Trygve Magnus Haavelmo

Trygve Magnus Haavelmo se narodil 13. prosince 1911 v norském Shedsmo. V roce 1933 dokončil studia na universitě v Oslo a byl přijat Ragnarem Frischem (který jako první obdržel Nobelovu cenu za ekonomii v roce 1969 společně s Janem Tinbergenem) do nově založeného Institutu ekonomie v Oslo, kde pracoval jako výzkumný asistent.

Když vypukla druhá světová válka, odcestoval do Spojených států, kde obhájil v roce 1941 na Harvardské universitě disertační práci, nazvanou „Pravděpodobnostní přístup v ekonometrii“. V ní předložil nový a průkopnický přístup odhadování ekonomických vztahů pomocí metod, používaných v matematické statistice a položil jí základy nové oblasti výzkumu, která ovládla výzkum odhadování složitých ekonomických vztahů.

Disertační práce představovala v Haavelmově profesionální kariéře výrazný přelom, protože si okamžitě získala široké uznání mezi předními ekonomy. T. Haavelmo založil spolu s vynikajícím ekonomem Jacobem Marschakem krátce po obhájení své disertační práce v New Yorku ekonometrický seminář, kde se scházela řada vynikajících ekonometrů a ekonomů.

V roce 1948 se stal T. Haavelmo profesorem ekonomie na universitě v Oslo a pracoval na ní až do svého odchodu do důchodu v roce 1979. Předmětem jeho vědeckého zájmu v tomto období nebyly již pouze či výlučně otázky ekonometrie, ale začal se zabývat i obecnějšími otázkami ekonomické vědy.

Kořeny Haavelmova výzkumu lze hledat v situaci, která převládala v ekonomii ve 30. letech. Tehdy se usilovalo o to, aby byla ekonomická teorie více zpřístupněna empirickému testování, což vedlo k odhalení mnoha problémů principiálně metodologického charakteru. Jedním z nich byl problém modelování ekonomických vztahů. Další problém byl dán nemožností provádět v oboru ekonomie kontrolované experimenty a skutečností, že výsledky tržních procesů, které v realitě pozorujeme, jsou výsledkem působení značného počtu vzájemně propojených faktorů.

Haavelmovi se podařilo v jeho disertační práci v roce 1941 dokázat, že obě skupiny těchto problémů lze úspěšně vyřešit. Klíčem k jejich vyřešení bylo formulování ekonomických teorií na pravděpodobnostních základech, s jejichž pomocí lze dospět k rigorózním závěrům o vztazích z náhodného vzorku pozorování. Významný přínos Trygve Haavelma představovala i metoda simultánního odhadu všech vztahů v teoretickém modelu, která umožňovala řešit druhý z uvedených problémů, totiž vyhnout se chybné interpretaci jednotlivých vztahů, způsobené vzájemnou závislostí spolupůsobících faktorů.

Vedle oblasti metodologie ekonometrického výzkumu byl Haavelmův přínos význačný i v oblasti teorie investic a teorie hospodářského rozvoje. Haavelmo se dále věnoval ve svém výzkumu analýze multiplikátoru vyrovnaného rozpočtu, makroekonomického kolísání, teorii cen a historii vývoje ekonomického myšlení.

Bez nadsázky lze říci, že Haavelmův přínos představoval položení základů ekonometrie, opírající se o využití teorie pravděpodobnosti. Haavelmo měl rozhodující vliv na ekonomii v Norsku nejen jako výzkumník, ale rovněž jako pedagog. Ve své pedagogické činnosti pokryl řadu oblastí ekonomické teorie a mnozí jeho studenti a asistenti získali své první zkušenosti v publikování tak, že pod jeho stimulujícím vedením psali výklady, založené na jeho přednáškách.

Trygve Haavelmo zemřel 28. července 1999 v Oslo.

Knihy

HAAVELMO, T. A Study in the Theory of Economic Evolution. Amsterdam: North Holland, 1964.

