Specifické citace v textu

Jak to tak bývá, ve všech pravidlech se někdy objevují výjimky a různé další pikantnosti. Nejinak je tomu i u citací v textu dle citačního stylu APA.

V případě, že v odborném textu uvádíte informace získané v osobní komunikaci či rozhovoru (pokud nebyl zveřejněn), není třeba pro tento rozhovor vytvářet záznam v seznamu literatury. V těchto případech se tedy uvádí pouze citační závorka v textu, která obsahuje jméno autora, slova „osobní komunikace“ a datum, kdy k rozhovoru došlo. Pokud je autor výroku zmíněn v textu, v závorce již není nutné jej uvádět. Stejným způsobem se pak citují i výroky z elektronické osobní komunikace (např. e-maily, SMS zprávy, chatovací nástroje apod.).

Citace osobní komunikace v textu pak mohou vypadat takto:

HR oddělení bylo zřízeno teprve nedávno (T. Nguyen, osobní komunikace, 24. února 2020).

E. M. Paradis tuto hypotézu potvrdil (osobní komunikace, 8. srpna 2022).

Může se stát, že budete chtít citovat obsah, který již citoval někdo jiný. Tomu se říká sekundární citace, protože v tu chvíli citujete primární zdroj prostřednictvím zdroje sekundárního. Využívání tohoto druhu citace však není doporučováno, lze jej využít pouze výjimečně, pokud původní dílo není dostupné nebo je napsané v jazyce, kterému nerozumíte.

Například když v publikaci Lyon et al. (2014) byl citován autor Rabbitt a vy si toto jeho původní dílo nemůžete přečíst, citujte tohoto autora (Rabbitt) jako primární zdroj a publikaci (Lyon et al.), kde jste toto dílo našli, jako sekundární zdroj. Např. (Rabbitt, 1982, citováno v Lyon et al., 2014). V seznamu použité literatury se objeví pouze publikace Lyon et al.

Pokud rok vydání primárního textu není známý, vynechte ho v citaci v textu. Např. Allport´s diary (citováno v Nicholson, 2003)

Nezapomeňte, že musíte citovat i informace z vlastního výzkumu/textu, který byl již někde publikovaný, nebo jste na základě něho získali zkoušku nebo zápočet. V textu pak uveďte danou část např. větou „Jak jsem již uváděl v předchozích dílech…“ nebo „Již v minulosti jsem…“.

Autocitace v textu tak může vypadat například takto:

Jak jsem již uvedla ve své bakalářské práci (Bláhová, 2020) …

Pokud v textu pouze zmiňujete nějaký nástroj nebo web, aniž byste citovali konkrétní informace z něj, není třeba zdroj citovat, stačí jej pouze označit kurzívou a případně přidat webový odkaz. Zmínění může vypadat například takto:

Firma ABC využívá ke komunikaci se svými klienty i sociální sítě jako je Facebook (https://www.facebook.com/) a Instagram (https://www.instagram.com/).

Tabulky, grafy a obrázky z různých dokumentů lze citovat dvojím způsobem:

  • Formou přímé citace, kdy daný objekt převezmete jako celek a citujete jej jako přímou citaci v textu včetně odkazu na umístění ve zdrojovém dokumentu.
  • Převezmete pouze údaje uvedené v tabulce/grafu a zpracujete je do vlastní podoby (jiné tabulky apod.).

Všechny obrázky a tabulky musí být v textu uvedeny („odkazovány“) pod svým číslem. Neodkazujte na tabulku/obrázek pomocí popisu umístění například „tabulka výše“ nebo „obrázek níže“.

Přiřaďte tabulce/obrázku č. v pořadí, v jakém se objevuje. Postupujte takto i v případě, že tabulku/graf/obrázek přebíráte (nepřebírejte číselné označení z původního díla).

Pokud přebíráte nebo vytváříte tabulku/graf/obrázek z dat/informací převzatých z jiného díla budete muset přidat poznámku s citací. Nezapomeňte vytvořit odpovídající záznam v referencích pro citovaný zdroj.

Ačkoli APA 7ed. udává povinnost u těchto materiálů v poznámce uvádět typ licence a autorsko-právních souhlasů s užitím, pro potřeby kvalifikačních prací na VŠE tyto informace nejsou vyžadovány. Mějte ovšem na paměti, že některé typy licencí (například Creative Commons) je vhodné u obrázků udávat, protože to vyžaduje sama licence. 

Pro další informace můžete využít webové stránky APA 7ed.

Příklady

Obrázek 1

Mapa inflace.

Poznámka. Převzato z databáze Statista The global inflation Outlook (Buchholz, 2022). CC BY-ND 4.0.

 

Graf 1

Publikační činnost v ČR 2012-2015.

Poznámka. Graf vytvořen autorkou na základě dat z database Statista Forecast: Industry revenue of “publishing of books, periodicals“ in Czechia 2012-2025 (2021).

 

Seznam literatury:

Buchholz, K. (2022-11-02). Infographic: The Global Inflation Outlook. Statista. https://www.statista.com/chart/27480/projected-annual-inflation-by-country/

Statista. (2021). Forecast: Industry revenue of “publishing of books, periodicals“ in Czechia 2012-2025 [Data set]Statista. https://www.statista.com/forecasts/397929/publishing-of-books-periodicals-revenue-in-Czechia