Gunnar Myrdal

Gunnar Myrdal se narodil 6. prosince 1898 v obci Gustafs ve Švédsku. Byl ženatý a měl tři děti. Jeho žena Alva zastávala vysoké funkce v OSN a UNESCO, působila jako velvyslankyně Švédska v Indii i jako ministryně pro odzbrojení a církevní záležitosti. Gunnar Myrdal zemřel 17. května 1987 v Danderyd u Stockholmu.

G. Myrdal vystudoval nejdříve právnickou fakultu university ve Stockholmu. Po promoci se věnoval právnické praxi a současně pokračoval v universitních studiích. Poté se stal docentem a posléze profesorem university ve Stockholmu, kde přednášel politickou ekonomii a finanční vědy. Střídavě působil v zahraničí, byl členem řady renomovaných akademických institucí v různých zemích a obdržel desítky čestných titulů a hodností.

Vedle pedagogické činnosti byl profesor Myrdal činný i ve švédském politickohospodářském dění. Za sociálně demokratickou stranu byl dvakrát zvolen do senátu, zastával funkce člena správní rady „Bank of Sweeden“, předsedy poválečné plánovací komise a ministra obchodu. Od roku 1947 pracoval jako výkonný tajemník Hospodářské komise OSN pro Evropu a v roce 1957 převzal vedení komplexního výzkumu ekonomiky a politiky zemí Jižní Asie.

Po návratu do Švédska (1961) přednášel světovou ekonomiku a při universitě ve Stockholmu založil a řídil Institut mezinárodních hospodářských studií. Kromě toho byl i předsedou správní rady Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru. Ve veřejné činnosti podporoval ideály mírového soužití a byl zastáncem prohlubování hospodářské spolupráce mezi zeměmi rozdílných společenských systémů. V publikační tvorbě se angažoval ve prospěch překonávání chudoby a zaostalosti ve světě.

V raném období své vědecké dráhy se G. Myrdal zabýval peněžní teorií. Poté soustředil svůj výzkumný záběr na širší spektrum sociálně ekonomických jevů. Usiloval přitom o spojení ekonomické analýzy s hlubokým studiem sociálních, demografických a institucionálních podmínek a věnoval pozornost aktuálním sociálním problémům.

Při studiu problematiky světové ekonomiky G. Myrdal realisticky analyzoval charakter a příčiny nerozvinutosti, přičemž byl zastáncem reforem radikální, nekonvenční povahy. Zvláštní pozornost vyvolal jeho odklon od tradičních konzervativních proudů teorie ekonomického růstu rozvojových zemí a nový přístup k objasňování faktorů a příčin hospodářské zaostalosti.

Podle G. Myrdala je podmínkám „laissez-faire“ vlastní tendence plodit ekonomické nerovnosti a vyvozoval, že za volného působení tržních sil ve vnitřní ekonomice i ve vnějších vztazích dochází k relativnímu chudnutí, stagnaci a zaostávání chudších oblastí a zemí při jednostranném zvýhodňování bohatších a rozvinutějších. Na tomto základě pak zdůvodnil rozdílné úkoly státu ve vyspělých a méně vyspělých ekonomikách, kde vystupuje zvlášť do popředí nutnost národohospodářského plánování a státního intervencionalismu.

Myrdalův přístup k otázkám rozvoje a zaostalosti je dodnes považován za schůdnou cestu, jak docílit hlubšího pochopení složitosti situace určitých zemí a oblastí v zájmu hledání účinných cest k překonávání chudoby a k sociálně ekonomickému pokroku. Od schematických teoretických konstrukcí přešel k realistickému nazírání na skutečnost, akcentuje, že ekonomické procesy se odehrávají v reálném světě lidí s jejich rozličnými tužbami, normami a hodnotami.

Myrdalovo komplexní pojetí analýzy problémů rozvojového světa otevřelo prostor pro navazující interdisciplinární výzkum a poskytlo k tomu ucelený rámec i metodický návod.