Články

HAAVELMO, T. The Method of Supplementary Confluent Relations, Illustrated by a Study of Stock Prices. Econometrica, July 1938, vol. 6, no. 3, p. 203-218.

HAAVELMO, T., FRISCH, R. Ettersporselen etter melk i Norge. (The Demand for Milk in Norway.) Statsokonomisk tidsskrift, 1938, p. 1-62.

HAAVELMO, T. A Dynamic Study of Pig Production in Denmark. Nordisk Tidsskrift for Teknisk Okonomi, 1939, vol. 5, p. 177-214.

HAAVELMO, T. The Inadequacy of Testing Dynamic Theory by Comparing Theoretical Solutions and Observed Cycles. Econometrica, October 1940, vol. 8, no. 4, p. 312-321.

HAAVELMO, T. The Effect of the Rate of Interest on Investment: A Note. Review of Economic Statistics, 1941, vol. 23, no. 1, p. 49-52.

HAAVELMO, T. A Note on the Variate Difference Method. Econometrica, 1941, vol. 9, no. 1, p. 74-79.

HAAVELMO, T. On the Theory and Measurement of Economic Relations. Cambridge: Mimeo, 1941.

HAAVELMO, T. The Statistical Implications of a System of Simultaneous Equations. Econometrica, 1943, vol. 11, no. 1, p. 1-12.

HAAVELMO, T. Statistical Testing of Business Cycle Theories. Review of Economics and Statistics, 1943, vol. 25, no. 1, p. 13-18.

HAAVELMO, T. The Probability Approach in Econometrics. Econometrica Supplement, July 1944, vol. 12, 118 p.

HAAVELMO, T. Multiplier Effects of a Balanced Budget. Econometrica, October 1945, vol. 13, no. 4, p. 311-318.

HAAVELMO, T. Strukturrelasjoner og planokonomi. (Structural Relations and Central Planning.) Statsokonomisk tidsskrift, 1945, 59. argang, hefte 3-4, p. 71-83.

HAAVELMO, T., GIRSHICK, M. A. Statistical Analysis of the Demand for Food: Examples of Simultaneous Estimation of Structural Equations. Econometrica, 1947, vol. 15, no. 2, p. 79-110.

HAAVELMO, T. Methods of Measuring the Marginal Propensity to Consume. Journal of the American Statistical Association, 1947, vol. 42, p. 105-122.

HAAVELMO, T. Family Expenditures and the Marginal Propensity to Consume. Econometrica, October 1947, vol. 15, no. 4, p. 335-341.

HAAVELMO, T. Quantitative Research in Agricultural Economics: The Interdependence between Agriculture and the National Economy. Journal of Farm Economics, November 1947, vol. XXIX, no. 4, p. 910-924.

HAAVELMO, T. Stromninger i nyere amerikansk okonomikk. (Currents in New American Economics.) Stimulator, 1947, nr. 3 og 4.

HAAVELMO, T., BOË, G., FRISCH. R. Employment and Economic Stability in the Post War World. Memoranda from the Department of Economics, Oslo, March 9, 1948.

HAAVELMO, T., FRISCH, R., KOOPMANS, T. C., TINBERGEN, J. Autonomy of Economic Relations. Memoranda from the Department of Economics, Oslo, November 6, 1948.

HAAVELMO, T. Okonometri og samfunnsvitenskap. (Econometrics and the Social Sciences.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, August 17, 1948.

HAAVELMO, T. Brief Description of some Recent Stencil Memoranda Prepared at the University Institute of Economics, Oslo, March 31, 1949.

HAAVELMO, T. A Note on the Theory of Investment. The Review of Economic Studies, 1949, vol. XVI, p. 78-81.

HAAVELMO, T. Eftersporgselen efter flask i Kobenhavn. (The Demand for Pork in Copenhagen.) Publikasion nr. 5 fra Aarhus Universitets Okonomiske Institutt. Aarhus, 1949.

