Knihovna

Výroční zpráva CIKS za rok 1999

1. Úvodem
2. Knihovna VŠE – CIKS Žižkov
3. Knihovní síť VŠE
4. Informační servis
5. Specializovaná pracoviště
6. Přílohová část

“Laboratoře a knihovny, sály a kolonády
a klenutí a učené přednášky –
to všecko bude k ničemu, bude – li
chybět moudré srdce a vidoucí oko”

 

(A. de Mello: K pramenům)

1. Úvodem

PhDr. Stanislava Bícová, CSc. bicovas.jpg (6334 bytes)

pověřená ředitelka CIKS VŠE

Každoročně předkládáme akademické obci Vysoké školy ekonomické v Praze a odborné veřejnosti výsledky naší činnosti – tentokrát je to za rok 1999 – pátý rok existence Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS).

Celých uplynulých pět let bylo obdobím, které by se dalo stručně vyjádřit jako “úsilí o změnu” na všech stranách a ve všech ohledech: CIKS totiž vznikl před pěti lety s cílem dosáhnout srovnatelnosti knihovnických a informačních služeb na VŠE s úrovní služeb na předních zahraničních univerzitách. Pět let rozvoje knihovnických a informačních služeb na VŠE a jejich současný stav je podrobně zachyceno ve Zpravodaji VŠE č. 5/1999.

Dnes můžeme konstatovat, že přes poměrně krátkou dobu bylo s vynaložením velkého úsilí několika pracovníků CIKS a s významnou morální i finanční podporou několika akademických funkcionářů na VŠE vybudováno svým způsobem ojedinělé studijní a informační centrum, jehož posláním je především informační zabezpečení studia a vědecko – výzkumné práce na VŠE, ale stejně tak i uspokojování informačních potřeb odborné veřejnosti.

Dokladem ocenění úrovně knihovnických a informačních služeb na VŠE je přijetí CIKS za člena významného evropského společenství 40 knihoven a informačních center ekonomických universit – organizace EBSLG (European Business Schools Librarians Group). Toto společenství rovněž vysoce oceňuje přínos české strany do mezinárodní spolupráce: webmastři CIKS vytvořili a spravují webstránky této organizace na adrese http://www.ebslg.org .

CIKS provozuje rozsáhlý komplex studoven, knihoven a různě specializovaných knihovních fondů: knihovní síť VŠE sestává z 58 knihoven, z toho 50 je knihoven katedrových a střediskových a 8 knihoven a studoven je veřejně přístupných.

CIKS zabezpečuje pro VŠE a odbornou veřejnost informační zdroje v celé jejich šíři – od klasických tištěných materiálů (knihy, časopisy, diplomové práce, working papers zahraničních univerzit atp.) až po elektronické databáze jak na kompaktních discích, tak i zpřístupňované online prostřednictvím Internetu. Informační zdroje získávané nákupem, darem, výměnou jsou CIKS centrálně objednávané a jednotně zpracovávané podle mezinárodních pravidel pro všech 58 knihoven a studoven sítě VŠE.

Které informační zdroje VŠE vlastní – to si může každý kdykoliv zjistit z jakéhokoliv počítače sítě VŠE, stejně jako ze svého domácího počítače napojeného na Internet, a to v souborném katalogu VŠE (Tinlib, Tinweb). Najdete ho na webstránkách CIKS http://ciks.vse.cz/ či přímo na adrese http://library.vse.cz/. V tomto katalogu lze zjistit, kde – v které knihovně VŠE – se nachází každá jednotlivá kniha či časopis, zda je kniha volná k výpůjčce nebo do kdy je půjčena, stejně jako lze z katalogu zjistit, které nejnovější číslo žádaného titulu časopisu bylo do knihoven VŠE dodáno.

Informační zdroje zpřístupňuje CIKS poskytováním celé škály knihovnických a informačních služeb od výpůjček literatury přes bibliografické a referenční informace až k rešeršním službám, meziknihovním a mezinárodním meziknihovním službám. Cestou pro co nejširší dostupnost informačních služeb jsou moderně vybavené knihovny a studovny VŠE , ale i webstránky CIKS v síti Internet.

Statistické údaje dokládající nejen rozsah knihovních sbírek a elektronických informačních zdrojů, ale i rozsah a stupeň využívání knihovnických a informačních služeb, najdete v přílohové části této zprávy. V některých případech – zejména pokud jde o tvorbu souborného katalogu VŠE, čítajícího už více než sto tisíc záznamů, jsou k dispozici i údaje buď za celých pět let, nebo za dva – tři roky, podle toho, kdy byla v dané agendě zavedena automatizace.

Součástí CIKS je odd. Informační servis, které zabezpečuje pro VŠE tvorbu a správu WWW stránek a elektronické informační služby v lokální počítačové síti VŠE. Obsahem nabídky elektronických informačních zdrojů v lokální počítačové síti jsou všechny druhy informací od běžných, každodenních informací až po odborné informace potřebné pro ekonomická studia. Informační servis CIKS takto zpřístupňuje v prostředí VŠE více než 70 databází. V režimu online ze sítě Internet je na VŠE dostupných několik významných plnotextových databází, např. ProquestDirect, EBSCO, Anopress, Electric Library, The Wall Street Journal Interactive Edition atd.

Zachovat dosaženou úroveň knihovnických a informačních služeb na VŠE a pokračovat v jejich zdokonalování znamená stále se vyrovnávat s novými a dokonalejšími informačními technologiemi přinášejícími vyšší pohodlí a spokojenost uživatelům informací. Prostřednictvím rozvojových informačních projektů a poměrně rozsáhlé grantové činnosti se snaží CIKS o zvládnutí všech významných technologických novinek a také o jejich rychlé zavádění do knihovnické a informační praxe. Tyto nové technologie kladou vysoké nároky na kvalifikaci, náročnost a kvalitu práce pracovníků CIKS, což je v rozporu s jejich společenským a platovým oceněním.

Proto bych chtěla závěrem tohoto úvodního slova poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří odvádějí dobrou práci, snaží se zlepšovat knihovnické a informační služby a vytvářet tak přátelské informační prostředí pro akademickou obec VŠE i pro odbornou veřejnost.

2.

Knihovna VŠE – CIKS Žižkov

2.1 Automatizace knihovnických agend s využitím systému Tinlib

Ing. Vilém Sklenák, CSc. – Ing. Jitka Psotová

sklenáks.jpg (50055 bytes) psotovás.jpg (71703 bytes)

správa systému Tinlib

2.1.1 Stav využívání jednotlivých modulů

 • Modul Katalog

Tento modul byl v roce 1999 v provozu již pátým rokem. Během roku nedošlo u tohoto modulu k žádným převratným změnám. Technologická linka zpracování v návaznosti na akvizici i uplatňovaná katalogizační pravidla byly stejné jako v roce 1998. I přesto byl rok 1999 trochu zvláštní díky soustředěnému úsilí o retrokatalogizaci knihovního fondu. Proto byly v průběhu roku víceméně souběžně zpracovávány:

 • nové přírůstky z akvizice,
 • starší knihy, u nichž¨se nepodařilo najít žádné záznamy v externích zdrojích,
 • fond Knihovny CDMS

Údaje o objemu katalogizace jsou shrnuty do tabulek v příloze.

 

 • OPAC – modul přístupu uživatelů z počítačových sítí do katalogu Tinlib

 

Přibližně do poloviny roku 1996 byl přístup do katalogu možný v terminálovém režimu,což platilo pro přístup z lokální počítačové sítě VŠE i z Internetu. S ohledem na snížení zátěže centrálního knihovního serveru a současně s ohledem i na příjemnější ovládání pro uživatele byl v rámci lokální sítě umožněn přístup v režimu klient/server. Pro pohodlnější přístup koncových uživatelů do katalogu i z prostředí Internetu v rámci služby WWW je instalován program TinWeb (viz samostatný odstavec).

 

 • Moduly Akvizice a Správa seriálů

 

Tyto moduly byly v roce 1999 v provozu čtvrtým rokem. Stanovená pravidla i návaznosti na ostatní moduly zůstaly stejné jako v roce 1998.

 

 • Modul Výpůjční protokol

 

Výpůjční protokol byl posledním zaváděným modulem, který je v plném provozu od prosince 1997. Pečlivou přípravou metodických materiálů, soustavou školení pracovnic výpůjčního protokolu, automatizovanými testovacími procedurami se podařilo zabezpečit automatizované výpůjčky ke spokojenosti jak pracovníků Knihovny, tak samotných čtenářů. Zatěžkávací zkouškou byl především počátek semestru v únoru, kdy i přes mírné obavy byl enormní nápor na výpůjčky zvládnut bez problémů a ve srovnání s minulostí byla obsluha čtenářů rychlejší. Rozložení výpůjčních operací z různých časových hledisek (denní doba, dny v týdnu, v průběhu roku) je uvedeno v samostatných grafech, které jsou součástí příloh.

 

 • Přístup do katalogu pomocí služby WWW

 

V posledních letech se projevuje v knihovnách jednoznačný trend, a sice umožnit uživatelům přístup do automatizovaných katalogů prostřednictvím sítě Internet s využitím uživatelského prostředí služby World-Wide Web. Protože producent systému nedodává vlastní řešení, využívá Knihovna zakoupeného původního českého produktu TinWeb. Uživatelům je k dispozici verze, které nabízí bohaté možnosti vyhledávání včetně souběžného prohledávání katalogů jiných knihoven, které také využívají systém Tinlib. Četnost využívání přístupu ke katalogu prostřednictvím služby WWW je znázorněna v grafech, které jsou součástí příloh.

Další aktuální otázkou v souvislosti s externím přístupem do katalogu je možnost využití zavedeného standardu Z39.50. Na řešení tohoto problému pracuje přímo producent systému a dodávka je přislíbena.

 

 • Upgrade systému Tinlib

 

Významnou událostí v provozování systému Tinlib byl přechod na verzi 300. Upgrade byl vynucen předvším problémem roku 2000. Díky přechodu na vyšší verzi došlo také k funkčnímu rozšíření některých modulů.

2.1.2 Doškolování personálu Knihovny VŠE

Je nemyslitelné, aby kdokoliv z personálu Knihovny VŠE, kdo přichází do styku se čtenáři, si nedokázal poradit s běžnými problémy při vyhledávání v katalogu systému Tinlib. Proto je průběžně organizováno základní školení pro nově nastupující pracovníky. Školení má dvě fáze: obsahem té první je všestranná práce s modulem OPAC a na ni návazně jsou formou přezkoušení samostatně řešeny modelové požadavky na vyhledávání.

V souvislosti s provozem modulu Výpůjční protokol je organizováno specializované školení pro pracovnice z oddělení výpůjček. Toto školení probíhá ve třech etapách: úvodní seznámení se všemi funkcemi, zopakování a procvičení nejproblematičtějších operací a závěrečné přezkoušení.

2.1.3 Vliv zapojení CIKS VŠE do projektu Souborného katalogu ČR

Instalace systému Tinlib je rozšířena o zvláštní modul, který je určen pro konverze mezi různými knihovnickými výměnnými formáty. V prvé řadě se jedná o formát UNIMARC, který je standardem pro výměnu záznamů v rámci budování Souborného katalogu ČR.

CIKS VŠE měsíčně provádí exporty nových přírůstků, které jsou pak předávány ve formátu UNIMARC pro další zpracování do Národní knihovny. Záznamy se po nezbytných kontrolách a revizi stávají součástí Souborného katalogu CASLIN, který je dostupný v rámci sítě Internet na WWW serveru www.caslin.cz.

Souborný katalog přešel v roce 1999 z platformy systému Aleph na vlastní systém vyvíjený nad databázovým systémem Oracle. Pracovníci oddělení správy Tinlibu se podíleli na testování vyvíjené aplikace.

2.1.4 Databáze ČLANKY

K aktivitám kolem systému Tinlib také patří udržování databáze článků z ekonomických periodik (českých i zahraničních), která je na základě smlouvy přebírána z Ministerstva financí ČR. V průběhu roku byla databáze pravidelně v měsíčních intervalech aktualizována. Celkem bylo v roce 1999 přidáno 3889 záznamů, celkový počet záznamů v databázi Články činí 27076 uchovávaných záznamů .

2.1.5 Další rozvoj automatizace v rámci knihovní sítě VŠE

V průběhu roku 1999 byly realizovány práce pro další postup automatizace v dalších knihovnách na VŠE.

 • Knihovna Jarov: zahájeny práce na retrokatalogizaci fondu pomocí systému KP-SYS.
 • Knihovna CDMS: zahájeny práce na retrokatalogizaci fondu na základě převodu dřívější databáze v systému Micro CDS/ISIS.
 • Knihovny na katedrách: probíhalo testování systému KP-SYS, ve spolupráci s dodavatelem bylo prováděno přizpůsobování systému potřebám knihovní sítě VŠE. Zavádění do provozu na katedrách se předpokládá ve druhé polovině roku 2000.

2.2 Budování a správa knihovních fondů VŠE

2.2.1 Akvizice informačních zdrojů pro VŠE

Ing. Lenka Bělohoubková bělohoubková.jpg (30893 bytes)

vedoucí oddělení budování fondů

 

 • Stav a podmínky akvizice na VŠE

 

Pravidla, podle kterých se provádí akvizice informačních zdrojů pro VŠE, jsou obsažena v materiálu “Informace pro katedry a ostatní pracoviště VŠE o finančních prostředcích a způsobech získávání,zpracování a distribuce odborné literatury, časopisů, novin a elektronických informačních zdrojů (CD-ROM)”, založeném na příkazu rektora VŠE č. 2/1995 ze dne 1995. Finanční prostředky určené na nákup informačních zdrojů jsou pravidelně po schválení rozpočtu rozdělovány mezi pracoviště rektorátu, fakulty a dílčí knihovny CIKSu. Rozdělení finančních prostředků schvaluje Akviziční výbor CIKS VŠE, který nejméně dvakrát ročně projednává průběh čerpání finančních prostředků. Zástupci fakult a ostatních pracovišť VŠE se také během roku informují v oddělení akvizice o aktuálním stavu čerpání svého finančního limitu.

Oddělení akvizice zajišťuje nákup literatury pro 8 veřejně přístupných knihovních fondů CIKSu a 50 knihoven kateder VŠE, stejně jako pro rektorátní pracoviště a instituty VŠE. V roce 1999 bylo otevřeno Studijní Centrum Jarov, pro které CIKS rovněž zajišťuje základní literaturu umístěnou do volného výběru.

 

 • Přírůstky knihovního fondu v roce 1999

 

Během roku 1999 vzrostl počet knihovních jednotek zpracovaných do systému Tinlib o 16 754, jak uvádí tabulka A 1.1 “Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů VŠE – Stav a přírůstky” ve svém posledním sloupci. Údaje zde uváděné jsou získány z modulu systému Tinlib „Katalog“ a zahrnují i materiály, které nebyly zakoupeny oddělením akvizice, ale byly dodány přímo do oddělení katalogizace. Jsou to diplomové práce VŠE, skripta vydávaná na VŠE a publikace zpracovávané v rámci retrokatalogizace fondu.

Ostatní publikace byly do fondu CIKSu získány nákupem, darem nebo výměnou.

 

 • Skladba přírůstků fondu podle jazyka

 

Více jak polovina všech přírůstků je psána česky. V tab. A 2.2 “ Skladba přírůstku podle jazyka” je uváděno, že je to celkem 10 142 knihovních jednotek. Mezi cizími jazyky je na prvním místě stále angličtina, a to jak ve slovníkové a učebnicové části, tak v odborných publikacích. Oproti předchozím létům však již počet titulů u anglických publikací neodpovídá počtu výtisků. Na dvě desítky titulů se vyskytují ve více multiplikátech. Jedná se zejména o knihy nakoupené z grantových prostředků pro potřeby studentů CEMS. Řada odborných knih v angličtině byla v roce 1999 získána jako dar.

Na třetím místě se překvapivě umístila francouzština. Je to dáno hlavně tím, že řada publikací je dvojjazyčnou verzí , především u publikací OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), a dále tím, že řada starších materiálů ILO (Mezinárodní organizace práce) se v knihovně vyskytuje právě jen ve francouzské verzi. Pro nové přírůstky stále platí, že nejčastěji po anglických publikacích jsou nakupovány publikace německé. Procentní rozložení je znázorněno na grafu u tabulky A 2.2 “Skladba přírůstku podle jazyka”.Zastoupení dalších, na škole vyučovaných jazyků, je nízké. Většinou se jedná o slovníky nebo knižní dary, případně o výměny s partnerskými univerzitami. Viz tabulka A 2.2.

 • Nákup

Během roku 1999 bylo nakoupeno a zkatalogizováno celkem 6 990 knih, z toho 4 542 v jazyce českém a 2 448 cizojazyčných (viz tab. A 2.1 “Skladba přírůstku v roce 1999 podle původu a způsobu nabytí”). Poměr 2 : 1 ve prospěch českých knih byl tedy i v roce 1999 zachován. Je to dáno jak snahou opatřit všechny důležité české publikace ve sledovaných oborech, tak i nákupem multiplikátů publikací, předepisovaných jako povinná či doporučená literatura.

Z tabulky A 1.5 “Zastoupení multiplikátů” lze vyčíst velmi zajímavou informaci právě o multiplikátech. Jen necelá tři procenta titulů knih, zpracovaných do katalogu Tinlib, se v knihovnách CIKSu vyskytují ve více než 20ti exemplářích. Zcela převažují tituly s jedním až pěti výtisky.

Sloupec absolutní počet knihovních jednotek (KJ) v tabulce A 1.5 uvádí další zajímavou informaci: Uvedená 3 procenta titulů jsou téměř třetinou knihovních jednotek fondu. Jedná se především o skripta, ale nad hranici 21 výtisků se dostává každá publikace, která je předepsána pro povinný kurz. Dále pak publikace, která je ve více exemplářích žádána pro několik katedrových knihoven. To, že toto číslo není vyšší, je způsobeno snahou omezit nákup drahých multiplikátů titulů knih..

Pro potřeby institutů bylo také nakoupeno 1 817 kusů publikací, určených k rozdání v jimi pořádaných kurzech. Tyto publikace nebyly zpracovávány do systému Tinlib, modulu Katalog, a proto se v tabulce A 2.1 neuvádí. V tabulce jsou pouze knihy evidované jako majetek VŠE.

Ve finančním vyjádření je celková částka použitá na úhradu nakoupených knih 4 528 045 Kč (viz tab. A 4.1 “Knihy ve finančním vyjádření”). Z prostředků institutů to bylo celkem 506 084 Kč. Grantové prostředky jednotlivých řešitelů daly dohromady částku 1 532 204 Kč. Převážná část grantových prostředků byla řešiteli věnována na nákup cizojazyčných titulů, které byly po zpracování umístěny do katedrových knihoven. Nejvyšší částka z grantu, cca 13 000 EURO z grantu Tempus doc. ing. J. Durčákové, CSc, byla použita na nákup multiplikátů cizojazyčných publikací vhodných pro výuku v kurzech CEMS.

Jediný finanční dar byl 128 161 Kč od Pražské nadace. Byl určen na nákup publikací nositelů Nobelovy ceny za ekonomii a dále na nákup encyklopedií a multiplikátů, potřebných pro doplnění knihovního fondu CIKS – VŠE.

Částka z rozpočtu použitá na nákup byla nezvykle vysoká: celkem 2 361 596 Kč. Způsobilo to několik faktorů :

 • oddělení časopisů získalo kvalitní akviziční politikou mimořádnou slevu cen a dále i během roku obdrželi od vydavatelů a nakladatelů větší množství dobropisů,
 • koncem roku byl navýšen rozpočet o částku cca 240 000 Kč na uhrazení literatury nakoupené pro Studijní centrum Jarov.

To vše vedlo k tomu, že se na nákup knih mohlo vynaložit více peněz než v předcházejících letech. Rovněž oddělení akvizice ušetřilo pomocí nejrůznějších typů slev částku kolem 87 000 Kč, kterou následně využilo k dalším nákupům.

 

 • Knižní dary

 

Během roku bylo zpracováno celkem 5 261 výtisků publikací uváděných jako dary. Z toho cizojazyčných 3 708 výtisků (viz tab. A 2.1 “Skladba přírůstku v roce 1999 podle způsobu nabytí”). Necelá polovina z tohoto množství je retrokatalogizace z předchozích let. Jedná se především o publikace OSN, ILO, OECD. I tak je ale poměr českých a cizojazyčných darovaných publikací opačný než u nákupů. Této situace se podařilo dosáhnout změnou akviziční politiky při získávání darů. České multiplikáty jsou po dohodě s dárci rozdávány studentům i učitelům. Příkladem by mohl být dar firmy Linde, kde se jednalo o cca 2 500 publikací. Řada dárců poskytuje hodnotné dary pravidelně každý rok, např. ambasády a ministerstva. Celkem byly do knihoven získány tímto způsobem publikace v hodnotě cca 1 344 315 Kč.

Také během prodejních výstav odborné literatury jsou jako úhrada pronájmu vybírány publikace, kterých se VŠE nedostává. Počet firem prodávajících v areálu VŠE se ustálil na 9. Většina z nich ale uspořádala dvě a více akci v obou semestrech roku 1999.