Knihy

MYRDAL, G. Prisbildningsproblemet och föränderligheten. (Pricing and the change factor, Doctorial dissertation). Uppsala, 1927.

MYRDAL, G. Socialpolitiska fragor. 6 uppsatser i socialpolitik. (Problems in social policy. 6 papers in social policy). Stockholm, 1928-33.

MYRDAL, G. Vetenskap och politik i nationalekonomien. Stockholm: P. A. Norstedt, 1930. German translation, Das politische Element in der nationalökonomischen Doktrinbildung, 1932. English translation, The Political Element in the Development of Economic Theory, London: Routledge & Kegan Paul, and Cambridge: Harvard University Press, 1953.

MYRDAL, G. Krisdiskussion. 8 uppsatser i krisfragor. (Discussion on crisis. 8 papers on the economic crises). Stockholm, 1931-33.

MYRDAL, G. Sveriges väg genom penningkrisen. (Sweden’s way through the monetary crisis). Stockholm: Natur och Kultur, 1931.

MYRDAL, G. Riktlinjer för svensk penningpolitik. (Guide lines for Swedish monetary policy). Address to the Swedish Economic Association, Nov. 26, 1931. Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 1931, Stockholm, 1932.

MYRDAL, G. Det svenska jordbrukets läge i världskrisen. (The situation of Swedish agriculture in the world crisis). Address to Lantbruksveckan 1932. In Lantbruksveckans handlingar, Norrtelje, 1932.

MYRDAL, G. (Assisted by Sven Bouvin). The Cost of Living in Sweden 1830-1930. Stockholm, 1933. (Wages, Cost of Living and National Income in Sweden 1860-1930, Vol. I)., P. S. King, 1933.

MYRDAL, G. PM angaende verkningarna pa den ekonomiska konjunkturutvecklingen i Sverige av olika atgärder inom den offentliga hushallningens omrade. (Promemoria concerning the effects of various measures within the public sector on the cyclical situation in Sweden). Appendix III to the Budget Bill, Stockholm (1933). Also printed separately under the title Konjunkturer och offentlig hushallning (Cycles and public finance). Stockholm: Kooperativa Főrbundets Bokfőrlag, 1933.

MYRDAL, G. Finanspolitikens ekonomiska verkningar. (The economic effects of fiscal policy). SOU 1934:1. A report to the Unemployment Committee. Stockholm: P. A. Norstedt, 1934.

MYRDAL, G., MYRDAL, A. Kris i befolkningsfragan. (Crisis in the population problem). Stockholm: Bonnier,  1935. Cf. Alva Myrdal, Nation and Family, London, 1941.

MYRDAL, G. Befolkningsproblemet i Sverige. (The population problem in Sweden). Stockholm: Arbetarnes bildningsförbunds centralbyra, 1935.

MYRDAL, G. Nagra metodiska undersökningar rörande befolkningsfragans innebörd och vetenskapliga behandling. (Some methodological notes on the population problem and its scientific treatment). Appendix I to Betänkande i sexualfragan. SOU 1936: 39, Stockholm, 1936.

MYRDAL, G. Aktuella beskattningsproblem. (Tax problems of current interest). Address to eht Swedish Economic Association, Nov. 12, 1936. Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 1936, Stockholm, 1937.

MYRDAL, G. Jordbrukspolitiken under omläggning. (The evolution of agricultural policy). Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1938.

MYRDAL, G. Jordbrukspolitikens svarigheter. (Problems of agricultural policy). Address to the Swedish Economic Association (March 3, 1938). Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 1938, Stockholm, 1939.

MYRDAL, G. Population, A Problem for Democracy. Harvard University Press, 1940.

MYRDAL, G. Amerika mitt i världen. (America in the center of the world). Stockholm, 1943.

