Praktické ukázky citací dle starší verze ČSN ISO 690

Jak si uložit příklady do Zotera: klikněte pravým tlačítkem na odkaz a zvolte „Uložit jako“. Soubor bude mít příponu .rdf a je možné ho importovat do Zotera (Soubor – Import). Příklady ke stažení najdete u jednotlivých typů dokumentů níže.

V přehledu najdete zjednodušený návod citování podle normy ČSN ISO 690.

Pokud Vám chybí některý z údajů potřebných k citaci nebo neznáte nějakou zkratku (např. nevíte co znamená DOI, ISBN), radu najdete na stránce Nejčastější zkratky využívané při citování.

Vysvětlivky k obecné struktuře citace:

Černý text: základ citace
Modrý text: nepovinné údaje
Tučný šedý text kurzívou: poznámka nebo vysvětlivka
Tvůrce: může se jednat o fyzickou i o právnickou osobu. Může jít i o kolektiv autorů nebo více institucí / firem. Příjmení autora píšeme velkými písmeny, stejně tak název firmy / instituce.
Rok (…..): jedná se o rok vydání. V citaci ho uvádíme na různých místech, podle stylu (harvadský styl, číselný odkaz, průběžné poznámky). Podrobnosti naleznete na stránce Propojení odborného textu a seznamu použité literatury

Dílo zabývající se jedním tématem (např. kniha)

Tištěná kniha

Tvůrce, rok (harvard)Název publikace.  Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání)Další tvůrce (např. u překladů je vhodné uvádět překladatele). Místo: vydavatel, rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Počet stran. Edice, číslo edice (uvádí se pouze, pokud dokument vychází v edici). ISBN (uvádíme, pokud ho dokument má).

Stáhněte si příklady pro import do Zotera: Zotero – Tištěná kniha

Citace dle harvardského (Author-Date) stylu (rok vydání je uveden za autorem):

ECO, Umberto, 1997. Jak napsat diplomovou práci. Přeložil Ivan Seidl. Olomouc: Votobia. Velká řada, sv. 27. ISBN 80-7198-173-7.

Citace dle číselných odkazů (rok vydání je uveden za vydavatelem):

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing: an introduction. 4th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall International, 1997. ISBN 0-13-263120-2.

Citace dle harvardského (Author-Date) stylu s více než 3 autory – lze je rozepsat nebo použít zkratku et al.:

COOKE, Philip, Carla DE LAURENTIS,  Franz TÖDTLING  a Michaela TRIPPL, 2007. Regional knowledge economies: markets, clusters and innovation. Cheltenham (UK): Edward Elgar. New Horizons In Regional Science. ISBN 978-1-84542-529-6.

COOKE, Philip et al., 2007. Regional knowledge economies: markets, clusters and innovation. Cheltenham (UK): Edward Elgar. New Horizons In Regional Science. ISBN 978-1-84542-529-6.

E-kniha

Tvůrce, rok (harvard)Název publikace [e-kniha / online].  Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání)Další tvůrce (např. u překladů je vhodné uvádět překladatele). Místo: vydavatel, rok (číselný odkaz, průběžné poznámky) [vid. / cit. datum citování]. Počet stran. Edice, číslo edice (uvádí se, pouze pokud dokument vychází v edici). ISBN (uvádíme, pokud ho dokument má). Dostupné z: /  Dostupné také z: URL

Stáhněte si příklady pro import do Zotera: Zotero – E-kniha

Citace dle číselných odkazů (rok vydání je uveden za vydavatelem):

RUBINSTEIN, Ariel. Economic fables [e-kniha]. Cambridge (UK): Open Book Publishers, 2012 [vid. 2013-10-25]. ISBN 978-1-906924-79-9. Dostupné z: http://www.openbookpublishers.com/reader/136

ABBING, Hans. Why are Artists poor?: the exceptional economy of the arts [online]. Amsterdam: Amesterdam University Press, ©2002 [vid. 2013-10-25]. ISBN 90-5356-565-5. Dostupné z: www.doabooks.org/doab?func=fulltext&rid=12928