Seznam dárců s finančním vyčíslením jejich knižních darů je uveden v příloze „Seznam dárců publikací za rok 1999“. V této tabulce jsou uvedeny pouze knižní dary, které byly zaevidovány jako majetek VŠE a nikoliv publikace následně rozdávané.

Řadu publikací nabízených jako dar musíme bohužel odmítnout. Jedná se o knihy, které zcela neodpovídají tématickému profilu našeho fondu, případně o pseudodary, tj. o publikace, které nám jsou “darovány” s žádostí o zaplacení poplatků či s dodatečně zasílanými fakturami. V roce 1999 se již zmenšilo množství takovýchto materiálů, ale stále je dosti značné.

Mezi publikace, které CIKS dostává zdarma, patří i diplomové práce a skripta vydávaná na VŠE. Roční přírůstek byl 995 diplomových prací a 4 062 skript (viz tab. A 1.1 “Stav a přírůstky”). Finanční hodnota skript, v případě, že by je bylo nutné koupit, činí 344 259 Kč.

Darem jsme také dostávali publikace na kompaktních discích (CD-ROMy). V roce 1999 se jednalo celkem o 26 titulů. Většina CD-ROMů pochází z Evropské Unie a je určena pro EDS (Evropské dokumentační středisko). Kromě Evropské Unie nám CD-ROMy zasílá dalších 12 institucí. CD-ROMy jsou evidovány Informačním servisem CIKS VŠE a zpřístupňovány v síti nebo v Mediotéce CIKS VŠE. Předpokládáme, že od roku 2000 budou CD-ROMy také zahrnuty do souborného kataogu VŠE Tinlib.

 

 • Mezinárodní výměna publikací

 

Výměnou za časopis Prague Economic Papers jsme díky spolupráci redakce tohoto časopisu získali během roku 1999 od zahraničních univerzit celkem 339 titulů jejich working papers. Dále dostáváme 1 výtisk časopisu “Ekonomické Rozhl’ady”, který je zpracováván v oddělení časopisů. Počet institucí, se kterými CIKS VŠE realizuje mezinárodní výměnu, je stále stejný, a to 16.

 

 • Knižní veletrhy

 

V průběhu roku 1999 se pracovnice akvizice účastnily 4 knižních veletrhů : Londýnského, Lipského, Frankfurtského a Pražského. Katalogy vydávané literatury a kontakty získané na těchto veletrzích byly využívány všemi zájemci z řad učitelů i pracovníků školy. Na těchto veletrzích se také podařilo získat slevy, které umožnily za výhodné ceny doplnit fondy knihoven zejména o zahraniční literaturu. Tyto slevy bohužel učitelé VŠE využívají mnohem méně, než by bylo žádoucí.

 

 • Výklad statistických údajů akvizice informačních zdrojů za období 1995 – 1999

 

Na základě údajů v tabulce A 1.1 ”Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů VŠE – Stav a přírůstky” si lze udělat přehled, jak se mění politika doplňování knihovních fondů během pěti let. Je zřejmé, že během let dochází ke změně typů zpracovávaných publikací. Po prvních dvou letech dochází k poklesu množství zpracovávaných skript. První dva roky se jednalo především o retrokatalogizaci , v posledních letech již jde o zpracování současné produkce. Z tohoto úhlu pohledu je zřejmé, že se vlastně o žádný výrazný pokles nejedná.

Oproti tomu u zpracovávaných diplomových prací je patrné, že rok od roku stoupá jejich množství. Je to způsobeno tím, že stále více kateder pravidelně odevzdává práce svých diplomantů a tím se jejich fond stává úplnějším.

V řádku “ostatní” jsou zahrnuty tituly, které nejsou ani skripty, ani diplomovými pracemi. Během let dochází k nárůstu těchto titulů. I když nárůst na první pohled vypadá jako pozvolný, rozdíl mezi rokem 1995 a rokem 1999 je více než 50 procent.

Další tabulka, která umožňuje srovnávat rok 1999 s předchozími léty, je tabulka A 4.1 “Knihy ve finančním vyjádření”. Zdrojem dat pro ni byl modul akvizice systému Tinlib. Na první pohled je z ní zřejmé, k jak prudkému nárůstu finančních objemů použitých na nákup knih došlo během posledních let. Ne všechno lze připsat na vrub inflaci. Více než dvojnásobek v roce 1999 oproti roku 1996 není srovnatelný s nárůstem cen knih v tomto období. Vyšší nákup v roce 1999 byl možný také díky akviziční politice oddělení časopisů, kterému se podařilo získat mimořádné slevy při nákupu časopiseckých titulů. Finance takto ušetřené byly použity právě na nákup knih.

Objem nákupů z rozpočtových prostředků stoupá poměrně pomalu. Propad v roce 1998 byl mimo jiné způsoben i ekonomickými balíčky. Nákupy z grantů a nákupy z prostředků institutů oproti tomu rostou velikou rychlostí. Je to dáno i větší informovaností grantových řešitelů o možnostech nákupu knih. Finanční dary kolísají, ale dá se říci, že rok od roku klesají. Ubývá sponzorů, kteří by knihovně poskytli finanční prostředky. Dárců knih však stále přibývá a zvyšuje se i kvalita knižních darů.

 

 • Shrnutí roku 1999 z pohledu akvizice informačních zdrojů

 

V roce 1999 došlo oproti roku 1998 k výraznému nárůstu finančních prostředků použitých na nákup publikací. Nárůst činil 1 385 472 kč (viz tab. A 4.1 “Knihy ve finančním vyjádření”) a byl způsoben :

 • větším objemem nákupů z grantových prostředků,
 • větším objemem nákupů z prostředků institutů,
 • úsporami finančních prostředků v oddělení časopisů a jejich následném využití na nákup knih,
 • navýšením finančních prostředků na nákup knih koncem roku.

Došlo k zlepšení v komunikaci s učiteli a řešiteli grantů. Ve větší míře využívají služeb akvizice při výběru literatury z katalogů, při jejím zajišťování i pro průběžné informování o čerpání finančních prostředků na nákup knih. Pro snadnější komunikaci se více využívá objednávání pomocí elektronické pošty. O citlivých objednávkách, které je třeba zajistit v nejkratším možném termínu, jsou žadatelé průběžně informováni.

Příznivou změnou je i skutečnost, že objednávky z grantů se nekumulují pouze do období konce roku, ale přicházejí ve zvýšené míře už od poloviny roku. Bohužel celkově – přes přiznivý vývoj – stále služeb akvizice využívá jen malé procento vyučujících. Úkolem pro příští rok je hledat nové cesty, jak pasivní učitele lépe informovat a motivovat k přímé spolupráci s odd. akvizice CIKS a k vyššímu využívání informačních zdrojů klasických i elektronických.

Během roku byly oddělením akvizice kontaktovány organizace a instituce, které již v předchozích letech poskytly CIKSu hodnotné knižní dary. S řadou z nich bylo dohodnuto pravidelné poskytování titulů knih v námi požadovaném počtu multiplikátů tak, aby je bylo možné zařadit do fondu v co nejkratší době od jejich vzniku.

Prodejní výstavy, konané v areálu VŠE, se staly pravidelnou záležitostí. Firmy si rezervují termíny často i měsíce dopředu a jejich knižní dary jsou plánovány se značným předstihem podle potřeb VŠE.

Výměna publikací se spolupracujícími institucemi stagnuje. Stále častěji dochází k tomu, že univerzity začínají své working papers a časopisy zveřejňovat prostřednictvím internetu. Zájem o spolupráci z jejich strany je, my jim ale můžeme nabídnout pouze časopis “Prague economic papers”, který je jediný v anglickém jazyce.

2.2.2 Věcné zpracování knihovních fondů VŠE

Mgr. Petra Kajanová kajanová.jpg (57839 bytes)

oddělení budování fondu

Během roku 1999 došlo v oddělení věcného zpracování k několika personálním změnám. Jejich důsledkem byla nutnost změnit návaznost pracovních operací v celé zpracovatelské lince. Jmenná katalogizace nyní předchází katalogizaci věcné. Od poloviny roku jsou všechny prvky věcného zpracování vkládány pracovnicemi tohoto oddělení přímo do počítače bez mezistupně jejich zápisu na průvodku.

Jedná se o tyto údaje:

 • klasifikační znaky MDT
 • předmětové skupiny
 • základní znak MDT, který ve formě hřbetního štítku slouží k zařazení publikace na regál ve volném výběru ve studovnách knihoven VŠE. K nim od druhé poloviny roku přibyla i studovna Studijního centra Jarov spravovaná Výpočetním centrem VŠE
 • označení typu dokumentu v katalogizačním záznamu

K věcné klasifikaci dokumentů se od října 1996 stále používá zkrácené vydání Mezinárodního desetinného třídění (Artifex, Praha 1994). Předmětové skupiny jsou tvořeny volně a k jejich přidělování slouží soubor autorit v systému Tinlib. CIKS VŠE nepoužívá k věcnému zpracování žádný tezaurus.

2. 3 Zpracování knihovních fondů

Eva Bazalová bazalovás.jpg (61950 bytes)

vedoucí oddělení zpracování fondu

Rok 1999 lze považovat za určitý mezník v tom smyslu, že byl překročen počet 100 000 knih podchycených v elektronické podobě v katalogu TINLIB. Při jmenném zpracování jsou důsledně používána pravidla AACR a akceptovány novinky ze standardizace a národní katalogizační politiky.

V rámci včleňování původně samostatných knihovních fondů do systému TINLIB byly převedeny do katalogu TINLIB starší studijní a odborné publikace Kolejní knihovny Jarov, čímž byl tento fond kompletně zpřístupněn v elektronické podobě. Z cca 3 000 svazků beletrie, sloužící potřebám studentů ubytovaných na kolejích Jarov bylo zpracováno do KP- systému 1 726 svazků. Tento knihovnický systém umožní půjčování beletrie nezávisle na centrálním výpůjčním systému TINLIB.

V krátkém časovém úseku bylo zpracováno a částečně i opatřeno hřbetními štítky 1 778 svazků pro nově vzniklé Studijní centrum Jarov. Byl ukončen převod rozdílného způsobu signování v dílčích fondech Knihovny P. Eislera a Mediotéky na standardní signatury VŠE. Obsah příručních skladů těchto knihoven byl převeden a lokalizován do hlavního skladu CIKS VŠE. Nově bylo započato s převodem knihovního fondu Knihovny CDMS Veleslavín do elektronického katalogu.

Systematické retrospektivní zpracovávání knihovního fondu na Žižkově postoupilo k roku 1987. V elektronickém katalogu je i řada mnohem starších knih, které jsou zpracovávány cestou výpůjčního protokolu v případě, že si je některý uživatel chce vypůjčit (tím je do elektronického katalogu převáděna pouze „živá“ část knihovních fondů VŠE). Elektronický katalog dnes podává ucelený přehled o knihovních fondech CIKS VŠE za posledních 12 let.

Vedle toho plynule probíhá katalogizační zpracování nových přírůstků a jejich fyzické zpracování ( tisk identifikačních znaků – signatur a hřbetních štítků a adjustace knih). Zpracované knihy jsou distribuovány do knihoven a na pracoviště a katedry VŠE. Záznam o jejich převzetí je veden v oddělení zpracování fondu CIKS VŠE.

Do katalogu TINLIB bylo v roce 1999 zpracováno 23 600 knihovních jednotek. Metodika použitá pro statistiku nezachycuje v tabulce A1.1. Stav a přírůstky monografické dokumenty zpracované pomocí konverze z jiného systému nebo opakovanou aktualizací dříve zhotoveného záznamu. Je zde tak uváděn pouze počet záznamů vyhotovený v aktuálním roce. V roce 1999 je v této tabulce uváděn počet knihovních jednotek 16 754. Rozdíl mezi skutečně zpracovaným přírůstkem je 6 840 záznamů nebo úprav záznamů.

V druhé polovině roku došlo v oddělení zpracování fondu k zásadní změně při postupu zpracování dokumentu, viz kapitola 2.2.2 Věcné zpracování knihovních fondů VŠE. Jedině tak bylo možné vyrovnat se s nepříznivými faktory jako je personální obsazení nebo současné hardwarové vybavení.

V roce 1999 proběhla revize fondu studovny VŠE a té části skladu, která je již zpracována v TINLIBu. Po revizi následoval převod řady publikací na jinou lokaci, zpravidla do skladu. 202 diplomových prací bylo ze studovny vyřazeno a převedeno do archivu. Do katalogu byly zapsány nově zjištěné ztráty a záznam o vyřazení publikace, viz tabulka Úbytky v katalogu TINLIB. Tyto A3.3 údaje musí být do jednotlivých záznamů doplňovány ručně. Ke konci roku 1999 součet vykazovaných úbytků činil 1 896 knihovních jednotek.

2.4 Agenda časopisů CIKS – VŠE

 

Jana Šloufová šloufovás.jpg (93883 bytes)

centrální agenda časopisů

Agenda časopisů objednává a zpracovává časopisy jak pro knihovny CIKS VŠE, tak i pro katedry a všechna ostatní pracoviště VŠE.. Nákup časopisů je hrazen2* z rozpočtu knihovny, z grantů nebo i z výnosů hospodářské činnosti jednotlivých fakult VŠE. Většina časopisů je na základě výběrového řízení odebírána od 3 velkých dodavatelů. Některé tituly časopisů je nutné objednávat jednotlivě přímo u redakcí časopisů nebo jejich distributorů.

 

 • Počty titulů časopisů a způsoby jejich získávání

 

V roce 1999 bylo objednáno celkem 728 titulů ( 217 českých a 511 zahraničních) , z toho 15 deníků. To je o 56 titulů více než v roce 1998. Další stovky titulů dostává VŠE zdarma darem, ojediněle též prostřednictvím mezinárodní výměny za časopis Prague Economic Papers. Přibližně polovina odebíraných titulů je uložena ve studovně k volnému výběru a ostatní jsou předávány na katedry nebo pracoviště VŠE. Časopisy, které jsou objednány a hrazeny z rozpočtu CIKS VŠE, jsou katedry podle platných pravidel povinné zpřístupnit zájemcům z řad akademické obce VŠE.

 

 • Struktura časopiseckých darů je následující

 

  :

Z finančního hlediska představuje největší dar již několik let deník The Wall Street Journal Europe, který VŠE dostává v počtu 150 výtisků, z toho 60 výtisků je rozdělováno mezi učitele VŠE a ostatní jsou k dispozici studentům..

V roce 1999 dostával CIKS VŠE zdarma také 150 výtisků časopisu Prague Business Journal. Ke konci roku nám bylo darováno rovněž 250 výtisků časopisu Computerworld (č. 48-52). Významný dar představují časopisy, které vydává OECD, a dále časopisy, které docházejí zdarma do Evropského dokumentačního střediska CIKS VŠE. Celková přibližná finanční hodnota těchto darů je 6 500 000 ,- Kč.

 

 • Přístupnost časopisů

 

Časopisy jsou zpracovávány do modulu seriály systému TINLIB. Všechny tituly časopisů na VŠE včetně místa jejich uložení a posledního dodaného čísla – jsou tak zjistitelné odkudkoliv – z jakéholiv PC lokální počítačové sítě VŠE nebo z Internetu – v souborném katalogu VŠE – TINLIB. Katalog obsahuje rovněž informace o starších ročnících některých vázaných titulů časopisů.

Seznam periodik, které byly objednány centrální agendou časopisů CIKS pro VŠE na rok 2000 je možné si prohlédnout na http://ciks.vse.cz/ciks/casop (v dřívějších letech byl tento seznam vydáván také v tištěné podobě, nyní je publikován pouze elektronicky na uvedené adrese).

2.5 Studovna a výpůjční protokol

Karla Koubková koubkovás.jpg (42969 bytes)

vedoucí studoven a výpůjček

 

 • Studovny

 

Ve studovně je celkem 18 942 knihovních jednotek ve volném výběru a odborné časopisy a noviny: jsou zde k dispozici skripta vydávaná VŠE, diplomové práce VŠE za posledních pět let, odborné monografie, slovníky, encyklopedie, jazykové učebnice, working papers ze zahraničních univerzit, literatura rezervovaná pro kurzy VŠE- zejména časopisecké články, sbírky zákonů, statistické ročenky. materiály OSN, ILO a depozitní fond OECD.

Je zde také trvalá výstavka nových knižních přírůstků určených pouze pro tuto studovnu na Žižkově, která se obměňuje jedenkrát za měsíc. V úplnosti lze všechny nové přírůstky v knihovnách VŠE vyhledat v katalogu TINLIB na adrese http: // CIKS.VSE.CZ.

Informační materiály uložené ve studovně jsou většinou půjčovány prezenčně. Cizojazyčné dokumenty, které Knihovna VŠE – CIKS má pouze jednou, se půjčují ze studovny na krátkodobou výpůjčku. Krátkodobá výpůjčka má žluté označení na štítku se signaturou. Dokumenty ve studovně jsou řazeny podle MDT (mezinárodní desetinné třídění) a jsou také vybaveny elektronickým zabezpečením proti krádežím. I přes tato opatření bylo v roce 1999 zadrženo při krádežích 8 osob. Za tento přestupek je uložen trest zákazu přístupu do studovny po dobu jednoho semestru.

V roce 1999 využilo služeb studovny celkem 214 870 čtenářů (oproti 189 242 čtenářů v roce 1998 – došlo tedy k ke zvýšení o 13,5 %) a k prezenčnímu studium bylo ze skladu do studovny vydáno 5600 dokumentů (oproti 5442 dokumentů v roce 1998 – nárůst o 2,9 %).

Pro účely orientace ve fondu studovny je k dispozici pět PC. Čtenářům slouží tři samoobslužné kopírky na karty. Za rok 1999 bylo na těchto kopírkách zhotoveno 690 137 listů kopií formátu A4 v celkové hodnotě 1 283 814,25 Kč. Učitelé VŠE využili kopírování v hodnotě 5 660 Kč.

 

 • Výpůjční protokol

 

Výpůjční protokol využívá od prosince 1997 systém automatizovaných výpůjček TINLIB, který přinesl zrychlení procesu půjčování publikací. Čtenáři mají ve výpůjční hale k dispozici 11 PC k vyhledávání literatury, z toho jeden PC je určen k individuální kontrole lhůt vracení literatury. Výhodné je, že si čtenáři mohou v elektronickém katalogu zjistit, kde je požadovaný dokument umístěn, zda je volný k výpůjčce nebo připraven k vyzvednutí, popřípadě – kdy bude vypůjčený dokument vrácen do knihovny.

V roce 1999 bylo zaregistrováno celkem 8 197 uživatelů (z toho bylo 6 674 studentů VŠE, 84 učitelů VŠE, 53 zaměstnanců VŠE, 368 čtenářů z veřejnosti, 991 studentů jiných škol a 27 čtenářů z veřejnosti s volným vstupem). Proti roku 1998, kdy bylo zaregistrováno celkem 7 552 čtenářů, jde o nárůst o 8,5 %. Viz tabulka B 1 v přílohové části této zprávy.

Během roku 1999 se uskutečnilo 89 403 výpůjček, což bylo o 22,4 % více než v roce 1998. Bylo vystaveno 10 protokolů o ztrátě – shodou okolností stejný počet jako v předcházejícím roce.

 

 • Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

 

V rámci meziknihovní výpůjční služby bylo v roce 1999 vyřízeno 276 výpůjček na základě 328 požadavků (tj. 84,1 %). Tato služba ojediněle zajišťuje i fotokopie článků z časopisů. V roce 1999 bylo poskytnuto celkem 52 fotokopií časopiseckých článků.

 

 • Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

 

 

Mgr. Eva Havlíková havlíková.jpg (5535 bytes)

informační servis CIKS

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (dále MMVS) je nabízena Knihovnou VŠE – CIKS již od roku 1995. Zájem o zprostředkování MMVS mezi uživateli – zaměstnanci VŠE rok od roku roste. Ve srovnání s rokem loňským to bylo dokonce o 158% více.

Do konce roku 1999 bylo podáno 88 žádostí o MMVS, v roce 1998 byly zaregistrovány 34 objednávky. Z celkového počtu 88 bylo 79 objednávek kladně vyřízeno, 5 žádostí se vrátilo bez vyřízení – zahraniční knihovny buď žádanou publikaci nevlastnily, nebo nepůjčovaly absenčně, ve 4 případech byly žádanky předány k vlastnímu vyřízení, neboť se dodatečně zjistilo, že požadovaná publikace, či kopie článku z časopisu se nachází v některé z knihoven přímo v Praze.

Pokud bychom se chtěli podívat, jak vypadá rozložení zájmu o výpůjčky mezi jednotlivými fakultami, zjistili bychom, že uživatelé z jednotlivých kateder Fakulty mezinárodních vztahů podali 30 žádanek, Fakulta informatiky a statistiky a CIKS mají stejně po 12 objednávkách, následuje Fakulta podnikohospodářská s 11 a Fakulta národohospodářská s 9 žádankami a konečně Fakulta financí a účetnictví má na svém kontě 3 objednávky. O těchto 77 kladně vyřízených objednávek zažádalo celkem 20 uživatelů – učitelů a zaměstnanců VŠE. Počty žadatelů jsou přímo úměrné počtu výpůjček (např. F2 – 30 objednávek – 6 uživatelů, F3 – 11 objednávek – 3 uživatelé atd.)