MYRDAL, G. Varning för fredsoptimism. (Warning for postwar optimism). Stockholm: A. Bonnier, 1944. German translation, Warnung vor Friedensoptimismus, Zürich, 1945.

MYRDAL, G. Det internationella ateruppbyggnadsproblemet. (The international problem of reconstruction). Address to the Swedish Economic Association, March 5, 1943. Nationalekonomiska föreningens förhandlingar 1943, Stockholm, 1944.

MYRDAL, G. De internationella förhandlingarna i Washington om ekonomiska efterkrigsproblem. (The international discussions in Washington on ekonomic postwar problems). Address to the Swedish Bankers‘ Association. Stockholm, 1944.

MYRDAL, G., MYRDAL, A. Kontakt med Amerika. (Contact with America). Stockholm: A. Bonnier, 1941.

MYRDAL, G. An American Dilemma. The Negro Problem and Modern Democracy (with the assistance of Richard Sterner and Arnold Rose). New York and London: Harper, 1944.

MYRDAL, G. Den ekonomiska utvecklingen i Amerika och konjunkturutsikterna. (Economic growth in America and the business cycle prospects). Adddress to the Swedish Economic Association, March 9, 1944. Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Stockholm, 1944.

MYRDAL, G. Universitetsreform. (University reform). Stockholm: Tiden, 1945.

MYRDAL, G. Gustav Cassel in Memoriam. Ekonomisk Revy no. 1, Stockholm, 1945.

MYRDAL, G. The Reconstruction of World Trade and Swedish Trading Policy. Supplement B to Svenska Handelsbanken’s Index, Stockholm, Dec. 1946.

MYRDAL, G. The Trend towards Economic Planning. Manchester School of Economic and Social Studies, Jan. 1951.

MYRDAL, G. Realities and Illusions in Regard to Inter-Governmental Organizations. L.T. Hobhouse Memorial Trust Lecture. Oxford University Press, London, 1955. Realities and Illusions in Regard to Inter-governmental Organizations. London, 1955.

MYRDAL, G. An International Economy, Problems and Prospects. London: Routledge & Kegan Paul, 1956.

MYRDAL, G. Världsekonomin. (World economy). Stockholm: Tidens förlag, 1956.

MYRDAL, G. Development and Under-Development. A Note on the Mechanism of National and International Economic Inquality. National Bank of Egypt. 50th anniversary commemoration lectures. Cairo, 1956.

MYRDAL, G. Den europeiska öst-väst-handeln inom världsekonomins ram. (European East-West Trade in the World Economy). Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1956, 4:e häftet. Stockholm, 1956.

MYRDAL, G. Rich Lands and Poor. The Road to World Prosperity, Harper & Row, 1957.

MYRDAL, G. Economic Theory and Under-Developed Regions. London: Duckworth, 1957.

Value in Social Theory. A Selection of Essays on Methodology. Edited by Paul Streeten, Harper & Brothers, Routledge & K. Paul, 1958.

MYRDAL, G. Beyond the Welfare State. Economic Planning in the Welfare States and its International Implications. The Starr Lectures, Yale University, 1958, London, 1960.

MYRDAL, G. Planhushallning i välfärdsstaten. (A planned economy in the welfare state). Stockholm: Tiden, 1961.

MYRDAL, G. La Scienza delle Finanze. Storia e Storiografia del Pensiero Finanziaro, Storia della Finanza Pubblica 12, Padova, 1960.

MYRDAL, G. Problemet Sverige hjälper. (The Problem of Swedish Assistance). Stockholm: Rabén & Sjögren, 1961.

MYRDAL, G., EKSTRÖM, T., PALSSON, R. Vi och Västeuropa. (We and Western Europe). Stockholm: Rabén & Sjögren, 1962.

MYRDAL, G. Challenge to Affluence. Pantheon Books, New York, 1962. Revised and expanded edition Vintage Books, New York, 1965. Swedish translation. Amerikas väg – en uppfordran till över flödssamhället, Stockholm: Rabén & Sjögren, 1963.

