Maurice Félix Charles Allais

Maurice Félix Charles Allais se narodil 31. května 1911 v Paříži. Pocházel z dělnické rodiny. Původně se chtěl věnovat historii, ale nakonec absolvoval speciální matematickou třídu a vstoupil na École Polytechnique. Po ukončení studia krátce působil jako úředník vládní správy v Corps National des Mines, poté byl rok na vojenské službě a další dva roky ještě studoval na École Nationale Supérieure des Mines v Paříži (Vysoká škola báňská). V roce 1936 pak začal pracovat jako technik ve veřejné správě dolů a v roce 1937 měl na starosti doly a lomy v Nantes. Počátkem II. světové války byl krátce povolán do armády. Po návratu působil opět v Nantes a v letech 1943 – 48 byl ředitelem Úřadu dokumentace a statistiky hornictví v Paříži. V tomto období rovněž publikoval své první práce. Od roku 1944 byl profesorem ekonomické analýzy na zmíněné Vysoké škole báňské a od roku 1946 ředitelem výzkumného oddělení v Centre Nationale de la Recherche Scientifique. Vyučoval rovněž na univerzitě v Paříži, hostoval i na univerzitě ve Virgínii a přednášel v Ženevě. V roce 1978 mu byla udělena Zlatá medaile Center for Scientific Research. M. Allais se aktivně zapojil i do aplikované ekonomie a politiky. Podílel se na založení Evropského hospodářského společenství i na založení Atlantického společenství.

M. Allais byl inženýr, ale ke studiu ekonomie ho přivedl zážitek velké krize ze 30. let, který si přivezl ze své návštěvy USA. Řadu svých prací v oblasti aplikované ekonomie a ekonometrie věnoval francouzskému veřejnému sektoru. Je považován za liberálního ekonoma – je ostatně i zakládajícím členem společnosti liberálních myslitelů Mont Pélérin.

To hlavní pro ekonomii vykonal M. Allais už za druhé světové války a těsně po ní. V jeho díle udivuje šíře záběru, různorodost i hloubka. Mnoho věcí, které musela anglosaská ekonomie teprve objevovat, bylo již obsaženo v jeho pracích ze 40. let.

V roce 1943 napsal M. Allais knihu „Hledání ekonomické disciplíny“. Je syntézou mikroekonomické teorie, podává kritický přehled o teoriích rovnováhy a optima. Právě zde položil M. Allais základy svého učení. V roce 1947 napsal knihu „Ekonomika a úrok“. V té době existovaly dvě teorie úroku – jedna jej vykládala jako cenu, která vyrovnává nabídku úspor a poptávku po investicích, druhá jako hodnotu preference likvidity se zahrnutím množství peněz v oběhu. M. Allais obě teorie prohloubil a navrhl syntézu. V 50. letech přispěl k otevření nové oblasti ekonomického výzkumu teorií individuálního výběru v podmínkách rizika. V roce 1952 na pařížském kolokviu polemizoval s Arrowem a Savagem a prokázal, že jeden z axiomů chování, který se zdá být racionální, je neustále narušován jedinci, jež mají informace. Příklady, které pro to Allais uvedl, dostaly název Allaisův paradox. Smyslem paradoxu bylo ukázat význam psychologického aspektu v rozhodování spojeném s rizikem. Kniha „Ekonomika a úrok“ byla i východiskem celé řady originálních prací o dynamice peněz, cyklu a hyperinflaci. Předložil novou teorii peněz, ve které použil proměnné jako „tempo zapomínání“ a „koeficient psychologické expanze“. Tyto proměnné jsou základem jeho teorie poptávky po penězích a úrokové míry. V roce 1981 M. Allais publikoval knihu „Obecná teorie přebytků“. Zde zamítá teorii všeobecné rovnováhy a optima. Je to obecná teorie dynamického chování, kterou nahradil příjímané neoklasické paradigma.

Udělení Nobelovy ceny až v roce 1988 za přínos k teorii trhu a efektivního využívání zdrojů je považováno za opožděné. Mohlo to být způsobeno tím, že M. Allais publikoval téměř výhradně francouzsky. Nicméně, alespoň takto s odstupem, bylo jeho obsáhlé dílo po právu oceněno.

Zatím jediný francouzský držitel tzv. Nobelovy ceny za ekonomii zemřel v Paříži ve věku 99 let dne 9. 10. 2010.

Knihy

ALLAIS, M. A la Recherche d´une Discipline Economique – Premie`re Partie – L´Economie Pure, premie`re édition, Ateliers Industria, 1943. et Annexes 68 p. Deuxie`me édition, publiée avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, sous le titre: Traité d´Economie Pure, Imprimerie Nationale, 1952, 5 vol. avec l´addition d´une „Introduction a la deuxie`me édition“. Prix Charles Dupin de l´Académie des Sciences Morales et Politiques, 1954.

ALLAIS, M. Economie Pure et Rendement Social. Paris: Sirey, 1945, 72. Publié sous le meme titre dans les Annales des Mines etdes Carburants, Janvier-Février 1945, 61-127.

ALLAIS, M. Le Concept d´Equilibre en Economie Politique. Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, 1948, Editions Domat-Montchrestien, 1949.

ALLAIS, M. Les Conditions de l´Efficacité dans l´Economie. Quatrie`me Séminaire International organisé par le „Centro Studi e Ricerche su Problemi Economico-Sociali“ de Milan, 12-14 sept. 1967. Centro Studi e Ricerche su Problemi Economico-Sociali, Milan, 1967, 145. Publié et italien sous le titre: „Le Condizioni Dell´Efficienza Nell´Economia“, dans Programmazione E Progresso Economico, Centro Studi e Ricerche su Problemi Economico-Sociali, Franco Angeli (ed.), Milano, 1969, 13-153, 169-181, 207-208 et 221-242.

ALLAIS. M. Les Fondements du Calcul Economique. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 1968.

ALLAIS, M. De Quelques Contributions Significatives a` la Théorie des Surplus de David Ricardo a` John Hicks, Centre d´Analyse Economique, E.N.S. des Mines de Paris, 1975.

ALLAIS, M. La Théorie Générale des Surplus. Economies et Sociétés, Paris, Janvier-Mai 1981, Institut de Sciences Mathématiques et Economiques, 2 vol., 1978.

ALLAIS, M. The Concepts of Surplus and Loss, and the Reformulation of the General Theory of Economic Equilibrium and Maximum Efficiency, dans „Production and Exchange, The Foundations of Economic Knowledge, M. Baranzini et R. Scazzieri (ed.), Oxford: Blackwell, 1985.

ALLAIS, M. Economie et Intéret. Imprimerie Nationale et Librairie des Publications Officielles, Paris, 800 p. en deux volumes (en dépôt a` la Librairie Technique, 26, rue Soufflot, Paris, 5°), 1947.

ALLAIS, M. Intéret et Productivité Sociale. The`se d´Ingénieur-Docteur de l´Université de Paris, Faculté des Sciences (mention tre`s honorable avec félicitations du Jury), Juin 1949.

