Provozní řád studoven Žižkov

 • Přístup do studoven je povolen interním a externím uživatelům knihovny pouze po předložení identifikační karty, a to při každém příchodu.
 • Uživatel studovny je povinen před vstupem do studoven odložit kabát, bundu, batoh, tašku apod. do šaten, nebo do uzamykatelných skříněk v recepci knihovny, určených pro uživatele studovny pouze po dobu jejich pobytu ve studovnách.
 • Veškeré materiály a pomůcky vnášené do studovny je uživatel povinen oznámit službě.
 • Ve studovnách je zakázáno používat mobilní telefon, vnášet a konzumovat jídlo a pití, s výjimkou čisté vody v uzavíratelné láhvi.
 • Uživatel má právo obsadit pouze jedno studijní místo.
 • Uživatel studovny je povinen chovat se tiše a ohleduplně k ostatním, nepoškozovat zařízení studovny a řídit se pokyny pracovníků knihovny.
 • Uživatel studovny má právo využívat ke studiu knihy, časopisy a další materiály ve volném výběru, a také na požádání publikace z příruční knihovny a materiály uložené ve skladu knihovny.
 • Studijní materiály slouží především k prezenčnímu studiu a není povoleno je vynášet mimo prostory studoven. Prostudované materiály uživatel odkládá na vyhrazená místa. Materiály požadované k absenční výpůjčce (tzv. krátkodobé) předá uživatel službě k zaznamenání výpůjčky na čtenářské konto uživatele.
 • Samoobslužné kopírování z knih, časopisů a jiných informačních pramenů je možné pouze pro vlastní potřebu a v souladu s ustanoveními Autorského zákona.
 • Počítače umístěné ve studovně slouží k vyhledávání v katalogu knihovny, objednávání literatury a vyhledávání v informačních databázích. Uživatelům není povoleno využívat počítače k nestudijním účelům (posílání elektronické pošty, SMS apod.). Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do HW a SW, které by měly vliv na provoz počítače nebo sítě. Za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou je plně odpovědný uživatel, který škodu způsobil (viz Příkaz rektora PR01/07 „Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze“).
 • Ve studovně je možné použití bezdrátového připojení notebooků za podmínek stanovených Výpočetním centrem.
 • Uživatelé jsou povinni chránit dokumenty před poškozením, nesmějí je znehodnocovat např. vpisováním poznámek, zvýrazňováním textu a vytrháváním stránek. Plně zodpovídají za případné poškození dokumentů.
 • Pokud uživatel zjistí při využívání knihovních dokumentů a výpočetní techniky jakékoliv poškození nebo závady je povinen toto neprodleně ohlásit službě.
 • Při odchodu ze studovny předloží uživatel ke kontrole veškeré vynášené materiály.
 • V případě podezření na vynášení knihovních materiálů ze studovny je uživatel povinen podrobit se dalším kontrolním opatřením (přivolání bezpečnostní služby, případně šetření policie).
 • Uživatelé mohou ústně či písemně doporučit doplnění informačních fondů knihovny novými zdroji a prameny.
 • Uživatel studoven, který porušuje ustanovení Knihovního řádu nebo tohoto Provozního řádu, může být dočasně nebo trvale omezen v uživatelských právech.