Citace v textu dle APA 7

K označení citací v textu dochází u APA 7. edice pomocí citační závorky, ve které je uvedeno příjmení autora a rok vydání zdrojového dokumentu.

Text citace… (autor, rok vydání).

Pokud se vyskytuje jméno tvůrce přirozeně v textu, jedná se tzv. narativní citaci a v závorce se pak udává pouze rok vydání.

Dle teorie tohoto autora (rok vydání) se ukazuje …

V případě přímé citace (snažte se ovšem přímým citacím maximálně vyhnout) přidáváte ještě čárku a za ní následuje umístění citované části v dokumentu. Nejběžněji jde o „s.“ jako zkratka pro stránku a číslo. Může jít ale i o jiné označení umístění v dokumentu, např. číslo odstavce, slidu, stopáž u podcastů a videí.

„Text citace“ (autor, rok, s. xy).

„Text citace“ (autor, rok, mm:ss).

V případě narativní přímé citace je možné citační závorku rozdělit na část s rokem vydání a část s umístěním.

Autor (rok) uvádí: „text citace“ (s. xy).

 

Umístění citační závorky

APA rozlišuje úpravu přímé citace a parafráze od které se odvíjí i umístění citační závorky.

Přímá citace

V citační závorce je kromě autora uvedena i stránka (případně jiná forma umístění), ze které je citace čerpána. Označení přímé citace se odvíjí od její délky:

  • Krátká přímá citace (do 40 slov)

Přímá citace je vždy označena uvozovkami (případně též kurzívou) a citační závorka je umístěna před tečku poslední věty.

“Člověk žije v souhře či konfliktu svých záměrů-rozvrhů a toho, co se mu přichází-vrženost“ (Sokol, 2004, s. 13).

Sokol (2004) tvrdí, že “člověk žije v souhře či konfliktu svých záměrů-rozvrhů a toho, co se mu přichází-vrženost“ (s. 13).

  • Přímá citace delší než 40 slov

Její využívání není doporučováno, pokud to není nutné. Takovouto přímou citaci není třeba označovat uvozovkami, ale zvýraznit zarovnáním do bloku a odsazením od ostatního textu. Citační závorka v je umístěna až za tečku poslední věty.

Text předcházející dlouhé přímé citaci…

Ekonomie obrany se zabývá otázkami, před nimiž stojí každá země, když usiluje o národní bezpečnost. Řeší otázky jako: co je obrana; jak vzácnost a rozdělení zdrojů ovlivňují bezpečnost; Jak různé země reagují v mezinárodním systému na sebe navzájem; vztahy mezi sektorem obrany a ostatní ekonomikou; efektivnost při zajišťování obrany; institucionální uspořádání podporující nebo brzdící míra stabilitu apod. (Loužek, 2023, s. 18)

Text následující po dlouhé přímé citaci…

V případě narativní citace bude citační závorka rozdělena.

Loužek (2023) ve své publikaci uvádí:

Ekonomie obrany se zabývá otázkami, před nimiž stojí každá země, když usiluje o národní bezpečnost. Řeší otázky jako: co je obrana; jak vzácnost a rozdělení zdrojů ovlivňují bezpečnost; Jak různé země reagují v mezinárodním systému na sebe navzájem; vztahy mezi sektorem obrany a ostatní ekonomikou; efektivnost při zajišťování obrany; institucionální uspořádání podporující nebo brzdící míra stabilitu apod. (s. 18)

Text následující po dlouhé přímé citaci…

Parafráze

Je preferovaným způsobem citování.

I parafráze lze dle APA 7. edice dělit na krátkou a dlouhou. U krátké parafráze může být citační závorka umístěna kdekoli ve větě, obecně však před tečkou. Například:

Sokol (2004), poukazuje na to, že člověk je středem svého zkušenostního světa a jeho život je určován konfliktem či souhrou mezi jeho záměry a tím, co se kolem něj děje.

Někteří autoři (Sokol, 2004, s. 13) navazují na Heideggrův koncept pobytu (Dasein), který je charakterizován vržeností (…).

V případě, že v textu zmiňujete i jméno autora i rok vydání, je u tohoto typu citace možné citační závorku úplně vynechat.

Sokol ve své knize z roku 2004 poukazuje na to, (…).

U dlouhé parafráze, tedy parafráze, která má několik vět, se citační závorka umisťuje v první větě (první zmínění zdroje myšlenky). Pokud je tvůrce přímo ve větě, pak se doplní jen kulatá závorka s rokem (narativní forma citace).  Citace se nemusí opakovat, dokud je z textu zřejmé, že je stále řeč o stejném díle. Pokud se přeruší kontinuita textu (např. další odstavec), je třeba citaci vložit znova.

 

Jak si poradit s podobou citace v textu při vyšším počtu autorů či pokud autor chybí se dozvíte v popisu pole autor.

 

Specifické citace v textu

Jak to tak bývá, ve všech pravidlech se někdy objevují výjimky a různé další pikantnosti. Nejinak je tomu i u citací v textu dle citačního stylu APA. 

