Bertil Gotthard Ohlin

Bertil Gotthard Ohlin se narodil 23. dubna 1899 ve švédském Klippanu. V roce 1915 začal studovat universitu v Lundu, v roce 1917 přešel na Stockholm School of Economics and Business Administration. Strávil též několik měsíců studijním pobytem na Cambridgeské a Harvardské univerzitě. V roce 1924 mu byl udělen titul PhDr.. V letech 1925 – 30 působil jako profesor ekonomie na Kodaňské universitě, poté působil až do roku 1965 na Stockholm School of Economics. Byl i výraznou politickou osobností. V letech 1944 – 67 vedl švédskou opoziční liberální stranu, kterou v letech 1938 – 70 též zastupoval v parlamentu. Před koncem II. světové války působil jako ministr obchodu.

B. Ohlin se stal poprvé mezinárodně známým díky své kritice Keynesova přístupu k problematice válečných reparací Německa po 1. svět. válce. Vycházel zde z důchodové teorie platební bilance, kterou později Keynes přejal. Ve svých pracích z přelomu 20. a 30. let se stal v mnoha ohledech předchůdcem Keynesovy „Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“.

Ve své koncepci zdůrazňoval především úlohu agregátní poptávky z hlediska cyklického vývoje ekonomiky. Za její nejméně stabilní složku považoval investice. Zdůrazňoval úlohu očekávání v podmínkách nejistoty, kterou chápal jako propočítatelné riziko. V této koncepci probíhají kumulativní procesy mezi cenami, fyzickým produktem a důchodem. Kumulativní procesy expanze a kontrakce v cyklickém vývoji vysvětloval Ohlin na základě principu akcelerace a spojoval je s výkladem příčin, proč tyto procesy nepokračují do nekonečna.

Ohlin se však neomezoval jen na uzavřenou ekonomiku, druhou významnou oblastí Ohlinova zájmu byl mezinárodní obchod. Celosvětově se stal v této oblasti významným svým dílem „Mezioblastní a mezinárodní obchod“ (1933), na jehož základě mu byla udělena v r. 1977 Nobelova cena. Ohlinova koncepce mezinárodního obchodu byla založena na teorii celkové ekonomické rovnováhy, v jejímž rámci se snažil integrovat peněžní a naturální stránku ekonomických procesů a kladl si otázku, proč vznikají obchodní vztahy a jaké jsou jejich důsledky. Spojuje mezinárodní obchod s obchodem mezioblastním na základě prostorového rozmístění výrobních činitelů. Vzhledem k obtížnosti přesunu těchto činitelů dochází ke směně statků, které jsou těmito činiteli vyráběny. B. Ohlin zde zkoumal zejména důsledky těchto obchodů z hlediska důchodových efektů a přelévání kapitálu.

Nejznámějším výsledkem této analýzy se stal tzv. Heckscher-Ohlinův teorém, podle něhož bude země vyvážet statky, pro které má relativně dobré výrobní vybavení a dovážet statky, pro jejichž výrobu má vybavení relativně horší. Tento teorém byl odvozen na základě teorie mezní produktivity a byl předmětem značné kritiky pro nesoulad jeho závěrů s empiricky zjistitelným vývojem mezinárodního obchodu.

Bertil Ohlin, významný představitel švédské školy, která na konci 20. a na počátku 30. let  XX. století významně přispěla k rozvoji teorie hospodářského cyklu, zemřel 3. srpna 1979 ve Valadalen, Švédsko.

Knihy

OHLIN, B. Handelns teori. (The Theory of Trade), Stockholm, 1924.

OHLIN, B. Utrikeshandelns grunder. Handbok för handel och industri. (The Foundations of Foreign Trade. Hanbook for Trade and Industry), 1926.

OHLIN, B. Tullpolitiken och dess verkningar. Handbok för handel och industri. (Tariff Policy and its Effects. Handbook for Trade and Industry), 1926.

OHLIN, B. Interregional and International Trade. Harvard Economic Studies, 1933 and later reprints somewhat abridged version, with new appendix, 1968.

