Jak citovat legislativní dokumenty?

Na Vysoké škole ekonomické jsou známy tyto možnosti jak citovat legislativní dokumenty. Kterou možnost máte zvolit konzultujte se školitelem práce.

APA 7ed

Styl APA řeší americké precedentní právo a konkrétní úpravy regionálního práva pak ponechává na konkrétních institucích. VŠE CIKS vytvořilo vlastní doporučený pro citování českých zákonů, které z tohoto stylu vychází.

ČSN ISO 690

Nemá citace pro legislativu, tradičně se tak legislativa cituje, jako jiný typ dokumentů např. „článek v časopisu“ nebo „webová stránka“ apod.

Legislativní pravidla vlády

Řeší Hlava VI.

Citace legislativních zdrojů podle časopisu „Právník“

Jedná se o citace pod čarou, záznam dokumentů je pak kombinaci upravených stylů Legislativních pravidel vlády a ČSN ISO 690.

Ukázky citací

Citování legislativy dle APA najdete přímo v sekci citace dle APA 7 zde.

ČSN ISO 690:2022

Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI. Online. Wolter Kluwer. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/zdroje/aspi/. [citováno 2023-04-04].

Zákon č. 257/2001, o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů. 2001, částka 98, číslo 257,  s. 5683-5688. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51517&l_nr=257~2F2001~20Sb.&l_name=knihovn~C3~AD~20z~C3~A1kon&fulltext=&nr=257&part=98&name=&rpp=15