Knihovna

Jak nalézt vhodné odborné články, vědecké časopisy a knihy pro zpracování seminární, bakalářské, diplomové nebo disertační práce

Pro vyhledávání odborných článků je dobré využít databáze (elektronické informační zdroje) dostupné na VŠE, popř. osobně v ostatních odborných knihovnách (např. Národní technická knihovna). Na VŠE lze využít multioborové databáze ProQuest, EBSCOHost, JSTOR, nebo konkrétní dle tématu – ACM Digital Library, OECD iLibrary, Safari Textbook Online (e-knihy) aj. nebo tištěné zdroje ve studovnách. Při hledávání titulů časopisů v Souborném katalogu knihovny vyberte z roletového menu Báze pro vyhledávání „Seriály/periodika Praha“.

Všímejte si recenzovaných článků a časopisů – při vyhledávání v databázích zaškrtněte políčko Recenzované nebo „Peer review“. Takové články v časopise jsou zpravidla kvalitnější, protože prošly tzv. recenzním řízením (existence recenzní rady, která před publikováním daný článek přečte, zhodnotí, popř. navrhne autorovi částečné přepracování či doplnění dalších informací). Jestliže znáte konkrétní titul vámi hledaného časopisu a nevíte, zda-li je na VŠE dostupný, můžete využít služby Elektronický katalog časopisů – EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek). Tuto službu využívejte na školních počítačích, na osobním počítači je třeba se přihlásit přes VPN. Existuje také možnost prohledávat dle názvů časopisů přímo v databázi: stačí kliknout na odkaz „Procházet“, „Publikace“ apod. a zadat konkrétní titul. Jestli je daný časopis recenzovaný naleznete v popisu.

Pokud naleznete zajímavý a pro váš řešený problém relevantní článek, všímejte si klíčových slov, pod kterým lze daný článek nalézt v popisu výsledku hledání (v databázi označeny jako „Předmět“, „Tematické termíny“ aj. Je vysoká pravděpodobnost, že za předpokladu využití těchto klíčových slov naleznete další zajímavé zdroje.

Přesto je vždy vhodné si vlastní klíčová slova vytvořit (slova, která definují řešenou problematiku, jsou jimi zpravidla podstatná jména, názvy aj. v různém vzájemném vztahu – synonyma, např. vysoká škola = univerzita; slova nadřazená, např. smartphone je mobilní zařízení apod.), která je třeba zkombinovat s vhodnou rešeršní strategií.

Příklad: zadané téma: Využití mobilních aplikací na středních školách

Klíčová slova: „mobilní aplikace“, „střední školy“, vzdělávání, výuka, „mobile application“, mobile apps, secondary school, high school, education, teaching, modern teaching methods…

Rešeršních strategií existuje několik, nejznámější jsou Strategie rostoucí perly, Strategie stavebních kamenů a Strategie osekávání. Společné mají to, že využívají tzv. booleovské operátory – AND, OR NOT. Ekonomie AND Informatika – vyhledávač bude nabízet výsledky hledání, kde se objevuje jak Ekonomie, tak informatika; Ekonomie OR Informatika – výsledky budou obsahovat jak výraz Ekonomie, tak Informatika (a to dohromady i jednotlivě), operátor OR se také používá, máme-li k dispozici synonyma k danému klíčovému slovu. Operátor NOT slouží k tzv. osekávání, při zadání dotazu Ekonomie NOT Informatika bude vyhledávat záznamy, kde se vyskytuje Ekonomie bez Informatiky. Tyto operátory se mohu kombinovat v rámci složitějších dotazů. Jak lze vidět, definovat správná klíčová slova není zcela jednoduchá záležitost, je třeba o dané problematice dost znát a umět je správně kombinovat v jednotlivých vazbách.

Např.: „Mobilní aplikace“ AND (výuka OR vzdělávání) NOT („vysoké školy“ OR univerzity)

Knihy hledejte v Souborném katalogu knihovny VŠE, popř. v Souborném katalogu ČR či renomovaných zahraničních knihovních katalozích, jako je např.: Online British Library Catalogue, Library of Congress Online Catalog, Worldcat nebo využijte databáze obsahují e-knihy dostupné na VŠE – ProQuest Ebook Central, OECD iLibrary. U elektronických knih je třeba postupovat dle pokynů každého producenta/distributora – tj. u každé e-knihy platí jiná licenční politika včetně tzv. e-výpůjček a také potřebné technické parametry.