111, s. 5654-5674. Dostupný také z: http//www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb111-05.pdf

Nařízení komise EU

Nařízení Komise (EU) č. 1255/2012 ze dne 11. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12, mezinárodní standard účetního výkaznictví 1, mezinárodní standard účetního výkaznictví 13 a výklad Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví 20. In: Úřední věstník. L 360, 29. 12. 2012, sv. 55, s. 78—144. ISSN 1977-0626. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1494504975382&uri=CELEX:32012R1255

Směrnice EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010. In: Úřední věstník, L 60, 28. 2. 2014, s. 34—85. ISSN 1977-0626. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32014L0017&qid=1494940010899

Mezinárodní smlouva

Smlouva č. 23/2015 Sb. m. s. mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice. In: Sbírka mezinárodních smluv. č. 23/2015, částka 13, s. 5058-5063 Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=23/2015&typeLaw=mezinarodni_smlouva&what=Cislo_zakona_smlouvy

Internetové zdroje (webové stránky, dokumenty zveřejňované na webových stránkách)

Celý web

Tvůrce, rok (harvard)Název hlavní webové stránky / celého webu [online]. Místo: nakladatel (Uvádí se, pokud jde o webové stránky instituce, firmy apod. Místo je sídlo instituce / firmy. Nakladatel je daná instituce nebo firma.), rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Datum aktualizace [vid. / cit. datum citování]. Dostupné z: URL

ČNB. Česká národní banka [online]. Praha: Česká národní banka, © 2003-2015 [vid. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.cnb.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2012. Poslední změna 31.10.2013 14.56 [vid. 2013-11-01]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/

Český rozhlas [online]. [Praha]: Český rozhlas, ©1997-2015 [vid. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/portal/portal/

Webová stránka, nebo dokumenty na nich zveřejňované

Tvůrce, rok (harvard). Název příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla [online]. Místo: nakladatel (pokud nelze dohledat, neuvádí se), rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Datum aktualizace [vid. / cit. datum citování]. Dostupné z: URL

Osobnosti hospodářských dějin. Euroekonom.cz [online]. [vid. 2012-10-30]. Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/osobnosti.php

Příspěvky na webových stránkách

MANKIW, Greg. PhD or not?. In: Greg Mankiw´s blog: random observations for students of economics [online]. 2012-08-11 [vid. 2012-08-31]. Dostupné z: http://gregmankiw.blogspot.cz/2007/08/phd-or-not.html

TAYLOR, Timothy. Richard Thaler on Behavioral Economics. In: Conversable Economist [online]. October 28, 2013 [vid. 2013-10-29]. Dostupné z: http://conversableeconomist.blogspot.cz/2013/10/rilchard-thaler-on-behavioral-economics.html

KLIMÁNKOVÁ, Gabriela. Pojištění chat a chalup: které je nejlevnější?. In: Měšec: váš průvodce finančním světem [online]. 29.10.2013 [vid. 2013-10-29]. ISSN 1213-4414. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/pojisteni-chat-a-chalup-ktere-je-nejlevnejsi/

Výroční zpráva na webu

ACER. Acer Incorporated 2012 Annual report [online]. [Taipei]: Acer, May 7, 2013 [vid. 2013-10-30]. Dostupný z:
http://www.acer-group.com/public/Investor_Relations/pdf/2012_Acer_Annual_Report-English.pdf

Přednáška z HSTalks: The Business and Management Collection

EDMONDSON, Amy C. Teams and learning in organizations [přednáška]. In: HSTalks: The Business and Management Collection [online]. © Henry Stewart Talks. Published on July 31, 2013 [vid. 2016-01-27]. Dostupné z: https://hstalks.com/bm/2599/

Interview, část vysílání TV

LÁSKA, Václav. Interview. In: Hyde Park ČT 24. TV, ČT 24, 30. 8. 2012, 20:05. Dostupný také z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/212411058080830-hyde-park/

YouTube video

PHILLIPS, Ben. Using APA style for references and citations. In: Youtube [online]. Zveřejněno 16. 04. 2012 [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=10eg_GB_A9E&feature=youtube_gdata_player

OPENACCESSNET. Go open access: I. what is open access?. In: Youtube [online]. 18. 03. 2011 [vid. 2012-09-05]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aN1JcfRc6Xs#!