HAAVELMO, T. Anmeldelse av J. Tinbergens Okonometri. (Review of J. Tinbergen’s Econometrics) Statsokonomisk Tidsskrift, 1949.

HAAVELMO, T. The Notion of Involuntary Economic Decisions. Econometrica, January 1950, vol. 18, no. 1, p. 1-8.

HAAVELMO, T. Remarks on Frisch’s Confluence Analysis and its Use in Econometrics. In Statistical Inference in Dynamic Models. Edited by T. C. Koopmans. Cowles Commission Monograph 10. New York: John Wiley & Sons, 1950.

HAAVELMO, T. Litt erkjennelsesteori m.h.t. bruken av sannsynlightetsmodeller. (Some Cognitive Theory on the Use of Probability Models.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, August 14, 1950.

HAAVELMO, T. Eksempler pa klassiske Samplingsproblemer. (Examples of Classical Sampling Problems.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, October 4, 1950.

HAAVELMO, T. Okonometriske betraktninger over forecasting-problemet. (Economic Reflections on the Problems of Forecasting.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, October 18, 1950.

HAAVELMO, T., STAEHLE, H. The Elements of Frish’s Confluence Analysis. Memoranda from the Department of Economics, February 16, 1951.

HAAVELMO, T. The Notion of Price Homogeneity. In Festskrift til professor dr. polit. Jorgen Pedersen, Aarhus, 1951, p. 72-79.

HAAVELMO, T. Tidsrekkeanalyse Regresjonsteori. (Time-series Analysis Regression Theory.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, January 22, 1951.

HAAVELMO, T., ROMMING, A., AMUNDSEN, A., JOHANSEN, L. Innforing i teoretisk statistikk. Sannsynlighetsmodeller og deres anvendelse i det samfunnsvitenskapelige omrade. (Theoretical Statistics: Probability Models and their Use in the Social Sciences.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, February 15, 1951.

HAAVELMO, T., FRISCH, R. Om opplegg og kontroll av de beregningsmessige deler av de okonometriske oppgaver. (On Formulation and Control of Econometrics Computations.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, November 12, 1951.

HAAVELMO, T. Begrepsapparatet i moderne inflasjonsteori; moen refleksjoner i tilknytning til Bent Hansens avhandling: A Study in the Theory of Inflation. (Concepts in Modern Inflation Theory: Some Reflections on Bent Hansen’s Dissertation.) Ekonomisk Tidsskrift, 1951.

HAAVELMO, T. Contribution to the Theory of Economic Evolution, with Particular Reference to the Problem of Backward Areas. Memoranda of the Department of Economics, March 1, 1952.

HAAVELMO, T., FRISCH, R., JOHANSEN, L. Innfooring i teoretisk statistikk. Elementer av den matematiske statistikk. (Theoretical Statistics: Elements of Mathematical Statistics.) Oslo, 1952.

HAAVELMO, T. Stabilitet pa lang sikt. (Stability in the Long Run.) Statsokonomisk Tidsskrift, 1955.

HAAVELMO, T. Ligninger vs. identiteter i okonomisk makroteori. (Equations vs. Identities in Macroeconomic Theory.) In 25 Economic Essays in Honour of Erik Lindahl. Stockholm, 1956.

HAAVELMO, T. Krysslopsanalysen som teoretisk og som okonomisk-politisk instrument. (Input-output Analysis as a Theoretical and Economic Policy Instrument.) Nationalokonomisk Tidsskrift, 1956, hefte 3.

HAAVELMO, T. Vil vi utnytte hoykonjunkturer, far vi tale tap i nedgangstider. (If We want to Exploit an Economic Upswing, We have to Tolerate Loss in Downswings.) Norsk Handel, Arg. 18, 1956.

HAAVELMO, T. Econometric Analysis of the Savings Survey Data. Bulletin of Oxford University Institute of Statistics, May 1957, vol. 19, no. 2, p. 145-149.

