Na co si dát pozor u internetových zdrojů?

Na Internetu existuje nepřeberné množství elektronických knih, databází, programů, různých typů webových stránek, příspěvků, blogů, elektronických diskuzních skupin, videí, obrázků, příspěvků na sociálních sítích, elektronických zpráv apod. Pro jejich citování je vždy zásadní rozlišit právě to, o jaký typ dokumentu se jedná a citovat jej právě dle daného typu.

Konkrétní příklady citací online zdrojů naleznete v sekci Příklady citací, kde si dle citačního stylu můžete vyfiltrovat konkrétní typ dokumentu včetně jeho online varianty.

 

Pro citování online dokumentů dle citačního stylu ČSN ISO 690 z roku 2011 platí následující pravidla.

Pro ocitování zdrojů dostupných v režimu on-line je důležité věnovat pozornost:

  1. o jaký typ dokumentu se jedná a označení typu média
  2. datu zveřejnění příspěvku, aktualizace/revize webové stránky a údaj o vydání
  3. datu, kdy jsme danou webovou stránku navštívili
  4. adrese url, popř. doi

1. Označení typu média a struktura citace

Protože se jedná o elektronické zdroje, je nutné označit v hranaté závorce, o jaký typ média se jedná (stejně se do citace zaznamenává i tzv. typ nosiče, např. [CD]). U elektronických zdrojů dostupných prostřednictvím Internetu se uvádí [online]. Je možné také více specifikovat, např. [online databáze], [online video], [online časopis].
Označení typu média se uvádí za názvové údaje. Struktura citace základních elektronických informačních zdrojů je totožná jako u tištěných variant, dotyčnou citaci je třeba doplnit o údaje charakterizující, že se jedná o elektronický zdroj: typ média, datum zveřejnění, aktualizace příspěvku, datum navštívení webové stránky a dostupnost, případně další údaje (např. verze softwaru). U specifických elektronických zdrojů se vychází z obecného pořadí bibliografických údajů.

např.: Business, Management and Education [online časopis]. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2003- [vid. 2012-10-30]. ISSN 2029-6169. Dostupný z: http://www.bme.vgtu.lt

2. Datum zveřejnění příspěvku nebo aktualizace/revize webové stránky

Protože se obsah webových stránek neustále mění, dochází k aktualizacím atd., je nutné odlišit, z které verze jsou dané informace/myšlenky čerpány. Je tedy povinně uváděným údajem v pořadí, jak je zaznamenán v daném zdroji nebo se řídí ISO 8601.

např.: last modified October 30, 2013

TAYLOR, Timothy. Richard Thaler on Behavioral Economics. In: Conversable Economist [online]. October 28, 2013 [vid. 2013-10-29]. Dostupné z: http://conversableeconomist.blogspot.cz/2013/10/rilchard-thaler-on-behavioral-economics.html

PRIMO, Steven. What we can learn 25 years after the ’87 crash. In: Trading Markets.com [online]. The Connors Group, ©2012. October 23, 2012 11:58 AM [vid. 2012-10-30]. Dostupný z: http://www.tradingmarkets.com/forex/
what-can-we-learn-25-years-after-the-87-crash-1581206.html

Pokud není uvedena informace o datu vložení nebo poslední aktualizaci webové stránky, v patičce webového portálu je zpravidla uveden rok udělení copyrightu, např.: ©2010-2015, neznáme-li tedy konkrétní datum, toto jej v citaci nahradí.

3. Datum citování

U elektronických zdrojů se jedná o povinně uváděný údaj a jedná se o datum, kdy byla daná informace na daném webu viděna, kdy došlo
k otevření daného informačního zdroje. Píše se do hranatých závorek spolu se zkratkou „vid.“ (viděno), popř. „cit.“ (citováno). Vybraná zkratka musí být v práci využívána jednotně v celé práci.

např.: [cit. 2013-10-20] [vid. 30. září 2013] [vid. 2013-10-21]

Pokud využíváte Harvardský styl citování, nezaměňujte u něj v odkazech tento rok s rokem publikování (u e-knih), aktualizace (webové stránky) nebo data vložení příspěvku. Lze jej využít v určitých výjimečných případech, když neznáte žádné předchozí datum.

