Objednávání, nákup a distribuce periodik

Periodika pro všechny knihovny, studovny a pracoviště VŠE umístěná v Praze jsou objednávána, nakupována a evidována centrálně pracovnicemi oddělení akvizice časopisů.

Standardně je nákup periodik zajišťován formou ročního předplatného prostřednictvím jednorázové objednávky všech titulů periodik:

  1. V květnu každého roku je na jednotlivá pracoviště předán seznam titulů periodik, která v daném roce odebírají.
  2. Aktualizovaný seznam titulů požadovaných na následující rok (vyškrtaný a doplněný, s uvedením finančního zdroje pro jednotlivé tituly včetně potvrzení odpovědného pracovníka) je nutno předat do konce června zpět do oddělení akvizice časopisů. Potvrzené seznamy jsou podkladem pro centrální objednávky titulů pro všechna pracoviště VŠE.

Mimo roční předplatné jsou nákupy jednotlivých titulů zajištěny na základě příslušným pracovištěm potvrzené žádanky.

Na katedry, útvary a ostatní pracoviště VŠE jsou objednávána pouze periodika hrazená z finančních prostředků těchto pracovišť, grantů, výzkumných záměrů apod. Z rozpočtu CIKS je možné nakupovat pouze periodika pro studovny.

Distribuce, zpřístupnění a uchovávání periodik

Periodika určená k uložení na katedry a ostatní pracoviště je nutné si vyzvedávat v místnosti AB 407. Jednotlivá pracoviště jsou povinna periodika zpřístupňovat a uchovávat, nebo je vrátit zpět CIKS. Za výpůjčky periodik uložených na katedrách a ostatních pracovištích je zodpovědný vedoucí pracoviště, pokud neurčí jiného odpovědného pracovníka.

Periodika určená pro knihovny a studovny jsou zpřístupňována prezenčně. Starší ročníky jsou umístěny ve skladech a je možné si je objednat do studovny na Žižkově nebo na Jižním Městě. Je třeba vyplnit objednací lístek u informačního pultu v přední části studovny, titul je potom dodán ze skladu na Žižkově nebo na Jižním Městě do 20 minut, ze skladu na Točné zpravidla do 15 pracovních dnů (uživatel je informován e-mailem). Umístění jednotlivých výtisků je uvedeno v Souborném katalogu VŠE (dílčí knihovna).

Zájemcům o časopisy vydané do roku 1975 doporučujeme obracet se zejména na Národní knihovnu ČR, která uchovává povinné výtisky.
Dlouhodobě uchovávány a vázány jsou pouze vybrané tituly časopisů odpovídající profilu fondu. Přihlíží se i k dostupnosti titulu v ostatních českých knihovnách.

Nadbytečné výtisky novin a časopisů jsou z fondu vyřazovány a v souladu s Knihovním zákonem nabízeny jiným knihovnám.