Article Influence Score (AIS)

Jde o scientometrický ukazatel / metriku zveřejňovanou v databázi Journal Citation Reports, která vyjadřuje průměrný vliv časopisu ve vědecké komunitě. Na rozdíl od IF je počítána za posledních 5 let, nezohledňuje tolik počet článků, které v daném periodiku vychází a nezapočítává autocitace. Jde o normalizovanou metriku, vypočítává se z tzv. EigenFactor Score, které vyjadřuje, jaké procento ve vědecké komunikaci daný časopis zabírá. AIS je významnou metrikou pro hodnocení vědy v ČR.

Střední hodnota AIS je 1, pokud je tedy hodnota AIS > 1, má časopis nadprůměrný vliv, pokud je naopak AIS < 1, časopis má ve vědecké komunitě spíše podprůměrný vliv.

Kvartily AIS

Stejně tak, jako u ostatních významných metrik, se i u AIS uplatňuje oborové dělení časopisů dle kvartilů AIS – označovány Q1 – Q4. AIS kvartily jsou aplikovány na oborové dělení dle databáze Web Of Science. Množina časopisů hodnocených v určitém oboru se seřadí podle hodnoty AIS a rozdělí do 4 kvartilů (čtvrtin). První kvartil (Q1) je pak množina nejlépe hodnocených časopisů v daném oboru. Rozřazování časopisů do kvartilů však může být zkresleno mnoha aspekty, jako je oborové vymezení (množství časopisů zařazených do daného oboru), úzce specifická témata (např. národnostně a kulturně) apod. To, že je periodikum dle AIS zařazeno v určitém oboru až ve Q4 tedy neznamená, že se musí jednat o nekvalitní časopis.

Dělení odborných periodik dle AIS kvartilů je aktuálně jedním ze zásadních scientomertických ukazatelů pro hodnocení vědeckých publikačních výstupů v ČR.

 

Jak dohledat hodnotu a kvartily dle AIS

Kvartily a hodnoty AIS u odborných periodik zveřejňuje databáze Journal Citation Reports. Po jejímž otevření si kliknete na prohledávání dle časopisů (journals) a v pravé části nad výpisem všech časopisů kliknete na tlačítko Customize.

 

Následně v otevřeném vyskakovacím okně zaškrtněte Article Influence Score a AIS Quartile.

 

A odsouhlaste tlačítkem Apply. U výpisu časopisů Vám pak na horní liště naskočí sloupečky s oběma hodnotami. Časopisy si pak následně můžete prohledávat a specifikovat pomocí filtrů vlevo.