 

4. Dostupnost a přístup

URL je adresa, která odkazuje na daný citovaný informační zdroj. V citaci vybrané stránky nebo příspěvku se před adresou URL píše „Dostupné z:“ – neuvádí se však pouze url adresa webového sídla, jako např. „Dostupné z: www.idnes.cz“, ale celá url adresa, na které byl daný příspěvek/část webu nalezen.

např.: Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/prodeje-aut-v-evropske-unii-za-zari-2013-d8a-/
eko_euro.aspx?c=A131016_095616_eko_euro_spi

Dostupnost uvedená prostřednictvím hlavní url adresy webového sídla/hlavní stránky je možná pouze ve výjimečných případech, nejčastěji
u statistických databází, kde si uživatel sám vybírá a kombinuje parametry z menu, které údaje chce zobrazit. Tehdy se daná webová stránka s danými údaji nemusí znovu nezobrazit, proto je vždy nutné url adresu ověřit (zadání url adresy do nové relace prohlížeče – vždy je potřeba dávat pozor na cookies).

např.: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Statistická data vyhledaná dne 31. října 2013. In: Passport [online]. ©2013 [vid. 2013-10-31]. Dostupné z: http://www.portal.euromonitor.com

Digital Objective Identifier

U elektronických internetových zdrojů se často stává, že adresa URL je nestálá, danou myšlenku na dané stránce již nelze nalézt nebo daná URL adresa přestala existovat. U některých informačních zdrojů (primárně u vědeckých článků, příspěvků ve sborníku, e-knih, informačních zdrojů z databází) je často uveden identifikátor DOI. DOI (Digital Objective Identifier) je centralizovaný komerční systém pro jednoznačnou identifikaci děl přístupných v digitální podobě a v citování je preferován před adresou URL. Pro jednoznačnou identifikaci zdroje na základě tohoto identifikátoru slouží adresa www.doi.org a jeho prostřednictvím je daný informační zdroj vždy dostupný (je ale vhodné si ověřit, zda je daný identifikátor opravdu platný). Systém přidělování identifikátorů DOI se řídí normou ISO 26324. Tento Identifikátor lze jednoduše převést do formátu URL adresy tím, že je třeba před něj napsat „http://dx.doi.org/“, např. http://dx.doi.org/10.7763/IJTEF.2013.V4.318. Nicméně protože DOI nejčastěji odkazuje na verzi informačního zdroje dostupného prostřednictvím stránek nakladatele/vydavatele, je vhodné uvést i adresu URL. Všimněte si proto, že např. v databázích u popisu daného článku z časopisu najdete i údaj „stable URL“.

např.: Dostupné z: doi: 10.1007/s12599-012-0215-7

SHAW, Alan. Teaching sociály inteligent computing principles in introductory computer science courses. In: Proceedings of the 50th Annual Southeast regional conference: Tuscaloosa, AL, USA — March 29 – 31, 2012. New York (USA): ACM, 2012, s. 153-157. ISBN 978-1-4503-1203-5. DOI: 10.1145/2184512.2184548. Dostupné z: http://doi.acm.org/10.1145/2184512.2184548

 

Je-li daný citovaný dokument dostupný v různých formátech na různých webových url, je možné za první dostupností napsat: Dostupné také v PDF z:

Obecné struktury citací základních typů elektronických zdrojů a praktické příklady

Příspěvek na webu

Autor/Tvůrce. Název příspěvku. In: Název webové stránky/webového sídla [online]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [vid. datum citování]. Dostupné z:

MANKIW, Greg. PhD or not?. In: Greg Mankiw´s blog [online]. August 11, 2007 [vid. 2012-08-31]. Dostupné z: http://gregmankiw.blogspot.cz/2007/08/phd-or-not.html

PRIMO, Steven. What we can learn 25 years after the ’87 crash. In: Trading Markets.com [online]. October 23, 2012 11:58 AM [vid. 2012-10-30]. Dostupný z: http://www.tradingmarkets.com/forex/what-can-we-learn-25-years-after-the-87-crash-1581206.html

GUTCHER, Lianne. UAE hotel offers food for thought to tempt business meetings. In: The National [online]. Oct 30, 2012 [vid. 2012-10-30]. Dostupné z: http://www.thenational.ae/thenationalconversation/industry-insights/the-life/uae-hotel-offers-food-for-thought-to-tempt-business-meetings

Webová stránka

Tvůrce. Název vedlejší stránky. Název hlavní webové stránky/webového sídla [online]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [vid. datum citování]. Dostupné z:

CZECHINVEST. Business angels. CzechInvest [online]. Praha: CzechInvest, ©1994–2012 [vid. 2012-10-23]. Dostupný z: http://www.czechinvest.org/business-angels

MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. II. pilíř RVF – Návrh daňového řádu. Ministerstvo financí České republiky [online]. Praha: Ministerstvo financí České republiky, ©2005- [vid. 2012-10-30]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/navrh_danoveho_radu_2pilir_rvf.html

Osobnosti hospodářských dějin. Euroekonom.cz [online]. [vid. 2012-10-30]. Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/osobnosti.php

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Státní rozpočet. Rada pro výzkum, vývoj a inovace [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2012. Poslední změna článku 06.01.2011 15.52 [vid. 2012-10-31]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=609

Webové sídlo

Tvůrce. Název [online]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [vid. datum citování]. Dostupné z:

Vysoká škola ekonomická [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická, © 2000-2013 [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: www.vse.cz

Pozn.: u části citace věnované nakladatelský údajům – k řádnému ocitování nás zajímá, kdo nese odpovědnost za provoz webu, informaci zjistíme nejčastěji z kontaktní adresy provozovatele.

Článek v on-line časopise

Tvůrce. Název článku. Název časopisu [online]. Rok, ročník, číslo, strany [vid. datum citování]. ISSN. Dostupné z:

Szczepankowski, Piotr. Audit Committee Practice in the Polish Listed Stock Companies. Present Situation and Development Perspectives. Business, Management and Education [online]. 2012, vol. 10, no. 1, s. 20-65 [vid. 2012-10-30]. ISSN 2029-6169. Dostupný z: doi: 10.3846/bme.2012.05

Článek dostupný prostřednictvím databáze

SCHWEITZER, Fiona Maria, Walter BUCHINGER, Oliver GASSMANN a Marianna OBRIST. Crowdsourcing. Research Technology Management [online]. 2012, 55(3), s. 32-38 [vid 2012-10-30]. ISSN 0895-6308. Dostupné z: doi: 10.5437/08956308X5503055

SCHWEITZER, Fiona Maria, Walter BUCHINGER, Oliver GASSMANN a Marianna OBRIST. Crowdsourcing. Research Technology Management [online]. 2012, 55(3), s. 32-38 [vid 2012-10-30]. ISSN 0895-6308. DOI 10.5437/08956308X5503055. Dostupné prostřednictvím ProQuest Central z: http://search.proquest.com/docview/1017895844?accountid=17203

Citace statusů/příspěvků na sociálních sítích

Status/příspěvek na Facebooku

SCHWARZENBERG, Karel. [Tím, že si uvědomujeme vlastní chyby…] In: Facebook [online]. 10 říjen 2013 v 1:04 [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: https://www.facebook.com/karel.schwarzenberg/posts/10151735567773925

Status/příspěvek na Twitteru

OBAMA, Barack. [„Don’t tell me we can afford to shut down…]. In: Twitter [online]. 25. Říj. 13, 1:19 odp. [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: https://twitter.com/BarackObama/status/393834245497425920

Elektronické zprávy

EREADING.CZ NEWSLETTER. První eknihy od nakladatelství Albatros [online]. 13. května 2013 12:12 [vid. 2013-10-30]. Message-ID: 5190BB7F.5000800@ereading.cz. Dostupné z: Internet.

Pozn.: Pokud je elektronická zpráva poslána v rámci elektronické konference, je vhodné doplnit citaci o tuto informaci ve formátu: In: Název konference. Totéž platí v případě, má-li elektronická konference veřejně dostupný archiv (Dostupné z: url adresa odkazující na danou zprávu).

LONSKÁ, Pavlína. Koncepce rozvoje knihoven – Priorita 19. In: Knihovna [online]. 22. srpna 2013 11:50 [vid. 2013-10-30]. Message-ID: 5215DEF0.6060607@mlp.cz. Dostupné z: http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?A2=ind1308&L=knihovna&T=0&O=D&P=6118

Youtube videa

PHILLIPS, Ben. Using APA style for references and citations. In: Youtube [online]. Zveřejněno 16. 04. 2012 [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=10eg_GB_A9E&feature=youtube_gdata_player

Go Open Access: I. What is Open Access?. In: Youtube [online]. 18. 03. 2011 [vid. 2012-09-05]. Kanál uživatele openaccessnet. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aN1JcfRc6Xs#!

MOURAD, Mostafa. Understanding the Financial Crisis – very well explanation! In: Youtube [online]. 17. 03. 2009 [vid. 2012-10-31]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=qqUGoVez8xg&feature=related