WATTS, Frank B. Configuration management metrics: product life cycle and engineering documentation control process measurement and improvement [online]. Oxford: Elsevier, ©2010 [vid. 2012-06-05]. ISBN 978-0-08-096445-4. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080964454

ASHBY, M. F. a K. JOHNSON. Materials and design: the art and science of material selection in product design [online]. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010 [cit. 2012-05-29]. ISBN 978-1-85617-497-8. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9781856174978

Digitalizovaná kniha (jako tištěná kniha + URL)

Stáhněte si příklad pro import do Zotera: Zotero – Digitalizovaná kniha

DUARTE, Nancy. Slide:ology: the art and science of creating great presentations. Sebastopol: O’Reilly Media, ©2008. ISBN 978-0-596-52234-6. Dostupné také z: http://proquest.safaribooksonline.com/book/office-and-productivity-applications/9780596522346

Vícesvazkové dílo (označení dílu vložíme za vydání, pokud jde o první vydání, pak za název)

Stáhněte si příklad pro import do Zotera: Zotero – Vícesvazkové dílo

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha: Libri, 2002. Dějiny českých zemí. ISBN 80-7277-031-4.

Working Paper z CERGE-EI online (jako e-knihu bez ISBN)

Stáhněte si příklady working paperů pro import do Zotera: Zotero – Working Paper

STANKOV, Petar. Firm size, market, liberalization and growth [online]. Prague: CERGE-EI, 2013
[vid. 2013-11-01]. Working Paper Series, 485. ISBN 978-80-7343-289-8. ISSN 1211-3298. Dostupné z: http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp485.pdf

Working Paper z CERGE-EI existující v tištěné i elektronické verzi (jako digitalizovanou knihu)

JANDA, Karel. Credit rationing and public support of commercial credit. Prague: CERGE-EI, 2011. Working paper series, 436. ISBN 978-80-7343-237-9. Dostupný také z: http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp436.pdf

Informační leták (jako knihu bez ISBN)

Stáhněte si příklad pro import do Zotera: Zotero – Informační leták

COSMOTRON BOHEMIA & SLOVAKIA. BiblioChip: přehled nejdůležitějších možností, které RFID nabízí. [Hodonín]: Cosmotron Bohemia & Slovakia, © 2011. 1 s.

Norma

ČSN ISO 690 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 40 s. Třídící znak 01 0197.

Stáhněte si příklad pro import do Zotera: Zotero – Norma

Diplomová práce

Tvůrce (student), rok obhajoby (harvard)Název diplomové práce. Místo obhajoby, rok obhajoby (číselný odkaz, průběžné poznámky). Typ práce. Vysoká škola, kde student práci obhájil. Vedoucí práce. Dostupné také z: URL

NELEŠOVSKÁ, Magda. Venture Capital a možnosti jeho využití při expanzi podniku do zahraničí. Praha, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. Vedoucí práce Eva Černohlávková. Dostupné také z: https://insis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46612

Mapa

Tvůrce, rok (harvard)Název publikace. [Označení souboru map][měřítko]. Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání).  Místo: vydavatel, rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Rozměr mapy. Edice, číslo edice (uvádí se pouze, pokud dokument vychází v edici). ISBN (uvádíme, pokud ho dokument má).

Okolí Brna: Ivančicko: turistická mapa. [1:50 000]. Praha: Trasa, 2010. 580 x 770 mm. Edice Klubu českých turistů, 89. ISBN 978-80-7324-259-6.

Osobní rozhovor (nepublikovaný)

Jméno osoby, která zodpovídá dotazy, by mělo být v citaci uvedeno na prvním místě – tedy na pozici prvního autora. Pokud je rozhovor veden spíše formou určité diskuse či polemiky, uvedli bychom tázajícího se hned za jménem dotazovaného.

NOVÁK, Jan a Andrea KUČEROVÁ. Vývoj koronaviru.  Praha, 12.3.2020.

JOHNSON, Frederick. Osobní rozhovor o Glens Falls. Praha, 16. 1. 2015.

