Knihovna

Speciální sbírky

Zlatý fond českého ekonomického myšlení

Zlatý fond je postupně budován z prací, majících vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení. Knihy jsou vybírány z knihovního fondu CIKS, který je díky historické vazbě na Národní knihovnu ČR a odbornému zázemí VŠE garantem zajištění odborných informačních zdrojů v oblasti ekonomických věd pro odbornou veřejnost i VŠE. Autory děl, zařazovaných do Zlatého fondu, jsou osobnosti vědeckého a společenského života 19. a 20. století, teoretici, politici, pedagogové i odborníci národohospodářské praxe. Všechny tituly zařazené do Zlatého fondu lze vyhledat v Souborném katalogu VŠE (báze pro vyhledávání: Zlatý fond českého ekonomického myšlení). Vybraná díla ze Zlatého fondu jsou digitalizována, převážně v rámci dotačního programu Ministerstva kultury VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius.

Digitalizované tituly je možné studovat:

  • v digitální knihovně VŠE Kramerius
    Více než 700 digitalizovaných titulů vydaných od roku 1851 do současnosti,
  • na stránkách Bibliotheca Economica
    Obsahuje stovky titulů dobové ekonomické literatury, které tvoří počátky a základ českého ekonomického myšlení a byly vydány před rokem 1950, včetně článků z Obzoru národohospodářského (1896-1940). Obsahuje rovněž studentské práce, které jsou výstupem z odborného semináře Katedry institucionální ekonomie NHF (abstrakty knih a časopiseckých článků osobností české ekonomické vědy a praxe 19. a 20. století i jejich životopisné a bibliografické údaje),
  • v Souborném katalogu VŠE
    Obsahuje odkazy na digitalizované tituly z výše uvedených sbírek a mnohé další – zobrazeno ve sloupci Digitální objekt.

Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii

Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelova cena za ekonomii (NC), je udílená od roku 1969. Cenu zavedla Švédská říšská banka u příležitosti 300. výročí svého vzniku. Přestože nebyla zmíněna v závěti Alfreda Nobela a nejedná se tedy fakticky o Nobelovu cenu, je tak běžně označována. Rozhoduje o ní, podobně jako při Nobelově ceně za chemii a fyziku, Švédská královská akademie věd a uděluje se společně s ostatními cenami v oblasti věd.

Publikace nositelů NC ve fondu CIKS jsou jako samostatná sbírka dostupné ve volném výběru k prezenčnímu studiu v zadní části studovny na Žižkově (označené štítkem na hřbetu knihy NOB, rok udělení ceny, první tři písmena příjmení).

Pokud knihovna vlastní další výtisky téhož titulu, je možné si je vypůjčit domů na 1 měsíc.

Základní informace o nositelích NC, výběrovou bibliografii a přehled jejich publikací ve fondu CIKS najdete v přehledu nositelů Nobelovy ceny za ekonomii.

Publikace mezinárodních organizací

Z titulu depozitní knihovny máme ve fondu velké množství tištěných publikací, vydaných Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světovou bankou (WB) a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD). Statistická data a publikace publikované OECD jsou k dispozici také online v OECD iLibrary.

Většinu publikací lze vyhledat v katalogu zadáním „Rejstřík: autoři (korporace)“ nebo „Hledat slova z údajů o autorech“ v „Poli pro vyhledávání“. Tato volba není ovlivněna jazykem dokumentu, proto vede k vyššímu počtu výsledků než využití rejstříku nakladatelů, kdy by bylo třeba kombinovat jazykové mutace názvů instituce. Stejným způsobem je možné vyhledat také publikace dalších mezinárodních organizací, například Mezinárodní organizace práce, OSN nebo Mezinárodního měnového fondu.

Publikace z volného výběru ve studovnách lze vyhledat podle speciálního štítku na hřbetu knihy, který označuje typ sbírky.