ALLAIS, M. A Theorem about the Optimum Accumulation of Capital. Centre d´Analyse Economique, E.N.S. des Mines de Paris, 1968.

ALLAIS, M. Determination of Cardinal Utility according to an Intrinsic Invariant Model. version tre`s abrégée, 38p., du précédent, a été publié dans Recent Developments in the Foundations of Utility and Risk Theory, L. Daboni et al. (eds.), Dordrecht: Reidel, 1984.

ALLAIS, M. Des Effets Héréditaires et de la Relativité du Temps dans les Sciences Humaines. Application a` la Théorie des Phénome`nes Monétaires“, Paris: Centre National de la Recherche Scientifique,  Décembre 1963.

ALLAIS, M. Reformulation de la Théorie Quantitative de la Monnaie. Editions SEDEIS (205 Bld Saint-Germain, Paris 7e), Septembre 1965.

ALLAIS, M.  Oubli et Intéret. Centre d´Analyse Economique, Avril 1970.

ALLAIS, M. Le Taux d´Intéret Psychologique. Centre d´Analyse Economique, 1972.

ALLAIS, M. Les Conditions Monétaires du Développement Economique. Université de Parix-X, 1971.

ALLAIS, M. Application de la Formulation Héréditaire et Relativiste a` l´Economie Américaine, 1946-71. Centre d´Analyse Economique, 1971-73.

ALLAIS, M. La Signification Economique de la Formulation Héréditaire et Relativiste de la Demande de Monnaie – Circularité, „Spurious Correlation“, „Misspecification“, ou Relation structurelle Réelle – Réponse a` la note de Scadding. Centre d´Analyse Economique, 18 septembre 1972.

ALLAIS, M. Note sur les critiques présentées a` l´encontré du mémoire Taux d´Expansion de la Dépense Globale et Vitesse de Circulation de la Monnaie. Centre d´Analyse Economique, 2 Mars 1978.

ALLAIS, M. Contre-exemple illustrant le Caracte`re Fondamentalement Erroné des Objections Présentées a` l´Encontre des Vérifications de la Théorie Héréditaire et Relativiste. Centre d´Analyse Economique, 10 Avril 1978.

ALLAIS, M. Fondements de l´Analyse Monétaire et Conjoncturelle. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, vol. V, 1980.

ALLAIS, M. Formulation Héréditaire et Relativiste – Formules d´adjustement. Centre d´Analyse Economique, 1980.

ALLAIS, M. Abondance ou Mise`re. Paris, Librairie de Médicis, 1946.

ALLAIS, M. Le Tiers-Monde au Carrefour – Centralisation Autoritaire on Planification Concurrentielle. Les Cahiers Africains, vol. 7 et 8, Editions des Cahiers Africains, Bruxelles (Créations de Presse, 34 Champs Elysées, Paris VIIIe). Traduction italienne: Il Terzo Mondo al Bivio“, I Quaderni de la Tribuna, G.C. Sansoni (ed.), Florence, 1962.

ALLAIS, M. L´Impôt sur le Capital et la Réforme Monétaire, Editions Hermann, Paris, 1977.

ALLAIS, M. Growth without Inflation. Center for Modern Economics, Rikkyo University, Tokyo, 1968.

ALLAIS, M. L´Inflation française et la Croissance – Mythologies et Réalité, colloque sur l´Inflation. 18 Décembre 1974 organisé par l´Association pour la Liberté Economique et le Progre`s Social (ALEPS), Paris, 1974.

ALLAIS, M. L´Europe Unie, Route de la Prospérité. Paris: Calmann-Lévy, 1959. Grand Prix de l´Association Française pour la Communauté Atlantique, 1960, egalement classé premier par le Jury du Ixe Prix Européen Cortina Ulisse en 1959.

ALLAIS, M. Les Conditions de l´Efficacité sur le Plan International. Geneve: Institut de Hautes Etudes Internationales, 1969.

ALLAIS, M. L´Ordre International et l´Economie de Marchés. Geneve: Institut de Hautes Etudes Internationales, 1969.

ALLAIS, M. La Libéralisation des Relations Economiques Internationales – Accords Commerciaux ou Intégration Economique, Paris: Gauthier-Villars, 1972.

ALLAIS, M. Historical Experience and the Reform of the International Monetary System. Colloque sur l´ordre monétaire international, Institut de Hautes Etudes Internationales de Gene`ve, 18-20 avril 1968.

ALLAIS, M. The Reform of the International Monetary System and the Indexation of Price of Gold on World Gross National Product. Paris: Centre d´Analyse Economique, 1973.

ALLAIS, M. Les Aspects Sociaux de l´Union Economique Européenne. La Politique des Salaires, de la Sécurité Sociale et des Impôts, la Répartition des Revenus, les Conditions Sociales, les Aspirations Ouvrie`res et l´Union Economique de l´Europe, Conférence Economique Européenne de Westminster, Avril 1949.

ALLAIS, M. La Gestion des Houille`res Nationalisées et la Théorie Economique. étude faite pour les Charbonnages de France, 1949, a` la demande de son Président M. Audibert. Imprimerie Nationale, Paris, 1953.Prix quinquennal Joseph Dutens, 1959, de l´Académie des Sciences Morales et Politiques.

ALLAIS, M. Les Aspects Essentiels de la Politique de l´Energie. Paris, Imprimerie Nationale, 1961.

ALLAIS, M. Quelques Réflexions sur l´Organisation du Marché des Transports. Comité d´Experts pour l´Etude des Options de la Politique Tarifaire dans les Transports, Communauté Européenne, Novembre 1963.

ALLAIS, M. Options de la Politique Tarifaire dans les Transports. en collaboration avec MM. del Viscovo, Duquesne de la Vinelle, Oort et Seidenfus, Etudes, Séries Transports, n° 1, 206 p., Travaux du Comité d´Experts pour l´Etude des Options de la Politique Tarifaire dans les Transports, Octobre 1963-Novembre 1964, Communauté Economique Européenne, Bruxelles, 1965. Des traductions allemande, italienne, hollandaise et anglaise de ce volume ont été également publiées en 1965 par la Communauté Economique Européenne.

ALLAIS, M. L´Intéressement du Personnel dans la Recherche Minie`re. étude faite pour le Bureau de Recherches Minie`res de l´Algérie, 1954.

ALLAIS, M. Défense du Polytechnicien, L´Aurore. Numéro spécial pour l´Ecole Polytechnique, 16 Décembre 1959.

ALLAIS, M. Travaux Scientifiques publiés par des Savants d´une Valeur Exceptionnelle apre`s 65 ans, Centre d´Analyse Economique, Document miméographié, 6 Juin 1975.

ALLAIS, M. Prolégome`nes a` la Reconstruction Economique du Monde, Paris: Sirey, 1945.

ALLAIS, M. Cardinal Utility and General Random Choice Theory, M. Allais (ed.), Dordrecht: Reidel.

ALLAIS, M., HAGEN, O. Cardinalism: a fundamental approach. Kluwer Academic Publishers, 1994.