OHLIN, B. Utrikeshandel och handelspolitik. (Foreign Trade and Trade Policy), Natur och Kultur, 1934, eighth edition, 1965.

OHLIN, B. Some Aspects of the Relations between International Movements of Commodities. Factors of Production, and Technology, Nobel Symposium, June 1976, Proceedings published by Macmillan, 1977.

OHLIN, B. Saet Produktionen i Gang. (Get Production Going), Aschehough, 1927.

OHLIN, B. Den internationella penningpolitiken och dess inverkan pa konjunkturutvecklingen. (International Monetary Policy and its Effects on Business Cycles), Proceedings of the Nordic Economic Conference, Stockholm, 1931.

OHLIN, B. The Course and Phases of the World Economic Depression. League of Nations, 1931, 3rd English, 3rd French and 2nd Swedish editions brought up-to-date, 1932.

OHLIN, B. Discussion of Lindahl, E.: „Offentliga arbeten i depressionstider. (Public Works during Times of Depression), Proceedings of the Swedish Economic Association, 1932.

OHLIN, B. Räntenivans framtid (The Future of the Interest Rate), Proceedings of the Swedish Economic Association, 1934.

OHLIN, B. International Economic Reconstruction. Paris: International Chamber of Commerce, 1936.

OHLIN, B. Sweden Emerges from the Depression. An address before the Chicago Council of Foreign Relations, December 1936.

OHLIN, B. The Immediate Economic Policy of Hungary. Unpublished report for the National Bank of Hungary on a policy of expansion for Hungarian industry, 1939.

OHLIN, B. Kapitalmarknad och räntepolitik. (Capital Market and Interest Rate Policy), Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag, 1941.

OHLIN, B. The Problem of Employment Stabilization. New York and Oxford: Columbia University Press,  1952.

OHLIN, B. Bertil Ohlins Memoarer. (Bertil Ohlin’s Memoirs), Bonnier, 1972.

OHLIN, B. Offentliga arbetens produktivitet. (The Productivity of Public Works), Appendix to Government Bill, 1933.

OHLIN, B. Discussion concerning „National Policy for Economic Welfare at Home and Abroad“. Columbia University 200 year Jubilee, 1955.

OHLIN, B. Sträng, inflationen och skatten .(Sträng, Inflation and Taxes), Bonnier, 1970.

OHLIN, B. Obekväma fakta. (Uncomfortable Facts), on inflation, taxation and income distribution, Bonnier, 1971.

Články

OHLIN, B. Växelkursernas jämviktsläge. (Exchange Rate Equilibrium), Ekonomisk Tidskrift, 1921.

OHLIN, B. Norden och det internationella varubytet. (The Nordic Countries and International Commodity Exchange), Nord. Tidskrift, 1926.

OHLIN, B. Ist eine Modernisierung des Aussenhandelstheorie erforderlich?. Weltwirtschaftliches Archiv, 1927.

OHLIN, B. The Plea for Freer Trade. In The Economic Consequences of the League, London, 1927.

OHLIN, B. The Financial Relations between the U.S. and Europe. Index, 1927.

OHLIN, B. The Reparations Problem. Index, 1928.

OHLIN, B. The Future Financial Relations between the U.S. and Europe, Index, 1928.

OHLIN, B. Equilibrium in International Trade, Quarterly Journal of Economics, 1928.

OHLIN, B. A Road to Freer Trade. Index, 1929.

OHLIN, B. Transfer Difficulties. Real and Imagined, Economic Journal, 1929.

OHLIN, B. A European Customs Union. Index, 1929.

OHLIN, B. Mr. Keynes’ Views on the Transfer Problem. Economic Journal, 1929.

OHLIN, B. Till det tyska skadestandsproblemet. (The Problem of German Reparations), Ekonomisk Tidskrift, 1930.

OHLIN, B. Is the Young Plan Feasible?. Index, 1930.

OHLIN, B. International Price Relations. Index, 1930.

OHLIN, B. Transfer und Preisbewegung. Zeitschrift für Nationalökonomie, 1930.

OHLIN, B. Die Beziehung zwischen internationalen Handel und internationalen Bewegungen von Kapital und Arbeit. Zeitschrift für Nationalökonomie, 1930.

