Jak citovat ChatGPT a další GenAI

Jak citovat AI nástroje v kvalifikačních nebo seminárních pracích

Upozornění: Vzhledem k velmi dynamicky se rozvíjející situaci okolo využívání nástrojů AI v akademické praxi, si CIKS VŠE vyhrazuje možnost formáty citací v budoucnu upravit.

  • Možnost využití a citování nástrojů AI vždy konzultujte s vedoucím vaší kvalifikační práce a dodržujte domluvený rozsah využití genAI. Respektujte také doporučení uvedená v materiálu GenAI na VŠE – pravidla a doporučení pro studenty, který najdete v moodle kurzu Základy GenAI pro studenty.
  • Při využívání AI vždy pamatujte na to, že za správnost a pravdivost informací uváděných ve svých akademických pracích (včetně závěrečných) odpovídá autor. Výstupy vytvořené s pomocí AI proto vždy důkladně kontrolujte, mohou obsahovat fakticky nepřesné a zavádějící informace.  
  • CIKS VŠE nedoporučuje sdílet s AI citlivé údaje, více viz. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641530/EPRS_STU(2020)641530_EN.pdf
  • Pokud to charakter práce s AI nástroji a rozsah práce umožňuje, důrazně doporučujeme uvádět v přílohách práce přepisy rozhovorů či screenshoty/screencasty, nebo odkaz na sdílení v rámci příslušného nástroje (viz níže).
  • Při citování těchto nástrojů se knihovna VŠE přiklání k doporučení citačního stylu APA, který doporučuje AI nástroje v kvalifikačních pracích citovat jako použitý software. To znamená, že v textu práce bude přesně popsáno co a jakým způsobem (včetně promptu) bylo vygenerováno a v seznamu literatury bude uveden citační záznam daného nástroje (ne konkrétního výstupu). Více informací můžete najít zde https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt.

Konkrétní příklady podoby záznamu v seznamu literatury pro jednotlivé styly:

APA 7th. ed.

V současné době je formální stránka pro AI popsána na blogu APA zde.

Tvůrce AI nástroje. (rok vydání použité verze). Název AI nástroje (verze) [popis typu AI]. url odkaz

Příklady:

OpenAI. (2024). ChatGPT-4 [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

OpenAI. (2024). Dall E 2 [AI generátor obrázků]. https://openai.com/dall-e-2

Midjourney, Inc. (2024). Midjourney (Model Version 6) [AI generátor obrázků]. https://www.midjourney.com/home

Perplexity. (2024). Perplexity Copilot [AI vyhledávač]. https://www.perplexity.ai/

ČSN ISO 690:2021 – Číselný a poznámky pod čarou

x. Tvůrce AI nástroje. Název AI nástroje (verze). AI program. Datum/rok vydání verze. Dostupné z: url odkaz. [Citováno RRRR-MM-DD].

Příklady:

x. OPENAI. ChatGPT-4. AI program. 2024. Dostupné z: https://openai.com/blog/chatgpt. [Citováno 2024-02-27].

x. OPENAI. Dall E 2. AI generátor obrázků. 2024. Dostupné z: https://openai.com/dall-e-2. [Citováno 2024-02-27].

x. MIDJOURNEY, INC. Midjourney (Model Version 6). AI generátor obrázků. 2024. Dostupné z: https://www.midjourney.com/home. [Citováno 2024-02-27].

ČSN ISO 690:2021 – Harvard

Tvůrce AI nástroje, datum/rok vydání verze. Název AI nástroje (verze). AI program. Dostupné z: url odkaz. [Citováno RRRR-MM-DD].

Příklady:

OPENAI, 2024. ChatGPT-4. AI program. 2024. Dostupné z: https://openai.com/blog/chatgpt. [Citováno 2024-02-27].

OPENAI, 2024. Dall E 2. AI generátor obrázků. 2024. Dostupné z: https://openai.com/dall-e-2. [Citováno 2024-02-27].

MIDJOURNEY, INC, 2024. Midjourney (Model Version 6). AI generátor obrázků. Dostupné z: https://www.midjourney.com/home. [Citováno 2024-02-27].

Jak citovat prompt

Samotný text promptu by měl být uveden v textu práce s případným linkem na konverzaci (pokud tuto možnost AI umožňuje, jako například ChatGPT). V ideálním případě by měla být celá konverzace uvedena jako příloha práce nebo archivována tak, aby bylo možné doložit její průběh (pro případ potřeby školitele nebo komise) .

Citaci AI uvádíme podle citačního stylu:

APA 7th. ed.

V textu:

(OpenAI, 2024)

Reference:

OpenAI. (2024). ChatGPT-Verze [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

ČSN ISO 690:2021 – číselný a poznámky pod čarou

V textu:

1.

Reference:

1. OPENAI. ChatGPT-4. AI program. 2024. Dostupné z: https://openai.com/blog/chatgpt. [Citováno 2024-02-27].

ČSN ISO 690:2021 Harvard

V textu:

(OpenAI, 2024)

Reference:

OPENAI, 2024. ChatGPT-4. AI program. Dostupné z: https://openai.com/blog/chatgpt. [Citováno 2024-02-27].

Jak citovat obrázek generovaný AI

Při citaci obrázku vytvořeného umělou inteligencí je třeba v textu práce uvést, jakým způsobem byl vytvořen – například vypsat celý prompt. Vysvětlivka obrázku by měla obsahovat upozornění, že obrázek byl vytvořen pomocí umělé inteligence. Některé AI (např. ChatGPT-4) neumožňují vytvoření odkazu na konverzaci, jež vedla k vytvoření obrázku, proto ji vždy archivujte, uvádějte v textu nebo v příloze práce. Obrázek je třeba vždy citovat podle citačního stylu:

APA 7th. ed.

Požaduje uvést podrobnou informaci přímo v poznámce pod obrázkem. Měla by obsahovat způsob vytvoření obrázku a nástroj AI. Vlastní text promtu pak může být zahrnut do textu práce nebo do příloh.

Např.

Obrázek 1

Poznámka. Obrázek vytvořen pomocí promptu “Obrázek Jeana Baudrillardiho v postmoderním stylu inspirovaný jeho myšlenkami” s využitím ChatGPT-4 (OpenAI, 2024).

V referencích

OpenAI. (2024). ChatGPT-4 [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

ČSN ISO 690:2021 – číselný a poznámky pod čarou

V textu:

1.

Reference:

1. MIDJOURNEY, INC. Midjourney (Model Version 6). AI generátor obrázků. 2024. Dostupné z: https://www.midjourney.com/home. [Citováno 2024-02-27].

ČSN ISO 690:2021 Harvard

V textu:

(OpenAI, 2024)

Reference:

OPENAI, 2024. Dall E 2. AI generátor obrázků. 2024. Dostupné z: https://openai.com/dall-e-2. [Citováno 2024-02-27].

Jak vytvořit odkaz na konkrétní konverzaci v ChatGPT

V konverzaci, kterou chcete sdílet, klikněte na šipku pro sdílení v pravém horním rohu. Prostřednictvím vytvořeného odkazu (po kliknutí na Copy Link) můžete sdílet celou konverzaci. Každý, kdo bude mít k dispozici odkaz, může číst celou konverzaci.