Články

ALLAIS, M. Les Théories de l´Equilibre Economique Général et de l´Efficacité Maximale – Impasses Récentes et Nouvelles Perspectives. Congre`s des Economistes de Langue Française, 2-6 Juin 1971: Revue d´Economie Politique, Mai-Juin 1971, no. 3, p. 331-409. Traduction espagnole: „Las Teorias del equilibrio economico general y de la eficacia maxima – Recientes callejones sin salida y nuevas perspectivas“, El Trimestre Economico, Mexico, Julio-Septiembre 1í72, vol. XXXIX, 3, no. 155, p. 557-633. Version anglaise: „Theories of General Economic Equiliibrium and Maximum Efficiency“, présenté a` la Conférence organisée par l´Institute for Advanced Studies, Vienne, 3-5 Juillet 1974, et publié dans Equilibrium and Desequilibrium in Economic Theory, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1977, p. 129-201.

ALLAIS, M. La Thérie Générale des Surplus et l´Apport Fondamental de Vilfredo Pareto. numéro spécial de la Revue d´Economie Politique pour le 50e Anniversaire de la mort de Pareto, Nov.-Dec. 1973, no. 6, 83e année, p. 1044-1097. Traduction anglaise: „The General Theory of Surplus and Pareto´s Fundamental Contribution“ Convegno Internationale Vilfredo Pareto, Roma, 25-27 Ottobre 1973, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1975, p. 109-163.

ALLAIS, M. Les Implications de Rendements Croissants et Décroissants sur les Conditions de l´Equilibre Economique Général et d´une Efficacité Maximale. dans Hommage a` François Perroux, Presses Universitaires de Grenoble, 1978, p. 605-674.

ALLAIS, M. Rendement Social et Productivité Sociale. Congre`s International d´Econométrie de Washington, Septembre 1947; Résumé Proceedings of the International Statistical Conferences, 1947, vol. V, p. 129-131, et Econometrica, vol. 16, 1948, p. 65-66.

ALLAIS, M. Intéret et Productivité Sociale. Journal de la Société de Statistique de Paris, Septembre-Octobre 1948, vol. 89, p. 355-380.

ALLAIS, M. Taux d´Intéret, Période de Production et Répartition des Facteurs Primaires de Production. Journal de la Société de Statistique de Paris, Novembre-Décembre 1949, p. 441-458.

ALLAIS, M. L´Analyse des Relations entre le Capital et la Production, Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, 24 mai 1955, Editions Domat-Montchrestien, 1956, p. 188-223.

ALLAIS, M. Influence du Coefficient Capitalistique sur le Revenu Réel par Tete, Congre`s de Tokyo, Juin 1960, de l´Institut International de Statistique. Document 61, 70 p. et Tome XXXVIII, 2, Tokyo, 1961, p. 3-27. Publié en espagnol sous le titre: „Influencia des Coeficiente de Capital Sobre el Ingreso National Real per Cabeza“, Revista de Economia y Estadistica, 3e et 4e trimestres 1966, Xe année, no. 3 et 4, Université Nationale de Cordoba, Argentine.

ALLAIS, M. The Influence of the Capital Output Ratio on Real National Income. Walras Bowley Lecture, American Meeting of the Econometric Society, New York, 28 décembre 1961, Econometrica, vol. 30, no. 4, Octobre 1962. Republié dans Readings in Welfare Economics, American Economic Association, vol. XII, 1969, p. 682-714, avec une Additional Note, p. 711-714.

ALLAIS, M. Some Analytical and Practical Aspects of the Theory of Capital, Congre`s de Cambridge de l´Association Economique Internationale, Juil. 1963. Publié dans Activity Analysis in the Theory of Growth and Planning, édité par E. Malinvaud et M. Bacharach, Macmillan, Londres et St. Martin´s Press, New York, 1967, p. 64-107.

ALLAIS, M. The Role of Capital in Economic Development. présenté au cours de la Semaine d´Etudes sur le Rôle de l´Analyse Econométrique dans la Formulation de Plans de Développement, organisée par l´Académie Pontificale des Sciences, Rome, 7-13 Octobre 1963. Publié dans Le Rôle de l´Analyse Econométrique dans la Formulation de Plans de Développement, Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia, 28, Pontifica Academia Scientiarum, 1965, vol. II, p. 697-1002, et dans The Econometric Approach to Development Planning, North Holland Publishing Co., Amsterdam et Rand Mac Nally, Chicago, 1965, p. 697-1002.

ALLAIS, M. Produit National Brut Réel. Revenu National Réel et Fonction de Cobb-Douglas. Symposium International sur la Statistique en tant yue Méthodologie des Sciences Sociales, Université de Rome, 13-15 Mars 1966, publiée dans La Statistica Come Methodologia Delle Science Sociali, en l´honneur du Professeur Gini, Institut de Statistique, Rome et dans Metron, vol. XXV, no. 1-4, 31 XII 1966, p. 310-355.

ALLAIS, M. L´impôt sur le Capital. Droit social, no. 29, Numéro spécial, Septembre-Octobre 1966, p. 465-544. Librairie Sociale et Economique, 3 rue Soufflot, Paris 5°.

ALLAIS, M. Growth and Inflation, American Bankers Association, Conference of University Monetary Economists, Ditchley Park, 10-13 Septembre 1968. Journal of Money, Credit and Banking, Aout 1969, p. 355-426, 427-462.

ALLAIS, M. Les Incidences quant a` l´Efficacité sur l´Economie d´un Impôt Général sur le Capital. Colloque international sur l´Accumulation et la Répartition des Patrimoines, Centre de Recherche Economique sur l´Epargne et Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Paris, 5-7 Juillet 1978. Publié dans Accumulation et Répartition des Patrimoines, Editions Economica, 1982, p. 219-233.

ALLAIS, M.Fondements d´une Théorie Positive des Choix comportant un Risque. Colloque International de Paris du Centre National de la Recherche Scientifique sur les Fondements et Applications de la Théorie du Risque en Econométrie, Paris, 12-17 Mai 1952. Publié dans Econométrie Collection des Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, vol. XL, Paris, 1953, p. 127-140.

ALLAIS, M. La Généralisation des Théories de l´Equilibre Economique Général et du Rendement Social au Cas du Risque. Colloque International de Paris, Actes du Colloque, p. 81-120.

ALLAIS, M. Fondements d´une Théorie Positive des Choix comportant un Risque et Critique des Postulats et Axiomes de l´Ecole Américaine. mémoire d´ensemble rédigé a` la suite des débats du Colloque International de Paris, Actes du Colloque, id°, p. 257-332; republié en 1955 avec quelques additions mineures dans un numéro spécial des Annales des Mines et sous la forme d´un volume séparé par l´Imprimerie Nationale, 56 p., Traduction anglaise: voir ci-dessous, 1979.

ALLAIS, M. La Psychologie de l´Homme Rationnel devant le Risque. La Théorie et l´Expérience, Journal de la Société de Statistique de Paris, Janvier-Mars 1953, p. 47-73.

ALLAIS, M. Ľ Extension des Théories de Ľ Equilibre Economique Général et du Rendement Social au Cas du Risque. Econometrica, vol. 21, no. 2, Avril 1953, p. 269-290.