OHLIN, B. Wie ist der Young-Plan erfüllbar?. Reprint from Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft (shorter version of article in Index, 1930), 1930.

OHLIN, B. Protection and Non-competing Groups. Weltwirtschaftliches Archiv, 1931.

OHLIN, B. Book review of Wagemann: Struktur und Rhytmus der Weltwirtschaft in Weltwirtschaftliches Archiv, 1932.

OHLIN, B. Penningpolitik, offentliga arbeten, subventioner och tullar som medel mot arbetslöshet. (Monetary Policy, Public Works, Subsidies and Tariffs as Means against Unemployment), SOU, 1934.

OHLIN, B. Växelkurser och betalningsbalans. (Exchange Rates and Balance of Payments) in Internationella ekonomiska fragor (International Economic Issues), 1934.

OHLIN, B. Det internationella skuldproblemet. (The International Guilt Problem) in Internationella ekonomiska fragor (International Economic Issues), 1934.

OHLIN, B. Some Aspects in the Theory of Rent: von Thünen vs. Ricardo“ in Essays in Honor of T.N. Carver, 1935.

OHLIN, B. Protektionismus und Volkseinkomment. Weltwirtschaftliches Archiv, 1935.

OHLIN, B. International Trade and Monetary Policy. Index, 1935.

OHLIN, B. Mechanism and Objectives of Exchange Control. American Economic Review, 1937.

OHLIN, B. International Capital Movements. Nationalekonomisk Tidskrift, 1937.

OHLIN, B. Book review of Haberler: The Theory of International Trade. Economic Journal, 1938.

OHLIN, B. Future Prospects and Desiderata. Commercial Policy, Skandinaviska Banken Quarterly Review, April 1945.

OHLIN, B. Commercial Policy Problems of Sweden. Skandinaviska Banken Quarterly Review, October 1945.

OHLIN, B. Taxation and International Trade. In Social Aspects of European Economic Cooperations, Geneva, 1956.

OHLIN, B. Proble`mes ďHarmonisation et de coordination de politiques économiques et sociales. Révue ďEconomie politique, 1958.

OHLIN, B. Utrikeshandelsteorin – ett försök till Ehrenrettung. (Foreign Trade Theory – an Attempt at Ehrenrettung), Ekonomisk Tidskrift, 1961.

OHLIN, B. Some Aspects of Policies for Freer Trade in Trade, Growth, and the Balance of Payments: Essays in Honor of Gottfried Haberler, 1965, (partly identical with „Proble`mes ďharmonisation …, 1958).

OHLIN, B. Reflections on Contemporary International Trade Theories. Appendix II in new edition of Interregional and International Trade, 1968, (based on „Utrikeshandelsteorin…“, 1961).

OHLIN, B. Skattestruktur och utrikeshandel. (Tax Structure and Foreign Trade) in Festskrift till Carl Iversen, 1969.

OHLIN, B. International Trade and Industrialization of Developing Countries in Wirmark, D., ed., Europe and the Developing Countries, 1969.

OHLIN, B. The Business Cost Account Approach to International Trade Theory, Swedish Journal of Economics, 1970.

OHLIN, B. On Model Construction in International Trade Theory. In Induction, Growth and Trade: Essays in Honor of Roy Harrod, 1971.

OHLIN, B. The Market Economy and the Third World – Is a Liberal Alternative Possible?. In Wirmark, D. ed., The Rich and the Poor. An International Colloquium, Stockholm, 1975.

OHLIN, B. A New Theory of International Trade, Book review of Gray, P.: A Generalized Theory of International Trade, in Scandinavian Journal of Economics, 1977.

OHLIN, B. Some Comments on Keynesianism and the Swedish Theory of Expansion before 1935. In Keynes, Cambridge and the General Theory, Patinkin, D. and Leith, J.C., eds., Macmillan, 1977.

OHLIN, B. Kvantitetsteorin i den svenska litteraturen. (The Quantity Theory in the Swedish Literature), Ekonomisk Tidskrift, 1919.

OHLIN, B. Prisnivans stabilisering. (Price Level Stabilization), Smalands och Blekinges Handelskammares Arsskrift, no. 2, 1920.

OHLIN, B. Nagot om prisstegring, inflation och valutapolitik. (On the Rise in Prices, Inflation and Exchange Rate Policy), Ekonomisk Tidskrift, 1921.

OHLIN, B. Stabiliseringsproblemet i Mellaneuropa efter världskriget. (The Stabilization Problem in Central Europe after the World War), Beretning fra Valutaraadet, 1924.

OHLIN, B. Obituary Note on Knut Wicksell. Economic Journal, 1926.

OHLIN, B. Den danska kronan efter 1914. (The Danish Crown after 1914), Nationalekonomisk Tidskrift, 1927.

OHLIN, B. The European Currency Situation. Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, vol. CXXXIV, Nov. 1927.

OHLIN, B. The Causes of the European Depression. Index, 1927.

OHLIN, B. The Future of the World Price Level. Index, 1927.

OHLIN, B. Gold Movements and Deflation in 1925-27. Index, 1927.

OHLIN, B. Credit Policy and the Over-saving Theory. Letter to the editor, The Nation and the Athenaeum, April 7 1928.

OHLIN, B. Central Bank Policy and Stock Exchange Prices. Index, 1928.

OHLIN, B. Gold Policy and the Distribution of the Worlďs Gold. Index, 1929.

OHLIN, B. Now or Never. Index, 1932.

OHLIN, B. Book review of Keynes: Essays in Persuasion, Economic Journal, 1932.

OHLIN, B. Ungelöste Probleme der gegenwärtigen Krise. Weltwirtschaftliches Archiv, Kiel, 1932.

OHLIN, B. Hur krisen botas. (How to Cure the Crisis), Stockholms-Tidningen, August 7 1932.

OHLIN, B. Prisstegringens problem. (Problems related to the Rise in Prices), Det ekonomiska läget, Stockholm, 1932.

OHLIN, B. Sweden’s Monetary Policy. Index, 1932.

OHLIN, B. Őkade offentliga arbeten (Increased Public Works), Stockholms-Tidningen, October 2 1932.

OHLIN, B. Kommunala finansproblem under kristider (Local Financial Problems during Times of Crisis), Svenska Stadsförbundets Tidskrift, 1932.

OHLIN, B. Nagra ekonomiska verkningar a v fondbildning i sambad med folkpensioneringen (Some Economic Effects of Funds of Funds related to the Old-age Pension Scheme, Pensionsförsäkringskommitténs betänkande II, Stockholm, 1932.

OHLIN, B. Väg ur depressionen (A Way out of the Depression), book review of Keynes: The Means to Prosperity in Stockholms-Tidningen, April 2 1933.

OHLIN, B. Ett konjunkturuppsvings förutsättningar och möjligheter (Conditions for and Possibilities of a Business Upswing), Svenska Bankföreningens Skrifter, 1933.

OHLIN, B. Till fragan om penningteorins uppläggning (To the Question of the Formulation of Monetary Theory), Ekonomisk Tidskrift, 1933. (See Steiger’s paper in History of Political Economy, 1976, concerning an earlier version of this paper written in 1932).

OHLIN, B. The Inadequacy of Price Stabilization, Index, 1933.

OHLIN, B. Wage Policy and Reflation, The Economist, August 12 1933.

OHLIN, B. Letter to Erik Lindahl concerning monetary theory concepts and relations, December 7 1934. English version published in Steiger: „Bertil Ohlin and the Keynesian Revolution“, History of Political Economy, 1976.

OHLIN, B. Knut Wicksell: The Father of the Swedish Experiment. The Economic Forum, 1934.

OHLIN, B. Economic Recovery and Labor Market Problems in Sweden, International Labor Review, 1935.

OHLIN, B. Räntenivans utveckling. (The Development of the Interest Rate), Svensk Sparbankstidskrift, 1935.

OHLIN, B. La Politique économique de la Suéde pendant la crise, Révue ďEconomie Politique, 1936.

OHLIN, B. Can the Gold Bloc Learn from the Experience of the Sterling Bloc?, Index, 1936.

OHLIN, B. Some Notes on the Stockholm Theory of Savings and Investment, I and II. The Economic Journal, March and June 1937.

OHLIN, B. Comments on Keynes’ General Theory, sent to Keynes in 1937. Printed in the Collected Writings of John Maynard Keynes, XIV, 1973, 191-200.

OHLIN, B. Alternative Theories of the Rate of Interest. The Economic Journal, September 1937.

OHLIN, B. Can World Prosperity be Maintained?. The Task of France and the U.S., Index, 1937.

OHLIN, B. Employment Stabilization and Price Stabilization, in Lessons of Monetary Experience. Essays in Honor of Irving Fisher, 1937.

OHLIN, B. Räntenivans utveckling. (The Development of the Interest Rate), Thulenytt, 1938.

OHLIN, B. Kunna vi hejda varufördyringen? (Could We Stop the Rise in the Price of Goods?), Krisstudiekommitténs skriftserie, no. 2, 1940.

OHLIN, B. Professor Lindahl om ddynamisk teori .(Professor Lindahl on Dynamic Theory), Ekonomisk Tidskrift, 1941.

OHLIN, B. Metodfragor inom den dynamiska teorin. (Methodological Issues in Dynamic Theory), Ekonomisk Tidskrift, 1941.

OHLIN, B. Stockholmsskolan kontra kvantitetsteorin. En analys av variationer i penningmängd, likviditet, köpkraft och prisutveckling (The Stockholm School versus the Quantity Theory. An Analysis of Variations in the Money Stock, Liquidity, Purchasing Power and Price Trends), Ekonomisk Tidskrift, 1943. English version published in International Economic Papers, The International Economic Association, 1961.

OHLIN, B. Likviditet, löner och penningteori. Svar till Jorgen Pedersen (Liquidity, Wages and Monetary Theory. Reply to Jorgen Pedersen), Ekonomisk Tidskrift, 1943.

OHLIN, B. Kapitalimport, pappersmynt och inflation. (Capital Import, Paper Currency and Inflation), Studier i ekonomi och Historia tillägnade Eli F. Hecksher, 1944.

OHLIN, B. Det amerikanska konjunkturproblemet (The Problem of Stabilizing the American Economy), Ekonomisk Tidskrift, 1945.

OHLIN, B. Erik Lindahl. Nagra minnesord. (Erik Lindahl. In memoriam), Ekonomisk Tidskrift, 1960.

OHLIN, B. On the Quantity Theory of Money, in Essays in Honor of Johan Akerman, 1961.

OHLIN, B. Kapitalmarknaden och den ekonomiska politiken (The Capital Market and Economic Policy), Discussion, Svenska Bankföreningen, 1961.

OHLIN, B. Inflationen är en dalig finansminister (Inflation is a Poor Finance Minister), Ekonomisk Debatt, nr. 3, 1973.

OHLIN, B. Varför värdefasta skatteskalor? (Why Index Taxes?), Ekonomisk Debatt, nr. 1, 1974.

OHLIN, B. The Slow Advance of the Total Demand Idea in Economic Theory, Journal of Economic Literature, 1974.

OHLIN, B. Modell för inflationsbekämpande i Sverige (A Model for Fighting Inflation in Sweden), Ekonomisk Debatt, nr. 1, 1975.

OHLIN, B. Kapitalets avkastning (Return on Capital) in Dagens Nyheter, February 26 1976.

OHLIN, B. Vi maste välja inflationsgrad (We Have to Choose a Rate of Inflation) in Göteborgs-Posten, March 19 1976.

OHLIN, B. Förhandla om reallöneökningar (Negotiate about Real Wage Increases) in Sydsvenska Dagbladet, October 10 1976.

OHLIN, B. Sysselsättningens kärna (The Essence of Employment) in Dagens Nyheter, November 27 1976.

OHLIN, B. Facklig demokrati (Trade-union Democracy) in Göteborgs-Posten, February 2 1977.

OHLIN, B. Maktbalans, konkurrens och ägarspridning (Balance of Power, Competition and Distribution of Ownership) in Dagens Nyheter, February 9 1977.