Celková částka zaplacená za tyto výpůjčky pro pracovníky VŠE činila 7240,- Kč., (z toho 5 500,- Kč. za knihy a 1740,- za kopie článků z časopisů. Zahraničním knihovnám byly v rámci MMVS zaslány 2 publikace, obě jsou již vráceny.

2.6 Recepce a Klub Knihovny VŠE – CIKS

 

Miroslava Boháčová bohacova.jpg (5319 bytes)

recepce Knihovny VŠE – CIKS

Recepce Knihovny VŠE – CIKS na Žižkově poskytuje základní informace o činnosti a provozu všech knihoven CIKS – VŠE / bez ohledu na to, kde jsou umístěny /.

Recepce spravuje vstupní prostory knihovny včetně šatnových boxů a včetně informačních pultů a tabulí, kde jsou aktuálně doplňovány informační materiály a dále poskytuje tyto služby: vystavuje průkazy pro externí návštěvníky knihovny, vydává klíče od šatnových boxů / tyto jsou určeny výhradně pro čtenáře studovny / a také nabízí placené služby, t.j.: laminování dokladů, zhotovování kroužkových vazeb.

Mimoto recepce zajišťuje rezervaci Klubu knihovny VŠE – CIKS, který je přednostně určen zejména pro prezentace informačních zdrojů na VŠE a pro akce související. Konají se zde také různé přednášky, semináře a prezentace firem. Recepce vede knihu hostů a skupinových návštěv a exkurzí: v roce 1999 se konalo 7 diplomových nebo specializovaných seminářů, kterých se zúčastnilo 75 účastníků, 3 prezentace s účastí 30 návštěvníků a 22 exkurzí, při kterých si přišlo prohlédnout prostory knihovny 430 osob – většinou zahraniční studenti. Při exkurzích bylo snahou zaměstnanců knihovny seznámit účastníky především s knihovnickými službami, poskytovanými pracovníky Knihovny VŠE – CIKS.

3. Knihovní síť VŠE

 

Síť knihoven VŠE je tvořena veřejně přístupnými knihovnami a studovnami provozovanými CIKS, Knihovnou Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, Studijním centrem Jarov provozovaným Výpočetním centrem VŠE, a dále také 50 katedrovými a střediskovými knihovnami VŠE , které mají charakter příručních knihoven učitelů a zaměstnanců VŠE. Všechny knihovní fondy s výjimkou Knihovny Fakulty managementu v Jindřichově Hradci jsou centrálně doplňovány a zpracovávány CIKS do souborného katalogu VŠE – Tinlib.

3.1 Studijní knihovna Jižní Město

 

Mgr. Verona. Miletinová miletinovas.jpg (5904 bytes)

vedoucí Studijní knihovny Jižní město

Studijní knihovna Jižní Město (SKJM) je organizační součástí CIKS -VŠE. Je umístěna v objektu VŠE na Jižním Městě, kde působí již pátým rokem. Jejím posláním je přispívat knihovnicko-informačními službami k vytváření optimálních podmínek pro individuální studium zejména studentů 1.ročníků a pro studium jazyků na VŠE. Tomuto záměru odpovídá i organizační členění knihovny do tří studoven: studovny hlavní, s všeobecně zaměřeným knihovním fondem, studovny s počítači a jazykové studovny. Pod správu SKJM patří i přidružená pracoviště – Správa identifikačních karet a Studentský klub.

V roce 1999 se SKJM zaměřila na rozšíření a zkvalitnění služeb uživatelům, jak při provozu knihovny, tak i v informační a poradenské činnosti. Vzhledem k rostoucím požadavkům na využití audiovizuálních a elektronických zdrojů a prostředků výpočetní techniky, SKJM se v uplynulém roce věnovala jejich zabezpečení a aktualizaci.

 

 • Fond knihovny

 

Knihovní fond byl v uplynulém roce průběžně doplňován podle tématického zaměření studoven a podstatně se zvětšil fond skladu vzhledem k rostoucím potřebám absenčních výpůjček (viz tabulka A 1.2 a A 1.3). Fond knihovny tvoří několik částí:

a) knihovní fond evidovaný souborným katalogem TINLIB činil k 31.12.1999 celkem 8 334 knihovních jednotek, z toho 633 elektronických audiovizuálních knihovních jednotek.

b) starší knihovní fond, který byl převzat ze zrušeného Ústředního ústavu národohospodářského výzkumu (ÚÚNV) a z bývalého fondu Ústřední ekonomické knihovny je zachycen v systému ISIS, který je zpřístupněn v lokální počítačové síti VŠE a činí 1 436 knihovních jednotek. Dílčí fond bývalého ÚÚNV vyžadující obsahovou prověrku činí 3 694 knihovních jednotek.

Pro studenty je nejvýznamnější aktuální, nově doplňovaný fond, který je přístupný prostřednictvím souborného katalogu TINLIB.

Přírůstek za rok 1999 činil 1 235 knihovních jednotek, z toho 92 jednotek multimediálních. Jedná se o komplety CD-ROM, audio a videokazet, zejména k jazykové a počítačové výuce. Výrazně doplňovala skladbu knihovního fondu periodika- domácí i zahraniční provenience. V roce 1999 SKJM odebírala celkem 87 vybraných titulů orientovaných podle specifického zaměření studoven.

K optimální profilaci knihovny přispěla dobrá spolupráce s katedrami a s akvizičním oddělením CIKS, zejména při zabezpečování titulů akreditované literatury pro 1.ročníky studia a pro jazykovou výuku.

Knihovní fond SKJM byl v roce 1999 doplněn knihovními jednotkami v přibližné hodnotě 310.000,- Kč, což odpovídá rozpočtovým prostředkům určených na akvizici SKJM, která je zajištěna centrálně CIKS -VŠE.

V roce 1999 byla v letních měsících provedena fyzická revize knihovního fondu SKJM zpracovaného v systému TINLIB. Bylo zrevidováno celkem 7 366 knihovních jednotek.

Po skončení revize byly shledány nedostatky v lokaci revidovaných jednotek v důsledku reorganizace fondu z předcházejících let. Vzhledem k tomu, že se jednalo o relokaci celkem 1 784 jednotek přistoupilo se ke komplexnímu snímání přírůstkových čísel v automatizované podobě.

 

 • Studovny

 

Studijní knihovna JM měla pro prezenční studium vyhrazeno ve třech studovnách celkem 65 míst. Hlavní studovna s 34 studijními místy je vybavena základními druhy informačních dokumentů a vybranými tituly periodik pro odborné studium , zejména pro studium v 1.ročnících.

Hlavní studovna je členěna na dvě části: první tvoří výpůjční pult s recepcí, kopírkou a počítači pro vyhledávání v katalogu, v druhé části je umístěn prezenční fond a studijní boxy. Počet studijních míst se stále více ukazuje jako nedostačující, o čemž vypovídá statistika návštěvnosti studoven. Srovnání s minulými roky svědčí o stále stoupající návštěvnosti uživatelů, a tím i vytíženosti studijních míst, zejména v průběhu semestrů. Jak dosvědčuje porovnání statistických údajů (viz tabulka E 1.3a,b) stoupla návštěvnost v této studovně např. v měsíci dubnu 1999 až na 184 uživatelů denně, což znamená frekvenci vytíženosti studijního místa 5,4. V listopadu 1999 obrat na jednom studijním místě činil 6,3.

Informační a poradenská činnost měla stoupající trend, což souvisí mimo jiné i s tím, že převážná část nových studentů jevila daleko větší zájem o knihovnu a její služby, než první ročníky v minulých letech. Také noví uživatelé se většinou v této knihovně teprve seznamovali se základními otázkami využívání knihovního informačního systému (viz tabulka E 2.2).

Výrazně vzrostl zájem o absenční služby, které tato studovna poskytuje od roku 1998. Počet absenčních výpůjček se ve srovnání s tímto rokem zvýšil více než čtyřnásobně (viz tabulky E 2.1 a E 4). K nezbytné optimalizaci výpůjčního procesu přispěje zavedení automatizovaného výpůjčního protokolu plánované v modulu systému TINLIB. V souvislosti s tím se v úzké součinnosti s oddělením centrální akvizice neustále buduje knihovní fond skladu SKJM.

Počítačová studovna je zaměřena na práci s informacemi prostřednictvím počítačové sítě a Internetu. Studovna je vybavena 13 PC a třemi tiskárnami, jedno místo je vyhrazeno pro studium nebo práci s notebooky. Fond studovny byl aktualizován vzhledem k narůstajícím potřebám ve vývoji počítačového software a hardware. Uživatelé měli k dispozici bohatý výběr relevantních monografií, příruček, CD-ROM a periodik, zaměřených na oblast informatiky, počítačů a výpočetní techniky. Návštěvnost této studovny byla v průběhu dne nárazová v souvislosti s režimem výuky. Nejvyšší intenzitu návštěvnosti zaznamenala tato studovna na začátku semestrů (viz tabulky E 1 a E 1.3). Hlavní důraz v práci s uživateli byl kladen na informovanost pracovnic při řešení široké škály informačních potřeb, a to nejen v oblasti studijní literatury, ale i v oblasti hardware a software, technické a programové obsluhy PC.

V uplynulém roce se postupně dařilo inovovat a aktualizovat zastaralé technické zařízení v této studovně, které bylo při zahájení provozu SKJM zkompletováno ze starých PC. Podařilo se částečně modernizovat vybavení studovny o nová PC, a tím i zabezpečit práci s novějším software v prostředí Windows NT.

Jazyková studovna, jejímž posláním je rozvíjení jazykových znalostí studentů ve vyučovaných jazycích formou individuálního studia, na 18 pracovních místech umožňovala uživatelům práci na audio a video přehrávačích, satelitních stanicích TV a dvou programově upravených PC pro interaktivní výuku jazyků s použitím multimediálních CD-ROM. Nabízela vedle rozmanitého fondu jazykových učebnic, slovníků, encyklopedií a příruček a výběru cizojazyčných novin a časopisů i systematicky doplňovaný, bohatý výběr elektronických a audiovizuálních médií. Vedle těchto zdrojů byly využívány pro doplnění výuky audio a video kazety, (viz tabulka E 3). Velký zájem byl o zpravodajství a informace zprostředkované čtyřmi satelitními TV přijímači na 61 cizojazyčných televizních stanicích. Do budoucna bude třeba obnovit i zastarávající audiovizuální techniku v této studovně.

Klub SKJM je pátým rokem přiřazeným pracovištěm s 22 místy, které slouží k občerstvení, ale i k doplňkovému studiu v období největší vytíženosti studoven. Nabízí solidní fond domácích periodik. Návštěvnost Klubu byla v roce 1999 celkem 12 047 návštěvníků.

Celkem využilo v roce 1999 služeb studoven SKJM 48 183 uživatelů a průměrná návštěvnost za měsíc činí 4 818 uživatelů, za den 227 uživatelů (viz tabulka E 1.1 a E 1.2 ), což je v porovnání s rokem 1998 o 7 250 uživatelů a o 1 345 informačních dotazů více (viz tabulka E 4).

Zvýšený zájem studentů o služby knihovny způsobily mimo jiné i včasné a vyčerpávající informace o poskytovaných službách CIKS a jeho knihovní sítě formou vstupů do úvodních seminářů, které jsou povinné pro nově přijímané studenty VŠE.

Pro informaci a seznámení se službami SKJM byla zpracována pro školní rok 1999/2000 informační brožura Studijní knihovna Jižní Město, edice Informační servis č.16, která je podrobným průvodcem pro uživatele knihovny. Vedle informací o provozu a poskytovaných službách obsahuje i aktuální seznamy akreditované literatury pro studium 1. ročníků a jazykovou výuku na škole.

Ve dvou studovnách, hlavní a jazykové, jsou umístěny kopírky – jejich využití je uvedeno v tabulce E 2.3. V roce 1999 bylo na nich zhotoveno 114 125 kopií.

Závěrem je možno konstatovat, že vzrůstající zájem uživatelů o informační zdroje a informační služby poskytované SKJM potvrdily potřeby a cíle definované před pěti lety při vybudování knihovny tohoto profilu a zaměření v rámci knihovní sítě CIKS.

Zavedení automatizovaného výpůjčního systému, rozšíření počtu studijních míst a důsledná výchova informačních pracovníků a následně i uživatelů směřující k vyššímu využívání nových informačních technologií je primárním úkolem Studijní knihovny JM pro další období.

3.2 Knihovna CDMS Veleslavín

 

Jana Křížová krizovas.jpg (5305 bytes)

vedoucí Knihovny CDMS

 

 • Základní údaje

 

Knihovna CDMS poskytuje služby uživatelům z řad odborné veřejnosti, studentům a profesorům VŠE i jiných vysokých škol, studentům doktorandského studia VŠE, studentům US Business School, pracovníkům různých firem a podniků a posluchačům zde pořádaných managerských kurzů.

Knihovní fon k 31.12.1999 činil 7 871 knihovních jednotek. Veškerý knihovní fond je umístěn v uzavřeném skladišti, není zde volný přístup ke knihám.

Od listopadu 1999 se převádí knižní fond Knihovny CDMS do katalogu systému Tinlib.

Přírůstek knihovního fondu za rok 1999 činil 200 knih. V porovnání s rokem 1998 je to o 40 knih méně.

 

 • Služby uživatelům

 

Nově registrovaných uživatelů bylo v roce 1999 celkem 72 (studenti 45, zaměstnanci 3, veřejnost 24). V porovnání s rokem 1998 je to o 2 uživatele více. Od roku 1996 do 31.12.1999 bylo zaregistrováno celkem 278 uživatelů.

Absenčních výpůjček bylo v roce 1994 celkem 4 900 – v porovnání s rokem 1998 je to o 200 výpůjček více.

Prezenční výpůjčky (půjčování knih, novin a časopisů pouze do studovny), poradenství – poskytování bibliografických informací včetně telefonických objednávek knih, vyhledávání knih v katalogu ISIS a Tinlib, kopírovací služby.

Využití kopírky v roce 1999 – 3.100 stran A4. Poplatky vybrané za rok 1999 činily 2 541,- Kč (čtenářské průkazy 800,- Kč, kopírování 1 741,- Kč).

 

 • Profil knihovního fondu

 

Jako v předchozích letech se knihovna orientuje především na nejnovější literaturu z oblasti marketingu, managementu , účetnictví, bankovnictví a reklamy. Nachází se zde i knihy příručkového charakteru (encyklopedie, slovníky jazykové i naučné), knihy z oboru oceňování nemovitostí či základní právnická literatura (včetně kompletní Sbírky zákonů od roku 1993). Knihovna též nabízí k prezenčnímu studiu 5 titulů zahraničních časopisů, 2 tituly zahraničních novin, 19 titulů českých časopisů a 7 titulů českých novin. V roce 1999 se skladba knihovního fondu navíc rozšířila mimo jiné o publikace týkající se problematiky EU, jež jsou veřejností velmi žádané.

3.3 Kolejní knihovna Jarov

 

Karla Koubková koubkovas.jpg (5785 bytes)

vedoucí studoven a výpůjček Knihovny VŠE – CIKS

Kolejní knihovna Jarov půjčuje skripta, učebnice a odborné časopisy studentům VŠE, kteří jsou ubytováni ve stejnojmenném areálu a vlastní platnou (registrovanou v Knihovně VŠE na Žižkově) průkazku uživatele. Zvláštností tohoto knihovního fondu je také fond beletrie, který je půjčován, ale není doplňován.

V této knihovně slouží studentům 2 PC, umožňující vyhledávání v souborném katalogu VŠE – Tinlib.

V roce 1999 knihovnu navštívilo 19 596 studentů ( o 6,2 % více než v roce 1998), krátkodobých výpůjček bylo 45 502 (o 14,1 % méně než v předchozím roce), z toho bylo 467 výpůjček beletrie ( o 10 % méně než v roce 1998).

3.4 Mediotéka – multimediální studovna
Fakulty financí a účetnictví

Jaroslava Borníková bornikova.jpg (4901 bytes)

správce Mediotéky

Studovna je součástí komplexu studoven CIKS VŠE a je umístěna ve staré budově na Žižkově. K dispozici je zde 12 multimediálních PC, dále 1 PC pro přístup do souborného katalogu VŠE Tinlib, 1 PC s překladovým slovníkem (český jazyk x anglický jazyk) a 1 PC pro přístup do databáze ABI Inform, s plnými texty časopiseckých článků ze 400 titulů časopisů na CD-ROMech. Na 1 PC je také umožněno prohlížení CD, např. příloh odborných časopisů, které jsou odebírány CIKS. Je zde celkem 15 studijních míst.

V multimediální studovně jsou k dispozici plné texty k systému ABI/Inform (400 titulů na CD-ROM). Systém obsahuje anglická abstrakta časopiseckých článků k 1 500 titulům odborných časopisů evropských i amerických. Vyhledávání v onlinové verzi této databáze – v systému ProquestDirect – bylo v roce 1999 umožněno ze všech PC celé lokální počítačové sítě VŠE .

Plné texty ze systému ABI/Inform je možné si objednat buď elektronickou cestou (e-mail: Medio@vse.cz) nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na www stránkách CIKS (http://ciks.vse.cz), popř. osobně nebo telefonicky. Učitelé VŠE mají tištěné kopie zdarma, studenti VŠE a studenti programu CEMS za vytištění plného textu ze systému platí za 1 stranu A4 2,50,- Kč a ostatní 5,– Kč/za 1str. A4. V současnosti poptávka po takto získávaných kopiích časopiseckých článků poněkud poklesla – právě kvůli dostupnosti onlinové verze této databáze prostřednictvím Internetu.

Studovna poskytuje knihovnické a informační služby pro studenty a učitele VŠE. Ve velké míře je využívána zejména studenty zahraničního studijního programu CEMS i studenty dalších zahraničních studijních programů. K poskytovaným službám patří poradenství při vyhledávání v knihovním katalogu TINLIB, technická a softwarová obsluha PC, tisk časopiseckých článků z databáze ABI/Inform.

V průběhu zimního semestru 1998 byla zpřístupněna ve studovně nová informační služba „English Monitoring of Czech Press“. Jde o denní monitoring českých novin v anglickém jazyce s tematickým zaměřením na ekonomické informace, které denně docházejí prostřednictvím elektronické pošty. Tento monitoring je ve studovně k dispozici v tištěné formě a nejvíce je využíván zahraničními studenty programu CEMS, v elektronické podobě je tato služba trvale umístěna v lokální počítačové síti VŠE.

V roce 1998 byla v Mediotéce provedena zásadní změna struktury jejího knihovního fondu a výpůjčního systému: stavění a značení knižních publikací bylo sjednoceno s hlavní studovnou, tzn. k tématickému stavění se používá MDT. Veškeré výpůjčky se realizují zásadně automatizovaně prostřednictvím výpůjčního protokolu v hlavní studovně Knihovny VŠE – CIKS.

V lokální počítačové síti Mediotéky jsou s využitím serveru UltraNet k dispozici další databáze (viz tab. C1.4).

3.5 Knihovna P.Eislera a Evropské dokumentační středisko (EDS)

 

Ing.Ivana Poplšteinová poplstejnova.jpg (4535 bytes)

vedoucí knihovny a EDS

Obě knihovny jsou součástí komplexu studoven ve staré budově VŠE na Žižkově. K původní knihovně P.Eislera Fakulty mezinárodních vztahů (F 2) bylo v září 1998 připojeno Evropské dokumentační středisko, jelikož obsahové zaměření obou se částečně překrývá (politologie, sociologie, Evropská unie, cestovní ruch, Czech Trade, E.I.U.Country Reports).

Fondy obou knihoven jsou vedeny v souborném katalogu TINLIB. Publikace jsou ve volném výběru v Knihovně P.Eislera stavěny podle MDT, v Evropském dokumentačním středisku podle tematické struktury požadované EU. Kromě monografií určených ke krátkodobým výpůjčkám je ještě prezenčně k dispozici cca 120 titulů periodik, referenční příručky, statistiky a encyklopedická literatura.

V knihovně je 24 studijních míst, takže je možné poskytovat uživatelům více individuální přístup, než je tomu ve velké studovně. Součástí knihovny je i učitelská studovna s trvalou rezervací a zajišťováním speciálních služeb pro vyučující (např. rezervování literatury, poskytování kopií vybraných materiálů, instruktáže pro systém TINLIB na PC aj.). Pracovníci ve studovně zajišťují také konzultační služby pro rešeršní oddělení CIKS.

V roce 1999 byly ve studovně EDS instalovány 2 počítače koupené z daru Ministerstva zahraničních věcí. Na těchto počítačích mohou uživatelé v lokálním režimu využívat 9 instalovaných databází se vztahem k EU (tab. C 2.3), případně navštěvovat doporučené internetové stránky obsahující informace o EU. K dispozici jsou také CD-ROM s 2-3měsíční retrospektivou Official Journal (serie C a L) a 3x týdně docházející CD-ROM Official Journal-Supplement (tab. C 2.2). Tyto možnosti návštěvníci hojně využívají pro získávání aktuálních informací o EU a jejím rozšiřování.