ALLAIS, M. Le Comportement de ľ Homme Rationnel devant le Risque. Critique des Postulats et Axiomes de ľ Ecole Américaine. Econometrica, vol. 21, no. 4, Octobre 1953, p. 503-546.

ALLAIS, M. Evaluation des Perspectives Economiques de la Recherche Minie`re sur de Grands Espaces – Application au Sahara Algérien. étude faite pour le Bureau de Recherches Minie`res de ľ Algérie, 1953-54, Congre`s de ľ Institut International de Statistique de Petropolis, Brésil, Juin 1955, et au Congre`s du Centenaire de ľ Industrie Minérale, Paris, Juin 1955, Bulletin de ľ Institut International de Statistique, Tome XXXV, 4, Rio de Janeiro, 1957, p. 89-140 et Revue de ľ Industrie Minérale, Paris, Janvier 1956, p. 329-383. Traduction anglaise: Management Science, Vol. 3, n° 4, Juillet 1957. Prix Lanchester de ľ Université John Hopkins et de la Société Américaine de Recherche Opérationnelle, 1958. Une édition plus comple`te a été publiée en un volume sous le meme titre par le Bureau de Recherche Minie`re de ľ Algérie, Alger, 1957, 101.

ALLAIS, M. Illustrations ď une Stratégie Optimum vis-a`-vis du Risque: – Le Choix entre la Sécurité et son Cout relativement a` la Construction de Digues Protectrices en Hollande. Le Proble`me du Marchand de Journaux, etude faite pour le Bureau de Recherches Minie`res de ľ Algérie. Reproduit dans Allais, 1956, Cours ď Economie Générale, Tome II, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, p. 261 et 271.

ALLAIS, M. Observations sur la Théorie des Jeux, Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, 1954, Editions Domat-Montchrestien, 1955, p. 143-163.

ALLAIS, M. Sur la Théorie des Choix Aléatoires. Revue ď Economie Politique, 1953, no. 3, p. 381-390.

ALLAIS, M. Expected Utility Hypothesis and the Allais´Paradox. Contemporary Discussions of Decisions under Uncertainty with Allais´ Rejoinder, Maurice Allais and Ole Hagen (eds.), Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1979, 714. Contributions personnelles: 1. „Foreword“ (p. 3-11). 2. „The Foundations of a Positive Theory of Choice Involving Risk and a Criticism of the Postulates and Axioms of the American School“ (p. 25-145). Traduction anglaise de „Fondements ď une théorie positive des choix comportant un risque et critique des postulats et axiomes de ľ école américaine“, vol. XL, Econométrie, Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1953. 3. „The So-called Allais´ Paradox and Rational Decisions under Uncertainty“, p. 434-698.

ALLAIS, M. The Foundations of the Theory of Utility and Risk, dans „Progress in Decision Theory“. édité par O. Hagen et F. Wenstop, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1984, p. 3-131.

ALLAIS, M. Ľ Utilité Cardinale et sa Détermination – Hypothe`ses, Méthodes et Résultats empiriques. Second International Conference on Foundations of Utility and Risk Theory, de Venise, 5-9 juin 1984. La traduction anglaise sera publiée dans Theory and Decision sous le titre: The Cardinal Utility and its Determination – Hypotheses, Methods and Empirical Results.

ALLAIS, M. La prétendue Egalité de ľ Epargne et de ľ Investissement. Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, 1949, Editions Domat-Montchrestien, 1950, p. 230-235.

ALLAIS, M. Illustration de la Théorie des Cycles Economiques par des Mode`les Monétaires non Linéaires. Contre`s Européen de la Société ď Econométrie, Innsbrück, 2 Septembre 1953. Résumé de cette communication et de la discussion qui a suivi a été publié dans Econometrica, Janvier 1954, p. 116-120.

ALLAIS, M. Les Fondements Comptables de la Macroéconomique – Les Equations Comptables entre Quantités Globales et leurs Application. Presses Universitaires de France, Paris, 1954. Publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique.

ALLAIS, M. Explication des Cycles Economiques par un Mode`le non Linéaire a` Régulation Retardée. Congre`s Européen de la Société ď Econométrie, Uppsala, 4 Aout 1954. Metroeconomica, vol. VIII, Avril 1956, fascicule I, p. 4-83.

ALLAIS, M. Explication des Cycles Economiques par un Mode`le non Linéaire a` Régulation Retardée. Mémoire complémentaire, Colloque International sur la Dynamique de Paris, Mai 1955. Publiée dans Les Mode`les Dynamiques en Econométrie, Collection des Colloques Internationaux, Centre National de la Recherche Scientifique, vol. LXII, Paris, 1956, p. 259-308.

ALLAIS, M. Reformulation de la Théorie Quantitative de la Monnaie. 35e Congre`s de ľ Institut International de Statistique, Belgrade, Septembre 1965. Bulletin de ľ Institut International de Statistique, Actes de la 35e Session, Tome XLI, 2e livraison, 1966, p. 905-947.

ALLAIS, M. A Restatement of the Quantity Theory of Money. American Economic Review, vol. LVI, no. 5, Décembre 1966, p. 1123-1156.

ALLAIS, M. Monnaie et Développement. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 1968, 3 vol. 205, 189 et 119.

ALLAIS, M. Growth and Inflation – A Reply to the Observations of the Discussants Phillip Cagan and Jürg Nieghans. Journal of Money, Credit and Banking, 1969, p. 441-462.

ALLAIS, M. A Reply to Michael R. Darby´s Comment on Allais´ Restatement of the Quantity Theory. American Economic Review, Juin 1970, p. 447-456.

ALLAIS, M. Forgetfulness and Interest. Journal of Money, Credit and Banking, Février 1972, p. 40-71 (correspond a` certaines parties seulement de Allais, 1968, Oubli et Intéret).

ALLAIS, M. Le Concept de Monnaie, la Création de Monnaie et de Pouvoir ď Achat par le Mécanisme du Crédit et ses Implications. dans Essais en ľ honneur de Jean Marchal, Paris, Cujas, 1975, vol. 2, La Monnaie, p. 106-145.

ALLAIS, M. The Psychological Rate of Interest. Journal of Money, Credit and Banking, Aout 1974, p. 285-331.

ALLAIS, M. The Hereditary and Relativistic Formulation of The Demand for Money. Circular Reasoning or a Real Structural Relation? (A Reply to Scadding´s Note), American Economic Review, Juin 1975, p. 454-464.

ALLAIS, M. Taux ď Expansion de la Dépense Globale et Vitesse de Circulation de la Monnaie. dans Mélanges offerts a` Henri Guitton, Dalloz-Sirey, Paris, 1976, p. 121-155.

ALLAIS, M. La Formulation Héréditaire et Relativiste de la Demande de Monnaie et du Taux ď Intéret. conference et séminaire des 5 et 6 Mai 1980. Departement ď Econométrie de ľ Université de Gene`ve. Texte reproduit dans Allais, 1980, Fondements d ľ Analyse Monétaire et Conjoncturelle.