HAAVELMO, T. The Role of the Econometrician in the Advancement of Economic Theory. Econometrica, July 1958, vol. 26, no. 3, p. 351-357.

HAAVELMO, T. Hva kan statiske likevektsmodeller fortelle oss? (What can Static Equilibrium Models tell us?) In Festskrift til Fredrik Zeuthen. Copenhagen, 1958.

HAAVELMO, T. Kan vi verge oss mot internasjonale konjunkturtilbakeslag? (Can we Protect Ourselves against International Recessions?) Sosialokonomen, 1959, no. 1-2.

HAAVELMO, T. A Study in the Theory of Investment. Studies in Economics. Chicago: Chicago University Press, 1960.

HAAVELMO, T. The Race between Population and Economic Progress. Statsokonomisk Tidsskrift, 1961, vol. 75, p. 237-243.

HAAVELMO, T. Om sparing og inflasjon. Merknader til Sten Thores doktoravhandling: Household Saving and the Price Level. (On Saving and Inflation. Comments on Sten Thore’s Dissertation.) Ekonomisk Tidsskrift, 1962, no. 2.

HAAVELMO, T. Innledning til hoyere kurs i okonomisk teori. (Introduction to Advanced Course in Economic Theory.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, July 1, 1962.

HAAVELMO, T. Okonomisk likevekt og okonomisk velferd. (Economic Equlibrium and Economic Welfare.) Statsokonomisk Tidsskrift, 1963, p. 197-231.

HAAVELMO, T. Some Comments on the Relevance of Ingvar Svennilson’s Paper to the Economics of Education. In The Residual Factor and Economic Growth. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development, 1964. Study Group in the Economics of Education.

HAAVELMO, T. Some Observations on Countercyclical Fiscal Policy and its Effects on Economic Growth. In Study Week on the Econometric Approach to Development, Pontifical Academy of Sciences. Amsterdam: North Holland, 1965. p. 503-527.

HAAVELMO, T. Finanspolitikkens framtid. (The Future of Fiscal Policy.) Sosialokonomen, 1965, no. 4.

HAAVELMO, T. Hvor „farlig“ er det a ha ustabile priser? (How „Dangerous“ are Unstable Prices?) Sosialokonomen, 1965, no. 2.

HAAVELMO, T. Modelltenkning og beslutningsprosess. (Model Approach and Decision Process.) Sosialokonomen, 1966, no. 2.

HAAVELMO, T. Orientering i makro-okonomisk teori. (Introduction to Macroeconomic Theory.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, December 15, 1966.

HAAVELMO, T. Bor eller kan vi avvikle investerings-skippertaket? (Should or can we Abolish Periods of Excessive Investments?) Sosialokonomen, 1967, no. 5.

HAAVELMO, T. Business Cycles II: Mathematical Models. In International Encyclopedia of the Social Sciences. Edited by D. L. Sills. New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1968.

HAAVELMO, T. Naturlig utvikling eller bevisste valg: Norge 1987, Perspektiver og planlegging under debatt. Ti foredrag fra Sosialokonomisk hostkonferanse 1967. (Natural Development or Deliberate Choice: Norway, 1987. In: Perspectives and Planning under Debate.) Oslo: Tiden Norsk Forlag, 1968.

HAAVELMO, T. Book Review on Eliasson, G.: The Credit Market, Investment Planning and Monetary Policy – An Econometric Study of Manufacturing Industries. The Swedish Journal of Economics, 1969, vol. 71, no. 1, p. 46-48.

HAAVELMO, T. Stability of Absolute Prices in a Walrasian System. In Economic Models, Estimation and Risk Programming. Essays in Honor of Gerhard Tintner. Edited by K. A. Fox, J. K. Sengupta and G. V. L. Narasimham. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, 1969. p. 86-91.

