Autor díla dle APA

Autor dokumentu neboli tvůrce by měl být v citaci zobrazován na prvním místě. Tvůrcem může být osoba, společnost/firma i několik spoluautorů (autorský tým). Jedná se o toho, kdo má hlavní zodpovědnost za tvorbu daného díla. Kromě autorů psaných textů to mohou být také editoři, režiséři, tvůrci webu apod.

Příjmení autora (nebo název společnosti) je v citaci uváděn uváděno standardním písmem, křestní jméno (jména) jsou vždy zkracována iniciálou. Další autoři se oddělují čárkou a píší ve stejné podobě, jako autor první, tedy „Příjmení, iniciála“. Před posledním autorem nahrazuje spojku a znak „&“ (před tímto spojovníkem se v zápisu ponechává čárka).

Příklad: Příjmení, iniciála, Příjmení, iniciála, & Příjmení, iniciála

V případě citací příspěvků ve sbornících z konferencí je kromě autora příspěvku za spojkou In uváděn také editor (editoři) celého díla. V tomto případě se jméno editora píše v přirozeném pořadí a v závorce je poznamenána zkratka Ed., případně Eds. – (např. J. Černý (Ed.). (2015). …/ J. Černý, & M. Bílá (Eds.). (2021). …). V případě, že by byl výjimečně citován celý dokument a zkratka Ed. by tedy byla přímo u prvního autora, v citaci v textu by se zkratka neuváděla – např. (Černý & Bílá, 2021).

Uvádí se, že pokud je autorem díla organizace, instituce apod. Název lze u citace v textu zkrátit, pokud existuje veřejně známá zkratka dané organizace, ale poprvé je potřeba uvést celé jméno i zkratku najednou. Do seznamu literatury uvádíme vždy celé jméno organizace.

Příklad: první výskyt organizace jako tvůrce v citaci v textu – celý název organizace, v hranaté závorce zkratka: (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2018), další výskyt již může být v citaci v textu zkratkou: (OECD, 2018), v seznamu literatury bude celý název organizace: Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). Název dokumentu. …

Jak postupovat v případě více autorů

V případě, že je autorů více, postupujeme následovně:

  • citovaný dokument má dva autory – do záznamu v seznamu literatury vypisujeme příjmení s iniciálou a znakem &, např. Novák, J., & Pavlík R., v textu se uvádí pouze příjmení, též se znakem & – např. (Novák & Pavlík, 2012),
  • citovaný dokument má tři až dvacet autorů – do záznamu v seznamu literatury vypisujeme všechny autory ve formě „Příjmení, iniciála“, před posledním autorem vložíme čárku a znak & – např. Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., & Příjmení, J.,  v citaci v textu se pak uvádí pouze první příjmení se zkratkou et al. – např. (Novák et al., 2012),
  • citovaný dokument má dvacet a více autorů – do záznamu v seznamu literatury vypisujeme prvních 19 autorů ve formě „Příjmení, iniciála“, následují tři tečky a poslední autor – např. Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení J., Příjmení, J., Příjmení, J., Příjmení, J., … Příjmení, J. , v citaci v textu se pak uvádí pouze první příjmení se zkratkou et al. – např. (Novák et al., 2012).

Co když v dokumentu autor/tvůrce chybí

Pokud autor není v díle zmíněn explicitně, je žádoucí jej odvodit z kontextu nebo dohledat z jiných zdrojů.

Pokud je autor díla neznámý, pak na místo autora uvádíme název díla, a to jak v citaci v textu, tak v seznamu literatury (jak konkrétně lze uvádět název díla v případě, že chybí autor, naleznete v popisu názvu díla).

Jedině a pouze v případě, že je autor explicitně označen jako anonymní, uvádíme na místo autora „Anonymous“.

 

POZOR! Autorem díla nemůže být dle české legislativy umělá inteligence. V případě, že ve své práci využíváte nástroje umělé inteligence (velké jazykové modely, jako je Chat GPT nebo aplikace typu Mijourney, DeepL atp.), poraďte se se svým vedoucím, jak tuto situaci řešit. Doporučení k citování umělé inteligence ze strany knihovny VŠE naleznete zde.

 

Rozlišení záznamu citace v textu v případě jmenovců

V případě shody jmen autorů a stejného roku vydání, může u odkazu na citaci v textu nastat několik případů, kdy není možné rozeznat konkrétní publikaci, v těchto případech se postupuje následovně:

  • Pokud citujete díla různých autorů se stejným příjmením, pak autory rozlište přidáním iniciály jejich křestního jména – např. (S. Yang, 2011), (H. Yang, 2011). V případě, že se shoduje i iniciála, postupuje se jako, kdyby se jednalo o stejného autora.
  • Pokud citujeme více děl od stejného autora, která vyšla ve stejném roce, pak se jednotlivá díla rozlišují malými písmeny dle abecedy, které se uvádí u roku vydání v citaci v textu i seznamu literatury – např. (Lucký, 2011a), (Lucký, 2011b).
  • Pokud se jedná o kolektiv autorů, stejného roku vydání, tvoří se citace v textu tak, aby bylo jasné, o jakou publikaci se jedná. Pokud tedy máme publikace od dvou kolektivů, kde jsou první 2 jména shodná, je třeba citaci v textu odlišit tak, že neuvedeme prvního autora et al., ale první tři autory a až poté et al.

Příklad

Publikace A – Kapoor, Bloom, Montez, Warner, and Hill (2017)

Publikace B – Kapoor, Bloom, Zucker, Tang, Koroglu, L´Enfant, Kim, and Daly (2017)

Obě tyto citace by bylo možné zkrátit na Kapoor et al. (2017), ale potom by nebylo jasné, zda se jedná o první nebo druhou publikaci, proto je lepší první citaci napsat jako (Kapoor, Bloom, Montez, et al., 2017), a druhou (Kapoor, Bloom, Zucker, et al., 2017).

 

Více o možnostech zápisu autora lze nalézt přímo v publikaci APA (2019, s. 285-289)