V případě, že v odborném textu uvádíte informace získané v osobní komunikaci či rozhovoru (pokud nebyl zveřejněn), není třeba pro tento rozhovor vytvářet záznam v seznamu literatury. V těchto případech se tedy uvádí pouze citační závorka v textu, která obsahuje jméno autora, slova „osobní komunikace“ a datum, kdy k rozhovoru došlo. Pokud je autor výroku zmíněn v textu, v závorce již není nutné jej uvádět. Stejným způsobem se pak citují i výroky z elektronické osobní komunikace (např. e-maily, SMS zprávy, chatovací nástroje apod.).

Citace osobní komunikace v textu pak mohou vypadat takto:

HR oddělení bylo zřízeno teprve nedávno (T. Nguyen, osobní komunikace, 24. února 2020).

E. M. Paradis tuto hypotézu potvrdil (osobní komunikace, 8. srpna 2022).

Může se stát, že budete chtít citovat obsah, který již citoval někdo jiný. Tomu se říká sekundární citace, protože v tu chvíli citujete primární zdroj prostřednictvím zdroje sekundárního. Využívání tohoto druhu citace však není doporučováno, lze jej využít pouze výjimečně, pokud původní dílo není dostupné nebo je napsané v jazyce, kterému nerozumíte.

Například když v publikaci Lyon et al. (2014) byl citován autor Rabbitt a vy si toto jeho původní dílo nemůžete přečíst, citujte tohoto autora (Rabbitt) jako primární zdroj a publikaci (Lyon et al.), kde jste toto dílo našli, jako sekundární zdroj. Např. (Rabbitt, 1982, citováno v Lyon et al., 2014). V seznamu použité literatury se objeví pouze publikace Lyon et al.

Pokud rok vydání primárního textu není známý, vynechte ho v citaci v textu. Např. Allport´s diary (citováno v Nicholson, 2003)

Nezapomeňte, že musíte citovat i informace z vlastního výzkumu/textu, který byl již někde publikovaný, nebo jste na základě něho získali zkoušku nebo zápočet. V textu pak uveďte danou část např. větou „Jak jsem již uváděl v předchozích dílech…“ nebo „Již v minulosti jsem…“.

Autocitace v textu tak může vypadat například takto:

Jak jsem již uvedla ve své bakalářské práci (Bláhová, 2020) …

Pokud v textu pouze zmiňujete nějaký nástroj nebo web, aniž byste citovali konkrétní informace z něj, není třeba zdroj citovat, stačí jej pouze označit kurzívou a případně přidat webový odkaz. Zmínění může vypadat například takto:

Firma ABC využívá ke komunikaci se svými klienty i sociální sítě jako je Facebook (https://www.facebook.com/) a Instagram (https://www.instagram.com/).

Tabulky, grafy a obrázky z různých dokumentů lze citovat dvojím způsobem:

  • Formou přímé citace, kdy daný objekt převezmete jako celek a citujete jej jako přímou citaci v textu včetně odkazu na umístění ve zdrojovém dokumentu.
  • Převezmete pouze údaje uvedené v tabulce/grafu a zpracujete je do vlastní podoby (jiné tabulky apod.).

Všechny obrázky a tabulky musí být v textu uvedeny („odkazovány“) pod svým číslem. Neodkazujte na tabulku/obrázek pomocí popisu umístění například „tabulka výše“ nebo „obrázek níže“.

Přiřaďte tabulce/obrázku č. v pořadí, v jakém se objevuje. Postupujte takto i v případě, že tabulku/graf/obrázek přebíráte (nepřebírejte číselné označení z původního díla).

Pokud přebíráte nebo vytváříte tabulku/graf/obrázek z dat/informací převzatých z jiného díla budete muset přidat poznámku s citací. Nezapomeňte vytvořit odpovídající záznam v referencích pro citovaný zdroj.

Ačkoli APA 7ed. udává povinnost u těchto materiálů v poznámce uvádět typ licence a autorsko-právních souhlasů s užitím, pro potřeby kvalifikačních prací na VŠE tyto informace nejsou vyžadovány. Mějte ovšem na paměti, že některé typy licencí (například Creative Commons) je vhodné u obrázků udávat, protože to vyžaduje sama licence. 

Pro další informace můžete využít webové stránky APA 7ed.

Příklady

Obrázek 1

Mapa inflace.

Poznámka. Převzato z databáze Statista The global inflation Outlook (Buchholz, 2022). CC BY-ND 4.0.

 

Graf 1

Publikační činnost v ČR 2012-2015.

Poznámka. Graf vytvořen autorkou na základě dat z database Statista Forecast: Industry revenue of “publishing of books, periodicals“ in Czechia 2012-2025 (2021).

 

Seznam literatury:

Buchholz, K. (2022-11-02). Infographic: The Global Inflation Outlook. Statista. https://www.statista.com/chart/27480/projected-annual-inflation-by-country/

Statista. (2021). Forecast: Industry revenue of “publishing of books, periodicals“ in Czechia 2012-2025 [Data set]Statista. https://www.statista.com/forecasts/397929/publishing-of-books-periodicals-revenue-in-Czechia

 

Pro více informací k citacím v textu využijte přímo publikační manuál APA 7ed.