Příspěvky v knize

Tvůrce příspěvku, rok (harvard). Název příspěvku. In: ….Citace knihy v níž je příspěvek.

NISHIJIMA, Marislei, Flavia Mori SARTI a Regina Célia CATI. The Underlying Causes of Brazilian Corruption. In: Robert I. ROTBERG, ed. Corruption in Latin America: How Politicians and Corporations Steal from Citizens [online]. Cham: Springer International Publishing, 2019. s. 29–56 [vid. 2019-03-19]. ISBN 978-3-319-94057-1. Dostupné z: doi:10.1007/978-3-319-94057-1_2

FRIED, Jason a HANSSON, David Heinemeier. Prodávejte vedlejší produkty. In: Restart: průvodce podnikatelským minimalismem. Brno: Jan Melvin, 2010, s. 102-103. Žádná velká věda. ISBN 978-80-87270-04-2.

Kapitola v knize z OECD iLibrary

OECD. Argentina. In: Review of fisheries in OECD countries 2009: policies and summary statistics [Paris]: OECD, 2010, s. 377–387. ISBN 978-9264079755. Dostupné také z: doi: 10.1787/rev_fish_pol-2009-31-en

OECD. Exploring data-driven innovation as a new source of growth: mapping the policy issues raised by „big data“. In: Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation [online]. [Paris]: OECD, 2013, s. 319-356 [vid. 2013-11-01]. Dostupné z: doi: 10.1787/9789264193307-12-en

Sborník

Tvůrce, rok (harvard). Název sborníku [online (musíme uvést u online zdrojů)]. Další tvůrce (např. název konference, pokud je jiný než název sborníku). Místo: vydavatel, rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). [vid. / cit. datum citování (musíme uvést u online zdrojů)]. ISBN / ISSN / DOI (uvádíme všechny identifikátory, které sborník má). Dostupné z: / Dostupné také z: URL (musíme uvést u online zdrojů)

QUINN, Michael S., Len BROBERG a Wayne A. FREIMUND, eds. Parks, peace, and partnership global initiatives in transboundary conservation [online]. Calgary: University of Calgary Press, 2012 [vid. 2013-10-25]. Energy, ecology, and the environment series (Online), no. 4. ISBN 978-1552386439. ISSN 1919-7144. Dostupné z: http://www.deslibris.ca/ID/444836

Příspěvek ve sborníku

Tvůrce příspěvku, rok (harvard). Název příspěvku. In: Citace sborníku v němž je příspěvek.

Příspěvek ve sborníku – tištěný

KRÁMSKÁ, L. Zjišťování premorbidního intelektu v psychologii. In: D. KRÁMSKÝ, ed. Kognitivní věda dnes a zítra. Liberec: Bor, 2009, s. 127–138. CogniSci. ISBN 978-80-86807-55-3.

Příspěvek ve sborníku – tištěný a zároveň dostupný prostřednictvím databáze

TANKOYEU, Ivan, Javier PANIAGUA, Julian STÖTTINGER a Fausto GIUNCHIGLIA. Event detection and scene attraction by very simple contextual cues. In: J-MRE ’11 Proceedings of the 2011 joint ACM workshop on Modeling and representing events: November 30, 2011, Scottsdale, Arizona, USA. New York (USA): ACM, 2011, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-0996-7. Dostupné z: doi: 10.1145/2072508.2072510

Příspěvek v on-line sborníku

TANKOYEU, Ivan, Javier PANIAGUA, Julian STÖTTINGER a Fausto GIUNCHIGLIA. Event detection and scene attraction by very simple contextual cues. In: J-MRE ’11 Proceedings of the 2011 joint ACM workshop on Modeling and representing events: November 30, 2011, Scottsdale, Arizona, USA [online]. New York (USA): ACM, 2011, s. 1-6 [vid. 2012-02-17]. ISBN 978-1-4503-0996-7. Dostupné z: doi: 10.1145/2072508.2072510

SCHUMANN, René. Engineering Coordination: Selection of Coordination Mechanisms. In: Francien DECHESNE, Hiromitsu HATTORI, Adriaan ter MORS, Jose Miguel SUCH, Danny WEYNS a Frank DIGNUM, eds. Advanced Agent Technology [online]. Berlin: Springer, 2012, Lecture Notes in Computer Science, 7068, s. 164–186 [vid. 23. říjen 2013]. ISBN 978-3-642-27215-8. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-27216-5_12

Odborný časopis, magazín, noviny apod.

