Citace legislativy dle APA 7

Citační styl APA 7 ed. ve své příručce řeší pouze americké precedentní právo a konkrétní úpravy regionálního práva pak ponechává na konkrétních institucích. VŠE CIKS tedy vytvořilo vlastní doporučení pro citování českých zákonů, které z tohoto stylu vychází.

Legislativa vyšlá ve Sbírce zákonů

Sbírka zákonů je národním úředním (promulgačním) listem/věstníkem, ve kterém jsou uveřejňovány (vyhlašovány) právní předpisy s celostátní platností. Podle  obecné struktury se tak dají citovat zákony; nařízení vlády; vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů; nálezy a sdělení Ústavního soudu; usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády; sdělení ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a pod.

Obecná struktura v textu

V textu práce, pokud je to možné, uvádějte konkrétní část (např. Hlava, paragraf, odstavec a pod.) ze které při citaci čerpáte. Pro citační závorku u citace v textu se využívá zkráceného názvu. Ačkoli rok vydání již bývá uveden ve zkrácené podobě, v citační závorce se za čárkou zopakuje.

Parafráze

(Typ č. XX/ROK Sb., rok)

Přímá citace

(Typ č. XX/ROK Sb., rok, část textu)

Obecná struktura reference

Typ č. XX/ROK Sb. název (zkrácený název), Sbírka Částka XX (rok schválení). URL (nepovinné)

Zákon

V textu

V textu práce, pokud je to možné, uvádějte konkrétní část (paragraf a odstavec) ze které při citaci čerpáte. Pro citační závorku u citace v textu se využívá zkráceného názvu zákona (v ČR ustálené zkratky v podobě „Zákon č.xy/rok Sb.“ nebo např. Autorský zákon). Ačkoli rok vydání již bývá uveden ve zkrácené podobě, v citační závorce se za čárkou zopakuje.

(Zákon č. XY/ROK Sb., rok vydání) / (Zkrácený název, rok vydání)

Parafráze 

V případě narativní citace je možné v závorce uvádět pouze rok. Přípustné je i to, že pokud znění zákona uvádíte v textu práce, v citační závorce jej zopakujete.

  • Je zajímavé, že podle odstavce 6 paragrafu 2 Autorského zákona (2000) za dílo není považován námět díla sám o sobě.
  • Nejvíce se tímto zabývá Autorský zákon konkrétně pak §1 (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000).
  • Definici autorského díla můžeme nalézt v §2 autorského zákona (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000).

Přímá citace

U přímé citace je třeba do citační závorky přidat i umístění ve formě odstavce a paragrafu.

  • Autorský zákon uvádí, že „právo autorské se vztahuje na dílo dokončené“ (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000, odst. 2 §2).
  • „Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené“ (Zákon č. 121/2000 Sb., 2000, odst. 2 §2).

V referencích

Vzor citace:

Zákon č. XX/ROK Sb. název zákona (zkrácený název), Sbírka zákonů Částka XX (rok schválení). URL (nepovinné)

V případě citování legislativy se v plném bibliografickém záznamu u názvu nevyužívá kurzíva.

V případě, že citujete zákony, které byly v průběhu let novelizovány, do závorky za název je potřeba přidat ustálenou frázi „ve znění pozdějších předpisů“. Tím se předpokládá, že student využil text v tom znění, v jakém byl v době odevzdání práce.

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (ve znění pozdějších předpisů), Sbírka zákonů ČR Částka 36 (2000). https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49278/1/2

Citování zákonů s pomocí Zotera

I pro legislativu můžete využít citační manažer. V tomto případě doporučujeme využít typ dokumentu „Nařízení“.

Pole „Zkrácený název“ se využívá pro uvedení názvu, jež se bude využívat pro citaci v textu (např. Zákon č. 121/2000 Sb., pokud využíváte i zákony slovenské vkládejte Sb. ČR a Sb. SR).

V případě citační závorky u citace v textu nelze využít možnosti vynechat autora a proto je vždy v závorce zopakován i zkrácený název.

Ukázka vyplněného záznamu v Zoteru:

V případě přímé citace je třeba u umístění vybrat z nabídky odstavec, vypsat číslo odstavce a doplnit paragraf, tedy zapíšete takto: