Wassily Leontief

Americký ekonom ruského původu Wasilly Leontief se narodil 5. srpna 1906 v Petrohradě jako syn profesora ekonomie. Oženil se v roce 1932 s básnířkou Estelle Marksovou, jejich dcera je profesorkou dějin umění. Wassily Leontief zemřel 5. února 1999 v New York City.

Studoval filosofii, sociologii a ekonomii na leningradské universitě, kde promoval roku 1925. Ve studiích pokračoval na berlínské universitě, kde obhájil disertační práci na téma „Hospodářství jako koloběh“ a získal doktorát filosofie.. V letech 1927 – 30 se v Ústavu světové ekonomiky na universitě v Kielu zabýval výzkumem statistických nabídkových a poptávkových křivek. Roku 1929 působil navíc v Číně jako poradce při ministerstvu železnic. V roce 1931 přešel do Národního ústavu pro ekonomický výzkum v New Yorku a v roce 1932 nastoupil na katedru ekonomie Harvardské university. V roce 1948 zorganizoval Harvardský projekt ekonomického výzkumu, jehož ředitelem byl až do roku 1973.

W. Leontiefovi se dostalo velkého mezinárodního uznání. V roce 1954 byl zvolen prezidentem Ekonometrické společnosti a v roce 1970 prezidentem Americké ekonomické asociace. Byl členem mnoha vědeckých spolků, a to nejen ekonomických, ale i statistických či filosofických.

Hlavní přínos W. Leontiefa pro ekonomickou teorii spočívá v jeho analýze meziodvětvových vztahů, včetně analýzy vzájemných vazeb mezi různými částmi národního hospodářství. Aby bylo možné tyto složité vazby analyzovat na určité úrovni agregace (odvětví, obory), vytvořil W. Leontief metodu strukturní analýzy. Jde o matematicky formulovaný a statisticky naplnitelný model umožňující empirickou analýzu komplikovaných vnitřních vazeb (vstup/výstup) ve výrobním procesu.

Původní Leontiefův model byl založen na striktně omezujících předpokladech. Do jedné tabulky sloučil bilanci výroby a rozdělení produkce s bilancí nákladů. Známá je Leontiefova lineární nákladová funkce použitá ve strukturním modelu.

Leontiefova metoda je použitelná jak pro analýzy ex post, tak pro plánování. Využívá se na národohospodářské i na podnikové úrovni. Na národohospodářské úrovni umožňuje zjistit vztahy mezi elementy konečné produkce, celkovou produkcí jednotlivých odvětví, skladbou úhrnné produkce a složkami nově vytvořené hodnoty (mzdy, zisky).

Svoje stěžejní dílo „Struktura americké ekonomiky 1919-1929“ publikoval Wasilly Leontief v roce 1941. Potom mnoho let strukturní analýzu rozvíjel a zdokonaloval. Pokoušel se o nové aplikace, včetně studia vlivů ekonomických procesů na životní prostředí (na přelomu šedesátých a sedmdesátých let).

Model meziodvětvových vztahů Wasilly Leontiefa, otce strukturní analýzy, poskytl ekonomické vědě mocný analytický nástroj pro zkoumání složitých vzájemných vazeb ve výrobní sféře moderní ekonomiky.

Knihy

LEONTIEF, W. The Structure of American Economy, 1919-1939: An Empirical Application of Equilibrium Analysis. Oxford University Press, 1951.

LEONTIEF, W. Studies in the Structure of the American Economy: Theoretical and Empirical Explorations in Input-Output Analysis. Oxford University Press, 1953.

LEONTIEF, W. Studie, Studia nad struktura gospodaiki amerykanskiej. Teorétyczne i empiryczne badania z dziedziny analizy nakladow i winikow. Warszawa: Panstwowe Wydaw. Naukowe, 1963.

LEONTIEF, W. Essays in Economics. Theories and Theorizing. B. Blackwell, 1977.

LEONTIEF, W., STEIN, H. The economic system in an age of discontinuity: long-range planning or market reliance? New York: New York University Press, 1976.

LEONTIEF, W. Essays in economics. International Arts and Sciences Press, 1977.

LEONTIEF, W. The future of the world economy: a United Nations study. New York: Oxford University Press, 1977.

LEONTIEF, W. Essays in economics: theories, facts and policies. Oxford: Blackwell, 1977.

LEONTIEF, W. Buduščeje mirovoj ekonomiky. Moskva: Meždunarod. Otnošenija, 1979.

LEONTIEF, W. Ensayos sobre economía. Barcelona: Ariel, D.L. 1980.

LEONTIEF, W., DUCHIN, F. Military spending: facts and figures, worldwide implications and future outlook. New York, Oxford: Oxford University Press, 1983.

LEONTIEF, W. The Future of Nonfuel Minerals in the U.S. and World Economy: input-output projections, 1980-2030. Lexington: Lexington Books, 1983.

LEONTIEF, W. Essays in economics: theories, theorizing, facts, and policies. New Brunswick (U.S.A.): Transaction Books, 1985.

LEONTIEF, W. El gasto militar: hechos y datos, implicaciones mundiales y perspectivas futuras. Madrid: Alianza Editorial, D.L. 1986.

LEONTIEF, W. Input-output economics. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986.

LEONTIEF, W. Textes et itinéraire. Paris: La Découverte, 1986.

LEONTIEF, W., DUCHIN, F. The future impact of automation on workers. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986.

LEONTIEF, W. Essais d’économiques. Calmann-Lévy, 1974.

Zobrazit publikace v katalogu
Wassily Leontief