ALLAIS, M. Analyse des Séries Temporelles, Facteur X. Rapport ď activité scientifique du Centre ď Analyse Economique, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Juin 1980, p. 19-39.

ALLAIS, M. Théorie Héréditaire et Relativiste de la Dynamique Monétaire. Rapport ď activité scientifique du Centre ď Analyse Economique, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Juillet 1982, p. 17-27.

ALLAIS, M. The Credit Mechanism and its Implications. dans Essays in Honour of Kenneth J. Arrow, G. Feiwel (eds.), New York: Macmillan, 1986.

ALLAIS, M. A New Verification of the Hereditary and Relativistic Theory of the Demand for Money. dans Essays in Honour of Tullio Bagiotti, A. Agnati, D. Cantarelli et A. Montesano (eds.), Rivista Internazionale di Scienze Economische E Commerciali, 1985.

ALLAIS, M. Test de Périodicité – Généralisation du Test de Schuster au cas de Séries Temporelles Autocorrélées. Comptes-Rendus de ľ Académie des Sciences, Tome 244, 13 Mai 1957, no. 20, p. 2469-2471.

ALLAIS, M. Application du Test de Schuster Généralisé a` ľ Analyse Harmonique des Mouvements du Pendule Paraconique. Comptes-Rendus de ľ Académie des Sciences, Tome 245, 23 Décembre 1957, no. 26, p. 2467-2470.

ALLAIS, M. Test de Périodicité. Généralisation du Test de Schuster au cas de Séries Temporelles Autocorrelées. vol. I des Studi in Onore di Corrado Gini, Instituto di Statistica della Facolta` di Scienze Statistische Demografiche ed Attuariali, p. 1-14.

ALLAIS, M. Généralisation du Test de Schuster au Cas de Séries Temporelles Autocorrelées dans ľ Hypothe`se ď un Processus de Perturbations Aléatoires ď un Syste`me Stable, 33e Congre`s de ľ Institut International de Statistique, Paris, 1961, Bulletin de ľ Institut International de Statistique, 1962, Tome 39, 2e livraison, p. 143-194.

ALLAIS, M. On the Concept of Probability. Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, Novembre 1978, no. 11, p. 937-956.

ALLAIS, M. Frequency, Probability and Chance. dans Foundations of Utility and Risk Theory with Applications édité par Bernt P. Stigum et Fred Wenstop, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1983, p. 35-84.

ALLAIS, M. Illustration des régularités présentées par les décimales des nombres irrationnels définis a` partir de la suite des nombres entiers. Journal de la Société de Statistique de Paris, 1985.

ALLAIS, M. Analyse des séries temporelles et Facteur X – Tests de Pariodicité. Rapport ď activité du Centre ď Analyse Economique, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, p. 31-41.

ALLAIS, M. Sur la distribution normale des valeurs a` des instants régulie`rement espacés ď une somme de sinusoides. Académie des Sciences, 30 mai 1983, Comptes-Rendus de ľ Académie des Sciences, Tome 296, Série I, p. 829-832.

ALLAIS, M. Fréquence, Probabilité et Hasard, avec deux Appendices: 1. Fréquences empiriques et fréquences mathématiques – Illustration. 2. Le Théore`me (T) – La simulation du hasard par des fonctions presque périodiques. Journal de la Société de Statistique de Paris, 2e et 3e trimestres 1983, p. 70-102 et 144-221. Prix Robert Blanché, 1983, de ľ Académie des Sciences Morales et Politiques.

ALLAIS, M. Fluctuations Conjoncturelles et Facteur X. Rapport ď Activité Scientifique du Centre ď Analyse Economique, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, Aout 1984, p. 30-62.

ALLAIS, M. Le Proble`me de la Gestion Economique. Revue ď Economie Politique, Avril-Juin 1946, vol. 56, p. 220-226.

ALLAIS, M. Le Proble`me de la Planification Economique dans une Economie Collectiviste. Revue Internationale des Sciences Sociales Kyklos, Jullet et Octobre 1947, vol. I, p. 254-280 et II., p. 48-71.

ALLAIS, M. Le Proble`me de la Gestion Economique: Planisme Autoritaire ou Planisme Concurrentiel. La Vie Intellectuelle, Octobre 1947, p. 50-81.

ALLAIS, M. Les Proble`mes Economiques et Sociaux de ľ Heure et leurs Solutions. Bulletin des Transports et du Commerce, Novembre 1984, p. 690-697.

ALLAIS, M. Observations sur ľ Optimum Paretien. Collection des Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, Tome XL, 1952, p. 114-118.

ALLAIS, M. Le Sous-Développement et ses Proble`mes. Travaux du Congre`s des Economistes de langue Française, 1952, Editions Domat-Montchrestien, 1953, p. 188-193.

ALLAIS, M. La Théorie de la Structure Economique. Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, 1952, Editions Domat-Montchrestien, 1953, p. 264-273.

ALLAIS, M. Les Structures Sociales et la Croissance Economique sous les Régimes Socialistes Collectivistes. Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, 1958, Editions Cujas, 1959, p. 15-23.

ALLAIS, M. La Théorie de la Croissance. Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, 1958, Editions Cujas, 1959, p. 85-87.

ALLAIS, M. Ľ Influence des Besoins sur la Production des Biens de Consommation. Congre`s de Grenoble du Centre National de la Recherche Scientifique, Septembre 1961. Publié par le Centre National de la Recherche Scientifique dans la collection des Colloques Internationaux: Ľ Evolution et le Rôle des Besoins de Biens de Consommation dans les Divers Régimes Economiques, Paris, 1963, p. 133-194.

ALLAIS, M. Sur la Planification Economique Nationale, observations présentées a` la suite de la Communication du Professeur Ragnar Frisch. Publiées dans The Econometric Approach to Development Planning, Amsterdam: North Holland, Chicago: Rand Mac Nally, 1965, p. 1205-1213, 1217 et 1229-1230.

ALLAIS, M. Sur la Planification. Marché et Plan, Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, Editions Cujas, 1965, p. 35-45.

ALLAIS, M. Les Facteurs Déterminants du Chômage – France 1952-78. Rapport ď Activité Scientifique, Juillet 1978-Juin 1980, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, p. 46-67.

ALLAIS, M. Chômage et Charges Salariales Globales. Le Monde, des 14-15 juin 1981, 9.

ALLAIS, M. Le Proble`me des Salaires. C.E.G.O.S., 25e Cycle ď Etudes, Paris, Novembre 1947, Fasc. 1, p. 6-20.

ALLAIS, M. De Quelques Propriétés de ľ Impôt sur le Capital. Congre`s ď Econométrie de Vare`se, Septembre 1950. Reproduit dans Allais, 1956, Cours ď Economie Générale, Tome II, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, p. 279-284.

ALLAIS, M. Ľ Intéressement des Agents a` la Gestion. étude faite pour le Bureau de Recherches Minie`res de ľ Algérie, 22 Juin 1953. Reproduit dans Allais, 1959, Cours ď Economie Générale, Tome III, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, p. 267-274.