Název časopisu / novin [e-časopis / online (musíme uvést u online zdrojů)], rok (harvard)Vedlejší názvy. Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání). Místo: vydavatel, datum publikování (např. odkdy časopis vychází) rok (číselný odkaz, průběžné poznámky) [vid. / cit. datum citování (musíme uvést u online zdrojů)]. ISSN / DOI. Dostupné z: / Dostupné také z: URL (musíme uvést u online zdrojů)

Časopis jako celek

Prague Economic Papers: quarterly journal of economic theory and policy [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1992-
[vid. 2013-10-25]. ISSN 1210-0455. Dostupné z: https://www.vse.cz/pep/

Číslo časopisu

Psychologie dnes. Praha: Portál, 2012, 15(10). ISSN  1212-9607.

Článek v časopise, magazínu, novinách apod.

Tvůrce příspěvku, rok (harvard). Název příspěvku. Název časopisu / novin [online (musíte uvést u online zdrojů)]. Vedlejší názvy. Vydání (neuvádíme, pokud se jedná o 1. vydání). Místo: vydavatel (pokud jsou uvedeny), rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Číslování (ročník / vol., číslo / no.), rozsah stran příspěvku [vid. / cit. datum citování]. ISSN / DOI. Dostupné z: / Dostupné také z: URL

Stáhněte si příklad pro import do Zotera: Zotero – Článek

MENKHOFF, Lukas a Mark P. TAYLOR. The Obstinate passion of foreign exchange professionals: technical analysis. Journal of Economic Literature. December 2007, vol. 45, no. 4, s. 936-972. ISSN 0022-0515.

MENKHOFF, Lukas a Mark P. TAYLOR. The Obstinate passion of foreign exchange professionals: technical analysis. Journal of Economic Literature. December 2007, 45(4), 936-972. ISSN 0022-0515.

BEETSMA, Roel a Massiomo GIULIODORI. The Macroeconomic costs and benefits of the EMU and other Monetary Unions: an overview of recent research. Journal of Economic Literature. September 2010, vol. 48, no. 3, s. 603-641. ISSN 0022-0515. DOI: 10.1257/jel.48.3.603. Dostupné také z: http://www.jstor.org/stable/20778763

Článek v elektronickém časopise

DUFKA, Jiří. StaréMapy.cz – zkušenosti z pilotního provozu. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 7 [vid. 2013-10-31]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://ikaros.cz/node/7984

GOMES, Orlando. Spatiotemporal inflation dynamics in response to a monetary policy shock. Economics and business letters [online]. 2013, vol. 2, no. 2, s. 54-65 [vid. 2013-10-30]. ISSN 2254-4380. Dostupné z: http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/EBL/article/view/9897/9682

Článek v časopise dostupný přes databázi

MENKHOFF, Lukas a Mark P. TAYLOR. The Obstinate passion of foreign exchange professionals: technical analysis. Journal of Economic Literature [online]. December 2007, 45(4), 936-972 [vid. 2013-10-02]. ISSN 0022-0515. Dostupné prostřednictvím JSTOR z: http://www.jstor.org/stable/27646888

ZHU, Yanmei, Xinhua WITTMANN a Mike PENG. Institution-based barriers to innovation in SMEs in China. Asia Pacific Journal of Management [online]. 2012, vol. 29, no. 4, s. 1131-1142 [vid. 2013-10-30]. ISSN 0217-4561. DOI: 10.1007/s10490-011-9263-7. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1140922040?accountid=17203

