Knihovna

Projekty a profesní spolupráce

Dlouhodobě řešíme projekty, zaměřené zejména na zajištění elektronických informačních zdrojů, digitalizaci a dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů. Většina projektů je řešena v rámci dotačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury.

S Výpočetním centrem VŠE spolupracujeme na rozvoji digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb. Projekty jsou řešeny ve spolupráci s dalšími vysokými školami v ČR v rámci centrálních rozvojových projektů MŠMT ČR. V rámci projektů byly upřesněny zákonné povinnosti vysokých škol vyplývající ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vypracována Metodika dlouhodobého ukládání a archivace dokumentů, byly upraveny související vnitřní předpisy a postupy a provedeny potřebné úpravy informačních systémů VŠE – např. studijního informačního systému InSIS a aplikací pro kontrolu prací na plagiátorství Validátor VŠE. V rámci projektů zajišťujeme zejména potřebné analytické práce týkající se problematiky kontroly a archivace vysokoškolských kvalifikačních prací a dokumentů souvisejících s obhajobou prací a složením státní zkoušky.

Projekty řešené v posledních letech:

  • Zajištění kontinuálního přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do klíčových databází pro ekonomický výzkum (MŠMT, 2013-2017, řešitel Ing. Jana Hartmanová)
  • Digitalizace sbírky Zlatý fond českého ekonomického myšlení (VISK, řešitel Ing. Jana Hartmanová)
    • projekt je opakovaně úspěšně řešen v ročních etapách od roku 2009
  • Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb. (MŠMT, 2016, spoluřešitel Ing. Jan Mach, Ph.D.)
  • Dlouhodobé ukládání a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb. (MŠMT, 2015, spoluřešitel Ing. Jan Mach, Ph.D.)
  • Zajištění přístupu do klíčových informačních zdrojů pro ekonomický výzkum (MŠMT – Informační zdroje pro výzkum INFOZ, projekt VZ09014, 2009-2011, řešitel Ing. Jana Hartmanová)
  • Přístup do informačního zdroje ProQuest Central (MŠMT – Informační zdroje pro výzkum INFOZ, projekt VZ09015, 2009-2011, řešitel Ing. Jana Hartmanová)
  • Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství (MŠMT – centralizovaný rozv. projekt C39, 2011, spoluřešitel za CIKS Ing. Jan Mach)
  • Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace (MK ČR, 2007-2011, příjemce NTK v Praze, spolupříjemce VŠE – řešitel Ing. Jan Mach)

Profesní spolupráce

Profesní spolupráce na národní i mezinárodní úrovni je realizována zejména spoluúčastí na projektech a činnosti pracovních skupin profesních organizací, úzce spolupracujeme i s kolegy z Národní knihovny ČR a dalších odborných knihoven.