Co znamenají zkratky používané při citování?

Zkratka Ekvivalent, význam Ukázka v citaci
Anon. anonym, využívá se u Harvadského stylu citování, kdy je autor neznámý (Anon, 1956, s. 4)
[b.n.] bez nakladatele (u nakladatelských údajů) – viz též [s. n.]* Praha: [b.n.], 2012.
[b.m.] bez místa ( u nakladatelských údajů) – viz též [s. l.]* [b.m.]: Grada, 2012.
[b.r.] bez roku (u nakladatelských údajů) – viz též [s. a.]* Praha: Grada, [b.r.].
brož. brožura, brožovaný 2. brož. vyd.
č. číslo (např. číslo časopisu) roč. 5, č. 9, s. 45. **
DOI Digital object identifier – http://www.doi.org/ – Komerční centraliz. systém pro identifikaci autorsky chráněných děl Dostupný z: doi: 10.1145/1467247.1467279
dopl. doplněný 3. dopl. vyd.
ed. editor (označení pro toho, kdo obsah publikace – např. jednotlivé příspěvky – setřídil; využíváno zpravidla u sborníků) Novák, J. (ed.).
il. ilustrace, ilustrovaný il. vyd.
ill. ilustrátor
ISAN International Standard Audiovisual Number, Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla ISAN 0000-0002-62BF-0000-A-0000-0000-7
ISBN International Standard Book Number, Mezinárodní standardní číslo knihy ISBN 978-80-7201-643-3
iss. Issue (využíváno zpravidla pro číslo časopisu) vol. 5, iss. 9, s. 7.
ISSN International Standard Serial Number, Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace (časopisu) ISSN 0102-9394
nakl. nakladatelství (v nakl. údajích se nepoužívá, pouze tehdy, je-li nedílnou součástí jména nakladatele)
no. number, viz. číslo vol. 5, no. 9, p. 7.
opr. opravený 2. opr. vyd.
p./pp. page/pages (strana/strany) – využívá se zpravidla u anglicky psaných textů vol. 5, no. 9, p. 7.
přeprac. přepracovaný 4. přeprac. vyd.
příl. příloha 5 s. příl.
pub. publishing
rev. revidovaný 8. rev. vyd.
s. strana roč. 5, sv. 10, s. 7.
[s.a.] sine anno; bez roku, viz též  [b.r.]* – z citovaného zdroje neznáme rok vydání Praha: Grada, [s.a.]
[s.l.] sine loco; bez místa (vydání), viz též  [b.m.]* – z citovaného zdroje neznáme místo vydání [s.l.]: Grada, 2012.
[s.n.] sine nomine, bez nakladatele, viz. též [b.n.]* – z citovaného zdroje neznáme nakladatele Praha: [s.n.], 2012
sv. svazek sv. 10, č. 5, s. 7-10.
upr. upravený 2. upr. vyd.
URL Uniform Resource Locator – udává přesnou adresu umístění zdroje informací na Internetu Dostupný z: https://knihovna.vse.cz/citace
váz. vázaný
vol. volume (ročník) vol. 5, no. 9, p. 7.
vyd. vydání 6. vyd.
zkrác. zkrácený 2. zkrác. vyd.

* Pokud určitý údaj k řádnému ocitování v informačním zdroji chybí, nevyplňujeme, nedohledáváme a přeskočíme k dalšímu údaji, popř. u nakl. údajů využijeme výše uvedené zkratky v hranatých závorkách (je však možné využít hranaté závorky s údaji, které jsme našli mimo citovaný pramen – např. [Praha]: Grada, 2012.)

** roč. 5, č. 9, s. 45 – zkratky lze vynechat, je ale potřebné jednotlivé údaje typograficky rozlišit – 5(9), 45

 

Více zkratek naleznete na: http://www.nkp.cz/pages/fond_def_zkra.htm