Článek, který vyšel nejdříve on-line

KOCK, Carl J., Juan SANTALÓ a Luis DIESTRE. Corporate Governance and the Environment: What Type of Governance Creates Greener Companies?. Journal of Management Studies [online]. Article first published online 17 March 2011 [vid. 2012-01-16]. ISSN 1467-6486. Dostupné z: doi: 10.1111/j.1467-6486.2010.00993.x

Working Paper dostupný přes SSRN

SALZMAN, Astrid Juliane. The Integration of Sustainability into the theory and practise of finance: an overview of the state of the art and outline of future developments. Journal of Business Economics [online]. April 15, 2013, vol. 83, iss. 6, s. 555-576 [vid. 2013-10-25]. ISSN 1861-8928. DOI: 10.1007/s11573-013-0667-3. Dostupné prostřednictvím SRRN z: http://ssrn.com/abstract=2344247

Rozhovor, publikovaný v tisku

GALLISTL, Vladan a Miroslav SINGER. Intervence nás dostaly na špičku [rozhovor]. EURO. 25. dubna 2016, č. 17, s. 22. ISSN 1212-3129.

GALLISTL, Vladan (tazatel) a Miroslav SINGER (dotazovaný). Intervence nás dostaly na špičku. EURO. 25. dubna 2016, č. 17, s. 22. ISSN 1212-3129.

Legislativa (pokud vychází ve Sbírce zákonů nebo Věstníku)

Citování zákonů a ostatních legislativních dokumentů není vázáno normou ČSN ISO 690, byť na základě jejích pravidel lze dané zákony ocitovat viz. níže uvedené příklady.

Při citování legislativní literatury, u prací zaměřených na právo, je možné využívat citační styl OSCOLA nebo Legislativní pravidla vlády.

Více podrobností naleznete na stránkách knihovny pro citaci legislativních dokumentů.

Zákon

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211-1244.

ČESKO. Zákon č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. ISSN 1211-1244. Dostupné také z: http://ftp.aspi.cz/opispdf/1999/039-1999.pdf

Vládní dokumenty

ČESKO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vyhláška č. 317 ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2005, částka 111, s. 5654-5674. Dostupný také z: http//www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb111-05.pdf

Nařízení komise EU

Nařízení Komise (EU) č. 1255/2012 ze dne 11. prosince 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 12, mezinárodní standard účetního výkaznictví 1, mezinárodní standard účetního výkaznictví 13 a výklad Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví 20. In: Úřední věstník. L 360, 29. 12. 2012, sv. 55, s. 78—144. ISSN 1977-0626. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1494504975382&uri=CELEX:32012R1255

Směrnice EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010. In: Úřední věstník, L 60, 28. 2. 2014, s. 34—85. ISSN 1977-0626. Dostupné také z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32014L0017&qid=1494940010899

Mezinárodní smlouva

Smlouva č. 23/2015 Sb. m. s. mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice. In: Sbírka mezinárodních smluv. č. 23/2015, částka 13, s. 5058-5063 Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=23/2015&typeLaw=mezinarodni_smlouva&what=Cislo_zakona_smlouvy

Internetové zdroje (webové stránky, dokumenty zveřejňované na webových stránkách)

Celý web

Tvůrce, rok (harvard)Název hlavní webové stránky / celého webu [online]. Místo: nakladatel (Uvádí se, pokud jde o webové stránky instituce, firmy apod. Místo je sídlo instituce / firmy. Nakladatel je daná instituce nebo firma.), rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Datum aktualizace [vid. / cit. datum citování]. Dostupné z: URL

ČNB. Česká národní banka [online]. Praha: Česká národní banka, © 2003-2015 [vid. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.cnb.cz

Rada pro výzkum, vývoj a inovace [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2012. Poslední změna 31.10.2013 14.56 [vid. 2013-11-01]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/

Český rozhlas [online]. [Praha]: Český rozhlas, ©1997-2015 [vid. 2015-01-27]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/portal/portal/

Webová stránka, nebo dokumenty na nich zveřejňované

Tvůrce, rok (harvard). Název příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla [online]. Místo: nakladatel (pokud nelze dohledat, neuvádí se), rok (číselný odkaz, průběžné poznámky). Datum aktualizace [vid. / cit. datum citování]. Dostupné z: URL