HAAVELMO, T. Some Observations on Welfare and Economic Growth. In Induction, Growth and Trade, Essays in Honor of Sir Roy Harrod. Edited by W. A. Eltis, M.F. G. Scott and J. N. Wolfe. Oxford: Clarendon Press, 1970. p. 65-75.

HAAVELMO, T. Markedsmekanismens muligheter i miljopolitikken. (The potential of Market Mechanisms in Environmental Policy.) Oslo: Norsk Producktivitetsinstitutt, 1970.

HAAVELMO, T. Opplegg til ren forenklet dynamisk analyse av forurensnings-problemet. (Proposal for Simplified Dynamic Analysis of Pollution Problems.) Ab. serien, 1971, no. 2.

HAAVELMO, T. Forurensningsproblemet fra samfunnsvitenskapelig synspunkt. (The problem of Pollution from an Economic Point of View.) Sosialokonomen, 1971, no. 4.

HAAVELMO, T. Variasjoner over et tema av Gossen. (Variations on a Theme by Gossen.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, May 19, 1972.

HAAVELMO, T. Sosialpolitiske konsekvenser av okonomisk vekst. (The Socioeconomic Consequences of Economic Growth.) Sosialokonomen, 1973, no. 1.

HAAVELMO, T. Ragnar, A. K. Frisch (1895-1973). In Year Book of the American Philosophical Society. 1974, p. 176-181.

HAAVELMO, T. What Can Static Equilibrium Models Tell Us? Economic Inquiry, 1974, vol. 12, no. 1, p. 27-34.

HAAVELMO, T. Samfunn, styring og velferd. (Society, Control and Welfare.) Memoranda fra Sosialokonomisk Institutt, February 13, 1976.

HAAVELMO, T. Velferdspolitikk for framtidige genrasjoner. (Welfare Policy for Future Generations.) Sosialokonomen, 1977, no. 1.

HAAVELMO, T. Wicksell on the Currency Theory vs. the Banking Principle. Scandinavian Journal of Economics, 1978, vol. 80, no. 2, p. 209-215.

HAAVELMO, T. Subsidieokonomi – teori, praksis og konsekvenser. (Subsidy Economics – Theory, Practice and Consequences.) Sosialokonomen, 1981, no. 4.

HAAVELMO, T. On the Dynamics of Global Economic Inequality. Economic Essays in Honour of Jorgen H. Geltig, supplement to Nationalokonomisk Tidsskrift, Copenhagen, 1982.

HAAVELMO, T. Hvordan vil nullvekst i en okonomi virke pa utviklingen av de offentlige budsjetter? (Effects of Zero Economic Growth on the Development of Public Budgets.) In Langsam tillväxt – strukturproblem och ekonomisk politik. Edited by H. C. Blomquist. Helsinky, 1982, p. 13-19.

HAAVELMO, T. Forstar vi sysselsettingsproblemet? (Do We Understand the Employment problem?) Sosialokonomen, 1984, no. 6.

HAAVELMO, T. Okonomisk metodikk: Problemstilling eller problemlosning? (Economic Methodology: Problem Formulation or Problem Solving?) Nordisk Tidsskrift för Politisk Ekonomi, 1985, no. 18.

HAAVELMO, T. Lonnskrav, sysselsetting og okonomisk vekst. Illustrasjoner ved en enkel modell. (Wage Demand, Employment and Economic Growth. Illustrations of a Simple Model.) Oslo: Mimeo, 1985.

HAAVELMO, T. Pengepolitikkens rolle i et „fritt“ kredittmarket. (The Role of Monetary Policy in a „Free“ Credit Market.) Arbeidsnotat, Norges Bank, 1987.

HAAVELMO, T. Om a treffe upopulare okonomisk-politiske tiltak. Full sysselsetting og okonomisk vekst. (On Unpopular Economic Policy Measures.) Festskrift til Eivind Erichsen, Oslo: Tano A/S, 1987.

Zobrazit publikace v katalogu
Trygve Magnus Haavelmo