Registrace a kategorie uživatelů

Při první návštěvě knihovny se registrujte u výpůjčního pultu na Žižkově nebo na Jižním Městě. Registraci si můžete vyplnit i online.

Uživatelem knihovny se může stát každý občan ČR nebo cizí státní příslušník starší 15 let po předložení platných dokladů. Registrace je zpoplatněná (viz Cena registrace níže). Institucím jsou výpůjční služby poskytovány pouze v rámci meziknihovní výpůjční služby (MVS).

Studenti, učitelé a zaměstnanci VŠE k registraci potřebují

  • platnou školní identifikační kartu a
  • doklad totožnosti (občanský průkaz/pas/osobní průkaz/vízum)

Externím uživatelům zhotoví identifikační kartu za poplatek Centrum informatiky po předchozí registraci v knihovně na Žižkově. K registraci potřebují pouze doklad totožnosti.

Při registraci nesmíte mít žádné finanční ani věcné závazky vůči knihovně. Přihláškou a podepsáním Prohlášení uživatele se zavazujete, že budete plnit všechna ustanovení platného Knihovního řádu, včetně závazku platit poplatky z prodlení a hradit případné ztráty a poškození vypůjčených knih.

Registraci je nutné pravidelně obnovovat: pro interní uživatele VŠE je platná 1 akademický rok, pro externí uživatele 12 měsíců od data registrace/prolongace.

Po registraci můžete využívat všechny služby i prostory obou knihoven. Bez registrace můžete využít jednorázový vstup do studovny na Žižkově, opravňující k prezenčnímu studiu a k samoobslužnému kopírování.

Interní uživatelé mohou bez registrace v knihovně využívat elektronické informační zdroje VŠE v rámci školy i vzdáleně.

Cena registrace, oprávnění uživatelů

Interní uživatelé
student, učitel, zaměstnanec VŠE
multifunkční identifikační karta registrovaná pro knihovní služby
roční obnovení (prolongace) registrace – 20 Kč
maximální počet absenčních výpůjček – 20
Externí uživatelé
studenti, odborná veřejnost
průkaz uživatele – typ D – čipová karta vystavená Správou ID karet Centra informatiky (absenční výpůjčky, přístup do všech studoven, kopírování, internet pouze z počítačů ve studovně, wifi, MVS, EIZ dle licence, přístup do Studijní knihovny JM, absenční výpůjčky ze KJM)
vystavení karty: 250 Kč + registrační poplatek 20 Kč
roční obnovení (prolongace) registrace – 100 Kč
maximální počet absenčních výpůjček – 5
přístup k elektronickým informačním zdrojům pouze z počítačů v síti VŠE
Jednorázový vstup (pouze Žižkov)
pouze k návštěvě studovny (prezenční studium, samoobslužné kopírování, rešeršní a konzultační služby)
platnost 1 den (v provozní době knihovny)
cena 50 Kč + 250 Kč vratná záloha za zapůjčení čipové karty
nelze použít k absenčním výpůjčkám