Go open access: I. what is open access?. In: Youtube [online]. 18. 03. 2011 [vid. 2012-09-05]. Kanál uživatele openaccessnet. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aN1JcfRc6Xs#!

Facebook a Twitter status

SCHWARZENBERG, Karel. [Tím, že si uvědomujeme vlastní chyby…]. In: Facebook [online] 10 říjen 2013 v 1:04 [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: https://www.facebook.com/karel.schwarzenberg/posts/10151735567773925

OBAMA, Barack. [„Don’t tell me we can afford to shut down…]. In: Twitter [online]. 25. Říj. 13, 1:19 odp. [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: https://twitter.com/BarackObama/status/393834245497425920

Příspěvek na diskuzním fóru

ATTORNEYPAJA. Re: jak citovat [příspěvek v diskuzním fóru]. In: Diskuze PF UK: diskuzní fóra Právnické fakulty UK [online]. 24.05.12, 22:14 [vid. 2016-01-27]. Dostupné z: https://diskuze.prf.cuni.cz/viewtopic.php?f=1&t=72826#p297976

Konkrétní elektronická zpráva

EREADING.CZ NEWSLETTER. První eknihy od nakladatelství Albatros [online]. 13. května 2013 12:12 [vid. 2013-10-30]. Message-ID: 5190BB7F.5000800@ereading.cz. Dostupné z: Internet

Pozn.: Pokud je elektronická zpráva poslána v rámci elektronické konference, je vhodné doplnit citaci o tuto informaci ve formátu: In: Název konference. Totéž platí v případě, má-li elektronická konference veřejně dostupný archiv.

LONSKÁ, Pavlína. Koncepce rozvoje knihoven – Priorita 19. In: Knihovna [online]. 22. srpna 2013 11:50 [vid. 2013-10-30]. Message-ID: 5215DEF0.6060607@mlp.cz. Dostupné z: http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?A2=ind1308&L=knihovna&T=0&O=D&P=6118

Statistická data z OECD iLibrary

OECD. Economic Outlook No 90 – December 2011 – OECD Annual Projections In: OECD.Stat [online]. Data last updated 28 November 2011 [vid. 2012-08-31]. ISSN 2074-4390. Dostupné z: doi: 10.1787/data-00285-en

OECD. Monthly monetary and financial statistics (MEI): Monetary aggregates – Broad Money (M3). In: OECD.Stat [online]. Data last updated 31-Oct-2013 7:42:27 AM [vid. 2013-11-01]. ISSN 2074-4390. Dostupné z: doi: 10.1787/data-00285-en

Data z PASSPORT

EUROMONITOR INTERNATIONAL. Podíl jednotlivých firem na trhu s kávou v ČR – statistická data vyhledaná dne 30. října 2018. In: Passport [online]. c2013 [vid. 2018-10-30]. Dostupné z: http://www.portal.euromonitor.com

EUROMONITOR INTERNATIONAL. Production of Cocoa, Chocolate and Sugar Confectionery [statistická data]. In: Passport [online]. c2018 [vid. 2018-10-30]. Dostupné z: http://www.portal.euromonitor.com

Data z ČSÚ

ČSÚ [Český statistický úřad]. Vývoj cen průmyslových výrobců (základní období – rok 2005) [online graf]. 16.12.2015 [vid. 2016-01-15]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/25818866/gipccr121615_1.xlsx/12dfa676-ee14-434f-b30f-40bb7463feae?version=1.0

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Příjmy domácností podle postavení osoby v čele domácnosti [tabulka]. In: Český statistický úřad [online]. [Praha]: Český statistický úřad. Vygenerováno 15.01.2016 12:00:35 [vid. 2016-01-15]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&katalog=30847&zo=N&nahled=N&sp=N&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_null_null_&z=T&f=TABULKA&verze=-1&pvo=ZUR01&c=v3__RP2014