Osobnosti hospodářských dějin. Euroekonom.cz [online]. [vid. 2012-10-30]. Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/osobnosti.php

Příspěvky na webových stránkách

MANKIW, Greg. PhD or not?. In: Greg Mankiw´s blog: random observations for students of economics [online]. 2012-08-11 [vid. 2012-08-31]. Dostupné z: http://gregmankiw.blogspot.cz/2007/08/phd-or-not.html

TAYLOR, Timothy. Richard Thaler on Behavioral Economics. In: Conversable Economist [online]. October 28, 2013 [vid. 2013-10-29]. Dostupné z: http://conversableeconomist.blogspot.cz/2013/10/rilchard-thaler-on-behavioral-economics.html

KLIMÁNKOVÁ, Gabriela. Pojištění chat a chalup: které je nejlevnější?. In: Měšec: váš průvodce finančním světem [online]. 29.10.2013 [vid. 2013-10-29]. ISSN 1213-4414. Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/pojisteni-chat-a-chalup-ktere-je-nejlevnejsi/

Výroční zpráva na webu

ACER. Acer Incorporated 2012 Annual report. In: Acer-group.com [online]. [Taipei]: Acer, May 7, 2013 [vid. 2013-10-30]. Dostupný z:
http://www.acer-group.com/public/Investor_Relations/pdf/2012_Acer_Annual_Report-English.pdf

Přednáška z HSTalks: The Business and Management Collection

EDMONDSON, Amy C. Teams and learning in organizations [přednáška]. In: HSTalks: The Business and Management Collection [online]. © Henry Stewart Talks. Published on July 31, 2013 [vid. 2016-01-27]. Dostupné z: https://hstalks.com/bm/2599/

Interview, část vysílání TV

LÁSKA, Václav. Interview. In: Hyde Park ČT 24. TV, ČT 24, 30. 8. 2012, 20:05. Dostupný také z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/212411058080830-hyde-park/

YouTube video

PHILLIPS, Ben. Using APA style for references and citations. In: Youtube [online]. Zveřejněno 16. 04. 2012 [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=10eg_GB_A9E&feature=youtube_gdata_player

OPENACCESSNET. Go open access: I. what is open access?. In: Youtube [online]. 18. 03. 2011 [vid. 2012-09-05]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aN1JcfRc6Xs#!

Go open access: I. what is open access?. In: Youtube [online]. 18. 03. 2011 [vid. 2012-09-05]. Kanál uživatele openaccessnet. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aN1JcfRc6Xs#!

Facebook a Twitter status

SCHWARZENBERG, Karel. [Tím, že si uvědomujeme vlastní chyby…]. In: Facebook [online] 10 říjen 2013 v 1:04 [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: https://www.facebook.com/karel.schwarzenberg/posts/10151735567773925

OBAMA, Barack. [„Don’t tell me we can afford to shut down…]. In: Twitter [online]. 25. Říj. 13, 1:19 odp. [vid. 2013-10-30]. Dostupné z: https://twitter.com/BarackObama/status/393834245497425920

Příspěvek na diskuzním fóru

ATTORNEYPAJA. Re: jak citovat [příspěvek v diskuzním fóru]. In: Diskuze PF UK: diskuzní fóra Právnické fakulty UK [online]. 24.05.12, 22:14 [vid. 2016-01-27]. Dostupné z: https://diskuze.prf.cuni.cz/viewtopic.php?f=1&t=72826#p297976

Konkrétní elektronická zpráva

EREADING.CZ NEWSLETTER. První eknihy od nakladatelství Albatros [online]. 13. května 2013 12:12 [vid. 2013-10-30]. Message-ID: 5190BB7F.5000800@ereading.cz. Dostupné z: Internet

Pozn.: Pokud je elektronická zpráva poslána v rámci elektronické konference, je vhodné doplnit citaci o tuto informaci ve formátu: In: Název konference. Totéž platí v případě, má-li elektronická konference veřejně dostupný archiv.

