Jak ocitovat informační zdroje, které jsem použil/a při tvorbě vlastní tabulky nebo grafu?

Záleží vždy na pokynech pro vypracování práce dané fakulty/katedry. Obecně se postupuje tak, že pod tabulkou/grafem se napíše Zdroj: a vypíší se odkazy/zkrácené citace použitých zdrojů (dle vybrané metody odkazování). V seznamu použité literatury na konci práce se objeví celé citace zdrojů. Když se jedná o Vaši zpracovanou tabulku, je vhodné doplnit poznámkou, že se jedná o Vaše zpracování.

Jedná-li se o celé Vaše dílo, např. fotografii, graf na základě Vašeho dotazníkového šetření apod., je vhodné napsat Zdroj: autor.