Knihovna

Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii

Nositelé Ceny Švédské národní banky za ekonomii na památku Alfreda Nobela (seřadit nositele dle abecedy)

2016

Oliver HART a Bengt R. HOLMSTRÖM
„za příspěvek k teorii kontraktu“

2015

Angus Stewart DEATON
„za analýzu spotřeby, chudoby a blahobytu“

2014

Jean TIROLE
„za analýzu tržní síly a regulace“

2013

Eugene Francis FAMA, Lars Peter HANSEN a Robert James SHILLER
„za empirickou analýzu cen aktiv“

2012

Alvin Eliot ROTHLloyd Stowell SHAPLEY
„za teorii stabilních alokací a praktické návrhy podoby trhů“

2011

Thomas John SARGENT a Christopher Albert SIMS
„za empirický výzkum příčin a důsledků v makroekonomice“

2010

Peter Arthur DIAMOND, Dale Thomas MORTENSEN a Christopher Antoniou PISSARIDES
„za analýzu trhů práce zatížených náklady na vyhledávání“

2009

Elinor OSTROMOVÁ a Oliver Eaton WILLIAMSON
„za analýzu ekonomického řízení, obzvláště v oblasti veřejných statků“ a „za analýzu ekonomického řízení, obzvláště vymezení hranic firmy“

2008

Paul Robin KRUGMAN
„za analýzu vzorců obchodu a umisťování ekonomických aktivit“

2007

Leonid HURWICZ, Eric Stark MASKIN a Roger Bruce MYERSON
„za položení základů teorie vytváření mechanismů“

2006

Edmund Strother PHELPS
„za analýzu intertemporálních substitučních vztahů v makroekonomické politice“

2005

Robert John AUMANN a Thomas Crombie SCHELLING
„za zvýšení porozumění konfliktům a spolupráci prostřednictvím analýzy teorie her“

2004

Finn Erling KYDLAND a Edward Christian PRESCOTT
„za teorii hospodářských cyklů a ekonomické politiky, časové konzistence ekonomické politiky a zkoumání sil, které řídí výkyvy hospodářského cyklu“

2003

Robert Fry ENGLE
„za vyvinutí metod analýzy ekonomických časových řad vykazujících časově podmíněnou volatilitu“

Clive William John GRANGER
„za vypracování metod analýzy ekonomických časových řad s obecnými trendy“

2002

Daniel KAHNEMAN
„za integraci psychologického výzkumu do ekonomické vědy, zejména v souvislosti s lidským uvažováním a rozhodováním v podmínkách nejistoty“

Vernon Lomax SMITH
„za uplatnění laboratorních pokusů jako nástroje empirických hospodářských analýz, zvláště při studiu alternativních tržních mechanismů“

2001

George Arthur AKERLOF, Andrew Michael SPENCE  a Joseph Eugene STIGLITZ
„za analýzu trhů při existenci asymetrických informací“

2000

James Joseph HECKMAN
„za rozvoj teorie a metod analýzy selektivních vzorků“

Daniel Little McFADDEN
„za rozvoj teorie a metod analýzy diskrétní volby“

1999

Robert MUNDELL
„za analýzu měnové a fiskální politiky v různých režimech určování měnových kurzů a za analýzu optimálních oblastí společné měny“

1998

Amartya SEN
„za příspěvek k ekonomii blahobytu“

1997

Robert Carhart MERTONMyron Samuel SCHOLES
„za novou metodu určování hodnoty derivátů“

1996

Sir James Alexander MIRRLEESWilliam Spencer VICKREY
„za zásadní příspěvek k ekonomické teorii stimulů v podmínkách asymetrických informací“

1995

Robert Emerson LUCAS, Jr.
„za to, že rozpracoval a aplikoval hypotézu racionálních očekávání, a tak transformoval makroekonomickou analýzu a prohloubil naše porozumění hospodářské politice“

1994

Reinhard SELTEN, John Forbes NASHJohn Charles HARSANYI
„za průkopnickou analýzu rovnováhy v teorii nekooperativních her“

