Citace legislativních dokumentů dle ČSN ISO 690

ČSN ISO 690:2011

Číselný a poznámky pod čarou

Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf

Harvard

Zákon č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, 2023. In: ASPI [online]. Praha: Wolter Kluwer, 05.01.2023 – 31.12.2023 [cit. 2023-04-04]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/zdroje/aspi/

ČSN ISO 690:2022

Zákon č. 121/2000 Sb. Částka 36  Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI. Online. Wolter Kluwer. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/zdroje/aspi/. [citováno 2023-04-04].