Jak mám citovat osobní komunikaci (e-mail, messengery, rozhovory)?

Citování osobní komunikace dle APA 7. ed.

U citačního stylu APA 7. ed. platí pro osobní komunikaci výjimka pro záznamy v seznamu literatury. Jedná se o jeden z mála případů, kdy se takové informace citují pouze v textu práce. Více o konkrétní formě takové citace v textu naleznete zde v sekci Osobní komunikace.

Citování osobní komunikace dle ČSN ISO 690:2022

Povinnost citovat se vztahuje i na nepublikované zdroje a tedy i na myšlenky a informace, které jste obdrželi formou například osobního rozhovoru a to jak online tak offline. Ke sdílení takových informací byste však vždy měli mít souhlas autora (komunikačního partnera). Zároveň je vhodné takové informace (nepublikované a nedohledatelné zdroje) využívat co nejméně.

Přepisy rozhovorů a osobních komunikací včetně e-mailů je také možné k práci přikládat v přílohách. V takovém případě je možné se na přepisy rozhovorů odkazovat pouze v textu práce a neuvádět je v seznamu literatury.

Podoba citace v seznamu literatury: 

Pro konkrétní podobu citace je v tomto případě klíčové uvádět několik informací:

  • Autorem je zde odesilatel zprávy, či váš komunikační partner.
  • Datem vydání se rozumí co nejpřesnější časový údaj, kdy se komunikace odehrála (minimálně konkrétní datum).
  • Název může být předmět e-mailu, ale též vlastními slovy vymezené téma rozhovoru (uvedené v hranatých závorkách).
  • Pokud jste adresátem komunikace vy, není nutné jej v citaci uvádět, pokud by se jednalo o komunikaci se třetí osobou, je vhodné ji v citaci zmínit např. formou poznámky Message to: e-mail, nebo slovy komunikace s jméno.
  • Typ zdroje specifikuje formu, kterou k dané komunikaci došlo, např. osobní komunikace, e-mail, Whats App komunikace, osobní zprávy na Facebooku apod.
  • Ostatní informace – v případě, že se jedná o zprávu ze skupinové konverzace (např. e-mailové konference), měl by být v citaci uveden i její název a to za spojkou In: (např. In: elektronická konference knihovna)
  • Citační závorka v tomto případě není nutná, protože obsah dané komunikace by se v čase neměl měnit.

Vzor citace by tedy pro harvardský způsob odkazování vypadal takto:

PŘÍJMENÍ, Jméno odesilatele. Datum rozhovoru. Název komunikace. Typ komunikace.

Konkrétní příklady citace:

MRKVA, František. 2023-11-23. Problém s citováním rozhovoru. E-mailová komunikace.

STUDNIČKOVÁ, Adéla. 2023-01-01 15:45. [Rozhovor o ochranné známce firmy XY]. Osobní komunikace přes WhatsApp.