Lze konstatovat, že činnost EDS se stále rozšiřuje, počet publikací a zájem o ně stoupá. Už nyní se ukazuje, že společné prostory KPE a EDS nebudou do budoucna stačit a pravděpodobně bude nutné zvažovat i možnost jejich rozdělení.

3.6 Knihovna Fakulty managementu Jindřichův Hradec

 

Pavla Přibylová pribylova.jpg (4312 bytes)

vedoucí knihovny

Knihovna poskytuje služby pedagogům, studentům všech forem studia a zájemcům z řad veřejnosti. Knihovní fond /14 745 kj/ je budován v souladu s profilem fakulty, tak, aby byl uživatelům knihovny zajištěn přístup k co největšímu rozsahu titulů.Tato zásada je korigována konkrétními finančními prostředky, určenými v příslušném roce na nákup fondu. Maximálního využití finančních prostředků je dosahováno regulací počtu multiplikátů a zařazením nakoupených titulů především do studovny, kde je zajištěna dostupnost všem zájemcům.Roční přírůstek byl 1 399 kj .

822 zapsaných uživatelů fakultní knihovny využívalo služeb půjčovny, studovny a čítárny časopisů, možnosti kopírování nejrůznějších materiálů umístěných ve fondu studovny. Bylo zhotoveno 1215 kopií z materiálů knihovny / pracovníkem/. V samoobslužném režimu bylo z materiálů knihovny nakopírováno za 23 434. Kč.

Celkem bylo v roce 1999 9 829 absenčních výpůjček. Meziknihovní výpůjční služby využilo 66 uživatelů. Jiným knihovnám byly poskytnuty 4 výpůjčky z fondu knihovny FM. Fond studovny /cca 2500 kj/ byl nově roztříděn a uspořádán. Pro vstup do studovny /stat. evidence/ a hlídání klíčků od šatnových skříněk byl uveden v říjnu 1999 do zkušebního provozu program, který využívá identifikační karty studentů a zaměstnanců fakulty. Návštěvnost studovny byla 18 670 uživatelů.

Bylo zpracováno 13 tištěných bibliografií Nové knihy.Tyto materiály slouží k informaci o nových titulech a jejich umístění ve fondu.. Byl zpracován seznam diplomových a bakalářských prací obhájených v r. 1999. Jedním z hlavních úkolů v r. 1999 mimo zajištění běžného provozu knihovny byla rekatalogizace 13 120 kj do nového automatizovaného knihovnického systému TINLIB-T-Series. Z uváděného celkového čísla bylo do T-Series zpracováno / fyzicky přečíslováno, systematicky zatříděno, doplněno předmětovými hesly/ 6 394 kj, což představuje 3 112 zkatalogizovaných titulů.

V červnu r. 1999 byl ve spolupráci s Městskou knihovnou v J. Hradci a Oblastním výborem Svazu knihovníků a informačních pracovníků uskutečněn 3 -denní seminář na téma: „Rozvoj tvořivosti, akceptování a zvládnutí změny“ Tento seminář byl organizován pro pracovníky knihoven jihočeského kraje a několika pracovníků Národní knihovny. V Týdnu knihoven byla uskutečněna literárně-historická procházka po J. Hradci pro studenty především prvního ročníku, byl zorganizován prodej zlevněných knih, v určených hodinách v tomto týdnu byly předváděny vstupy a vyhledávání v katalozích a databázích knihoven v ČR.

V rámci celoživotního vzdělávání se zúčastnili pracovníci knihovny různých odborných seminářů pořádaných NK, SKIPem /Katalogizační pravidla AACR2, Automatizace knihoven, Knihovny současnosti’99 a kurzů pořádaných fakultou /MS Word, Excel, Internet/.

Provoz knihovny /návštěvní doba studovny 39,5 hod., půjčovny 26,5 hod.v týdnu/ zajišťovali tří pracovníci /2 knihovnice a l pracovník na civilní službě/.

4. Informační servis

 

Ing. Jana Hartmanová hartmanova.jpg (6017 bytes)

vedoucí Informačního servisu CIKS

4.1 Rešerše, bibliografické a referenční informace

Mgr. Libuše Simandlová – Ing. Jana Hartmanová
Informační servis CIKS

simandlova.jpg (4846 bytes)

V porovnání s rokem 1998 (viz Výroční zpráva za rok 1998) jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu o rešeršní služby (o cca 113%). Celkem bylo vypracováno 64 jednorázových rešerší, z toho 28 pouze z interních zdrojů, 23 z interních i externích a 13 pouze z externích zdrojů. Převládají žadatelé interní (39 žadatelů – nárůst 77%), jimž jsou poskytovány služby zdarma. Uživatelům externím, jichž bylo v roce 1999 celkem 25 (nárůst 213%), jsou poskytovány služby placené. Příjem za tyto rešerše činil v roce 1999 Kč 5 697,-.

Vypracované rešerše jsou archivovány v elektronické podobě a v průběhu roku 2000 budou nabízeny na www stránkách CIKS a prostřednictvím tištěných letáků v prostorách knihovny.

Tematicky lze rešerše rozčlenit zhruba takto:

 • management podniku

 • personální management

 • EU, evropská ekonomická integrace

 • ekonomická žurnalistika

 • ekonomika podniku

 • obchodní podnikání

 • doprava

 • politologie

 • marketing

 • finance

 • zdravotnictví

V rámci referenčních služeb (ústních i telefonických) bylo vyřizováno v průměru denně 13 dotazů různého druhu a úrovně – od jednoduchých až po žádosti o rešerše. Struktura dotazů se příliš nezměnila, zhruba jednu třetinu tvořily dotazy patřící spíše do působnosti orgánů školy – informace o přijímacím řízení a o podmínkách studia všeobecně.

Nejčastější dotazy a požadavky:

 • anotace a plné texty českých odborných časopisů

 • faktografické údaje (statistiky, ekonomické ukazatele, …)

 • materiály k určitému tématu (reference, informace o možnostech zadávání rešerší)

 • informace z právního systému ASPI

 • materiály Evropské unie

 • služby knihovny a studoven všeobecně

4.2 Elektronický informační servis v lokální počítačové síti VŠE

Ing. Jana Hartmanová
vedoucí Informačního servisu CIKS

Elektronické informační zdroje nabízené akademické obci jsou přístupné ze všech cca 1500 PC v lokální počítačové síti školy. Přístup do informačního servisu je adresný, tj. po přihlášení uživatele k síti školy. Informační služby a zdroje jsou věcně rozčleněny a jsou v současné době nabízeny v šesti základních rubrikách:

 • Základní informační servis

 • Interní informační servis

 • Knihovnicko-informační servis

 • Nabídka kompaktních disků

 • Informační zdroje pro ekonomická studia

 • Informace o studiu

I přes rostoucí využívání Internetu se Informační služby v počítačové síti VŠE těší stále značné oblibě, v absolutních číslech dokonce počet přístupů mírně stoupá. Potvrzují to i údaje z tabulky C1.6, porovnávající statistické údaje od roku 1996. Růst požadavků v rubrikách Základní informační servis (ZIS), Interní informační servis (IIS) a Informační zdroje pro ekonomická studia (IIZ) dokumentuje nejen stále větší orientaci uživatelů na informace v elektronické podobě, ale také fakt, že tyto informace nebyly v roce 1999 k dispozici na www stránkách školy. K častějšímu využívání rubriky IIZ jistě přispělo také vyřazení Ekonomicko-informačního servisu (EIS), který v podstatě zdvojoval prezentaci databází, ze struktury lokálního informačního servisu.

Opačný trend, tedy pokles informačních požadavků nebo jejich stagnaci, vidíme u zbývajících rubrik. Informace z Knihovnicko-informační servisu (KIS) byly z větší části převedeny i na www stránky http://ciks.vse.cz, což se spolu s rostoucími možnostmi uživatelů připojení z domova jeví jako hlavní příčina poklesu zájmu o informace v lokální síti. Nabídka CD-ROM slouží pouze jako souhrnný přehled, informující uživatele o novinkách na CD-ROM prezentovaných v síti v ostatních rubrikách. Vzhledem k tomu, že hlavní nákupy se uskutečnily v letech 1995/96 a nabídka CD-ROM se již prakticky nerozšiřuje, využívání rubriky stagnuje a bude tedy ze struktury vyřazena.

Obdobný trend ve využívání databází prostřednictvím UltraNetu v Mediotéce dokumentuje tabulka C1.4:. I zde můžeme pozorovat pokles požadavků na zdroje, které jsou k dispozici prostřednictvím Internetu (například plné texty periodik, mapa) a na zdroje, které nejsou aktualizovány. Zájem o faktografické informace naopak dokazuje počet požadavků na nově doplněnou součást Firemního monitoru – Finanční profily.

Využívání lokálního servisu v průběhu kalendářního roku je výrazně ovlivněno rozdělením na semestry, zkoušková období a prázdniny, což dokumentuje i tabulka C1.2.

Z celkového počtu 79 databází a aplikací, které jsou k dispozici uživatelům v rámci VŠE, je 45 zpřístupněno prostřednictvím počítačové sítě, z toho 34 na CD-ROM. Ostatní jsou k dispozici v multimediální studovně Mediotéky a v Evropském dokumentačním středisku VŠE.

Přehled elektronických informačních zdrojů je uveden v tabulkách číslo C2.1, C2.2 a C2.3. Z tabulky C2.1 lze získat informace nejen o počtu titulů na CD-ROM, ale i o jejich specifikaci, periodicitě a dostupnosti podle prostředí. Tabulka C2.2 informuje o informačních zdrojích s výjimkou titulů na CD-ROM, tabulka C2.3 uvádí přehled zdrojů, dostupných v lokálním režimu v EDS.

4.3 Tvorba a správa WWW stránek CIKS

Ing. Jana Hartmanová
vedoucí Informačního servisu CIKS

Struktura WWW stránek CIKS nezaznamenala v průběhu roku 1999 žádné výrazné změny, což je jistě i jednou z příčin stagnace nebo poklesu zájmu o rubriky „knihovnické“ a důvodem pro komplexní změny ve struktuře. Obohacením obsahu stránek CIKS tak bylo prakticky pouze jejich doplnění v závěru roku 1999 o nabídku online přístupů http://ciks.vse.cz/ – Vyhledávací služby, seznamy.. do databází plných textů českých i zahraničních periodik a na server ČSÚ.

Strukturu stránek CIKS navíc jistě také ovlivnila i nutnost nadále prezentovat námi vytvořené a spravované aplikace, které by měly být součástí WWW stránek školy, protože ty prakticky neměly v roce 1999 svého správce. Na stránkách CIKS tedy byly prezentovány aplikace Telefonní seznam http://lide.vse.cz, Seznam studentských e-mailových adres http://email.vse.cz, kompletní Anotace všech předmětů vyučovaných na VŠE http://ciks.vse.cz/predmety a Nabídka kurzů, obsahující i časy, místnosti a vyučující jednotlivých kurzů http://ciks.vse.cz/predmety. Servery CIKS byly a jsou také využívány při výuce studentů VŠE. Například na katedře Informačního a znalostního inženýrství je výuka kurzu IZI491 docenta Raucha podporována aplikacemi, které jsou k dispozici na adresách http://barbora.vse.cz a http://crisp.vse.cz. Abychom zjednodušili používání těchto aplikací, získaly některé z nich vlastní doménové adresy.

Rovněž stránky Spolku knihovníků evropských obchodních škol (EBSLG – European Business Schools Librarians‘ Group), které jsou vytvořeny a spravovány webmastery CIKS, získaly v roce 1999 vlastní doménovou adresu http://www.ebslg.org.

Seznam, tvořící výběr nejžádanějších stránek na serveru CIKS.VSE.CZ v letech 1998 a 1999 je uspořádán do tabulky C1.1. Výběr je seřazen podle počtu přístupů „HITS“, tj. kolikrát byla daná stránka zobrazena. Kromě uvedených položek se na předních místech objevily jednotlivé stránky z aplikací Emailové stránky studentů, Výuka a Telefonní seznam. Aplikace Výuka byla v průběhu roku 1999 přesunuta na samostatný server http://vyuka.vse.cz, a proto její skutečná návštěvnost bude daleko vyšší. Statistiky prokazují trend, který se objevil již v roce 1998, a to vysokou oblíbenost prvních tří aplikací.

Správci WWW stránek CIKS zajišťovali v roce 1999 z jakési setrvačnosti i správu, nebo spíše pouhou „údržbu“ WWW stránek školy. Z tohoto důvodu předložili v polovině roku návrh nové struktury školních stránek a v listopadu 1999 byl CIKS pověřen jejich správou. Stránky byly komplexně změněny po obsahové i programové stránce a v březnu 2000 uvedeny do zkušebního provozu.

4.4 Technická, softwarová a databázová správa

Ing. Pavel Pospíšil – Bc. Václav Řepa
Informační servis CIKS

pospisil.jpg (5742 bytes) repa.jpg (5041 bytes)

V současné době je většina databází dostupných v lokální počítačové síti VŠE v Informačním servisu zpřístupněna prostřednictvím systému Ultra*Net. Jedinou výjimkou je systém právních informací ASPI, jehož veškerá data jsou uložena na serveru Informačního servisu.

Přímo v nabídce Informačního servisu jsou dostupné pouze ty databáze, které mají vyhledávací program pracující pod systémem DOS. Vzhledem k tomu, že producenti databází postupně přestávají rozhraní pro DOS vyvíjet a dodávat, bude se nabídka databází více přesouvat do prostředí Windows.

Databáze, které mají rozhraní pro Windows, jsou dostupné jednak v síťových Windows 3.11 (nabídka Windows s podporou serveru CD-ROM – to v případě, že program nemá příliš velké nároky na hardware), a jednak v Mediotéce na počítačích s Windows 95.

V Mediotéce se po přihlášení pod jménem „medioteka“ využívají tři způsoby spouštění aplikací na CD-ROM:

 • prostřednictvím ikony na ploše „Další databáze na CD-ROM“ se spouští klientský program Ultra*Netu, který umožní spuštění asi dvaceti databází a aplikací, rozdělených do několika tématických skupin (počet přístupů k jednotlivým databázím je uveden v tabulce C 1.4),
 • některé aplikace lze spustit přímo poklepáním na ikonu na pracovní ploše (například Encyclopedia Britannica nebo výukové programy),
 • třetí skupinu tvoří aplikace, u kterých je třeba si pro práci s nimi vypůjčit u služby příslušný CD-ROM a vložit ho do lokální mechaniky. Sem patří aplikace, v nichž jsou ve větší míře využity multimediální prvky a u nichž se při přenosu dat po síti ztrácí plynulost zvuku a videoukázek (například učebnice Wordu a Excelu, Česká literatura apod.)

Kromě toho je u služby k dispozici několik CD-ROM, které nejsou určeny k instalaci na síť (jedná se třeba o přílohy některých časopisů apod.). Pro práci s nimi je vyčleněn jeden počítač, kde po přihlášení na zvláštní účet získá uživatel možnost si tento CD-ROM sám nebo za pomoci služby nainstalovat a pracovat s ním. V případě narušení operačního systému, ke kterému může při tomto způsobu práce s počítačem dojít, je možné obnovit originální konfiguraci ze zálohy.

Počátkem a v průběhu roku 1999 bylo stabilizováno uspořádání databáze pro evidenci identifikačních karet. Výroba nových karet se provádí na výrobní lince umístěné v areálu VŠE na Jižním Městě. Hardwarové i softwarové vybavení zabezpečuje firma Muzo, a.s., výrobu provádí zaměstnanec CIKS. Všechna data jsou zpracovávána v databázovém systému Microsoft Access 97. Databáze je umístěna na serveru Výpočetního centra VŠE a pro komunikaci se využívá databázový jazyk SQL v prostředí MS Windows. Toto propojení dovoluje online přístup, jenž zabezpečuje aktuálnost zpracovávaných dat. Takto je potom možné kontrolovat oprávněnost přístupu do knihovny VŠE, a to jak vstupu do studovny, tak i ke krátkodobému zapůjčení skříněk pro uložení osobních věcí v recepci knihovny.

4.5 Informační podpora výuky

Ing. Libor Válek valek.jpg (4279 bytes)

rozvojové informační projekty IS CIKS

Kromě tradičních podob výchovy uživatelů (konzultace, exkurze, tištěné letáky, elektronické informace v IS a na webu CIKS) se CIKS snaží zavést i nové formy uživatelské výchovy. Jednou z těchto forem jsou prezentace informačních zdrojů (obzvláště pro diplomové semináře).

Využití nabídky na prezentace informačních zdrojů v roce 1999 stagnovalo. Příčinou (kromě zásadních důvodů, uvedených ve Výroční zprávě 1998) je to, že původní nabídky ředitele CIKS využilo jen několik málo učitelů ze dvou či tří kateder. To je příliš slabá základna pro udržení a rozvíjení souvislého procesu uživatelské výchovy. Zůstává úkolem najít cesty, jak rozšířit povědomí o informačních zdrojích na CIKS VŠE mezi učiteli a vedení školy.

Po obsahové stránce se prezentace posunuly k většímu podílu zdrojů přístupných online. To je v souladu s jejich rostoucím zastoupením v nabídce CIKS VŠE; zároveň to odpovídá i většímu zájmu studentů.

4.6 Rozvojové informační projekty

Ing. Libor Válek
rozvojové informační projekty IS CIKS

V roce 1999 podali pracovníci CIKS čtyři grantové projekty; z toho tři byly přijaty. Jedná se o dva projekty u Fondu rozvoje vysokých škol: „Integrace informačních služeb VŠE-CIKS do prostředí Internetu“ a „On-line katalog a digitální knihovna vysokoškolských prací“ a jeden projekt v rámci programu MŠMT na podporu výzkumu a vývoje : „Multifunkční knihovnické centrum pro ekonomický výzkum“.

Zvláště tento poslední, čtyřletý projekt, podaný ve spolupráci s knihovnou CERGE Univerzity Karlovy, má velký rozsah i dosah a v příštích letech začne měnit podobu i fungování služeb CIKS směrem k digitální či hybridní knihovně.

5.

Specializovaná pracoviště CIKS

5.1 Referát vzdělávání pracovníků VŠE – kurzy Programu vzdělávání pracovníků VŠE

Jitka Kovalčíková kovalcikova.jpg (5836 bytes)

sekretariát CIKS

Program vzdělávání pracovníků VŠE řídí Rada pro vzdělávání jako poradní orgán rektora VŠE a organizačně tento program zajišťuje CIKS-VŠE. O otevření kurzů “Programu vzdělávání” rozhoduje vždy počet zájemců, musí být naplněna stanovená dolní hranice (u výuky jazyků osm účastníků, u kurzů výpočetní techniky a počítačových sítí deset účastníků).

Jazykové kurzy probíhají pravidelně formou dvouhodinové týdenní výuky a kurzy výpočetní techniky a počítačových sítí formou dvouhodinové týdenní výuky nebo v intenzivních čtyřhodinových blocích. Standardně to představuje 24 – 26 výukových hodin za semestr.

V letním semestru 1999 bylo otevřeno 17 kurzů, z toho 13 jazykových a 4 kurzy výpočetní techniky a počítačových sítí /viz tab. D2/.

V zimním semestru 1999 bylo otevřeno 13 kurzů, z toho 10 jazykových a 3 kurzy výpočetní techniky a počítačových sítí /viz tab. D2/.

Náklady na mzdové prostředky pro lektory a školitele dosáhly za celý rok 1999 370 500,- Kč, na příspěvcích účastníků kurzů bylo vybráno a odevzdáno zpět do rozpočtu VŠE cca 127 500,- Kč.

5.2 Správa identifikačních karet CIKS – VŠE

 

Mgr. Verona Miletinová miletinovas.jpg (5904 bytes)

vedoucí Studijní knihovny JM – CIKS

Správa identifikačních karet pro VŠE je pracoviště organizačně přičleněné ke Studijní knihovně Jižní Město od roku 1997. Toto pracoviště zabezpečuje výrobu identifikačních karet,dále jen ID karty, které jsou základním identifikačním dokumentem na VŠE pro studenty i zaměstnance VŠE v Praze a v Jindřichově Hradci a také pro doktorandy a zahraniční studenty.

V letních měsících 1999 byly vyrobeny v součinnosti se sponzorem Union bankou Praha 3 rubové reklamní části pro 3 000 karet pro budoucí první ročníky VŠE.

K optimalizaci výroby identifikačních karet na začátku školního roku byl sestaven harmonogram, který zabezpečil maximální denní využití specializované tiskárny pro výrobu ID karet s čárovým kódem a plynulý chod výroby karet.Identifikační karty se vyráběly na vlastním zařízení VŠE, dodaném firmou I.S.C.MUZO,a.s.

Výroba identifikačních karet probíhala přímo na pracovišti na JM za přítomnosti studentů na výrobní lince sestavené z počítače vybaveného obslužným software Quick Works Express, digitálním fotoaparátem Olympus a speciální barevnou tiskárnou ImageCard Express. Další součástí zařízení je scanner, který umožňuje zhotovit ID kartu bez osobní účasti jejího držitele. Žádosti o zhotovení ID karty bez osobní účasti budoucího uživatele se shromažďují na kontaktním místě Správy identifikačních karet v recepci Knihovny VŠE-CIKS v staré budově na Žižkově, Praha 3. Bez účasti žadatele se zhotovují ID karty také pro Fakultu managementu v Jindřichově Hradci, stejně jako pro účastníky programu CEMS a SOKRATES.