MYRDAL, G. Priorities in Development Efforts of Underdeveloped Countries. Societ‘ Italiana per l’Organizzazione Internazionale, 1964.

MYRDAL, G. Var onda värld. (Our Evil World). Stockholm: Rabén & Sjögren, 1964.

MYRDAL, G. Poverty in Plenty. New York: P.J. Kenedy & Sons, 1964.

MYRDAL, G. The Political Element in the Development of Economic Theory. Translation from Swedish, Harvard University Press, 1953.

MYRDAL, G. 1965 McDougall Memorial Lecture, FAO Conference, Thirteenth Session, C 65/LIM/3 Rev. 1, Rome, 1965.

MYRDAL, G. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. Vol. I-III. New York: Pantheon Books and Twentieth Century Fund, 1968.

MYRDAL, G. Asian Drama. An Address to the Swedish Economic Association, April 29 1968. Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, Stockholm, 1968.

MYRDAL, G. Objectivity in Social Research. Pantheon Books, New York, 1969. Swedish translation: Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen. Stockholm: Rabén & Sjögren, 1968.

MYRDAL, G. The Challenge of World Poverty. A World Anti-Poverty Program in Outline. Vintage Books,  1971. Svensk översättning, Politiskt manifest om världsfattigdomen. En sammanfattning och fortsättning av Asiatiski drama. Stockholm, 1970.

MYRDAL, G. Biases in Social Research, Nobel Symposium 14: The Place of Value in a World of Facts, Stockholm, 1969.

MYRDAL, G. An Approach to the Asian Drama. Methodological and Theoretical. Selections from Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. Vintage Books, 1970.

MYRDAL, G. Agricultural Development and Planning in the Underdeveloped Countries Outside the Socialist Sphere. National Purpose, Methods, Difficulties and Results: A Simplified Model. Paper prepared for the International Association of Agricultural Economists Conference, Minsk, 1970. Stockholm, 1971. 8 pp. Stockholm University, Institute for International Economic Studies. Reprint Series 1.

MYRDAL, G.Världsfattigdomen. Stockholm, 1972. Världspolitikens dagsfragor. 1972: 6-7.

MYRDAL, G. I stället för memoarer. Kritiska essäer om nationalekonomin. Stockholm: Prisma, 1973. English translation, Against the Stream. Critical Essays on Economics. New York, 1973.

Články

MYRDAL, G. Om penningteoretisk jämvikt. Ekonomisk tidskrift, 1931, 181-302. English translation, Monetary equilibrium, W. Hodge & Co., London (1939). German version, Der Gleichgewichtsbegriff als Instrument de geldtheoretischen Analyse. Beiträge zur Geldtheorie, herausgegeben von F.A. Hagek, Wien, 1933.

MYRDAL, G. Socialpolitikens dilemma. (The dilemma of social policy). Social Tidskrift, 1932, p. 99-120.

MYRDAL, G. Industrialization and Population. In Economics Essays in honour of Gustav Cassel. London, 1933.

MYRDAL, G. Das Zweck-Mittel-Denken in der Nationalökonomie.Zeitschrift für Nationalökonomie. Bd. 4, 3, Wien, 1933.

MYRDAL, G. Den första världsbilden inom nationalekonomin. In Myrdal, G. and Tingsten, H., Samhällskrisen och socialvetenskaperna. Tva installationsföreläsningar. (Crisis in society and the social sciences. Two inauguration lectures). Stockholm, 1935.

MYRDAL, G. Höga skatter och laga räntor. (High taxes and low interest rates). In Studier i ekonomi och historia tillägnade Eli F. Hecksher (Studies in Economics and History in Honor of Eli F. Heckscher). Stockholm, 1944.

MYRDAL, G. Psychological Impediments to Effective International Cooperation. Kurt Lewin Memorial Lecture. Supplement No. 6 to the Journal of Social Issues, New York, 1952.