LONSKÁ, Pavlína. Koncepce rozvoje knihoven – Priorita 19. In: Knihovna [online]. 22. srpna 2013 11:50 [vid. 2013-10-30]. Message-ID: 5215DEF0.6060607@mlp.cz. Dostupné z: http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?A2=ind1308&L=knihovna&T=0&O=D&P=6118

Statistická data z OECD iLibrary

OECD. Economic Outlook No 90 – December 2011 – OECD Annual Projections In: OECD.Stat [online]. Data last updated 28 November 2011 [vid. 2012-08-31]. ISSN 2074-4390. Dostupné z: doi: 10.1787/data-00285-en

OECD. Monthly monetary and financial statistics (MEI): Monetary aggregates – Broad Money (M3). In: OECD.Stat [online]. Data last updated 31-Oct-2013 7:42:27 AM [vid. 2013-11-01]. ISSN 2074-4390. Dostupné z: doi: 10.1787/data-00285-en

Data z PASSPORT

EUROMONITOR INTERNATIONAL. Podíl jednotlivých firem na trhu s kávou v ČR – statistická data vyhledaná dne 30. října 2018. In: Passport [online]. c2013 [vid. 2018-10-30]. Dostupné z: http://www.portal.euromonitor.com

EUROMONITOR INTERNATIONAL. Production of Cocoa, Chocolate and Sugar Confectionery [statistická data]. In: Passport [online]. c2018 [vid. 2018-10-30]. Dostupné z: http://www.portal.euromonitor.com

Data z ČSÚ

ČSÚ [Český statistický úřad]. Vývoj cen průmyslových výrobců (základní období – rok 2005) [online graf]. 16.12.2015 [vid. 2016-01-15]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/25818866/gipccr121615_1.xlsx/12dfa676-ee14-434f-b30f-40bb7463feae?version=1.0

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Příjmy domácností podle postavení osoby v čele domácnosti [tabulka]. In: Český statistický úřad [online]. [Praha]: Český statistický úřad. Vygenerováno 15.01.2016 12:00:35 [vid. 2016-01-15]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&katalog=30847&zo=N&nahled=N&sp=N&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_null_null_&z=T&f=TABULKA&verze=-1&pvo=ZUR01&c=v3__RP2014

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [ČSÚ]. Zahraniční obchod podle zboží a zemí: káva čaj maté koření: dovoz. In: Český statistický úřad. Databáze zahraničního obchodu v přeshraničním pojetí [online]. ©2012. Datum generování: 29.5.2017 09:57:02 [vid. 2017-05-29]. Dostupné z: https://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [ČSÚ]. Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace COICOP – meziroční index: 2017. In: ČSÚ. Veřejná databáze [online]. Vygenerováno 29.05.2017 10:26:29 [vid. 2017-05-29]. Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN08B1&z=T&f=TABULKA&skupId=1773&katalog=31779&pvo=CEN08B1&str=v2121&evo=v2327_!_CEN08B1-2017_1&evo=v2261_!_CEN08klasifikacelek_1

Statistická data ze systému časových řad ČNB – ARAD

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA [ČNB]. Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) – aktiva (číslo sestavy = 40675/1013) [tabulka]. In: Databáze časových řad ARAD [online]. Česká národní banka, c2003-2017. Sestava vygenerována dne 16. 5. 2017 [vid. 2017-05-16]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=1&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=40675&p_uka=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16&p_strid=AAAAB&p_od=200201&p_do=201703&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C .

Pozn.: pokud by se jednalo o zdroj / dokument, který je na stávající adrese dostupný jen dočasně, je vhodné uvést k němu tzv. cestu, která se dává na konec citace – například: Path: Databáze časových řad ARAD; Statistická data; Měnová a finanční statistika; Měnová statistika; A. Statistika měnového vývoje v ČR; Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB).

Další typy dokumentů

Film

Název filmu [název v jiném jazyce] [typ nosiče (film, DVD, CD, online)] rok (uvedení v zemi produkce) (harvard). Režie Jméno a PŘÍJMENÍ. Země produkce: vydavatel, rok / datum publikování (číselný odkaz, průběžné poznámky). Poznámky (délka filmu, námět apod).