V roce 1999 bylo vyrobeno celkem 3 710 ID karet, z toho 3 472 pro studenty.


Přílohová část Výroční zprávy za rok 1999

Tabulky a grafy

Tabulky a grafy

A Knihovní fondy primární a sekundární (katalogy) *

A 1 Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů VŠE *

A 1.1 Stav a přírůstky *

A 1.2 Knihovní fondy přístupné ve studovnách (volný výběr) *

A 1.3 Knihovní fondy podle rozmístění v knihovní síti *

A 1.4 Historické rozložení fondu *

A 1.5 Zastoupení multiplikátů *

A 2. Skladba přírůstku knihovního fondu *

A 2.1 Skladba přírůstku v roce 1999 podle původu a způsobu nabytí *

A 2.2 Skladba přírůstku podle jazyka *

A 3 Úbytek knihovního fondu *

A 3.1 Počet knihovních jednotek zapsaných do odpisové databáze ISIS (stav k 31.12.1999) *

A 3.2 Počet fyzicky vyřazených knihovních jednotek (stav k 31.12.1999) *

A 3.3 Úbytky v katalogu Tinlib (stav k 31.12.1999) *

A 4 Knihy ve finančním vyjádření *

A 4.1 Knihy ve finančním vyjádření *

A 4.2 Periodika ve finančním vyjádření *

A 5 Tvorba souborného katalogu VŠE *

A 5.1. Zpracování knihovního fondu VŠE *

A 5.2 Retrospektivní zpracování *

B Služby uživatelům *

B 1 Struktura uživatelů *

B 2 Informační příprava uživatelů *

B 3 Absenční výpůjčky *

B 4 Průběh výpůjčního procesu v Knihovně VŠE – CIKS *

B 5 Ostatní služby uživatelům *

B 6 Návštěvnost studoven VŠE *

C Elektronické informační zdroje *

C 1 Přístupy/požadavky na rubriky elektronických informačních zdrojů *

C 1.1 Počet přístupů na www server ciks.vse.cz – nejžádanější stránky *

C 1.2 Počet přístupů do jednotlivých rubrik lokálního informačního servisu *

C 1.3 Počet přístupů do souborného katalogu VŠE – Tinweb (prostřednictvím WWW) *

C 1.4 Počet přístupů k jednotlivým databázím na UltraNetu z Mediotéky *

C 1.5 Počet přístupů k databázím na UltraNetu podle jednotlivých prostředí *

C 1.6 Počet přístupů do jednotlivých rubrik lokálního informačního servisu – porovnání *

C 2 Elektronické informační zdroje dostupné na VŠE *

C 2.1 Přehled databází na CD-ROM dostupných v lokální počítačové síti VŠE *

C 2.2 Přehled elektronických informačních zdrojů na VŠE *

C 2.3 Přehled databází dostupných v lokálním režimu v Evropském dokumentačním středisku *

D Přidružené činnosti CIKS VŠE *

D 1 Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků *

D 2 Přehled kurzů Programu vzdělávání pracovníků VŠE *

E Studijní knihovna Jižní město *

E 1 Návštěvnost ve studovnách *

E 1.1 Návštěvnost ve studovnách v jednotlivých měsících v roce 1999 *

E 1.2 Návštěvnost v jednotlivých studovnách v roce 1999 *

E 1.3 Návštěvnost v jednotlivých studovnách během semestru *

E 1.4 Přehled měsíců s nejvyšší účastí studentů ve studovnách v roce 1999 *

E 2 Služby *

E 2.1 Absenční výpůjčky v jednotlivých studovnách za rok 1999 *

E 2.3 Využití kopírek v jednotlivých studovnách za rok 1999 *

E 2.2 Přehled ostatních služeb uživatelům v jednotlivých studovnách za rok 1999 *

E 3 Multimediální zdroje v SKJM v roce 1999 *

E 4 Porovnání let 1998 a 1999 *

A Knihovní fondy primární a sekundární (katalogy)

A 1 Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů VŠE

Zdroj dat – elektronický katalog TINLIB.

A 1.1 Stav a přírůstky

Stav k 31.12.1999

1995

1996

1997

1998

1999

Počet KJ celkem

105 167

20 005

22 321

17 762

16 338

16 754

z toho skripta

40 734

11 872

10 819

5 375

4 934

4 062

z toho DP

3 277

422

505

605

750

995

z toho ostatní

61 156

7 711

10 997

11 782

10 654

11 697

             
Počet periodik celkem

728

z toho české

217

z toho zahraniční

511

 

A 1.2 Knihovní fondy přístupné ve studovnách (volný výběr)

Stav k 31.12.1999

1999

Přemístěno

Vyřazeno

celkem

Ztráta celkem

Počet KJ celkem

39 557

Studovna VŠE

18 942

3 273

124

45

352

Knihovna P.Eislera

1 299

185

149

163

3

EDS

1 816

667

0

0

Mediotéka

1 373

244

158

84

42

Fond OECD

1 577

801

Studijní knihovna JM

7 121

1 235

0

0

Knihovna Jarov

4 035

503

0

0

Studijní centrum Jarov

1 778

1 778

0

0

Skripta

11 318

Diplomové práce

2 167

202

Časopisy

354

Noviny

15

 

 

A 1.3 Knihovní fondy podle rozmístění v knihovní síti

Útvar – pracoviště

Počet svazků

Audiovizuální centrum

40

Centrum evropských studií

4

Program studií střední a východní Evropy

1

Centrum informačních a knihovnických služeb

453

Děkanát F1

4

Děkanát F2

14

Děkanát F3

8

Děkanát F4

12

Děkanát F5

114

Ediční oddělení

12

Evropské dokumentační středisko (EDC)

1 816

Francouzsko – český institut

44

Inst. daňových inf. F1

3

Inst. kriz. mng.

7

Inst. oceňování majetku

10

Inst. pro ekonom. a ekolog. politiku

13

Katedra anglického jazyka

319

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

619

Katedra cestovního ruchu

67

Katedra demografie

40

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

63

Katedra ekonometrie

141

Katedra ekonomické statistiky

21

Katedra ekonomické teorie

11

Katedra filosofie

111

Katedra financí podniku

43

Katedra finančního účetnictví

214

Katedra hospodářských dějin

77

Katedra hospodářské politiky

266

Katedra informačních technologií

160

Katedra informačního a znalostního inženýrství

145

Katedra logistiky

18

Katedra makroekonomie

156

Katedra matematiky

214

Katedra mezinár. a evropského obchodního práva

36

Katedra marketingu

25

Katedra mikroekonomie

91

Katedra mezinárodního obchodu

229

Katedra měnové teorie a politiky

80

Katedra manažerského účetnictví

48

Knihovna CDMS Veleslavín

1 980

Knihovna F3

1 341

Knihovna Jarov

4 035

Knihovna Pavla Eislera F2

1 150

Knihovna Pavla Eislera F2 – sklad

149

Knihovna VŠE

58 204

Katedra německého jazyka

639

Kontrolor VŠE

1

Katedra obchodního podnikání

26

Katedra personalistiky

54

Katedra podnikové ekonomiky

18

Katedra podnikového managementu

76

Katedra politologie

178

Katedra práva

211

Katedra psychologie a sociologie řízení

173

Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje

256

Katedra románských jazyků

268

Katedra ruského jazyka

112

Katedra řízení výroby

1

Katedra systémové analýzy

124

Katedra světové ekonomiky

229

Katedra sociální politiky

44

Katedra statistiky a pravděpodobnosti

177

Kvestor

1

Katedra veřejných financí

240

Katedra životního prostředí

162

Mediotéka F1 – sklad

41

Mediotéka F1

1 366

Metodik VT

8

Nadace F

5

Oddělení pro vědu a výzkum

2

Oddělení financí a informační soustavy

19

Investiční oddělení

1

Odbor souhrnného plánu

14

Pedagogické oddělení

1

Personální oddělení

6

Právní referát

59

Prorektor pro vědu a výzkum

4

Prorektor pro zahraniční styky

6

Příruční sklad MVS

187

Redakce časopisu Politická ekonomie

10

Rektorát

58

Studijní centrum Jarov

1 778

Studijní knihovna JM

5 935

Studijní knihovna JM – jazyky

778

Studijní knihovna JM – počítače

408

Studijní knihovna JM – sklad

1 213

Studovna VŠE

18 942

Středisko mezinárodních studií J. Masaryka

145

Technicko správní oddělení

7

Útvar obrany a ochrany

6

Výpočetní centrum

409

Výpočetní centrum JM

30

Výzkumné středisko integrace ČR

do evropské ekonomiky

64

Zahraniční oddělení

9

A 1.4 Historické rozložení fondu

Roky

Tituly

Podíl

1860-1900

77

0,20%

1901-1950

912

2,40%

1951-1985

4 608

12,12%

1986-1989

5 344

14,05%

1990

1 817

4,78%

1991

2 161

5,68%

1992

2 361

6,21%

1993

2 538

6,67%

1994

2 521

6,63%

1995

2 716

7,14%

1996

3 197

8,41%

1997

3 186

8,38%

1998

3 581

9,42%

1999

3 010

7,92%

 

A 1.5 Zastoupení multiplikátů

Počet titulů

Podíl

Kumul. podíl

Počet KJ*

Abs. Počet KJ

Kumul. podíl

29 082

76,40%

76,40%

1

29 082

25,99%

6 551

17,21%

93,62%

od 2 do 5

17 954

42,03%

1 045

2,75%

96,36%

od 6 do 10

7 694

48,91%

454

1,19%

97,55%

od 11 do 20

6 647

54,85%

583

1,53%

99,09%

od 21 do 50

18 347

71,24%

246

0,65%

99,73%

od 51 do 100

16 436

85,93%

102

0,27%

100,00%

nad 100

15 747

100,00%

*KJ=knihovní jednotka

Podíl multiplikátů ve fondu podle titulů

 

A 2. Skladba přírůstku knihovního fondu

A 2.1 Skladba přírůstku v roce 1999 podle původu a způsobu nabytí

Nákup

Dary

Výměna

Náhrada

Vl. tisk

Pov. výt.

Knih celkem

6 990

5 261

339

10

3 980

184

z toho české

4 542

1 553

z toho zahraniční

2 448

3 708

image3.jpg(7762 bytes)

A 2.2 Skladba přírůstku podle jazyka

Jazyk

Počet titulů

Angličtina

5 474

Čeština

10 142

Francouzština

1 003

Němčina

782

Ruština

261

Slovenština

83

Španělština

131

Arabština

9

Bulharština

1

Čínština

6

Dánština

8

Finština

3

Italština

33

Latina

1

Litevština

1

Maďarština

2

Nizozemština

5

Norština

1

Nová řečtina

6

Polština

13

Portugalština

4

Srbochorvátština

5

Švédština

29

Turečtina

3

Ukrajinština

2

A 3 Úbytek knihovního fondu

A 3.1 Počet knihovních jednotek zapsaných do odpisové databáze ISIS (stav k 31.12.1999)

Počet záznamů

Počet výtisků

Knihy

103 311

125 528

Skripta

16 668

74 792

Časopisy

839

1 338

 

A 3.2 Počet fyzicky vyřazených knihovních jednotek (stav k 31.12.1999)

Počet záznamů

Počet výtisků

Knihy

62 699

77 328

Skripta

16 668

74 792

Časopisy

370

1 014

 

A 3.3 Úbytky v katalogu Tinlib (stav k 31.12.1999)

Počet výtisků

Vyřazeno

410

Vyřazeno do archivu

202

Ztráty

1 486

 

 

A 4 Knihy ve finančním vyjádření

A 4.1 Knihy ve finančním vyjádření

1996

1997

1998

1999

Nákup

2 343 781

2 821 578

3 142 573

4 528 045

z toho rozpočet

1 797 556

1 624 335

1 459 148

2 443 661

z toho granty

278 066

926 304

784 728

1 450 139

z toho instituty

0

239 612

749 593

506 084

z toho dary finanční

268 159

31 327

149 104

128 161

Knižní dary

492 974

1 213 485

1 255 407

1 344 315

Celkem

2 836 755

4 035 063

4 397 979

5 872 360

 

A 4.2 Periodika ve finančním vyjádření

1996

1997

1998

1999

Nákup celkem

2 172 774

2 643 724

2 597 940

6 683 810

z toho rozpočet

2 172 774

2 437 953

2 552 576

2 804 988

z toho granty

205 771

45 364

183 639

z toho dary

3 695 183

 

A 5 Tvorba souborného katalogu VŠE

A 5.1. Zpracování knihovního fondu VŠE

Knihovní jednotky

Stav k 31.12.1999

1995

1996

1997

1998

1999

Počet KJ celkem

105 167

20 005

22 321

17 762

16 338

16 754

z toho české

34 062

5 119

5 009

7 525

4 851

5 175

z toho zahraniční

28 609

2 592

5 988

4 257

5 803

6 522

z toho skripta

40 734

11 872

10 819

5 375

4 934

4 062

z toho DP

3 277

422

505

605

750

995

 

Tituly

Stav k 31.12.1999

1995

1996

1997

1998

1999

Počet titulů celkem

33 574

3 304

5 895

5 748

6 939

8 295

z toho české

8 316

1 139

1 066

1 840

1 319

1 547

z toho zahraniční

20 935

1 561

3 914

3 188

4 687

5 614

z toho skripta

1 046

182

410

115

183

139

z toho DP

3 277

422

505

605

750

995

 

A 5.2 Retrospektivní zpracování

K 31.12.1999 obsahuje katalog v TINLIBu celkem 30419 knihovních jednotek, které prošly
různými formami retrospektivního zpracování.

ISIS – monografie

ISIS – skripta

Katalog CDMS*

Celkem převedených čísel

3 248

4 443

7 007

z toho již zpracovaných

3 032

3 973

523

*CDMS od 22.11.1999

 

Převody záznamů z jiných zdrojů

ČNB

OCLC

Počet záznamů

786

143

B Služby uživatelům

B 1 Struktura uživatelů

Registrovaní uživatelé v roce

Z toho v roce 1999

1999

1998

Studenti

Učitelé

Zaměstnanci

Veřejnost

Veřejnost 50%

Veřejnost – volný vstup

Celkem

9 091

8 384

7 468

135

68

402

991

27

Knihovna CDMS

72

70

45

3

3

24

3

3

Knihovna FM JH

822

762

749

51

12

10

3

3

Knihovna VŠE

8 197

7 552

6 674

84

53

368

991

27

 

B 2 Informační příprava uživatelů

Počet akcí

Počet účastníků

v roce 1999

v roce 1998

v roce 1999

v roce 1998

Celkem

32

52

535

527

Diplomové semináře

7

4

75

115

Prezentační

a propagační akce

3

2

30

20

Konzultace

a exkurze do knihoven

22

46

430

392

 

B 3 Absenční výpůjčky

Počet výpůjček

v roce 1999

v roce 1998

Celkem

152 428

140 652

Knihovna CDMS

4 900

4 700

Knihovna FM JH

9 829

9 271

Knihovna Jarov

45 502

52 993

Knihovna VŠE

89 403

73 019

Studijní knihovna JM

2 794

669

Meziknihovní výpůjční

služba celkem

346

368

z toho jiné knihovně

280

287

z jiné knihovny

66

81

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba celkem

90

37

z toho jiné knihovně

2

3

z jiné knihovny

88

34

B 4 Průběh výpůjčního procesu v Knihovně VŠE – CIKS

 

Vytížení výpůjčního pultu v průběhu dne – zimní semestr

graf B 4.a

 

Vytížení výpůjčního pultu v průběhu dne – letní semestr

graf B 4.b

Počet vypůjčených a vrácených knih za den

1. Výpůjčky

graf B 4.c

 

2. Vracení

graf B 4.d

Vytížení výpůjčního pultu v průběhu týdne

1. Výpůjčky

graf 4.e

 

2. Vracení

graf 4.f

B 5 Ostatní služby uživatelům

Rešerše, poradenství, kopírování

Rok

1999

1998

Rešerše celkem

79

49

z toho Jednorázové

79

49

adresné (SDI)

3

3

Poradenská činnost, bibliografické informace, vyhledávání v katalogu

2 720

3 150

Počet samoobslužných kopií celkem

704 762

637 365

z toho Studenti

700 029

632 115

Učitelé

4 733

5 250

 

Výroba průkazek

Rok

1999

1998

Výroba průkazek pro externisty

1 242

1 192

Výroba ID karet pro VŠE celkem

3 710

4 095

z toho studenti

3 472

3 649

učitelé

33

210

zaměstnanci

60

127

doktorandi

60

57

studenti CEMS

85

52

 

 

B 6 Návštěvnost studoven VŠE

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS v průběhu dne
(letní semestr 1998/1999)

graf B 6.a

 

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS v průběhu dne
(zimní semestr 1999/2000)

graf B 6.b

 

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS v průběhu týdne
(letní semestr 1998/1999)

graf B 6.c

 

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS v průběhu týdne
(zimní semestr 1999/2000)

graf B 6.d

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS
(letní semestr 1998/1999)

graf B 6.e

 

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS
(zimní semestr 1999/2000)

graf B 6.f

C Elektronické informační zdroje

C 1 Přístupy/požadavky na rubriky elektronických informačních zdrojů

C 1.1 Počet přístupů na www server ciks.vse.cz – nejžádanější stránky

Název stránky

Počet přístupů

1998

1999

Emailové adresy studentů

5 257

104 825

Výuka

16 431

103 465

Telefonní seznam

13 096

43 181

Hlavní stránka

17 830

22 313

Plnotextové databáze firmy EBSCO

1 378

Knihovnicko-informační síť VŠE

2 419

1 243

Novinky

1 054

1 061

Přehled databází a aplikací dostupných v Knihovně VŠE – CIKS

2 384

1 049

Základní informace CIKS

1 549

968

Nabídky stipendií, stáží a další informace zahraničního oddělení

1 664

923

 

C 1.2 Počet přístupů do jednotlivých rubrik lokálního informačního servisu

CDROM

IIS

IIZ

KIS

ZIS

Celkem

Průměr

Leden

285

5 853

1 063

4 484

15 246

26 931

2 245

Únor

933

6 959

2 672

8 162

22 541

41 267

3 439

Březen

1 012

6 668

4 348

8 422

24 978

45 428

3 786

Duben

555

4 983

2 882

5 748

19 720

33 888

2 824

Květen

409

5 677

1 653

4 555

17 704

29 998

2 500

Červen

192

4 904

890

4 113

11 846

21 945

1 829

Červenec

54

1 911

408

1 452

4 778

8 603

717

Srpen

110

1 353

514

1 522

5 295

8 794

733

Září

729

6 698

2 031

6 716

22 253

38 427

3 023

Říjen

1 622

7 070

3 729

5 948

19 712

38 081

3 174

Listopad

987

7 779

2 734

5 736

18 539

35 775

2 982

Prosinec

275

4 680

1 331

3 787

11 300

21 373

1 782

Celkem

7 163

64 535

24 255

60 645

193 912

350 510

29 034

Průměr

597

5 378

2 022

5 054

16 160

29 210

 

 

C 1.3 Počet přístupů do souborného katalogu VŠE – Tinweb (prostřednictvím WWW)

Vytížení Tinwebu v období 21.5 – 31.12 1999

graf C 1.3.a

 

Vytížení Tinwebu během dne

graf C 1.3.b

 

D Přidružené činnosti CIKS VŠE

D 1 Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Typ školení

Poeet

OPAC – školení

13

OPAC – poezkoušení

26

Výpujení protokol – základní školení

13

Výpujení protokol – základní školení – poezkoušení

16

Výpujení protokol – rozšíoený poístup – školení

5

Výpujení protokol – rozšíoený poístup – poezkoušení

5

 

D 2 Přehled kurzů Programu vzdělávání pracovníků VŠE

Letní semestr 1998/1999 Zimní semestr 1999/2000

Kurz jazykový

Poeet úeastníku

Kurz jazykový

Poeet úeastníku

Nimeina – týdenní kurz

11

Nimeina pro zaeáteeníky jako pokroeilí

8

Nimeina pro zaeáteeníky jako pokroeilí

9

Nimeina zdokonalovací kurz

9

Nimeina zdokonalovací kurz

10

Anglietina pro zaeáteeníky jako pokroeilí

10

Anglietina pro zaeáteeníky jako pokroeilí

8

Anglietina pro zaeáteeníky jako pokroeilí

9

Anglietina pro zaeáteeníky jako pokroeilí

9

Anglietina pro zaeáteeníky jako pokroeilí

9

Anglietina pro zaeáteeníky jako pokroeilí

8

Anglietina pro zaeáteeníky jako mírni pokroeilí

8

Anglietina pro zaeáteeníky jako mírni pokroeilí

8

Anglietina pro stoedni pokroeilé jako pokroeilí

10

Anglietina pro stoedni pokroeilé jako pokroeilí

9

Anglietina pro stoedni pokroeilé jako pokroeilí

11

Anglietina pro stoedni pokroeilé jako pokroeilí

10

Anglietina – konverzace

9

Anglietina – konverzace

8

Italština pro zaeáteeníky jako více pokroeilí

8

Italština pro zaeáteeníky jako více pokroeilí

8

Celkem jazykových kurzu 10 Celkem 91
Francouzština pro zaeáteeníky jako více pokroeilí

