Citace legislativních dokumentů

Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat například:

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211-1244.

ČESKO. Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-03-26].

Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna o kontrole spojování podniku. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [vid. 2015-03-26].

 

Další ukázky a info naleznete např.  na: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ablona:Citace_Sb%C3%ADrky_z%C3%A1kon%C5%AF

Při citování legislativní literatury u pracích zaměřených na právo je možné využívat citační styl OSCOLA – více informací naleznete např. zde, pluginy pro citační software Zotero naleznete zde.

Pravidla citování legislativních dokumentů dle Legislativních pravidel vlády

Podrobné informace o těchto pravidlech naleznete na stránkách Vldáy ČR https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/.

Pravidla pro citování legislativních dokumentů udávají Legislativní pravidla vlády. Tato pravidla jsou podle čl. 1 odst. 3 písmena a a c určena pro „postup ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy při tvorbě a projednání připravovaných právních předpisů a požadavky týkající se obsahu a formy připravovaných právních předpisů.“ Tato pravidla se zpravidla využívají i pro citování legislativních dokumentů při tvorbě jiných dokumentů.

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY
schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády
ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády
ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády
ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26. května 2004 č. 506, usnesením vlády
ze dne 3. listopadu 2004 č. 1072, usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, usnesením vlády
ze dne 18. července 2007 č. 816, usnesením vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36,
usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 a a usnesením vlády ze dne 15. prosince 2014 č.1050.

Podle čl. 65 odst. 2 vždy citujeme aktuální znění platného stavu právního předpisu v době tvorby dokumentu a citace s uvedením patřičných novel.

Pří citování legislativních dokumentů se využívají následující zkratky:

Zkratka Význam
Sb. Sbírka zákonů
Sb. m. s. Sbírka mezinárodních smluv
Ú. l. Úřední list
Ú. v. ČR Ústřední věstník České republiky
Úř. věst. Úřední věstník Evropské unie
§ Paragraf
Čl. Článek
odst. odstavec (pouze cituje-li se spolu s označením §, popř. „čl.“), jinak zkratku nevyužíváme a vypisujeme celé
písm. písmeno

Úplná citace právního předpisu
Podle čl. 61 odst. 3 písm. c se úplná citace právního předpisu uvádí vždy, když citujeme daný zdroj poprvé  a obsahuje údaje v tomto pořadí:

 • označení druhu právního předpisu
 • pořadové číslo (pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů)
 • rok vydání
 • zkratka „Sb.“
 • název předpisu.

Např.:     Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Podle čl. 61 odst. 2 se orgán, který zákon nebo vyhlášku vydal (v citacích podle normy ISO 690 Tvůrce) do citace nepíše;  u nařízení vlády se také oproti ISO 690 neuvádí bližší označení vlády. Označení druhu právního předpisu se píše slovy „zákon“, „nařízení vlády“, „vládní nařízení“ (píše se u nařízení vydaných do 31. 12. 1968), „vyhláška“ – tato označení se nezkracují; u citování zákonného opatření Senátu se píše: Zákonné opatření Senátu č. xx/yyyy Sb., o…

Zkrácená citace právního předpisu

Podle čl. 62 se zkrácená citace uvádí, citujeme-li podruhé (a dále) stejný předpis a obsahuje údaje v pořadí:

 • Označení druhu právního předpisu
 • pořadové číslo (pod kterým byl vyhlášen ve Sbírce zákonů)
 • rok vydání a zkratka „Sb.“

Např.:     zákon č. 111/1998 Sb.

Slovní citace právního předpisu

Postup tvorby slovní citace právního předpisu udává čl. 63. Slovní citaci můžeme uvést pouze tehdy, byl-li daný předpis v textu již ocitován úplnou citací (výjimku tvoří pouze všeobecně známé právní předpisy typu občanský zákoník, zákoník práce, trestní zákon, ale i ty je v kvalifikačních pracích doporučeno opatřit úplnou citací) a obsahuje název právního předpisu.