Jméno růže [Il nome della rosa; The Name of the Rose] [DVD]. Režie Jean-Jacques ANNAU. Praha: Warner Bros, 2004. 131 min. Podle stejnojmenné knihy Umberta Eca.

Il nome della rosa [The Name of the Rose] [film]. Režie Jean-Jacques ANNAU.  Itálie / Francie / Západní Německo: Neue Constantin Film/ France 3 Cinema/ZDF Zweites Deutsches Fernsehen, 1986. 131 min. Podle stejnojmenné knihy Umberta Eca.

Počítačový program / software

VÝROBCE rok (využijeme buď rok instalace, aktualizace, nebo přístupu) (harvard). Název programu / softwaru [nosič (software / program / CD-ROM apod.)]. Instalace / Aktualizace [přístup datum].  Dostupnost. Požadavky na systém.

AVAST SOFTWARE. Avast! Pro Antivirus [software]. [přístup 2013-10-30]. Dostupné z: http://www.avast.com/cs-cz/pro-antivirus. Požadavky na systém: Processor Pentium 3, 128 MB RAM, 250 MB volného místa na pevném disku, Windows 7, Windows Vista (kromě Starter Edition), Windows XP Service Pack 2 nebo vyšší.

MOZILLA EUROPE a MOZILLA FOUNDATION. Mozilla Firefox 4.0 [software]. [přístup 26. dubna 2011]. Dostupné z: http://www.mozilla-europe.org/cs/. Požadavky na systém: PC Windows 2000, XP, Server 2003, Vista 7; 512 MB RAM; 200MB místa na disku.

ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Zotero [software]. Verze Zotero 4.0 for Firefox [přístup 2015-11-25]. Dostupné z: https://www.zotero.org/.
K dispozici pro Mac, Windows, and Linux.

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. 1998 National hospital ambulatory medical care survey [CD-ROM]. Hyattsville: NCHS, 2000. CD-ROM series. 13; no. 25. Požadavky na systém: MS Windows 95/98 nebo Windows NT 4.0 nebo vyšší verze; min. 16 MB RAM, 40 MB volného místa na pevném disku; VGA barevný monitor s rozlišením 640×480; CD-ROM mechanika.

Data o firmách z e-zdorjů VŠE

Harvard (autor-datum)

Dun & Bradstreet, 2021. Kompletní informace o firmě Škoda auto a. s. ze dne 20. 10. 2021. In: Albertina: Gold edition. Praha: Dun & Bradstreet, ©2021.

Bureau van Dijk, 2023. Balance sheet Škoda auto a. s. 27. 4. 2022. In: Orbis [online]. [Brussel]: Bureau van Dijk, 2023 [vid. 2023-04-27]. Dostupné z: https://login.bvdinfo.com/R0/Orbis. Pouze po přihlášení.

Dun & Bradstreet, 2021. Škoda auto a. s. 20. 10. 2021: dodavatelé a odběratelé In: MagnusWeb [online]. Praha: Dun & Bradstreet, 2021 [vid. 2021-10-21]. Dostupné z: https://magnusweb.bisnode.cz/udss/htm/index.html

 

Číselný/poznámky pod čarou

Dun & Bradstreet. Kompletní informace o firmě Škoda auto a. s. ze dne 20. 10. 2021. In: Albertina: Gold edition. Praha: Dun & Bradstreet, ©2021.

Bureau van Dijk. Balance sheets Škoda auto a. s. 27. 4. 2022. In: Orbis [online]. [Brussel]: Bureau van Dijk, 2023 [vid. 2023-04-27]. Dostupné z: https://login.bvdinfo.com/R0/Orbis. Pouze po přihlášení.

Dun & Bradstreet. Škoda auto a. s. 20. 10. 2021: dodavatelé a odběratelé. In: MagnusWeb [online]. Praha: Dun & Bradstreet, c2021 [vid. 2021-10-21]. Dostupné z: https://magnusweb.bisnode.cz/udss/htm/index.html. Pouze po přihlášení.