6

Španilština pro zaeáteeníky jako více pokroeilí

8

Celkem jazykových kurzu 13 Celkem 112

Kurz výpoeetní techniky
a poeítaeových sítí

Poeet úeastníku

Kurz výpoeetní techniky
a poeítaeových sítí

Poeet úeastníku

MS Word a MS Power Point

8

MS Word a MS Power Point

9

MS Word a MS Power Point

9

MS Word a MS Power Point

8

Internet

8

Lotus Notes – školení jednodenní

11

Internet – základy + tvorba HTML dokument

8

Internet – základy + tvorba HTML dokument

10

Celkem výp.techniky 4

Celkem 33

Celkem výp.techniky 3+školení Celkem 38

 

E Studijní knihovna Jižní město

E 1 Návštěvnost ve studovnách

E 1.1 Návštěvnost ve studovnách v jednotlivých měsících v roce 1999

graf E.1

E 1.2 Návštěvnost v jednotlivých studovnách v roce 1999

Misíc

Hlavní studovna

Poeítaeová studovna

Jazyková studovna

Celkem

leden

1 561

290

317

2 168

únor

1 747

490

1 174

3 411

boezen

3 948

778

1 974

6 700

duben

3 860

1 097

2 045

7 002

kviten

2 717

670

1 018

4 405

eerven

627

136

182

945

záoí

2 192

911

721

3 824

oíjen

3 930

907

1 864

6 701

listopad

4 733

1 250

1 851

7 834

prosinec

3 249

673

1 271

5 193

Rok

28 564

7 202

12 417

48 183

Prumirná návštivnost 227 st/den
Prumirná návštivnost 4818 st/misíc

 

Podíl návštěvnosti v jednotlivých studovnách

graf E.1.2

E 1.3 Návštěvnost v jednotlivých studovnách během semestru

Návštěvnost v jednotlivých studovnách v letním semestru 1997/1998
(9.2. 1998 – 11.5. 1998)

misíc

hlavní studovna

poeítaeová studovna

jazyková studovna

celkem

poeet dnu

únor

1 672

579

982

3 233

15

boezen

3 090

755

1 515

5 360

22

duben

3 247

1 058

1 792

6 097

21

kviten

1 092

297

510

1 899

5

celkem

9 101

2 689

4 799

16 589

63

Prumirná denní návštivnost : 263 studentu /den

Návštěvnost v jednotlivých studovnách v letním semestru 1998/1999
(8.2. 1999 – 7.5. 1999)

misíc

hlavní studovna

poeítaeová studovna

jazyková studovna

celkem

poeet dnu

únor

1 643

469

1 101

3 213

15

boezen

3 948

778

1 974

6 700

23

duben

3 860

1 097

2 045

7 002

21

kviten

1 233

298

586

2 117

5

celkem

10 684

2 642

5 706

19 032

64

Prumirná denní návštivnost : 297 studentu / den

 

Porovnání návštěvnosti v letních semestrech

graf E 1.3.a

 

Návštěvnost v jednotlivých studovnách v zimním semestru 1998/1999
(21.9 1998 – 18.12. 1998)

misíc

hlavní studovna

poeítaeová studovna

jazyková studovna

celkem

poeet dnu

záoí

950

328

579

1 857

8

oíjen

3 488

516

2 079

6 083

21

listopad

4 106

891

2 010

7 007

21

prosinec

2 965

638

1 445

5 048

14

celkem

11 509

2 373

6 113

19 995

64

Prumirná denní návštivnost : 312 studentu / den

Návštěvnost v jednotlivých studovnách v zimním semestru 1999/2000
(20.9. 1999 – 17.12. 1999)

misíc

hlavní studovna

poeítaeová studovna

jazyková studovna

celkem

poeet dnu

záoí

1 463

542

673

2 678

9

oíjen

3 930

907

1 864

6 701

19

listopad

4 733

1 250

1 851

7 834

22

prosinec

3 151

669

1 264

5 084

13

celkem

13 277

3 368

5 652

22 297

63

Prumirná denní návštivnost : 354 studentu / den

 

Porovnání návštěvnosti v zimních semestrech

graf E 1.3.b

 

E 1.4 Přehled měsíců s nejvyšší účastí studentů ve studovnách v roce 1999

Hlavní studovna

Denní vyu?ití studovny : prum. 5 studentu na 1 studijní místo

misíc

max/misíc

boezen

3 948

duben

3 860

kviten

2 717

oíjen

3 930

listopad

4 733

prosinec

3 249

celkem

22 437

 

Počítačová studovna

Denní vyu?ití studovny : prum. 3,5 studenta na 1 studijní místo

misíc

max/misíc

boezen

778

duben

1 097

kviten

670

oíjen

907

listopad

1 250

prosinec

673

celkem

5 375

 

Jazyková studovna

Denní vyu?ití studovny : prum. 4 studenti na 1 studijní místo

misíc

max/misíc

boezen

1 974

duben

2 045

kviten

1 018

oíjen

1 864

listopad

1 851

prosinec

1 271

celkem

10 023

 

 

E 2 Služby

E 2.1 Absenční výpůjčky v jednotlivých studovnách za rok 1999

Misíc

Hlavní studovna

Poeítaeová studovna

Jazyková studovna

Celkem

leden

95

22

5

122

únor

93

5

41

139

boezen

185

15

76

276

duben

220

23

76

319

kviten

215

40

29

284

eerven

77

5

14

96

záoí

160

6

73

239

oíjen

223

27

194

444

listopad

350

46

126

522

Prosinec

270

19

64

353

celkem

1 888

208

698

2 794

Prumirný poeet výpujeek : 279 ks misíeni

Prumirný poeet výpujeek : 13 ks denni

 

E 2.3 Využití kopírek v jednotlivých studovnách za rok 1999

Misíc

Hlavní studovna

Jazyková studovna

Celkem

leden

352

76

428

únor

438

188

626

boezen

1256

602

1858

duben

1164

773

1937

kviten

799

402

1201

eerven

115

21

136

záoí

107

94

201

oíjen

610

392

1002

listopad

832

353

1185

prosinec

904

414

1318

celkem

6577

3315

9892

Prumirné vyu?ití kopírek : 989 u?ivatelu misíeni

Prumirné vyu?ití kopírek : 46 u?ivatelu denni

 

E 2.2 Přehled ostatních služeb uživatelům v jednotlivých studovnách za rok 1999

Misíc

Hlavní studovna

Poeítaeová studovna

Jazyková studovna

Celkem

leden

178

65

66

309

únor

213

150

222

585

boezen

419

179

214

812

duben

418

359

187

964

kviten

333

226

111

670

eerven

120

60

36

216

záoí

416

210

117

743

oíjen

567

262

268

1097

listopad

530

389

248

1167

prosinec

370

191

114

675

Prumirný poeet za misíc : 724

Prumirný poeet za den : 34

E 3 Multimediální zdroje v SKJM v roce 1999

Studovny

Audio kazety

Video kazety

CD – ROM

Celkem

Jazyková studovna

370

26

55

451

Poeítaeová studovna

0

0

160

160

Hlavní studovna

0

0

16

16

Sklad

0

0

6

6

Celkem

370

26

237

633

 

E 4 Porovnání let 1998 a 1999

1998

1999

zmina

Návštivnost

40 933

48 183

7 250

Návštivnost + klub

57 740

60 230

2 490

Absenení výpujeky

669

2 794

2 125

Vyu?ití kopírek

10 458

9 892

-566

Ostatní slu?by

5 893

7 238

1 345

 

Knihovní fondy primární a sekundární

A Knihovní fondy primární a sekundární (katalogy)

A 1 Stav, přírůstek a lokace knihovních fondů VŠE

Zdroj dat – elektronický katalog TINLIB.

A 1.1 Stav a přírůstky

Stav k 31.12.1999

1995

1996

1997

1998

1999

Počet KJ celkem

105 167

20 005

22 321

17 762

16 338

16 754

z toho skripta

40 734

11 872

10 819

5 375

4 934

4 062

z toho DP

3 277

422

505

605

750

995

z toho ostatní

61 156

7 711

10 997

11 782

10 654

11 697

             
Počet periodik celkem

728

z toho české

217

z toho zahraniční

511

 

A 1.2 Knihovní fondy přístupné ve studovnách (volný výběr)

Stav k 31.12.1999

1999

Přemístěno

Vyřazeno

celkem

Ztráta celkem

Počet KJ celkem

39 557

Studovna VŠE

18 942

3 273

124

45

352

Knihovna P.Eislera

1 299

185

149

163

3

EDS

1 816

667

0

0

Mediotéka

1 373

244

158

84

42

Fond OECD

1 577

801

Studijní knihovna JM

7 121

1 235

0

0

Knihovna Jarov

4 035

503

0

0

Studijní centrum Jarov

1 778

1 778

0

0

Skripta

11 318

Diplomové práce

2 167

202

Časopisy

354

Noviny

15

 

 

A 1.3 Knihovní fondy podle rozmístění v knihovní síti

Útvar – pracoviště

Počet svazků

Audiovizuální centrum

40

Centrum evropských studií

4

Program studií střední a východní Evropy

1

Centrum informačních a knihovnických služeb

453

Děkanát F1

4

Děkanát F2

14

Děkanát F3

8

Děkanát F4

12

Děkanát F5

114

Ediční oddělení

12

Evropské dokumentační středisko (EDC)

1 816

Francouzsko – český institut

44

Inst. daňových inf. F1

3

Inst. kriz. mng.

7

Inst. oceňování majetku

10

Inst. pro ekonom. a ekolog. politiku

13

Katedra anglického jazyka

319

Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

619

Katedra cestovního ruchu

67

Katedra demografie

40

Katedra didaktiky ekonomických předmětů

63

Katedra ekonometrie

141

Katedra ekonomické statistiky

21

Katedra ekonomické teorie

11

Katedra filosofie

111

Katedra financí podniku

43

Katedra finančního účetnictví

214

Katedra hospodářských dějin

77

Katedra hospodářské politiky

266

Katedra informačních technologií

160

Katedra informačního a znalostního inženýrství

145

Katedra logistiky

18

Katedra makroekonomie

156

Katedra matematiky

214

Katedra mezinár. a evropského obchodního práva

36

Katedra marketingu

25

Katedra mikroekonomie

91

Katedra mezinárodního obchodu

229

Katedra měnové teorie a politiky

80

Katedra manažerského účetnictví

48

Knihovna CDMS Veleslavín

1 980

Knihovna F3

1 341

Knihovna Jarov

4 035

Knihovna Pavla Eislera F2

1 150

Knihovna Pavla Eislera F2 – sklad

149

Knihovna VŠE

58 204

Katedra německého jazyka

639

Kontrolor VŠE

1

Katedra obchodního podnikání

26

Katedra personalistiky

54

Katedra podnikové ekonomiky

18

Katedra podnikového managementu

76

Katedra politologie

178

Katedra práva

211

Katedra psychologie a sociologie řízení

173

Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje

256

Katedra románských jazyků

268

Katedra ruského jazyka

112

Katedra řízení výroby

1

Katedra systémové analýzy

124

Katedra světové ekonomiky

229

Katedra sociální politiky

44

Katedra statistiky a pravděpodobnosti

177

Kvestor

1

Katedra veřejných financí

240

Katedra životního prostředí

162

Mediotéka F1 – sklad

41

Mediotéka F1

1 366

Metodik VT

8

Nadace F

5

Oddělení pro vědu a výzkum

2

Oddělení financí a informační soustavy

19

Investiční oddělení

1

Odbor souhrnného plánu

14

Pedagogické oddělení

1

Personální oddělení

6

Právní referát

59

Prorektor pro vědu a výzkum

4

Prorektor pro zahraniční styky

6

Příruční sklad MVS

187

Redakce časopisu Politická ekonomie

10

Rektorát

58

Studijní centrum Jarov

1 778

Studijní knihovna JM

5 935

Studijní knihovna JM – jazyky

778

Studijní knihovna JM – počítače

408

Studijní knihovna JM – sklad

1 213

Studovna VŠE

18 942

Středisko mezinárodních studií J. Masaryka

145

Technicko správní oddělení

7

Útvar obrany a ochrany

6

Výpočetní centrum

409

Výpočetní centrum JM

30

Výzkumné středisko integrace ČR

do evropské ekonomiky

64

Zahraniční oddělení

9

A 1.4 Historické rozložení fondu

Roky

Tituly

Podíl

1860-1900

77

0,20%

1901-1950

912

2,40%

1951-1985

4 608

12,12%

1986-1989

5 344

14,05%

1990

1 817

4,78%

1991

2 161

5,68%

1992

2 361

6,21%

1993

2 538

6,67%

1994

2 521

6,63%

1995

2 716

7,14%

1996

3 197

8,41%

1997

3 186

8,38%

1998

3 581

9,42%

1999

3 010

7,92%

 

A 1.5 Zastoupení multiplikátů

Počet titulů

Podíl

Kumul. podíl

Počet KJ*

Abs. Počet KJ

Kumul. podíl

29 082

76,40%

76,40%

1

29 082

25,99%

6 551

17,21%

93,62%

od 2 do 5

17 954

42,03%

1 045

2,75%

96,36%

od 6 do 10

7 694

48,91%

454

1,19%

97,55%

od 11 do 20

6 647

54,85%

583

1,53%

99,09%

od 21 do 50

18 347

71,24%

246

0,65%

99,73%

od 51 do 100

16 436

85,93%

102

0,27%

100,00%

nad 100

15 747

100,00%

*KJ=knihovní jednotka

Podíl multiplikátů ve fondu podle titulů

 

A 2. Skladba přírůstku knihovního fondu

A 2.1 Skladba přírůstku v roce 1999 podle původu a způsobu nabytí

Nákup

Dary

Výměna

Náhrada

Vl. tisk

Pov. výt.

Knih celkem

6 990

5 261

339

10

3 980

184

z toho české

4 542

1 553

z toho zahraniční

2 448

3 708

image3.jpg(7762 bytes)

A 2.2 Skladba přírůstku podle jazyka

Jazyk

Počet titulů

Angličtina

5 474

Čeština

10 142

Francouzština

1 003

Němčina

782

Ruština

261

Slovenština

83

Španělština

131

Arabština

9

Bulharština

1

Čínština

6

Dánština

8

Finština

3

Italština

33

Latina

1

Litevština

1

Maďarština

2

Nizozemština

5

Norština

1

Nová řečtina

6

Polština

13

Portugalština

4

Srbochorvátština

5

Švédština

29

Turečtina

3

Ukrajinština

2

A 3 Úbytek knihovního fondu

A 3.1 Počet knihovních jednotek zapsaných do odpisové databáze ISIS (stav k 31.12.1999)

Počet záznamů

Počet výtisků

Knihy

103 311

125 528

Skripta

16 668

74 792

Časopisy

839

1 338

 

A 3.2 Počet fyzicky vyřazených knihovních jednotek (stav k 31.12.1999)

Počet záznamů

Počet výtisků

Knihy

62 699

77 328

Skripta

16 668

74 792

Časopisy

370

1 014

 

A 3.3 Úbytky v katalogu Tinlib (stav k 31.12.1999)

Počet výtisků

Vyřazeno

410

Vyřazeno do archivu

202

Ztráty

1 486

 

 

A 4 Knihy ve finančním vyjádření

A 4.1 Knihy ve finančním vyjádření

1996

1997

1998

1999

Nákup

2 343 781

2 821 578

3 142 573

4 528 045

z toho rozpočet

1 797 556

1 624 335

1 459 148

2 443 661

z toho granty

278 066

926 304

784 728

1 450 139

z toho instituty

0

239 612

749 593

506 084

z toho dary finanční

268 159

31 327

149 104

128 161

Knižní dary

492 974

1 213 485

1 255 407

1 344 315

Celkem

2 836 755

4 035 063

4 397 979

5 872 360

 

A 4.2 Periodika ve finančním vyjádření

1996

1997

1998

1999

Nákup celkem

2 172 774

2 643 724

2 597 940

6 683 810

z toho rozpočet

2 172 774

2 437 953

2 552 576

2 804 988

z toho granty

205 771

45 364

183 639

z toho dary

3 695 183

 

A 5 Tvorba souborného katalogu VŠE

A 5.1. Zpracování knihovního fondu VŠE

Knihovní jednotky

Stav k 31.12.1999

1995

1996

1997

1998

1999

Počet KJ celkem

105 167

20 005

22 321

17 762

16 338

16 754

z toho české

34 062

5 119

5 009

7 525

4 851

5 175

z toho zahraniční

28 609

2 592

5 988

4 257

5 803

6 522

z toho skripta

40 734

11 872

10 819

5 375

4 934

4 062

z toho DP

3 277

422

505

605

750

995

 

Tituly

Stav k 31.12.1999

1995

1996

1997

1998

1999

Počet titulů celkem

33 574

3 304

5 895

5 748

6 939

8 295

z toho české

8 316

1 139

1 066

1 840

1 319

1 547

z toho zahraniční

20 935

1 561

3 914

3 188

4 687

5 614

z toho skripta

1 046

182

410

115

183

139

z toho DP

3 277

422

505

605

750

995

 

A 5.2 Retrospektivní zpracování

K 31.12.1999 obsahuje katalog v TINLIBu celkem 30419 knihovních jednotek, které prošly
různými formami retrospektivního zpracování.

ISIS – monografie

ISIS – skripta

Katalog CDMS*

Celkem převedených čísel

3 248

4 443

7 007

z toho již zpracovaných

3 032

3 973

523

*CDMS od 22.11.1999

 

Převody záznamů z jiných zdrojů

ČNB

OCLC

Počet záznamů

786

143

Služby uživatelům

B Služby uživatelům

B 1 Struktura uživatelů

Registrovaní uživatelé v roce

Z toho v roce 1999

1999

1998

Studenti

Učitelé

Zaměstnanci

Veřejnost

Veřejnost 50%

Veřejnost – volný vstup

Celkem

9 091

8 384

7 468

135

68

402

991

27

Knihovna CDMS

72

70

45

3

3

24

3

3

Knihovna FM JH

822

762

749

51

12

10

3

3

Knihovna VŠE

8 197

7 552

6 674

84

53

368

991

27

 

B 2 Informační příprava uživatelů

Počet akcí

Počet účastníků

v roce 1999

v roce 1998

v roce 1999

v roce 1998

Celkem

32

52

535

527

Diplomové semináře

7

4

75

115

Prezentační

a propagační akce

3

2

30

20

Konzultace

a exkurze do knihoven

22

46

430

392

 

B 3 Absenční výpůjčky

Počet výpůjček

v roce 1999

v roce 1998

Celkem

152 428

140 652

Knihovna CDMS

4 900

4 700

Knihovna FM JH

9 829

9 271

Knihovna Jarov

45 502

52 993

Knihovna VŠE

89 403

73 019

Studijní knihovna JM

2 794

669

Meziknihovní výpůjční

služba celkem

346

368

z toho jiné knihovně

280

287

z jiné knihovny

66

81

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba celkem

90

37

z toho jiné knihovně

2

3

z jiné knihovny

88

34

B 4 Průběh výpůjčního procesu v Knihovně VŠE – CIKS

 

Vytížení výpůjčního pultu v průběhu dne – zimní semestr

graf B 4.a

 

Vytížení výpůjčního pultu v průběhu dne – letní semestr

graf B 4.b

Počet vypůjčených a vrácených knih za den

1. Výpůjčky

graf B 4.c

 

2. Vracení

graf B 4.d

Vytížení výpůjčního pultu v průběhu týdne

1. Výpůjčky

graf 4.e

 

2. Vracení

graf 4.f

B 5 Ostatní služby uživatelům

Rešerše, poradenství, kopírování

Rok

1999

1998

Rešerše celkem

79

49

z toho Jednorázové

79

49

adresné (SDI)

3

3

Poradenská činnost, bibliografické informace, vyhledávání v katalogu

2 720

3 150

Počet samoobslužných kopií celkem

704 762

637 365

z toho Studenti

700 029

632 115

Učitelé

4 733

5 250

 

Výroba průkazek

Rok

1999

1998

Výroba průkazek pro externisty

1 242

1 192

Výroba ID karet pro VŠE celkem

3 710

4 095

z toho studenti

3 472

3 649

učitelé

33

210

zaměstnanci

60

127

doktorandi

60

57

studenti CEMS

85

52

 

 

B 6 Návštěvnost studoven VŠE

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS v průběhu dne
(letní semestr 1998/1999)

graf B 6.a

 

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS v průběhu dne
(zimní semestr 1999/2000)

graf B 6.b

 

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS v průběhu týdne
(letní semestr 1998/1999)

graf B 6.c

 

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS v průběhu týdne
(zimní semestr 1999/2000)

graf B 6.d

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS
(letní semestr 1998/1999)

graf B 6.e

 

