Zlatý fond českého ekonomického myšlení

Zlatý fond je postupně budován z prací, majících vztah k historickému vývoji českého ekonomického myšlení. Knihy jsou vybírány z knihovního fondu CIKS, který je díky historické vazbě na Národní knihovnu ČR a odbornému zázemí VŠE garantem zajištění odborných informačních zdrojů v oblasti ekonomických věd pro odbornou veřejnost i VŠE. Autory děl, zařazovaných do Zlatého fondu, jsou osobnosti vědeckého a společenského života 19. a 20. století, teoretici, politici, pedagogové i odborníci národohospodářské praxe. Všechny tituly zařazené do Zlatého fondu lze vyhledat v Souborném katalogu VŠE (báze pro vyhledávání: Zlatý fond českého ekonomického myšlení). Vybraná díla ze Zlatého fondu jsou digitalizována, převážně v rámci dotačního programu Ministerstva kultury VISK7 – Národní program digitalizace dokumentů, ohrožených degradací kyselého papíru – Kramerius.

Digitalizované tituly je možné studovat:

 • v digitální knihovně VŠE Kramerius
  Více než 700 digitalizovaných titulů vydaných od roku 1851 do současnosti,
 • na stránkách Bibliotheca Economica
  Obsahuje stovky titulů dobové ekonomické literatury, které tvoří počátky a základ českého ekonomického myšlení a byly vydány před rokem 1950, včetně článků z Obzoru národohospodářského (1896-1940). Obsahuje rovněž studentské práce, které jsou výstupem z odborného semináře Katedry institucionální ekonomie NHF (abstrakty knih a časopiseckých článků osobností české ekonomické vědy a praxe 19. a 20. století i jejich životopisné a bibliografické údaje),
 • ve sbírce Zlatý fond českého ekonomického myšlení
  Obsahuje digitalizovaná díla českých publicistů a ekonomů, napsaná a vydaná v letech 1850 – 1933,
 • v Souborném katalogu VŠE
  Obsahuje odkazy na digitalizované tituly z výše uvedených sbírek a mnohé další – zobrazeno ve sloupci Digitální objekt.