Ragnar Anton Kittil Frisch

Ragnar Anton Kittil Frisch se narodil 3. března 1895 v Oslo. Otec Anton Frisch byl zlatník a stříbrotepec, matka Ragna Frederikka Kittilsenová, podle jeho vlastních slov, měla velký vliv na jeho obecný rozhled a názor na život. Byl dvakrát ženat. Poprvé v r. 1920 s Marií Smedalovou, se kterou měl dceru Ragnu. Jeho první žena zemřela v r. 1952, rok poté se oženil s Astrid Johannessenovou, se kterou se znal od dětství. 31. ledna 1973 R. Frisch zemřel v Oslu ve věku 78 let.

Ragnar Frisch se vyučil zlatníkem (1920) a na přání matky studoval současně na universitě v Oslo, kde si za „nejkratší a nejsnadnější“ vybral studium ekonometrie. Universitní studia ukončil v r. 1919. Potom navštívil Francii, Německo, Velkou Británii, USA a Itálii, kde se věnoval studiu ekonomie a matematiky. Doktorát (Ph.D.) v oboru statistiky a matematiky získal v Oslo v r. 1926. Tamtéž byl v r. 1925 jmenován asistentem, v r. 1928 docentem a v r. 1931 řádným profesorem. Stal se také ředitelem výzkumu nově založeného Ekonomického ústavu university v Oslo, známého svými „Memorandy“. Byl členem velkého počtu učených společností mnoha zemí a získal několik doktorátů honoris causa.

Před udělením Nobelovy ceny za ekonomii v r. 1969 získal též významnou cenu Antonia Feltrenelliho, udělovanou Akademií Nazionale dei Lincei pro rok 1961.

Frischova vědecká dráha byla dosti přímočará. Vyšel z klasické aktuární vědy, o níž je známo, že ve skandinávském prostředí dobře prosperovala. První jeho příspěvky zahrnovaly obor pojistné matematiky, biometriky a kvantitativní ekonomiky. Lze je charakterizovat snahou po „rematematizaci“ ekonomické teorie jako dosti logického důsledku stagnace, nastalé odchodem představitelů matematické školy národohospodářské – průkopníků formátu Walrase, Cournota a Jevonse. R. Frisch kladl základy této matematizace již koncem 20. let, tehdy v lokálních podmínkách své země, resp. ve skandinávské jazykové oblasti, kde byly dobré podmínky pro přijetí tohoto směru dány wickselliánskou tradicí.

Později navázala tzv. Stockholmská škola, zejména někteří její výrazní představitelé (Lindahl, Lundberg, Myrdal, Ohlin, Svennilsson).

Základní článek o kvantitativních formulacích zákonů ekonomické teorie napsal Ragnar Frisch norsky (Statsokonomisk Tidsskrift, 1926). Půdu ke vzniku ekonometrického směru připravovala především proslavená Frischova inaugurační řeč o nové orientaci ekonomické teorie a dále o pojetí ekonomické vědy jakožto vědy experimentální.

Frischovo úsilí o exaktní charakter ekonomické teorie obsáhlo i širší příbuzné oblasti: operační výzkum včetně matematického programování, kybernetiku, systémové vědy a informatiku. K významným příspěvkům Ragnara Frische v těchto směrech patří především aplikace aparátu matematického programování pro účely makroekonomické (což je originální označení Frischovo). Jiné odborné zaměření se týká dynamických aspektů. Základem je často citované dílo o problematice šíření a impulsech v ekonomické dynamice (otištěno v „Poctě Gustavu Casselovi“, 1933). Na tento směr navázaly práce v hospodářském koloběhu. Některé měly zcela průkopnický charakter.

Hlavním Frischovým přínosem je kultivace ekonomicko-matematických metod a organizační zásluhy v oblasti ekonometrie, včetně jeho podílu na označení směru.

Knihy

FRISCH, R. Solution d’une probleme du calcul des probabilites. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B, 1924.