Počet přístupů do studovny VŠE – CIKS
(zimní semestr 1999/2000)

graf B 6.f

Elektronické informační zdroje

C Elektronické informační zdroje

C 1 Přístupy/požadavky na rubriky elektronických informačních zdrojů

C 1.1 Počet přístupů na www server ciks.vse.cz – nejžádanější stránky

Název stránky

Počet přístupů

1998

1999

Emailové adresy studentů

5 257

104 825

Výuka

16 431

103 465

Telefonní seznam

13 096

43 181

Hlavní stránka

17 830

22 313

Plnotextové databáze firmy EBSCO

1 378

Knihovnicko-informační síť VŠE

2 419

1 243

Novinky

1 054

1 061

Přehled databází a aplikací dostupných v Knihovně VŠE – CIKS

2 384

1 049

Základní informace CIKS

1 549

968

Nabídky stipendií, stáží a další informace zahraničního oddělení

1 664

923

 

C 1.2 Počet přístupů do jednotlivých rubrik lokálního informačního servisu

CDROM

IIS

IIZ

KIS

ZIS

Celkem

Průměr

Leden

285

5 853

1 063

4 484

15 246

26 931

2 245

Únor

933

6 959

2 672

8 162

22 541

41 267

3 439

Březen

1 012

6 668

4 348

8 422

24 978

45 428

3 786

Duben

555

4 983

2 882

5 748

19 720

33 888

2 824

Květen

409

5 677

1 653

4 555

17 704

29 998

2 500

Červen

192

4 904

890

4 113

11 846

21 945

1 829

Červenec

54

1 911

408

1 452

4 778

8 603

717

Srpen

110

1 353

514

1 522

5 295

8 794

733

Září

729

6 698

2 031

6 716

22 253

38 427

3 023

Říjen

1 622

7 070

3 729

5 948

19 712

38 081

3 174

Listopad

987

7 779

2 734

5 736

18 539

35 775

2 982

Prosinec

275

4 680

1 331

3 787

11 300

21 373

1 782

Celkem

7 163

64 535

24 255

60 645

193 912

350 510

29 034

Průměr

597

5 378

2 022

5 054

16 160

29 210

 

 

C 1.3 Počet přístupů do souborného katalogu VŠE – Tinweb (prostřednictvím WWW)

Vytížení Tinwebu v období 21.5 – 31.12 1999

graf C 1.3.a

 

Vytížení Tinwebu během dne

graf C 1.3.b

 

C 1.4 Počet přístupů k jednotlivým databázím na UltraNetu z Mediotéky

 

Název

Počet přístupů

v roce 1998

v roce 1999

Firemní monitor III – Finanční profily

0

263

Firemní monitor II – Monitor tisku

320

228

4x nej pro podnikatale

342

165

Firemní monitor I – Registr organizací ČR

190

144

The Economist

152

112

Velký A-Č/Č-A slovník

113

106

InfoMapa

137

104

Financial Times

138

77

International Business Dictionary

82

65

Microsoft Bookshelf

110

62

Česká národní bibliografie

77

54

Business Source

89

52

Průvodce kapitálovým trhem

102

47

TFPL CD-ROM Directory

59

36

Česká multimediální encyklopedie

85

34

ABI Inform

33

38

Bookfind

57

28

Library and Information Science Abstracts

45

21

Ottova encyklopedie obecných vědomostí

18

12

Philosophers Index

2

3

 

C 1.5 Počet přístupů k databázím na UltraNetu podle jednotlivých prostředí

graf C 1.5

 

C 1.6 Počet přístupů do jednotlivých rubrik lokálního informačního servisu – porovnání

Rubrika

1996*

1998

1999

Základní informační servis (ZIS)

181 232

176 754

193 912

Interní informační servis (IIS)

19 817

40 309

64 535

Ekonomicko informační servis (EIS)

15 995

9 054

Knihovnicko informační servis (KIS)

71 271

63 698

60 645

Informační zdroje pro ekonomická studia (IIZ)

17 232

22 174

24 255

Nabídka CD ROM

6 430

5 075

7 163

Změny v elektronických službách

2 240

1 040

Celkem

314 217

318 104

350 510

 

* data za březen/prosinec 1996

** data za rok 1997 nejsou k dispozici

 

C 2 Elektronické informační zdroje dostupné na VŠE

C 2.1 Přehled databází na CD-ROM dostupných v lokální počítačové síti VŠE

Název titulu

Dostupnost *

Periodicita

Specifikace

Poznámka

ABI/Inform DOS, Win, Medio 12* Bibliografická, plnotextová Online verze ProQuest Direct
ASPI DOS 12* Plnotextová
BookFind DOS, Win, Medio 6* Bibliografická
Business Source DOS, Win, Medio 12* Bibliografická, plnotextová
Computer Select DOS 12* Bibliografická, plnotextová
Computer World DOS Neaktualizuje se Bibliografická Data do roku 1992
Current Citations DOS 12* Bibliografická
Česká národní bibliografie DOS, Win, Medio 4* Bibliografická
Česká republika na disku DOS Neaktualizuje se Encyklopedie Data z roku 1994
Economist DOS, Win, Medio 4* Plnotextová
Financial Times DOS, Win, Medio 12* Plnotextová
Findex DOS, Win 4* Plnotextová, marketing. reporty
Firemní monitor I – (RO ČR) DOS, Win, Medio 4* Registr
Firemní monitor II – (DHI) DOS, Win, Medio 12* Bibliografická, plnotextová
Firemní monitor III- (profily) DOS, Win, Medio 12* Faktografická
GALE Directory of Databases DOS, Win 4* Popisy databází
Information Science Abstract Plus DOS, Win Neaktualizuje se Bibliografická
International Business Dictionary Win, Medio Neaktualizuje se Slovník
Justis CELEX DOS 2* Plnotextová
Justis European Commentaries DOS 4* Plnotextová
Microsoft Bookshelf Win, Medio Neaktualizuje se Rejstrík, slovník
Legsys DOS 12* Plnotextová
LISA Plus DOS, Win, Medio 4* Bibliografická
Mapa CR Win, Medio Neaktualizuje se Mapa
Philosopher Index DOS Neaktualizuje se Bibliografická
Profit DOS Neaktualizuje se Bibliografická, plnotextová Data do roku 1996
Průvodce finančním trhem DOS Neaktualizuje se Přehled služeb
Průvodce kapitálovým trhem Win, Medio Neaktualizuje se Faktografická
TFPL CD-ROM Directory Win Neaktualizuje se Bibliografická
The Times and The Sunday Times DOS, Win, Medio 4* Plnotextová
Velký AČ/ČA slovník DOS, Win Neaktualizuje se Slovník
Wall Street Direct DOS Neaktualizuje se Faktografická
World of CD-ROM Win Neaktualizuje se Bibliografická
4x nej pro podnikatele Win, Medio Neaktualizuje se Plnotextová, registr

 

* DOS = Informační služby v počítačové síti (DOS verze)

Win = Windows s podporou serveru CD-ROM (Windows verze)

Medio= Multimediální studovna (Windows verze – Ultra*Net)

 

C 2.2 Přehled elektronických informačních zdrojů na VŠE

Online přístupy do

plnotextových databází

Lokální počítačová síť *

Mediotéka **

EBSCO Telefonní seznam VŠE Finanční matematika
ProQuest Direct Global Jízdní řády WinEcon
Electric Library Mapa Prahy Ottův slovník naučný
Anopress Katalog knihoven VŠE v systému ISIS První počítačová multim.encyklopedie
Wall Street Journal Katalog VŠE v systému TINLIB The Oxford English Dictionary
Databáze literatury k akreditovaným předmětům Ottova encyklopedie obecných vědomostí
Databáze publikační činnosti VŠE Ottova encyklopedie nové doby
Databáze Finlit Encyklopedia Britannica
BCPP + RMS Česká literatura od r. 1945
Teletext Kabinet kuriozit Rudolfa II
Obchodní věstník Kdo byl kdo (do r. 1918)
Kdo byl kdo (20. stol.)
Panovníci českých zemí
IMF Statistics
ABI Inform + BPO
Microeconomics
Učebnice Excel 7.0
Učebnice Word 7.0
US Export Merchandise
US Import Merchandise
Euromecum
TOEFL Sampler
CanDoIT – MS Excel
CanDoIT – MS Word

 

Přehled elektronických informačních zdrojů na VŠE – pokrač.

Zdroje na www stránkách VŠE

Evropské dokumentační
středisko ***

Katalog Tinweb Official Journal S
Telefonní seznam zaměstnanců
Emailové adresy studentů
Informační zdroje pro ekonomická studia na Internetu
Nabídka kurzů
Anotace předmětů

 

* informační zdroje na CD-ROM jsou uvedeny samostatně v tabulce 2.1

** informační zdroje v síti (Ultra*Net) jsou uvedeny v tabulce 2.1

*** informační zdroje dostupné v lokálním režimu jsou uvedeny v tabulce 2.3

 

 

C 2.3 Přehled databází dostupných v lokálním režimu v Evropském dokumentačním středisku

Internet & Europa An Introduction to the European Union`s server
Češi a EU Dokumenty Československé zahraniční politiky
FT EUROfile An Interactiv business guide to the European Union
Making Workplaces Accessible A Guide to Integration
Hello Europe A youth guide to Europe and the European
L & C Legislation & Information and Notices
European Foundation European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Leonardo Leonardo da Vinci CD-ROM Compendium Projects
Eurostat Statistical Yearbook

 

 

Přidružené činnosti CIKS – VŠE

D 1 Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků

Typ školení

Poèet

OPAC – školení

13

OPAC – pøezkoušení

26

Výpùjèní protokol – základní školení

13

Výpùjèní protokol – základní školení – pøezkoušení

16

Výpùjèní protokol – rozšíøený pøístup – školení

5

Výpùjèní protokol – rozšíøený pøístup – pøezkoušení

5

 

D 2 Přehled kurzů Programu vzdělávání pracovníků VŠE

Letní semestr 1998/1999 Zimní semestr 1999/2000

Kurz jazykový

Poèet úèastníkù

Kurz jazykový

Poèet úèastníkù

Nìmèina – týdenní kurz

11

Nìmèina pro zaèáteèníky jako pokroèilí

8

Nìmèina pro zaèáteèníky jako pokroèilí

9

Nìmèina zdokonalovací kurz

9

Nìmèina zdokonalovací kurz

10

Angliètina pro zaèáteèníky jako pokroèilí

10

Angliètina pro zaèáteèníky jako pokroèilí

8

Angliètina pro zaèáteèníky jako pokroèilí

9

Angliètina pro zaèáteèníky jako pokroèilí

9

Angliètina pro zaèáteèníky jako pokroèilí

9

Angliètina pro zaèáteèníky jako pokroèilí

8

Angliètina pro zaèáteèníky jako mírnì pokroèilí

8

Angliètina pro zaèáteèníky jako mírnì pokroèilí

8

Angliètina pro støednì pokroèilé jako pokroèilí

10

Angliètina pro støednì pokroèilé jako pokroèilí

9

Angliètina pro støednì pokroèilé jako pokroèilí

11

Angliètina pro støednì pokroèilé jako pokroèilí

10

Angliètina – konverzace

9

Angliètina – konverzace

8

Italština pro zaèáteèníky jako více pokroèilí

8

Italština pro zaèáteèníky jako více pokroèilí

8

Celkem jazykových kurzù 10

Celkem 91

Francouzština pro zaèáteèníky jako více pokroèilí

6

Španìlština pro zaèáteèníky jako více pokroèilí

8

Celkem jazykových kurzù 13

Celkem 112

Kurz výpoèetní techniky
a poèítaèových sítí

Poèet úèastníkù

Kurz výpoèetní techniky
a poèítaèových sítí

Poèet úèastníkù

MS Word a MS Power Point

8

MS Word a MS Power Point

9

MS Word a MS Power Point

9

MS Word a MS Power Point

8

Internet

8

Lotus Notes – školení jednodenní

11

Internet – základy + tvorba HTML dokument

8

Internet – základy + tvorba HTML dokument

10

Celkem výp.techniky 4

Celkem 33

Celkem výp.techniky 3+školení

Celkem 38

Studijní knihovna Jižní Město

E Studijní knihovna Jižní město

E 1 Návštěvnost ve studovnách

E 1.1 Návštěvnost ve studovnách v jednotlivých měsících v roce 1999

graf E.1

E 1.2 Návštěvnost v jednotlivých studovnách v roce 1999

Misíc

Hlavní studovna

Poeítaeová studovna

Jazyková studovna

Celkem

leden

1 561

290

317

2 168

únor

1 747

490

1 174

3 411

boezen

3 948

778

1 974

6 700

duben

3 860

1 097

2 045

7 002

kviten

2 717

670

1 018

4 405

eerven

627

136

182

945

záoí

2 192

911

721

3 824

oíjen

3 930

907

1 864

6 701

listopad

4 733

1 250

1 851

7 834

prosinec

3 249

673

1 271

5 193

Rok

28 564

7 202

12 417

48 183

Prumirná návštivnost 227 st/den
Prumirná návštivnost 4818 st/misíc

 

Podíl návštěvnosti v jednotlivých studovnách

graf E.1.2

E 1.3 Návštěvnost v jednotlivých studovnách během semestru

Návštěvnost v jednotlivých studovnách v letním semestru 1997/1998
(9.2. 1998 – 11.5. 1998)

misíc

hlavní studovna

poeítaeová studovna

jazyková studovna

celkem

poeet dnu

únor

1 672

579

982

3 233

15

boezen

3 090

755

1 515

5 360

22

duben

3 247

1 058

1 792

6 097

21

kviten

1 092

297

510

1 899

5

celkem

9 101

2 689

4 799

16 589

63

Prumirná denní návštivnost : 263 studentu /den

Návštěvnost v jednotlivých studovnách v letním semestru 1998/1999
(8.2. 1999 – 7.5. 1999)

misíc

hlavní studovna

poeítaeová studovna

jazyková studovna

celkem

poeet dnu

únor

1 643

469

1 101

3 213

15

boezen

3 948

778

1 974

6 700

23

duben

3 860

1 097

2 045

7 002

21

kviten

1 233

298

586

2 117

5

celkem

10 684

2 642

5 706

19 032

64

Prumirná denní návštivnost : 297 studentu / den

 

Porovnání návštěvnosti v letních semestrech

graf E 1.3.a

 

Návštěvnost v jednotlivých studovnách v zimním semestru 1998/1999
(21.9 1998 – 18.12. 1998)

misíc

hlavní studovna

poeítaeová studovna

jazyková studovna

celkem

poeet dnu

záoí

950

328

579

1 857

8

oíjen

3 488

516

2 079

6 083

21

listopad

4 106

891

2 010

7 007

21

prosinec

2 965

638

1 445

5 048

14

celkem

11 509

2 373

6 113

19 995

64

Prumirná denní návštivnost : 312 studentu / den

Návštěvnost v jednotlivých studovnách v zimním semestru 1999/2000
(20.9. 1999 – 17.12. 1999)

misíc

hlavní studovna

poeítaeová studovna

jazyková studovna

celkem

poeet dnu

záoí

1 463

542

673

2 678

9

oíjen

3 930

907

1 864

6 701

19

listopad

4 733

1 250

1 851

7 834

22

prosinec

3 151

669

1 264

5 084

13

celkem

13 277

3 368

5 652

22 297

63

Prumirná denní návštivnost : 354 studentu / den

 

Porovnání návštěvnosti v zimních semestrech

graf E 1.3.b

 

E 1.4 Přehled měsíců s nejvyšší účastí studentů ve studovnách v roce 1999

Hlavní studovna

Denní vyu?ití studovny : prum. 5 studentu na 1 studijní místo

misíc

max/misíc

boezen

3 948

duben

3 860

kviten

2 717

oíjen

3 930

listopad

4 733

prosinec

3 249

celkem

22 437

 

Počítačová studovna

Denní vyu?ití studovny : prum. 3,5 studenta na 1 studijní místo

misíc

max/misíc

boezen

778

duben

1 097

kviten

670

oíjen

907

listopad

1 250

prosinec

673

celkem

5 375

 

Jazyková studovna

Denní vyu?ití studovny : prum. 4 studenti na 1 studijní místo

misíc

max/misíc

boezen

1 974

duben

2 045

kviten

1 018

oíjen

1 864

listopad

1 851

prosinec

1 271

celkem

10 023

 

 

E 2 Služby

E 2.1 Absenční výpůjčky v jednotlivých studovnách za rok 1999

Misíc

Hlavní studovna

Poeítaeová studovna

Jazyková studovna

Celkem

leden

95

22

5

122

únor

93

5

41

139

boezen

185

15

76

276

duben

220

23

76

319

kviten

215

40

29

284

eerven

77

5

14

96

záoí

160

6

73

239

oíjen

223

27

194

444

listopad

350

46

126

522

Prosinec

270

19

64

353

celkem

1 888

208

698

2 794

Prumirný poeet výpujeek : 279 ks misíeni

Prumirný poeet výpujeek : 13 ks denni

 

E 2.3 Využití kopírek v jednotlivých studovnách za rok 1999

Misíc

Hlavní studovna

Jazyková studovna

Celkem

leden

352

76

428

únor

438

188

626

boezen

1256

602

1858

duben

1164

773

1937

kviten

799

402

1201

eerven

115

21

136

záoí

107

94

201

oíjen

610

392

1002

listopad

832

353

1185

prosinec

904

414

1318

celkem

6577

3315

9892

Prumirné vyu?ití kopírek : 989 u?ivatelu misíeni

Prumirné vyu?ití kopírek : 46 u?ivatelu denni

 

E 2.2 Přehled ostatních služeb uživatelům v jednotlivých studovnách za rok 1999

Misíc

Hlavní studovna

Poeítaeová studovna

Jazyková studovna

Celkem

leden

178

65

66

309

únor

213

150

222

585

boezen

419

179

214

812

duben

418

359

187

964

kviten

333

226

111

670

eerven

120

60

36

216

záoí

416

210

117

743

oíjen

567

262

268

1097

listopad

530

389

248

1167

prosinec

370

191

114

675

Prumirný poeet za misíc : 724

Prumirný poeet za den : 34

E 3 Multimediální zdroje v SKJM v roce 1999

Studovny

Audio kazety

Video kazety

CD – ROM

Celkem

Jazyková studovna

370

26

55

451

Poeítaeová studovna

0

0

160

160

Hlavní studovna

0

0

16

16

Sklad

0

0

6

6

Celkem

370

26

237

633

 

E 4 Porovnání let 1998 a 1999

1998

1999

zmina

Návštivnost

40 933

48 183

7 250

Návštivnost + klub

57 740

60 230

2 490

Absenení výpujeky

669

2 794

2 125

Vyu?ití kopírek

10 458

9 892

-566

Ostatní slu?by

5 893

7 238

1 345

 

 

 

 

Důležité kontakty

Adresa:
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov

Telefon: 02/24095791 (tajemnice CIKS)
E-mail: Fialova@vse.cz

Telefon: 02/24095578 (sekretariát a referát vzdělávání pracovníků VŠE)
E-mail: Kovalcik@vse.cz

Fax: 02/24095869 (sekretariát)

Telefonní ústředna VŠE: 02/24095111

Adresa www stránek CIKS: http://ciks.vse.cz


Elektronické adresy (e-mail) na různé druhy služeb CIKS:

MVS@vse.cz

meziknihovní výpůjční služba CIKS VŠE pro knihovny v ČR

knihovna@vse.cz

výpůjční, prolongační a rezervační služby Knihovny VŠE – CIKS

Tinlib@vse.cz

fungování souborného katalogu VŠE (Tinlib, Tinweb)

EDS@vse.cz

informace o Evropské unii (knihy,časopisy, databáze), provoz Evropského dokumentačního střediska CIKS VŠE

Medio@vse.cz

provoz multimediální studovny Mediotéka (Fakulty financí a účetnictví), služby pro studenty mezinárodního programu CEMS objednávky plných textů ze systému ABI/Inform, dotazy na databáze v lokální počítačové síti VŠE,

i-servis@vse.cz

rešeršní služby – bibliografické informace – konzultance a poradenství o databázích

wwwciks@vse.cz

správa www stránek CIKS a VŠE

Sloufova@vse.cz, Zarubova@vse.cz

agenda novin a časopisů VŠE, rezervace povinných studijních materiálů pro kursy VŠE ve studovně na Žižkově, prodej karet na kopírování

Havlik@vse.cz

mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, objednávání plných textů časopiseckých článků v elektronické podobě (z časopisů, které nejsou v knihovnách VŠE k dispozici)

Akvizice@vse.cz

požadavky na nákup literatury včetně nákupu pro potřeby grantových projektů, pravidla – podmínky nakupování na VŠE, čerpání finančních limitů fakult a pracovišť VŠE pro členy Akvizičního výboru CIKS, proplácení účtů za přímé nákupy literatury, příjem a lokace knižních darů, organizace knižních výstavek v prostorách VŠE

Infodesk@vse.cz

rezervace Klubu Knihovny VŠE CIKS dle stanovených priorit, doplňkové nadstandardní služby (laminování, kroužková vazba), základní informace o provozu všech knihoven sítě VŠE

KnihovnaJM@vse.cz

SpravaIK@vse.cz

Seznam dárců publikací za rok 1999

Všem dárcům velmi děkujeme za poskytnutí hodnotných knižních darů. Darované publikace velmi obohatily fond CIKS VŠE.

Adresy dárců jsou uvedeny na darovacích protokolech, které jsou uloženy v oddělení akvizice.

