Jak citovat legislativní dokumenty?

Na Vysoké škole ekonomické jsou známy tyto možnosti jak citovat legislativní dokumenty. Kterou možnost máte zvolit konzultujte se školitelem práce.

ČSN ISO 690

Nemá citace pro legislativu jako,  tradičně se tak legislativa cituje, jako jiný typ dokumentů např. „článek v časopisu“ nebo „webová stránka“ apod.

Legislativní pravidla vlády

Řeší Hlava VI Druhy a používání citací v právních předpisech s. 42-52

APA 7ed

Řeší především precedentní právo. Lze použít pro citaci zákonů a judikáty.

Citace legislativních zdrojů podle časopisu „Právník“

Jedná se o citace pod čarou, záznam dokumentů je pak kombinaci upravených stylů Legislativních pravidel vlády a ČSN ISO 690.

Ukázky citací

ČSN ISO 690:2011

Číselný a poznámky pod čarou

Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf

Harvard

Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 2023. In: ASPI [online]. Praha: Wolter Kluwer, 05.01.2023 – 31.12.2023 [cit. 2023-04-04]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/zdroje/aspi/

 

ČSN ISO 690:2022

Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI. Online. Wolter Kluwer. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/zdroje/aspi/. [citováno 2023-04-04].

V textu

Je zajímavé, že podle odstavce 6 paragrafu 2  Autorského zákona za dílo není považován námět díla sám o sobě (2000).

V Referencích

Dle APA 7ed.

Plný název zákona, Název zdroje  § část (rok). URL

Interpretace na kontinentální právo

Zákon 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů [autorský zákon], Sb. ČR §2 Částka 36 (2000, 1.12.). https://www.aspi.cz/products/lawText/1/49278/1/2