Jak se zapisují údaje o vydavateli?

Nakladatelské údaje se píší v pořadí: Místo vydání: Název nakladatele, rok vydání.

Místo vydání se převádí do prvního pádu, pokud informační zdroj obsahuje více údajů o místě vydání, zpravidla se píše ten, který je uveden jako první. Název nakladatele se zpravidla zkracuje o údaje, které nejsou bezpodmínečně nutné pro jednoznačnou identifikaci, tzn. jsou-li součástí názvu nakladatelství slova „vydavatelství“, „nakladatelství“, „Publishing“ aj. lze jej vynechat, např. Grada Publishing a. s. – stačí uvést Grada; toto doplňující slovo se ovšem ponechává tam, kde je pevnou součástí názvu, např. Karmelitánské nakladatelství. Pokud je součástí názvu nakladatelství slovo „Press“, tak toto slovo se ponechává vždy – např. Computer Press.

V případech, kdy vybraný zdroj je relevantní, důvěryhodný a vhodný pro Vaši kvalifikační práci, ale nejsou v něm uvedeny všechny údaje, které jsou potřeba k řádnému ocitování, postupuje se následovně:
Hlavní princip spočívá v tom, že chybí-li nějaký údaj, v citaci se vynechá. Je však možné jej nahradit údajem zjištěným někde jinde, primárně však v jiné databázi, katalogu knihovny etc. nebo se využije příslušná zkratka (více naleznete zde). Takto zjištěný údaj je následně v citaci uveden v hranatých závorkách, např.: [Praha]: Computer Press, 2015.