ALLAIS, M. Suggestions pour la Rémunération des Agents Employés a` la Recherche Minie`re. étude faite pour le Bureau de Recherches Minie`res de ľ Algérie, 6 Novembre 1953. Reproduit dans Allais, 1959, Cours ď Economie Générale, Tome III, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, p. 275-290.

ALLAIS, M. Ľ Imposition Généralisée des Plus-Values. Rapport de la Commission ď Etude ď une Imposition Généralisée des Plus-Values, La Documentation française, Tome II, p. 5-24. Review Administrative, November-Décembre 1975, p. 563-570.

ALLAIS, M. Inflation, Répartition des Revenus et Indexation, avec référence a` ľ économie française 1947-75. Economies et Sociétés, Tome X, no. 4, 1976, p. 677-713. Traduction anglaise: Inflation, Income Distribution and Indexation, with Reference to the French Economy 1947-75, Colloque sur ľ Inflation et ľ Inflation et ľ Indexation organisé par le National Council for Research and Development ď Israël, 5-7 Avril 1976. Actes du Colloque, Editions du C.N.R.S., Paris, 1978.

ALLAIS, M. Réponse a` Claude Ponsard, réponse a` la Lettre a` Maurice Allais sur ľ Impôt sur le Capital et la Réforme Monétaire. Revue ď Economie Politique, 1978, p. 478-486.

ALLAIS, M. La Lutte contre les Inégalités. Le Projet ď un Impôt sur le Capital, Rapport de la Commission ď Etude ď un Préle`vement sur les Fortunes, vol. III, Opinions recueillies par la Commission, p. 17-49, La Documentation Française, Paris, 1979.

ALLAIS, M. Le Proble`me de ľ Inflation Française, 1945-48. Groupe de Recherches Economiques et Sociales, Janvier 1949, Texte reproduit dans Allais, 1956, Cours ď Economie Générale, Tome II, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, p. 155-158.

ALLAIS, M. La Conjoncture Potentiellement Instable de ľ Economie Américaine. II Politico, Université de Pavie, 1966, anno XXXI, no. Juin 1966, p. 197-221.

ALLAIS, M. Les Conditions de ľ Expansion dans la Stabilité sur le Plan National. Revue ď Economie Politique, Janvier-Février 1967, no. 1, p. 5-31.

ALLAIS, M. Ľ Inflation est-elle, ou non. Une Condition de la Croissance, dans La Renaissance de la Pensée Libérale, Nouvelles Editions Latines, 1970, p. 264-278.

ALLAIS, M. Quelques Données Numériques sur la Comparaison des Niveaux de Vie Français et Américains. Congre`s ď Econométrie de la Haye, Septembre 1948. Reproduit dans Allais, 1959, Cours ď Economie Générale, Tome III, 209-212. E.N.S. des Mines de Paris, Paris, 1959.

ALLAIS, M. Pouvons-nous atteindre les Hauts Niveaux de Vie Américains?. Les Etudes Américaines, Cahiers XV et XVI de 1949, p. 41-50, et Bulletin de ľ Association Professionnelle des Ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines, Mars et Juin 1950, p. 13-16 et 17-28.

ALLAIS, M. Ľ Economie Soviétique est-elle Efficiente?. Nouvelle Revue ď Economie Contemporaine, Octobre 1950, p. 4-12.

ALLAIS, M. Ľ Evolution Démographique de ľ U.R.S.S. depuis 1938. Nouvelle Revue ď Economie Contemporaine, Juillet 1950, p. 24-26.

ALLAIS, M. Ľ Efficacité de ľ Economie Américaine. Les Etudes Américaines, Cahier XLVIII, 1955, p. 1-15

ALLAIS, M. Productivités, Niveaux de Vie et Rythmes de Croissance Comparés en Russie Soviétique, aux Etats-Unis et en France (1880-1955). Académie des Sciences Morales et Politiques le 30 Avril 1956. Travaux de ľ Académie des Sciences Morales et Politiques, 109e année, 4e série, 1956, p. 137-163.

ALLAIS, M. La Libération des Echanges Commerciaux en Europe. Conférence Economique Internationale de Genes (Septembre 1952). Economia Internazionale, vol. VI, 1953, no. 1-2, p. 1-37.

ALLAIS, M. La Politique de ľ Occident vis-a`-vis du Tiers-Monde. Académie des Sciences Morales et Politiques, 15 Mai 1961. Revue des Travaux de ľ Académie des Sciences Morales et Politiques, 1961, p. 227-249.

ALLAIS, M. Ľ Aide de ľ Occident au Tiers-Monde. Les Essais, 1961, I, p. 127-173.

ALLAIS, M. Un Paradoxe de la Théorie du Commerce International, dans Money, Growth and Methodology. en ľ honneur du Professeur Johan Akerman, édité par Hugo Hegeland, 31 Mars 1961, Lund, Sue`de, Social Science Studies, n° 20, C.W.K. Gleerup, Publishers, p. 337-350. Reproduit dans la Collection du Centre ď Econométrie, Paris, C.N.R.S., no. 5.

ALLAIS, M. Les Obstacles au Développment de ľ Economie Canadienne. Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, Editions Cujas, 1964, p. 165-170.

ALLAIS, M. Customs Unions and Trade Agreement. Encyclopaedia Britannica, édition de 1974, vol. V, p. 376-385.

ALLAIS, M. Le Contrôle des Changes. Bulletin des Transports et du Commerce, Février 1948, p. 96-99.

ALLAIS, M. Les Mécanismes Régulateurs en Matie`re de Changes. Congre`s des Economistes de Langue Française du 30 Mai 1949 sur ľ Etat Actuel du Syste`me des Paiements Internationaux, Travaux du Congre`s, Editions Domat-Montchrestien, 1950, p. 103-109 et 169-173.

ALLAIS, M. Enseignements et Portée de la Dévaluation de la Livre. Bulletin des Transports et du Commerce, Novembre 1949, p. 774-776.

ALLAIS,, M. Sur la Reconstruction Monétaire de ľ Europe. Congre`s des Economistes de Langue Française de Mai 1950, Travaux du Congre`s, Editions Domat-Montchrestien, 1951, p. 58-64.

ALLAIS, M. Sur la Convertibilité et la Libération des Echanges. Congre`s des Economistes de Langue Française, Mai 1955. Travaux du Congre`s, Editions Domat-Montchrestien, 1956, p. 97-101 et 111-114 et Nouvelle Revue de ľ Economie Contemporaine, no. 74, Avril 1956, p. 12-14.

ALLAIS, M. Le Proble`me de la Dévaluation. Revue de Politique Etrange`re, 22e année, 1957, p. 479-493.

ALLAIS, M. Les Questions Soulevées par le Syste`me Monétaire International. Travaux du Congre`s des Economistes de Langue Française, Editions Cujas, 1964, p. 56-61.

ALLAIS, M. Un Plan pour la Réforme du Syste`me Monétaire International. II Politico, Université de Pavie, 1965, Anno XXX, no. 4, Décembre 1965, p. 741-749, publié dans le volume collectif: Inflation et Ordre Monétaire International, Schweizerisches Institut für Auslandsforschung, Publications de ľ Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, no. 46, Gene`ve, 1967, p. 123-131.