1993

Robert William FOGELDouglass Cecil NORTH
„za znovuobnovení výzkumu ekonomické historie prostřednictvím aplikování ekonomické teorie a kvantitativních metod za účelem vysvětlení ekonomických a institucionálních změn“

1992

Gary Stanley BECKER – „za rozšíření sféry mikroekonomické analýzy na nové oblasti lidského chování a lidských vztahů, včetně chování netržního“

1991

Ronald Harry COASE
„za objev a objasnění významu transakčních nákladů a vlastnických práv pro institucionální strukturu a fungování ekonomiky“

1990

Harry Max MARKOWITZ, Merton Howard MILLER a William Forsyth SHARPE
„za průkopnickou práci v oblasti ekonomie financí a financí korporací“

1989

Trygve Magnus HAAVELMO
„za objasnění pravděpodobnostních základů ekonometrie a za analýzu simultánních ekonomických struktur“

1988

Maurice Félix Charles ALLAIS
„za přínos k teorii trhu a efektivního využívání zdrojů“

1987

Robert Merton SOLOW
„za průkopnické práce v oboru teorie ekonomického růstu“

1986

James McGill BUCHANAN
„za rozvoj smluvních a konstitučních základů teorie ekonomického a politického rozhodování“

1985

Franco MODIGLIANI
„za průkopnické práce při analýze spotřeby a úspor obyvatelstva a za teoretické práce v oblasti podnikových financí a finančních trhů“

1984

John Richard Nicholas STONE
„za fundamentální přínosy v oblasti soustav národních účtů a značné zdokonalení základů pro empirickou ekonomickou analýzu“

1983

Gérard DEBREU
„za začlenění nových analytických metod do ekonomické teorie a za přesnou reformulaci teorie všeobecné rovnováhy“

1982

George Joseph STIGLER
„za významné studie o průmyslové struktuře, fungování trhu a o příčinách a následcích veřejné regulace“

1981

James TOBIN
„za analýzu finančních trhů a jejich vztahu k rozhodování o nákladech, zaměstnanosti, výrobě a cenách“

1980

Lawrence Robert KLEIN
„za vytvoření ekonometrických modelů a jejich aplikaci při analýze ekonomického kolísání a ekonomické politiky“

1979

Arthur William LEWISTheodore William SCHULTZ
„za průkopnický výzkum ekonomického rozvoje se zvláštním zřetelem na problémy rozvojových zemí“

1978

Herbert Alexander SIMON
„za průkopnický výzkum rozhodovacích procesů v rámci organizace“

1977

James Edward MEADE Bertil Gotthard OHLIN
„za  průkopnický příspěvek k teorii mezinárodního obchodu a pohybu mezinárodního kapitálu“

1976

Milton FRIEDMAN
„za výsledky v oblasti spotřební analýzy, historie a teorie peněz a za předvedení složitosti stabilizační politiky“

1975

Leonid Vitalievič KANTOROVICH Tjalling Charles KOOPMANS
„za příspěvek k teorii optimální alokace zdrojů“

1974

Friedrich August von HAYEKGunnar MYRDAL
„za průkopnickou práci v teorii peněz a ekonomických kolísání a za pronikavou analýzu vzájemné závislosti ekonomických, společenských a institucionálních jevů“

1973

Wassily LEONTIEF
„za rozvoj input-output metody a její aplikaci na důležité ekonomické problémy“

1972

Kenneth Joseph ARROW  a   John Richard HICKS
„za průkopnické příspěvky k teorii všeobecné rovnováhy a teorii blahobytu“

1971

Simon Smith KUZNETS
„za empiricky podloženou interpretaci ekonomického růstu, vedoucí k novému a hlubšímu pochopení ekonomických a společenských struktur a procesů rozvoje“

1970

Paul Anthony SAMUELSON
„za vědecký příspěvek k rozvoji statické a dynamické ekonomické teorie a aktivní přispění ke zvýšení analytické úrovně ekonomické vědy“

1969

Ragnar Anton Kittil FRISCH Jan TINBERGEN
„za rozvoj a aplikaci dynamických modelů při analýze ekonomických procesů“