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [ČSÚ]. Zahraniční obchod podle zboží a zemí: káva čaj maté koření: dovoz. In: Český statistický úřad. Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí [online]. ©2012. Datum generování: 29.5.2017 09:57:02 [vid. 2017-05-29]. Dostupné z: https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [ČSÚ]. Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP – meziroční index: 2017. In: ČSÚ. Veřejná databáze [online]. Vygenerováno 29.05.2017 10:26:29 [vid. 2017-05-29]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN08B1&z=T&f=TABULKA&skupId=1773&katalog=31779&pvo=CEN08B1&str=v2121&evo=v2327_!_CEN08B1-2017_1&evo=v2261_!_CEN08klasifikacelek_1

Statistická data ze systému časových řad ČNB – ARAD

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA [ČNB]. Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) – aktiva (číslo sestavy = 40675/1013) [tabulka]. In: Databáze časových řad ARAD [online]. Česká národní banka, c2003-2017. Sestava vygenerována dne 16. 5. 2017 [vid. 2017-05-16]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=40675&p_uka=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16&p_strid=AAAAB&p_od=200201&p_do=201703&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C .

Pozn.: pokud by se jednalo o zdroj / dokument, který je na stávající adrese dostupný jen dočasně, je vhodné uvést k němu tzv. cestu, která se dává na konec citace – například: Path: Databáze časových řad ARAD; Statistická data; Měnová a finanční statistika; Měnová statistika; A. Statistika měnového vývoje v ČR; Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB).

Další typy dokumentů

Film

Název filmu [název v jiném jazyce] [typ nosiče (film, DVD, CD, online)] rok (uvedení v zemi produkce) (harvard). Režie Jméno a PŘÍJMENÍ. Země produkce: vydavatel, rok / datum publikování (číselný odkaz, průběžné poznámky). Poznámky (délka filmu, námět apod).

Jméno růže [Il nome della rosa; The Name of the Rose] [DVD]. Režie Jean-Jacques ANNAU. Praha: Warner Bros, 2004. 131 min. Podle stejnojmenné knihy Umberta Eca.

Il nome della rosa [The Name of the Rose] [film]. Režie Jean-Jacques ANNAU.  Itálie / Francie / Západní Německo: Neue Constantin Film/ France 3 Cinema/ZDF Zweites Deutsches Fernsehen, 1986. 131 min. Podle stejnojmenné knihy Umberta Eca.

Počítačový program / software

VÝROBCE rok (využijeme buď rok instalace, aktualizace, nebo přístupu) (harvard). Název programu / softwaru [nosič (software / program / CD-ROM apod.)]. Instalace / Aktualizace [přístup datum].  Dostupnost. Požadavky na systém.

AVAST SOFTWARE. Avast! Pro Antivirus [software]. [přístup 2013-10-30]. Dostupné z: http://www.avast.com/cs-cz/pro-antivirus. Požadavky na systém: Processor Pentium 3, 128 MB RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, Windows 7, Windows Vista (kromě Starter Edition), Windows XP Service Pack 2 nebo vyšší.

MOZILLA EUROPE a MOZILLA FOUNDATION. Mozilla Firefox 4.0 [software]. [přístup 26. dubna 2011]. Dostupné z: http://www.mozilla-europe.org/cs/. Požadavky na systém: PC Windows 2000, XP, Server 2003, Vista 7; 512 MB RAM; 200MB místa na disku.

ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Zotero [software]. Verze Zotero 4.0 for Firefox [přístup 2015-11-25]. Dostupné z: https://www.zotero.org/.
K dispozici pro Mac, Windows, and Linux.

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. 1998 National hospital ambulatory medical care survey [CD-ROM]. Hyattsville: NCHS, 2000. CD-ROM series. 13; no. 25. Požadavky na systém: MS Windows 95/98 nebo Windows NT 4.0 nebo vyšší verze; min. 16 MB RAM, 40 MB volného místa na pevném disku; VGA barevný monitor s rozlišením 640×480; CD-ROM mechanika.