MYRDAL, G. The Research Work of the Secretariat of the Economic Commission for Europe. In 25 Economic Essays in Honor of Erik Lindahl. Stockholm, 1956.

MYRDAL, G. Economic Nationalism and Internationalism. Dyason Lectures 1957. Australian Outlook, December 1957, p. 3-50.

MYRDAL, G. The Role of the Price Mechanism in Planning for Economic Development of Underdeveloped Countries. In Festskrift till F. Zeuthen, Copenhagen, 1958.

MYRDAL, G. Indian Economic Planning. United Asia, vol. X, no. 4, Bombay, 1958.

MYRDAL, G. The Theoretical Assumptions of Social Planning in World Congress of Sociology, 4, Transactions vol. 2, London, 1959, p. 155-167.

MYRDAL, G. „Value-loaded“ Concepts. In Money Growth, and Methodology and other Essays in Economics in Honor of Johan Akerman. Ed. by H. Hegeland, Lund, 1961.

MYRDAL, G. Velfaerdsstat-velfaerdsverden. (Welfare state-welfare world). Andelsbladet, vol. 62, no. 7-9, Copenhagen, 1961.

MYRDAL, G. Internationella aspekter pa de underutvecklade ländernas problem. (International aspects on the problems of the underdeveloped countries). Det nordiske nasjonalokonomiske mote i Oslo 15-17 Juni 1961. Oslo, 1962, p. 15-35.

MYRDAL, G. The Worldwide Emancipation of Underdeveloped Nations. Phi Delta Koppan, vol. XLV, no. 8, Bloomington, Indiana, 1964.

MYRDAL, G. Das Problem der Prioritäten in der Entwicklungspolitik. Europa Archiv. Folge 19, 1964, p. 727-738.

MYRDAL, G. The Wealth of America. Financial Times, London, April 12, 1965.

MYRDAL, G. The United Nations, Agriculture, and the World Economic Revolution. Journal of Farm Economics, vol. 47, no. 4, Nov. 1965, p. 889-899.

MYRDAL, G. Economic Growth and Economic Policy in the United States. Supplement to Index, Svenska Handelsbanken’s Economic Review, no. 3, 1965.

MYRDAL, G. A Look at the Western Economics. Anglo American Trade News, Jan. 1965.

MYRDAL, G. The Underclass in the Great Society. Bicentennial Special Section of St. Louis Post-Dispatch, Nov. 7, 1965.

MYRDAL, G. A Critical Appraisal of the Concept and Theory of Underdevelopment. In Essays on Econometrics and Planning in Honor of P. C. Makalanobis. Ed. by C. R. Rao, Calcutta, 1965.

MYRDAL, G. Liberty and Equality. In The Economics of Poverty. An American Paradox. Ed. by B. A. Weisbrod. Englewood Cliffs, N.J., 1965.

MYRDAL, G. Will We Prevent Mass Starvation. The New Republic, April 24 1965.

MYRDAL, G. A Note on Interest Rates in South Asian Countries. The Swedish Journal of Economics, vol. 68, no. 4, 1966.

MYRDAL, G. Die Welternährungsprobleme des nächsten Dekaden. (Nutrition problems in the world during the next decade). Aussenpolitik, vol. 17, no. 3, Stuttgart, 1966, p. 142-152.

MYRDAL, G. Paths of Development. New Left Review, London, March-April 1966, p. 65-74.

MYRDAL, G. National Planning for Healthy Cities: Two Challenges to Affluence. In Planning for a Nation of Cities. Ed. by S.B. Warner Jr, Cambridge, Mass. and London, 1966.

MYRDAL, G. The Economic Effects of Population Development in Economic Development. Issues and Policies. P.S. Lohanathan 72nd birthday commemoration volume, Bombay, 1966.

MYRDAL, G. A Note on „Accounting Prices“ and the Role of the Price Mechanism in Planning for Development. The Swedish Journal of Economics, vol. 68, no. 3, September 1968.