Citace novelizovaného právní předpisu

Čl. 64 odst. 1 udává, že „cituje-li se právní předpis, popřípadě jeho jednotlivé ustanovení, které bylo změněno pozdějším právním předpisem, popřípadě nálezem Ústavního soudu, je nutno tuto skutečnost vyjádřit například takto: „Zákon (nařízení vlády, vyhláška) č. …/… Sb., ve znění zákona č. …/… Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. …/… Sb.“.“

Odst. 2 udává, že byl-li právní předpis (popř. ustanovení) novelizováno několikrát, stačí uvést „ve znění pozdějších předpisů“, ale alespoň na jednom místě je povinné uvést všechny změny citovaného právního předpisu. Nicméně v kvalifikačních pracích, které nejsou věnovány ryze právnickému tématu, není bezpodmínečně nutné všechny změny citovaného právního předpisu uvádět, ale označení „ve znění pozdějších předpisů“ je povinné uvést.

Např. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Citace cizích právních předpisů a mezinárodních smluv

Článek č. 68 odst. 1 udává, že „mezinárodní smlouvy lze citovat pouze v případě, že byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, ve Sbírce mezinárodních smluv nebo zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (uveřejnění v Úředním věstníku EU má při citování přednost).

Citování jednotlivých částí legislativních dokumentů – paragrafu, odstavce, pododstavce, bodu, jednotlivých vět a citace čísel (dle čl. 69 – 74)

Když se cituje konkrétní paragraf, ustanovení, článek, je nutné vypsat, o kterou konkrétní část se jedná:

Např.:
podle Zákona č. xx/yyyy Sb., o …  § 5 odst. 4 věty třetí
podle Zákona č. xx/yyyy Sb., o … čl. 2 odst. 6 a čl. 3 odst. 4 písm. b)
odstavec 8 písm. a) (pokud se necituje ve spojení s §, vypisuje se odstavec celým slovem)
ustanovení § 5
§ 8 až 15 (využíváno při souborné citaci několika paragrafů bez odstavců a pododstavců)
čl. 9 až 13
v § 4 odst. 3. písm. a) bodě 1.
podle § 5 věty čtvrté
podle § 3 odst. 2 písm. a) bodu 1 zákona č. xx/yyyy Sb.
podle § 4 odst. 5, 6 a § 5 odst. 2 písm. a), c) až f)

Pozor:
Nikdy se nepíše:
– „podle předchozího odstavce“
– „§§“   (pro označení více paragrafů)

Pravidla pro citování dokumentů Evropské legislativy, prováděcích nařízení, smluv etc.

Taktéž neurčuje norma ISO 690, jedná se o specifický typ dokumentů. Obecné informace naleznete na www Europa: pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů, která udávají jednotná stylistická pravidla a „měla by sloužit jako referenční nástroj pro texty vydávané všemi orgány, institucemi a jinými subjekty Evropské unie.“ Podle dostupných pravidel je třeba využívat pro bibliografické odkazy poznámek pod čarou, nicméně ty nelze kombinovat, pokud využíváte metodu citování (autor-rok) – tzv. Harvardskou metodu odkazování nebo metodu číselných odkazů. Proto je možné využít odkazování mj. na základě základních principů ISO 690:

Nařízení Komise (EU)

Nařízení Komise (EU) č. 1255/2012 ze dne 11. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12, mezinárodní standard účetního výkaznictví 1, mezinárodní standard účetního výkaznictví 13 a výklad Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví 20. In: Úřední věstník. L 360, 29. 12. 2012, s. 78—144. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1494504975382&uri=CELEX:32012R1255

Směrnice EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010. In: Úřední věstník, L 60, 28. 2. 2014, s. 34—85. ISSN 1977-0626. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/
?uri=CELEX:32014L0017&qid=1494940010899

Mezinárodní smlouvy

Smlouva č. 23/2015 Sb. m. s. mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice. In: Sbírka mezinárodních smluv. č. 23/2015, částka 13, s. 5058-5063 Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=23/
2015&typeLaw=mezinarodni_smlouva&what=Cislo_zakona_smlouvy

 Příklady odkazování v textu:

 1. Nařízení Komise (EU) č. 12255/2012 stanovuje…
 2. „…(neupravené) ceny na aktivních trzích pro identická aktiva či závazky, k nimž má účetní jednotka přístup ke dni ocenění.“ (Nařízení Komise (EU) č. 12255/2012, Dodatek A, s. 101)
 3. … uvedené v Příloze A nařízení Komise (EU) č. 12255/2012.
 4. Článek 2 a čl. 3 odst. 1 Nařízení Komise (EU) č. 12255/2012 stanovuje …

POZOR! Nelze napsat: články 2, 4 odst. 1 a 2 a 6 až 7 Nařízení… , ale →  článek 2, čl. 4 odst. 1 a 2 a články 6 až 7 nařízení…