ALLAIS, M. Growth without Inflation. II Politico, Université de Pavie, 1967, Anno XXXII, no. 2, p. 348-354.

ALLAIS, M. Caractéristiques Comparées des Syste`mes de ľ Etalon Or, des Changes a` Parités Libres, et de ľ Etalon de Change Or. dans Les Fondements Philosophiques des Syste`mes Economiques, en ľ honneur de Jacques Rueff, Paris, Payot, 1966, p. 356-372.

ALLAIS, M. The Monetary Reform: A Synthesis, dans Monetary Reform and the Price of Gold. Randall Hinshaw (ed.), The John Hopkins Press, Baltimore, 1967, p. 134-138.

ALLAIS, M. Some Data Concerning the International Monetary System, dans On International Monetary Order – Agenda by a Group of Monetary Experts. Graduate Institute of International Studies, Gene`ve, 1968, p. 14-18.

ALLAIS, M. Aspects Economiques du Fédéralisme, Congre`s de Montreux de ľ Union Européene des Fédéralistes, 27-31 Aout 1947, publié dans Rapport du Premier Congre`s Annuel de ľ Union Européenne des Fédéralistes, Union Européenne des Fédéralistes, Palais Wilson, Geneve, p. 33-57. Traduction anglaise: „Freedom and Union, Washington, Février, Mars et Mai 1949, „Evils of Nationalism“, „Economic Aspects of Federal Union“, et „Economic Obstacles to Union“, p. 9-12, 21-53, 14-15.

ALLAIS, M. Quelques Aspects Economiques du Fédéralisme. Economie Wallonne, Novembre 1948-Février 1949, Lie`ge, Belgique, p. 197-215.

ALLAIS, M. Les Proble`mes de ľ Union Economique de ľ Europe. Congre`s des Economistes de Langue Française du 25 Mai 1948, a` la suite du rapport de M. René Courtin, Travaux du Congre`s, Edditions Domat-Montchrestien, 1949, p. 176-197.

ALLAIS, M. La Conférence Européenne de Westminster et les Proble`mes Economiques de ľ Europe. Bulletin des Transports et du Commerce, Juillet 1949, p. 526-534.

ALLAIS, M. Productivités, Salaires Réels et Union Economique. Economia Internazionale, vol. II, no. 3, Aout 1949, p. 615-629.

ALLAIS, M. La Libération des Mouvements de Personnes est-elle possible en Europe?. Nouvelle Revue ď Economie Contemporaine, no. 1, Janvier 1950, p. 4-7.

ALLAIS, M. Les Intérets des Groupes Sociaux et Nationaux et ľ Union Economique de ľ Europe. Economia Internazionale, vol. IV, no. 1, Février 1951, p. 1-14.

ALLAIS, M. Ľ Union Politique. Condition Premie`re de toute Union Economique, Bulletin de la Chambre de Commerce des Provinces de Lie`ge, Mars-Avril 1952, p. 7-8 et 7-9.

ALLAIS, M. La Politique Economique Atlantique. Conseil National du Mouvement pour ľ Union Atlantique, Novembre 1956. Revue Politique et Parlementaire, 59e année, n° 664, Janvier 1957, p. 17-27.

ALLAIS, M. Le Syste`me des Prix et de la Concurrence dans le Marché Commun de la Communauté Européenne du Charbon et de ľ Acier. Congre`s International ď Etudes sur la Communauté Européenne du Charbon et de ľ Acier de Stresa, Juin 1957, Actes Officiels du Congre`s, 1957, vol. VI, p. 143-210, Editions Guiffré, Milan, 1958, (voir également vol. V, 277-284; vol. VI, p. 521-526 et 587-594). Reproduit dans la „Collection du Centre ď Econométrie“, Paris, C.N.R.S., no. 1 et également publié sous le titre „Les leçons ď une expérience: Le syste`me des prix et la concurrence dans le marché commun de la Communauté Européenne du Charbon et de ľ Acier“, Bulletin S.E.D.E.I.S., no. 681, Sept. 1957, 34 p. et no. 682, 15 Sept. 1957, 40 p.

ALLAIS, M. Un Marché Commun Atlantique est-il, ou non, une Utopie?. Conférence Internationale sur la Communauté Atlantique de Bruges, 9-14 Septembre 1957. Les Cahiers de Bruges, 1957, III-IV, 26-31, et Revue Politique et Parlementaire, 59e année, Tome 223, Octobre 1957, p. 111-118.

ALLAIS, M. Fondements Théoriques, Perspectives et Conditions ď un Marché Commun Effectif. numéro spécial consacré au Marché Commun, Revue ď Economie Politique, 68e année, Janvier-Février 1958, p. 56-99; reproduit dans „Collection du Centre ď Econométrie“, Paris, C.N.R.S., no. 2.

ALLAIS, M. Toward an Integrated Atlantic Community, Colloque sur ľ Organisation du Traité de ľ Atlantique Nord par „The Center of Strategic Studies“, Goerge-town University, Washington, Mai 1964. Publié dans Nato in Quest of Cohesion, Hoover Institution Publications, Praeger, 1965, p. 359-386; version française publiée sous le titre „Ľ Avenir de la Communauté Atlantique“, Bulletin SEDEIS, Collection Futuribles, no. 85, 20 Novembre 1964, 52.

ALLAIS, M. Contribution a` la Table Ronde sur les Contraintes Economiques Extérieures organisée par les Annales des Mines. Annales des Mines, Mars 1984, p. 7-9, 15-19 et 27-29.

ALLAIS, M. Le Proble`me de la Coordination des Transports et la Théorie Economique. étude faite en 1946-7 a` la demande de M. Dautry, Ministre, pour le Ministe`re de la Reconstruction et de ľ Urbanisme. Revue ď Economie Politique, Mars-Avril 1948, p. 212-271.

ALLAIS, M. Proble`mes posés par ľ Application de la Théorie du Cout Marginal. Cours ď Economie Générale, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Tome II, 1951, p. 45-58.

ALLAIS, M. La Théorie Economique et la Tarification Optimum de ľ Usage des Infrastructures de Transport. dans Les Transports, Société Amicale des Anciens Ele`ves de ľ Ecole Polytechnique, 1964, p. 108-114.

ALLAIS, M. Programme ď Investissement et ď Exploitation Optimum ď une Infrastructure de Transport. dans Bedrijfseconomische Verkenningen, en ľ honneur du Professeur J.L. Meij, G. Delwel, La Haye, 1965, p. 199-238 et Automobilismo e Automobilismo Industriale, Revue de la Fédération Internationale de ľ Automobile, Juillet-Aout 1965, no. 4, p. 447-493.

ALLAIS, M. Aspects Economiques de la Recherche Minie`re. etude faite pout le Bureau de Recherches Minie`res de ľ Algérie, 29 juin 1953. Reproduit dans Allais, 1956, Cours ď Economie Générale, Tome II, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, p. 231-239.

