3MG216 - Základy marketingu pro informatiky a statistiky

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura

Knihovna doporučuje

  • Marketing management
    Kotler, Philip. Keller, Kevin Lane. Juppa, Tomáš. Machek, Martin. Praha: Grada Publishing, 2013 ISBN: 80-247-4150-4
  • Základy marketingu
    Boučková, Jana. Praha: Oeconomica, 2011 ISBN: 741402297