MYRDAL, G. The Theories of „Stages of Growth“. Scandinavian Economic History Review, vol. 15, no. 1 & 2, 1967.

MYRDAL, G. An Economist’s Vision of a Sane World. Cahiers Economiques et Sociaux, vol. 5, no. 4, 1967.

MYRDAL, G. Arme Länder werden immer ärmer. (Poor countries get even poorer). Sozialistische Hefte, No. 9, 6. Jahrgang, Hamburg, 1967.

MYRDAL, G. Blir inflation oundviklig i en demokrati av den svenska typen? (Is inflation unavoidable in a democracy of the Swedish type?) In Samhälle i omvandling (Society in changing). Bonniers, Stockholm, 1967, p. 127-152.

MYRDAL, G. Varför har socialvetenskaperna sa litet inflytande pa samhällsutvecklingen? (Why do the Social Sciences have so little influence on the development of Society?) In Människans villkor. En bok av vetenskapsmän för politiker. (Conditions for humanity. A book by scientists for politicians). Stockholm, 1967, p. 157-166.

MYRDAL, G. Relación entre la teoria social y la politica social. (Relationship between social theory and social policy). Ciencias politicas y sociales, Mexico, vol. 13, 1967, p. 234-276.

MYRDAL, G. Economic Development in the Backward Countries. Dissent, vol. 14, no. 2, New York, 1967, p. 180-181.

MYRDAL, G. International Inequalities. In Expansion of World Trade and the Growth of National Economies. Ed. by S. Wechström. New York, 1968, p. 61-77.

MYRDAL, G. International Trade and Investment: Theory and Practice. Development and Underdevelopment. In Reshaping the World Economy. Rich and Poor countries. Ed. by J. A. Pincus. Englewood Cliffs, 1968, p. 85-91.

MYRDAL, G. The Necessity and Difficulty of Planning the Future Society. In Environment and Change The Next Fifty Years. Ed. by W. R. Ewald Jr., Bloomington and London, 1968.

MYRDAL, G. Perspektiven der amerikanischen Rassenkrise. (Perspective on the American race problem). Sozialistische Hefte, vol. 7, no. 7, Hamburg, 1968.

MYRDAL, G. The „Soft State“ in Underdeveloped Countries. UCLA Law Review, vol. 15, no. 4, June 1968.

MYRDAL, G. Twenty Years of the United Nations Economic Commission for Europe. International Organization, vol. XXII, no. 3, 1968.

MYRDAL, G. Political Factors Affecting East-West Trade in Europe. Coexistence, vol. 5, July 1968, p. 141-148.

MYRDAL, G. Bostadssociala preludier. (Preludes of a housing policy). In Bostadspolitik och samhällsplanering (Housing policy and social planning). Tiden, Stockholm, 1968, p. 9-14.

MYRDAL, G. The Intergovernmental Organizations and the Role of Their Secretariats. Canadian Public Administration, vol. XII, no. 3, Toronto, 1969.

MYRDAL, G. The Role of the Public Services in Underdeveloped Countries. Public Services International Bulletin, London, Febr. 1969, p. 1-9.

MYRDAL, G. Some Comments on the Treatment of the Problems of the Inadequate Statistics of South Asia Countries in Asian Drama: A Reply to the Comment by Ely. J. J. Econ. Lit., March 1970, 8, 1, p. 52-53.

MYRDAL, G. The Place of Values in Social Policy. Stockholm, 1972. (From: The Journal of Social Policy, vol. 1, 1972, 1).

MYRDAL, G. Role des valeurs et politique sociale. (The Place of Values in Social Policy. English summary). Consommation, Jan.-March 1973, 20, 1, p. 5-16.

MYRDAL, G. Growth and Social Justice. World devel., March-April 1973, 1, 3-4, p. 119-120.

Zobrazit publikace v katalogu
Gunnar Myrdal