OHLIN, B. Avtal och inflation (Wage Agreements and Inflation) in Dagens Nyheter, March 6 1977.

OHLIN, B. Maktspridning och konkurrens (Distribution of Power and Competition), Kooperatören, April 1977.

OHLIN, B. Gör kronan fri (Let the Crown Float) in Göteborgs-Posten, August 18 1977.

OHLIN, B. Socialekonomi i skolundervisning (Social Economics in Education), Verdandi, 1920.

OHLIN, B. Nagra anteckningar om Nordiska nationalekonomiska mötet (Some Notes on the Nordic Economic Conference), Proceedings of the Nordic Economic Conference, Ekonomisk Tidskrift, 1920.

OHLIN, B. Till fragan om skogarnas omloppstid. (On the Question of Forest Rotation), Ekonomisk Tidskrift, 1921.

OHLIN, B. Den svenska kautschukindustrins utveckling 1890-1913.(Development of the Swedish Rubber Industry 1890-1913), SOU, 1922, 38.

OHLIN, B. Attatimmarsdagens ekonomiska verkningar. (The Economic Effects of the Eight-hour Work Day), Ekonomisk Tidskrift, 1924.

OHLIN, B. Den svenska tegelindustrins utveckling 1881-1913 (Development of the Swedish Brick Industry 1881-1913), SOU, 1924, 36.

OHLIN, B. Lönenivans söndersplittring (The Breakup of the Wage Level), Sociala och Kommunala Spörsmal, 2, 8, 1926.

OHLIN, B. Teori och praktik i det ekonomiska livet (Theory and Practice in Economic Life), Nationalokonomisk Tidskrift, 1926.

OHLIN, B. Die Wirtschaftswissenschaft nach dem Kriege, in Festgabe für Lujo Brentano, 1925 und 1926; slightly revised English version, „Tendencies in Swedish Economics“, Journal of Political Economy, 1927.

OHLIN, B. Book review of Birck, L.V.: Den Okonomiske Virksomhed (Economic Activity), Nationalokonomisk Tidskrift, 1928.

OHLIN, B. Nationalekonomiska synpunkter pa alkoholfragan (Economic Aspects of the Alcohol Issue), Tirfing, 1930.

OHLIN, B. A Note on Price Theory with Special Reference to Interdependence and Time, in Economic Essays in Honor of Gustav Cassel, 1933.

OHLIN, B. Det rika och det fattiga Europa (Rich and Poor Europe), Sunt Förnuft, 1937.

OHLIN, B. Economic Progress in Sweden, Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, May 1938.

OHLIN, B. Betingelserna för ekonomiskt framatskridande (Prerequisites for Economic Progress), Sunt Förnuft, 1945.

OHLIN, B. Är Norrland missgynnat nationalekonomiskt sett?, (Is Norrland at a Disadvantage from an Economic Point of View?), Fjärde Härnömässans Handlingar, 1945.

OHLIN, B. Erik Lindahl – nagra minnesord (Erik Lindahl – In Memoriam), Ekonomisk Tidskrift, 1960.

OHLIN, B. Die Rolle des öffentlichen Sektors in der Marktwirtschaft, in Planung in der Marktwirtschaft, Schriftenreihe der Naumann Stiftung, 1963.

OHLIN, B. Eli Heckscher, in Svenskt biografiskt lexikon (Swedish Biographical Encyclopedia), 1969.

OHLIN, B. Fackföreningarna, inkomstfördelningen och standardhöjningen (Trade Unions, Income Distribution and the Increase in Living Standards) in Ditt okända förflutna (Your Unknown Past), Helén, G., ed.: Vänbok till Erik Hjalmar Linder, 1976.

OHLIN, B. Intryck fran Nationalekonomiska föreningen 1918-23 (Impressions of the Swedish Economic Association 1918-23), Jubileumsskrift, 1977.

OHLIN, B. Arbetslön och kapitalavkastning – en ‚okänd‘ relation (The Share of Wages and Return on Capital – An ‚Unknown‘ Relation), Ekonomisk Debatt, nr. 8, 1977.

Zobrazit publikace v katalogu
Bertil Gotthard Ohlin