Přehled zdrojů pro vědu

The Centre for Economic Policy Research
Webové sídlo neziskové vzdělávací organizace, která koordinuje aktivity evropských vědců z oblasti národohospodářské politiky.
http://www.cepr.org/
Conference Alerts : Academic Conferences Worldwide
Webové sídlo zaměřené na propagaci a informování o akademických konferencích, které se konají po celém světě.
http://www.conferencealerts.com
CORDIS : Community Research & Development Information Service
Důležitý zdroj informací o výzkumu a vývoji v Evropské unii, který pomáhá vědcům účastnit se výzkumných programů EU a nalézat vědecké partnery.
http://cordis.europa.eu/en/home.html
COST : European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research
Mezivládní síť vědeckých pracovníků z Evropy.
https://www.cost.eu/
CZELO : Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj
Hlavním úkolem tohoto webového sídla je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů pro výzkum a vývoj. Kancelář poskytuje zdarma služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice.
http://www.czelo.cz/
The DART-Europe E-theses Portal
Evropský portál pro zpřístupnění elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací.
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
EconBiz
Akademický vyhledávací portál pro oblast ekonomie s přístupem k plným textům.
http://www.econbiz.de/
Economics Research Network
Část webového sídla „Social Science Research Network“, které se zaměřuje na publikování odborných článků apod. a vzájemnou celosvětovou komunikaci mezi studenty, odborníky a politickými činiteli z oblasti ekonomie.
http://www.ssrn.com/en/index.cfm/ern/
eigenFACTOR.org : ranking and mapping scientific knowledge
Portál zaměřený na hodnocení odborných časopisů.
http://eigenfactor.org
EThOS : Electronic Theses Online Service
Online služba, jejímž cílem je zdarma zpřístupňovat uživatelům vysokoškolské kvalifikační práce, které od roku 1600 vznikly na půdě vysokých škol ve Spojeném království. Nutná registrace v případě stahování plných textů.
http://ethos.bl.uk
Euraxess : researchers in motion
Portál pro vědecké pracovníky, kteří hledají nové pracovní příležitosti po celé Evropě.
http://ec.europa.eu/euraxess
The European Science Foundation
Webové sídlo Evropské vědecké nadace.
http://www.esf.org/
Grantová agentura České republiky
Webové sídlo Grantové agentury České republiky.
http://www.gacr.cz/
Horizont 2020
Rámcový program pro výzkum a inovace EU platný v období 2014-2020.
http://www.h2020.cz/cs
ICSU : International Council for Science
Webové sídlo Mezinárodní vědecké rady.
https://council.science/
Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Databáze s údaji o výzkumu a vývoji, který je podporovaný z veřejných prostředků České republiky.
https://www.rvvi.cz/
The Joint Research Centre
Organizace Evropské komise, která se zabývá podporou výzkumu.
http://www.jrc.ec.europa.eu/welcome.htm
National Bureau of Economic Research
Webové sídlo americké neziskové organizace zaměřené na ekonomický výzkum především v oblastech kvantitativních modelů ekonomického chování, prognózování vlivu veřejné politiky na ekonomiku USA a projektování účinků alternativních politických návrhů.
http://www.nber.org/
NICER – Národní informační centrum pro evropský výzkum
Webové sídlo zaměřené na pomoc českým výzkumným týmům k úspěšnému zapojení do rámcových programů EU.
https://www.tc.cz/cs/nabidky/narodni-informacni-centrum-pro-evropsky-vyzkum
NUŠL – Národní úložiště šedé literatury
Centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v České republice v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.
http://nusl.cz/
OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe)
Portál poskytující neomezený přístup k vědeckým výstupům a akademické literatuře v Evropě.
https://www.openaire.eu/
OpenThesis
Volně dostupný repozitář vysokoškolských kvalifikačních prací a dalších akademických dokumentů.
http://www.openthesis.org/
Rada vědeckých společností České republiky
Webové sídlo Rady vědeckých společností České republiky.
http://rvs.avcr.cz
Research and innovation
Webové stránky věnované evropskému výzkumu zaměřené jak na odborníky, tak i na širokou veřejnost.
http://ec.europa.eu/research/
ResearchGATE
Sociální síť zaměřená na vědecké pracovníky.
http://www.researchgate.net/
Slovenská akademie věd
Nabízí informace související s činností SAV,(všeobecné informace, organizační struktura, vědecký servis, vědecká činnost, nabídky SAV, informační servis..)
http://www.sav.sk/
Sociologický datový archiv
Sociologický datový archiv Sociologického ústavu Akademie věd ČR shromažďuje datové soubory ze sociálních výzkumů a zpřístupňuje je odborné veřejnosti pro účely sekundární analýzy v oblasti nekomerčního výzkumu a výuky.
http://archiv.soc.cas.cz/
Theses.cz
Systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi, který slouží vysokým školám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací a zároveň také jako úložiště prací pro vyhledávání plagiátů.
http://theses.cz/
Věda.cz
Cílem portálu je shromažďovat informační zdroje pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu, informovat o konferencích, přednáškách a aktuálních novinkách z různých oborů. Portál není specializovaný na konkrétní vědní disciplínu, ale chtěl by přinášet informace napříč všemi obory.
http://www.veda.cz/