Jména dárců Počet kusů Cena
AiESEC – mezinárodní studenstká organizace 20 1680
Akademie věd České republiky 1 200
Ambasáda USA 79 45266
AMWAY Česká republika, s.r.o. 19 9965
AVENIRA Foundation 2 1001
AVIS-agentura vojenských informací a služeb 3 308
B.A.T. Program, s.r.o. 9 500
Bankovní institut, a.s. 1 7000
Berichte de Bundesinstituts 14 1806
Bohemian Ventures 1 3600
Prof.ing. A. Brůžek, Dr.Sc., VŠE- kat.světové ekonomiky 1 1211
JUDr.M.Budovič 10 9184
Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání 2 344
Centrum pro ekonomiku a politiku 1 108
Court of Justice of the European Communities 1 7000
Czech Trade 18 16533
Česká atlantická komise 8 856
Česká národní banka 51 13366
Česká společnost ekonomická 8 2500
České vysoké učení technické 1 1946
Český helsinský výbor 3 575
Český statistický úřad 48 30933
Český výbor pro UNICEF 1 500
Deutsche Bundesbank 15 40083
Devar Praha, s.r.o. 65 23896
Doc.ing.P. Doucek, CSc. VŠE – kat.systémové analýzy 1 1484
Doc. Ing. J. Durčáková, CSc. Rektor VŠE 3 1649
Dovoz tisku Praha Suweco, s.r.o 8 6132
Družstevní asociace ČR 2 30
Dům techniky Brno 1 321
Econ publishing, s.r.o. 1 42
Economia, a.s. 3 1060
European Union 395 151958
Federal Reserve Bank of New York 3 536
Francouzské velvyslanectví 42 32655
Goethe Institit Prag 45 32560
Gosudarvtvennaja publičnaja istoričeskaja biblioteka Rossiji 3 1890
Historický ústav Akademie věd 1 222
HZ Editio, s.r.o. 22 3415
IGAMZ-Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví 1 137
Informační centrum OSN Praha 46 34210
International Monetary Fund 4 3493
Doc.RNDr.J.Ivánek, CSc. VŠE – kat.informačního a znalostního inženýrství 24 41799
Doc.RNDr.V.Kašpar, CSc. VŠE – kat.světové ekonomiky 9 651
Knihy od neznámých dárců 31 8227
Komerční banka, a.s. 2 158
Korejské velvyslanectví 3 4270
Lékařské informační centrum, s.r.o. 1 200
Linde Praha, a.s. Právnické a ekonomické nakladatelství 289 74339
Management Press 108 159029
Minerva, vědecké knihkupectví, s.r.o. 1 413
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 16 2417
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 3 178
Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 918
Ministerstvo spravedlnosti České republiky 1 590
Ministerstvo životního prostředí 3 442
Nakladatelství C.H.Beck 15 5830
Národní knihovna 195 112346
Národohospodářský ústav J.Hlávky 24 1042
National statistical service of Greece 1 1876
Newsletter Praha 2 589
"Open Joint stock company ""Gazprom""" 2 1131
Open society Fund Praha 1 595
Organisation for economic Co-operation and Development 196 325792
Pražský akademický klub 48 2 316
Regionální centrum Národního onkologického registru 1 36
Státní ústav památkové péče 1 135
Ing. S. Šaroch VŠE – kat. hospodářské politiky 4 588
Doc.PhDr. J. Šauer, CSc. VŠE – Středisko mezinárod. studií J.Masaryka 19 6752
Školský úřad Brno 1 43
Doc.Ing.I.Šroněk, CSc. VŠE – kat.mezinárodního obchodu 8 7574
The national Institute for Defense Studies, Japan 1 1054
The Network of Institutes and Schools of Public Administration 12 2856
Two Publishers 4 1300
Universität St.Gallen 1 1523
Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí 4 247
Univerzita Karlova-vydavatelství Karolinum 1 58
Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu 1 343
Úřad pro státní informační systém 150 32221
USIS 1 359
Ústav pro informace ve školství 56 2615
Ústav územního rozvoje Brno 1 217
Ústav zdravotnických informací a statistiky 20 2888
Verlag Dashöffer dodatky 38440
VOX Praha 3 507
VŠE – fakulta podnikohospodářská 26 8103
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 6 272
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. 1 301
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 6 587
     

C E L K E M 2227 1344315

 

Zahraniční dárci:

Datum Organizace Název Ks Cena Umístění
7.1. Akademia ekonomiczna w Katowicach Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(1) 1    
7.1. Akademia ekonomiczna w Katowicach The present state of the croatian public debt 1    
18.1. Akademia ekonomiczna w Poznaniu Perspectives-8-summer 1997,9-winter 97/98,10-summer 98, 11-winter 98/99 4    
18.1. Budapest-Institute for World Economics Modelling macroeconomic time series with smooth transition autoregression 2 1099 Sklad,stud
19.1. Budapest-Institute for World Economics Essays on managerial incentives and product-market competition 2 770 Sklad, stud
23.1. Budapest-Institute for World Economics Japanese production management in sunrise or sunset 1 385 stud
23.1. Budapest-Institute for World Economics Malstyrning av decentraliserade organisationer 1 427 stud
27.1. CERGE-EI Working Paper no. 265, 276, 287-289 5 490 stud
27.1. CERGE-EI Berichte des Bundesinstituts (30-39) 11   KPEislera
29.1. ČZU v Praze Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(2) 1 822,5 Libuška S.
1.2. ČZU v Praze Zur eingliederung der Aussiedler in die Gesellshaft der BDR 1 497 stud
8.2. Gokhale institute of politics and economics Working Paper no. 290-294 5 619,5 stud
8.2. Gokhale institute of politics and economics Portfolio-based segmentation and consumer behavior 2 1659 stud,sklad
8.2. HWWA-Hamburg The property-rights theory of the firm with endogenus timing 1 108,5 stud
8.2. HWWA-Hamburg Implementation and renegotiation 1 44 stud
12.2. HWWA-Hamburg Working papers no. 98/91-99 9 1505 stud
15.2. HWWA-Hamburg Sborník prací – Agrární perspektivy VII – díl I.- (17.-18.9.98) 2 1336 stud,sklad
15.2. HWWA-Hamburg Sborník prací – Agrární perspektivy VII – díl II.- (17.-18.9.98) 2 1336 stud,sklad
23.2. HWWA-Hamburg Something happening in India that this nation should be proud of 1 100 sklad
23.2. HWWA-Hamburg Working Paper no. 295-299 5 406 stud
23.2. HWWA-Hamburg Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors 1 472,5 stud
23.2. HWWA-Hamburg Experto credite: Three papers on experienced decision-makers 1 350 stud
2.3. INSEAD Vorlesungs-verzeichnis 1 1841 stud
3.3. INSEAD Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(3) 1 518 stud
3.3. INSEAD Ledtider for ledningsinformation 1 962,5 stud
3.3. INSEAD Dynamic voting in clubs 1 36 stud
9.3. INSEAD Testing for the presence of a random walk in series with structural breaks 1 108,5 stud
22.3. INSEAD Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(4) 1 700 Libuška S.
22.3. INSEAD Working Paper no. 304-306 3 315 stud
22.3. INSEAD Indikatorer i grundskolani 1 287 stud
22.3. INSEAD Ĺtgaarder mot sexuella trakasserier 1 77 stud
24.3. Institute of Public Finance-Croatia Working Paper no. 307-311 5 483 stud
24.3. Institute of Public Finance-Croatia Working papers no. 99/1-10 10 441 stud
7.4. Japan- IER Hitotsubadhi university Sommersemester 1999 1 920,5 stud
7.4. Koln- Bundesinstitut Working Paper no. 242 1 182 stud
9.4. Liepzig Working Paper no. 313 1 182 stud
14.4. Liepzig Working Paper no. 95-98 4 416,5 stud
14.4. LSE Report on Activities 1998 1 283,5 stud
14.4. LSE Hungarian responses to global change 1 150 stud
16.4. LSE Public investments in Croatia 1 42 stud
20.4. LSE Working Paper no. 312, 314, 210 3 245 stud
23.4. Mannheim Die Wissenszurechnung im deutschen und anglo-amerikanischen Zivilrecht 1 861 stud
6.5. Mannheim Essays on the effects of fiskal and monetary policy 2 973 stud.,sklad
6.5. Mannheim The Morning after in Japan 1 920,5 stud
24.5. Mannheim Working Paper no. 315-6 2 133 stud
28.5. Mannheim Governance and Structural Adjustment Programs 2 889 stud.,sklad
31.5. Mannheim Working Paper no. 125,138-144 8 910 stud
31.5. Mannheim Telecommuting 2 1736 stud,sklad
31.5. Mannheim Effektivita foretag? 2 1274 stud,sklad
31.5. Mannheim Fran text till batong 2 1498 stud,sklad
31.5. Mannheim Working Paper no. 11,12,14-20 9 1162 stud
1.6. Mannheim Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(5) 1 1100 Libuška S.
1.6. Mannheim European new issues markets a preliminary review 1 192,5 stud
10.6. Stockholm school of economics Working Paper no. 317-320 4 357 stud
11.6. Stockholm school of economics Studia ekonomiczne 1,2 2 3209,5 stud
11.6. Stockholm school of economics Zeszyty naukowe 141/97, 144-145/98, 3   stud
14.6. Stockholm school of economics Working Paper no. 301-303 4 217 stud
22.6. Stockholm school of economics Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(7) 1 875 Libuška S.
22.6. Stockholm school of economics Research series no. 61-63      
1.7. Stockholm school of economics Finance and contracting under imperfect information 1 339,5 stud
1.7. Stockholm school of economics Bibliografia publikacji pracovników akademii akonomicznej w Poznaniu 1 251878 Libuška S.
8.7. Stockholm school of economics Working Paper 323,326-7 3 287,5 stud
8.7. Stockholm school of economics Schuldangemessene Vermogensstrafe und adaquate …      
15.7. Stockholm school of economics Working paper no. 321, 324, 325 3 287,5 stud
15.7. Stockholm school of economics Working papers no. 21-30 10 1067,5 stud
21.7. Stockholm school of economics Inaugural-Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades 1 1316 stud
23.7. Stockholm school of economics Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(8) 1 759 Libuška S.
11.8. Stockholm school of economics Die Rechtsstellung des Geschadigten in dre Kraftfahrzeug 1 787,5 stud
25.8. Stockholm school of economics Demographische alterung und wirtschaftswachstum 1 742 stud
25.8. Stockholm school of economics Vorstelungsverzeichnis:Wintersemester 1999/2000 1 1764 stud
9.9. Stockholm school of economics Dilemmas of development: the indian experience 1 56 stud
13.9. Stockholm school of economics Working papers no. 31-40 10 1384 stud
14.9. Stockholm school of economics Welfare policy and social transfers in Croatia 1 115,5 stud
14.9. Stockholm school of economics Modelling economic high-frequency time series 2 980 stud
14.9. Stockholm school of economics Evaluating the benefits and eddectiveness of public policy 2 1050 stud
14.9. Stockholm school of economics The ignorant mne : the rele of perception gaps in konwledge management 2 2051 stud
14.9. Stockholm school of economics Smooth transitions in macroeconomic relationshiips 2 1015 stud
23.9. Stockholm school of economics The Role of CEFTA in the Process of EU Enlargement 1 700 stud
23.9. Stockholm school of economics Wintersemestr 1999/2000 1 948,5 stud
23.9. Stockholm school of economics Are all lives of equal value? 2 1673 stud,sklad
24.9. Stockholm school of economics Personalverzeichnis 1999 1 260 stud
28.9. Stockholm school of economics Svenskt organisationsliv 1 892,5 stud
28.9. Stockholm school of economics Modelling disease progression and the effect of treatment 1 91 stud
6.10. Stockholm school of economics Working papers no. 41-50 10 1323 stud
6.10. Stockholm school of economics Working papers no. 99-102 4 378 stud
6.10. Stockholm school of economics Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(10) 1 875 Libuška S.
20.10. Stockholm school of economics Working Paper no. 145-149 5 595 stud
20.10. Stockholm school of economics Entrepreneurship in Technological systems – the development of mobile telephony in Sweden 1 686 stud
21.10. Stockholm school of economics Working paper no.322,293, 328 – 334 9 1155 stud
  Stockholm school of economics Corporate investment behavior with incomplete information: three essays 1 434 stud
15.11. Stockholm school of economics Strategy creation and change in complexity 2 1855 stud,sklad
18.11. Stockholm school of economics Working paper no.335-338, 68-69 6 485,5 stud
25.11. Stockholm school of economics Working paper no.99/51-60 10 1162 stud
  Universitat Liepzig Bibliographie der Wirtschaftspresse Jahrgang 1999(12) 1 948,5 stud
3.12. Ústav mezinárodních vztahů Working paper no.339,319,344 3 420 stud
3.12. Ústav mezinárodních vztahů Is unofficial economy a source of corruption? 1 66,5 stud
23.12. Wiesbaden-Bundesinstitut fur Bevolkerungsforschung Working paper no.340-43,345-348 8 931 stud
29.12. Wiesbanen-Bundesinstitut fur Bevolkerung Wissensfinder 1 535,5 stud
29.12. Zagreb, Croatia Three essays in the theory of mechanisms 1 392 stud
29.12. Zagreb, Croatia Persuasive Kommunikation 1 630 stud
      110 30812  

Seznam pracovníků CIKS – VŠE

CENTRUM INFORMAČNÍCH A KNIHOVNICKÝCH SLUŽEB VŠE

Jméno a e-mailová adresa Státní telefon, fax Interní linka Pracoviště
Pověřená ředitelka      
PhDr. Bícová Stanislava, CSc.      
bicova@vse.cz 24220161 706 M37sb
Tajemnice      
Fialová Jiřina      
fialova@vse.cz fax/záz. 24095869 791 M37sb
Sekretariát a referát vzdělávání pracovníků VŠE
Kovalčíková Jitka      
kovalcik@vse.cz   578 M37sb  
Informační servis      
vedoucí: Ing.Hartmanová Jana      
hartman@vse.cz    586 120sb
Mgr.Havlíková Eva      
havlik@vse.cz    580 125sb
Ing.Jará Vlasta      
jara@vse.cz    586 120sb
Bc.Mach Jan      
machj@vse.cz    599 119sb
Řepa Václav – civil      
repavac@vse.cz   598 121sb
Mgr.Rucká Renata      
rucka@vse.cz    580 125sb
Mgr.Simandlová Libuše      
simandl@vse.cz    129 125sb
Bc. Šubrta Václav      
subrta@vse.cz    599 119sb
Ing. Válek Libor      
valek@vse.cz    598 121sb
Ing. Pospíšil Pavel      
pospisp@vse.cz    598 121sb
Informační recepce, rezervace Klubu Knihovny VŠE
Boháčová Miroslava      
bohacm@vse.cz   583,584 M20sb
Novotný Lukáš – civil      
novotnyl@vse.cz    584 M16sb
Bort Tomáš – civil      
bort@vse.cz   584 M16sb
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
Mgr. Havlíková Eva      
havlik@vse.cz   580 125sb
Správa systému TINLIB      
vedoucí: Ing.Sklenák Vilém, CSc.      
sklenak@vse.cz    407 441nb
Ing.Čížek Jiří      
cizek@vse.cz   595 M32sb
Ing.Psotová Jitka      
psotova@vse.cz    595 M32sb
Bc.Rataj Jiří      
xratj01@vse.cz    595 M32sb
Oddělení budování fondů      
vedoucí: Ing.Bělohoubková Lenka      
belohoub@vse.cz  fax/záz. 24095597 597 124sb
PhDr.Dlouhá Božena      
dlouha@vse.cz    579 133sb
Mgr. Seidl Vladimír   592 130sb
Mgr. Kajanová Petra      
kajanova@vse.cz    589 131sb
Akvizice, výměna, dary      
PhDr.Ingrid Hronovská      
hronov@vse.cz    597 124sb
Oddělení zpracování fondu      
vedoucí: Bazalová Eva      
bazalova@vse.cz   577 133sb
Pekařová Mária      
pekarova@vse.cz   576 132sb
Šídlová Olga      
sidlo@vse.cz    576 132sb
Treglerová Jana      
tregler@vse.cz    588 131sb
       
Knihovna VŠE      
Provoz studoven a knihovnické služby      
vedoucí: Koubková Karla      
koubkova@vse.cz  24224565 591 M29A
Agenda časopisů      
Šloufová Jana      
sloufova@vse.cz 24218670 583,587 M20sb
Rezervace materiálů pro semináře      
Zárubová Eva      
zarubova@vse.cz  fax/záz. 24095583 583,587 M20sb
Meziknihovní výpůjční služba      
Koubková Karla      
koubkova@vse.cz    591 M29Asb
Výpůjčky a katalogy      
Hedrlínová Jaroslava      
hedrlin@vse.cz   590 M22sb
Kočvarová Marcela      
kocvar@vse.cz    735 M22sb
Králíková Kateřina      
kralikov@vse.cz    735 M22sb
Kučerová Eva      
kucerova@vse.cz    590 M31sb
Lacková Alena      
lackova@vse.cz    590 M31sb
Nachtigalová Věra      
nachtigal@vse.cz    590 M31sb
Nová Alena      
novaal@vse.cz    590 M31sb
Ing. Perlíková Šárka      
perlik@vse.cz   590 M31sb
Uhlíková Jana      
uhlikova@vse.cz    735 M22sb
Vávrová Věra      
vavrova@vse.cz   735 M22sb
Vítová Zuzana      
vitova@vse.cz    735 M22sb
Šindler Ondřej – civil      
sindler@vse.cz   590 M31sb
Sklad knihovny VŠE      
vedoucí: Vaicová Libuše      
vaicova@vse.cz    592,593 130sb
Hartman Jan      
hartmanj@vse.cz    592,593 130sb
Marie Svobodová      
msvobod@vse.cz    592 130sb
Petráček Michal – civil      
petracm@vse.cz    593 130sb
Brůha Lukáš – civil      
bruhal@vse.cz   593 130sb
Kolejní knihovna Jarov      
Mazáčková Věra   ústř. 6441902 155
Studijní knihovna Jižní Město      
ústř.7936766      
vedoucí : Mgr. Miletinová Verona      
miletin@jmu.vse.cz 71910254 321 0175JM
Studovny a výpůjční služby      
Mgr.Brunclíková Hana      
brunclik@jmu.vse.cz     387 0176JM
Brezinová Dagmar      
dbrezina@jmu.vse.cz     378 0172JM
Němcová Václava      
nemcovav@jmu.vse.cz     377 0173JM
Nováková Mária   377 0173JM
Skolilová Dana      
skold@jmu.vse.cz    379 0171JM
Synková Ludmila      
synkova@jmu.vse.cz   374 0177JM
hlavní studovna   397 0158JM
počítačová studovna   394 0159JM
jazyková studovna   393 0160JM
klub   398 0155JM
výpůjčky   396 0178JM
zasedací místnost   392 0174JM
Identifikační karty: ústř. 7936766 201 303JM
Mediotéka Fakulty financí a účetnictví
správce:      
Borníková Jaroslava      
bornik@vse.cz    183 M32sb
Knihovna P. Eislera Fakulty mezinárodních vztahů
vedoucí: Ing. Poplšteinová Ivana      
popl@vse.cz   185 M34sb
mgr. Menzelová Eva   185 M34sb
menzelov@vse.cz      
Evropské dokumentační středisko      
Ing. Poplšteinová Ivana      
popl@vse.cz    185 M34sb

Některé vybrané statistické údaje

Knihovní síť VŠE: 58 knihoven, studoven a specializovaných knihovních sbírek

 • z toho veřejně přístupných: 8
 • z toho katedrových a střediskových knihoven: 50

Knihovních jednotek celkem: 430 tisíc

V souborném knihovním katalogu VŠE celkem záznamů: 100 tisíc

Počet odebíraných periodik: 728

 • z toho českých: 217
 • z toho zahraničních: 511

Ve volném výběru na studovnách k dispozici celkem knihovních jednotek: 40 tisíc

Nákup odborné literatury za Kč celkem: 6 miliónů

Registrovaných uživatelů v knihovnách CIKS VŠE celkem: 9 091

 • z toho studentů: 7 468
 • z toho učitelů: 135
 • z toho ostatní zaměstnanci: 68
 • z toho veřejnost: 402
 • z toho veřejnost za 50 % (studenti jiných škol): 991
 • z toho veřejnost (čestné průkazky zdarma): 27

Počet absenčních výpůjček (výpůjček domů) v roce 1999: 152 428

Počet akcí – konzultací a exkurzí: 22

Celkový počet účastníků těchto akcí: 430

Počet vyrobených identifikačních karet pro VŠE: 3 710

Počet rešerší: 79

Počet samoobslužně zhotovených kopií: 704 tisíc

 • z toho studenti: 700 tisíc
 • z toho učitelé: 4 tisíce

Průměrná návštěvnost studoven na Žižkově: 1200 – 1400 vstupů/den

Průměrný počet výpůjček domů: 400 – 450/den

Celkový počet vstupů do elektronického informačního servisu v lokální počítačové síti: 350 tisíc

Počet uspořádaných jazykových kurzů pro zaměstnance: 23, účastníků 203

Počet uspořádaných kurzů výpočetní techniky: 7, účastníků 71