ALLAIS, M. Le Compromis Optimum entre ľ Information et le Cout dans la Recherche Minie`re. étude faite pour le Bureau de Recherches Minie`res de ľ Algérie, 12 Novembre 1954. Reproduit dans Allais, 1956, Cours ď Economie Générale, Tome II, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, p. 249-259.

ALLAIS, M. La Vie et ľ Euvre ď Irving Fisher. Revue ď Economie Politique, Mai-Juin 1947, vol. 57, p. 459-463.

ALLAIS, M. Walras, Pionnier de ľ Economie Mathématique et Réformateur méconnu. Plaquette du Centenaire de ľ Association Amicale des Anciens Ele`ves de ľ Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (1864-1964), p. 26-29.

ALLAIS, M. Pareto. Contributions to Economics, International Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan and Free Press, 1968, vol. II, p. 399-411.

ALLAIS, M. Irving Fisher. International Encyclopaedia of the Social Sciences, Macmillan and Free Press, 1968, vol. 5, p. 475-485.

ALLAIS, M. Jacques Rueff, 1896-1978. La Pensée et ľ Action, Revue polytechnicienne, la Jaune et la Rouge, Septembre 1978, no. 333, p. 26-28.

ALLAIS, M. Ľ Emploi des Mathématiques en Economique. Metroeconomica, Octobre 1949, p. 63-89.

ALLAIS, M. Puissance et Dangers de ľ Outil Mathématique en Economique. Metroeconomica, vol. 22, no. 1, Janvier 1954, p. 58-71. Traduction espagnole: „Posibilidades y Peligros de la Utilizacion del Aparato Matematico en la Economia“, Rivista Estadistica, Mars 1955, Vol. XIII, no. 46, p. 59-73; également reproduit sous le titre „Posibilidades y Peligros de la Utilización del Método Matemático en Economia“, dans „Metodologia y Critica Económica“, Selección de Camilo Dagum, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1978, Lecturas, no. 26, p. 535-551.

ALLAIS, M. Quelques Observations sur la Réforme de ľ Enseignement a` ľ Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris et de ľ Enseignement Français en Général. Nouvelle Revue ď Economie Contemporaine, Juillet 1954, p. 22-29.

ALLAIS, M. Quelques Réflexions sur ľ Organisation de la Recherche Scientifique. Bulletin de la Société Belge ď Etudes et ď Expansion, Janvier-Février 1960, no. 189, p. 131-141.

ALLAIS, M. Préface in J. Lesourne: Technique Economique et Gestion Industrielle, Paris: Dunod, 1958, VII-XXIII.

ALLAIS, M. La Formation Economique de ľ Ingénieur. Annales des Mines, Décembre 1966, p. 7-26.

ALLAIS, M. Ľ Economique en tant que Science. leçon présentée lors de la séance ď ouverture de ľ année académique 1967-8 de ľ Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales de Gene`ve, le lundi 23 octobre 1967. Collection des Etudes et Travaux de ľ Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, no. 6, 26 p. Reproduit dans la Revue ď Economie Politique, Janvier 1968, p. 5-30. Traduction anglaise: „Economics as a Science“, Collection des Etudes et Travaux de ľ Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, no. 7, 24 p. et Cahiers Vilfredo Pareto, 1958, p. 5-24. Traduction italienne: „Ľ Economia come Scienza“, Rassegna Economica (Banco di Napoli et Université de Bari et Naples), 1968, p. 243-269. Traduction espagnole: La Economia como Ciencia“, dans „Metodologia y Critica Económica“, Selección de Camilo Dagum, Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1978, Lecturas, n. 26, p. 23-44.

ALLAIS, M. La Nouvelle République n´a pas besoin de Savants. Le Figaro, 12 décembre 1975.

ALLAIS, M. Quelques Réflexions sur ľ Inégalité, les Classes et la Promotion Sociale. Economie et Humanisme, Julliet-Aout et Septembre-Octobre 1946, p. 357-374 et 484-489.

ALLAIS, M. Au-dela` du Laisser-Fairisme et du Totalitarisme. Congre`s de ľ Europe de la Haye, Mai 1948, Nouvelle Revue ď Economie Contemporaine, Avril 1950, p. 25-32, et Mai 1950, p. 26-32.

ALLAIS, M. Socialisme et Libéralisme. Xve Congre`s National de la Paix a` Paris, Novembre 1949, Les Cahiers Socialistes, Bruxelles, Mars 1950, p. 31-37.

ALLAIS, M. Quelques Réflexions sur la Démocratie et le Totalitarisme. Revue ď Economie Contemporaine, Décembre 1950 et Janvier 1951, p. 8-17 et 7-17.

ALLAIS, M. Permanences de ľ Histoire. Bulletin des Transports, Mai 1950, p. 340-348.

ALLAIS, M. Intéret Général et Intérets Particuliers. Nouvelle Revue ď Economie Contemporaine, Février 1951, p. 13-18.

ALLAIS, M. Le Proble`me des Partis Totalitaires et le Destin de la Démocratie. Nouvelle Revue ď Economie Contemporaine, Juin 1951, p. 6-12.

ALLAIS, M. Le Quatrie`me Pouvoir et le Démocratie. Nouvelle Revue ď Economie Contemporaine, Octobre 1951, p. 4-11.

ALLAIS, M. Quelques Réflexions sur la Contrainte et la Liberté. Revue Française de Science Politique, Vol. II, no. 2, Avril-Juin 1952, p. 336-373.

ALLAIS, M. Les Conditions Economiques ď une Société Libre. Académie des Sciences Morales et Politiques, 26 janvier 1959, Revue des Travaux de ľ Académie des Sciences Morales et Politiques, 112e année, p. 37-51.

ALLAIS, M. Il Significato Economico e Sociale delľ Economia di Mercato. Rivista di Politica Economica, Anno LIX, Luglio, 1969, Fascicolo VII, p. 831-859.

ALLAIS, M. La Société Libérale en Péril. Société Amicale des Anciens Ele`ves de ľ Ecole Polytechnique, La Jaune et la Rouge, no. 241, Octobre 1969, p. 3-25.

ALLAIS, M. Classes Sociales et Civilisations, Economie et Sociétés. Cahiers de ľ Institut de Sciences Economiques et Appliquées (série 43, no. 17), 1974, p. 285-377.

ALLAIS, M. Inégalité et Civilisations. Mélanges en ľ honneur de Raymond Aron – Science et Conscience de la Société, Paris: Calmann-Le`vy, 1971, Tome II, p. 71-97. Traduction anglaise: Inequality and Civilizations“, Social Science Quarterly, Septembre 1973. Numéro spécial pour la 50e anniversaire de la mort de Pareto.

ALLAIS, M. The Allais Paradox and Economic surplus and the equimarginal principle. In The New Palgrave. A Dictionary of Economic Theory and Doctrine, London, New York: Macmillan, 987.

ALLAIS, M. The general theory of random choices in relation to the invariant cardinal utility function and the specific probability function. The (u,0) model. A general overview. In Risk, Decision and Rationality, B. Munier (ed.), Dordrecht: Reidel, 1987.

Zobrazit publikace v katalogu
Maurice Félix Charles Allais