Open Access

Otevřené publikování neboli open acces (OA) je hnutí, které podporuje otevřený přístup k vědeckým publikacím včetně jejich dalšího užití, což obnáší uvedení autorství, otázky licence a zajištění dlouhodobého uložení a archivace plného textu daného výstupu.

Přínosem publikování v režimu open access je především zvýšení dostupnosti vědeckých výsledků pro odbornou i širší veřejnost, ale také možnost získání širší zpětné vazby a ohlasu pro publikované výsledky. Rozhodnutí o tom, zda publikovat v tomto režimu může ovlivňovat řada faktorů. Jedním z nejzásadnějších mohou být podmínky poskytovatelů financí, jež publikování formou open access mohou vyžadovat. Více o podmínkách národních poskytovatelů se můžete dozvědět na stránkách věnovaných vypsaným výzvám GA ČR a TA ČR.

Modely OA publikování

V současné době je jedním z nejužívanějších modelů OA publikování tak zvaná zlatá cesta neboli gold open access. V tomto případě jsou výsledky výzkumu zpřístupňovány a uchovávány v otevřeném časopise na základě zaplacených poplatků. Tyto poplatky jsou nejčastěji označované jako article processing charges (APC), nicméně lze se setkat i s pojmy jako open access publication fee apod. V případě publikování v režimu OA, je tedy třeba si vždy důkladně prostudovat finanční podmínky, za kterých je to ve vybraném periodiku možné. Za určitých podmínek lze u některých vydavatelství a časopisů dosáhnout na odpuštětní těchto poplatků formou tzv. APC tokenů. Podrobné informace o tomto typu podpory financování OA publikování lze nalézt na samostatné stránce zde.

Jako zelená cesta (green open access) se označuje takový model publikování, kdy jsou výsledky výzkumu zpřístupňovány a uchovávány v otevřeném repozitáři provozovaném a financovaném veřejnou institucí. Pro vyhledávání otevřených repozitářů pro vědecké publikace je možné využít adresář OpenDOAR či evropskou platformu OpenAIRE. Tímto typem uznatelného repozitáře pro ukládání publikačních výstupů disponuje i VŠE. Publikování zelenou cestou většinou probíhá v kombinaci se zlatou či diamantovou cestou, tj. po publikování článku v recenzovaném časopise se provede ještě jeho autoarchivace. V takovém případě je ovšem potřeba důkladně prostudovat licenční smlouvu, která se uzavírá s nakladatelstvím vydávajícím daný časopis. Vybraná licence a podmínky uvedené ve smlouvě totiž mohou zveřejnění v otevřených repozitářích a různé formy autoarchivace omezovat (např. pouze na zveřejnění v určitém typu repozitáře anebo zveřejnění konkrétní verze daného článku – např. preprint či postprint).

Kromě těchto dvou způsobů otevřeného publikování lze využít ještě cestu zvanou jako platinová či diamantová (diamond/platinum open access). Jedná se o způsob otevřeného publikování, kdy jsou časopisy, které tuto cestu umožňují, financovány či sponzorovány přímo od jedné nebo více institucí (může jít např. o univerzitní vydavatelství) a publikování tímto způsobem tedy není zatížené dalšími poplatky ani na straně autora článku ani z pohledu čtenáře (např. standardním neotevřeným přístupem formou předplatného).

Licencování OA publikací

Publikace v otevřeném režimu by měla být opatřena veřejnou licencí tak, aby bylo možné dílo dále užít. V případě zlaté cesty upravuje tato práva licenční smlouva uzavřená s nakladatelstvím. Publikační výstup je v tomto případě nejčastěji opatřen některou z veřejných licencí, obvykle jedním z typů mezinárodně uznávaných licencí Creative Commons – CC.