FRISCH, R. Forelesninger over tekniske og okonomiske prouktivitetslover: referat. Oslo: Centrum Avskr.byra, 1927.

FRISCH, R. New Methods of Measuring Marginal Utility. Mohr, 1932.

FRISCH, R. Pitfalls in the statistical construction of demand and supply curves. H. Buske, 1933.

FRISCH, R. Sparing og cirkulasjonsregulering. Oslo: Fabritius & Sønner, 1933.

FRISCH, R. Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. London: G. Allen & Unwin, 1933.

FRISCH, R. Den tekniske organisasjon av New York stock exchange. Oslo: UiO, 1934.

FRISCH, R. Forelesninger holdt 1933 og 1934 over makrodynamikk. Oslo: ssss-trykk, 1934.

FRISCH, R. Statistical confluence analysis by means of complete regression systems. Oslo: Instituttet, 1934.

FRISCH, R. Byttemarkeds og valghandlingsteori: hefte 1: referat av professor Ragnar Frisch’s forlesninger hostsem. 1931. og varsem. 1932. 2.utg., Oslo: Universitetet, 1935.

FRISCH, R. The Principle of Substitution: an Example of its Application in the Chocolate Industry. Oslo, 1935.

FRISCH, R. Plan til en okonomisk strukturoversikt for Norge. Oslo: Fabritius, 1936.

FRISCH, R. Tekniske og okonomiske produktivitetslover: omarbeidede og forkortete forelesninger. Oslo, 1937.

FRISCH, R. Om arbeidet ved Naringsavdeling. Oslo, 1938.

FRISCH, R. Notater til grunnkursus i okonomisk teori: etter forelesninger. Oslo, 1939.

FRISCH, R. Sosialokonomiske utsnitt: originaltekster utgitt med innforinger og forklaringer. Oslo: Aschehoug, 1940.

FRISCH, R. Kosthold og levestandard: en okonomisk undersokelse. Oslo: Fabritius, 1941.

FRISCH, R. Notater til okonomisk teori. Oslo: ssss-trykk, 1939.

FRISCH, R. Polypolteori: referat av Ragnar Frisch’s forelesninger varsemestret 1940. Oslo, 1941.

FRISCH, R. Noen innforingsmerknader om okosirk-systemet. Oslo: ssss-trykk, 1942.

FRISCH, R. Byggekostnad, yggestandard og byggesum. Oslo, 1943.

FRISCH, R. Innledning til produksjonsteorien. Oslo, 1946.

FRISCH, R. The Economist and the World Problems of the Day. 1947.

FRISCH, R. Price-wage-tax policies as instruments in maintaining optimal employment. Oslo, 1953.

FRISCH, R. Prolegomena to a pressure-analysis of economic phenomena. Bologna, 1949.

FRISCH, R. A Summary of Some of Professor Haavelmo’s Publications. Oslo, 1950.

FRISCH, R. De statistiske grunnbegreper. Oslo, 1950.

FRISCH, R. Memorandum on optimum forms of liberalization and on multicompensatory trade. 1950.

FRISCH, R. Estimeringsteori: forelesninger. Oslo, 1951.

FRISCH, R. Generelt om avledete fordelingslover. Memorandum fra Universitetets socialokonomiske inst., 1951.

FRISCH, R. Mathematical Statistics. The Oslo University Institute of Economics, 1951.

FRISCH, R. Kort notat om determinantregning. Oslo, 1951.

FRISCH, R. Markoffs teorem om hvorledes en elemntar empirisk regresjon kan begrunnes estimeringsmessig. Oslo, 1951.

FRISCH, R. Tetthet og masse ved en statistisk fordeling. Oslo, 1951.

FRISCH, R. Hypoteseproving pa grunnlag av antallet av forskjellige iakttakelser. Oslo, 1951.

FRISCH, R. Knut Wicksell: A Cornerstone in Modern Economic Theory. Oslo: University of Oslo, 1951.

FRISCH, R. Income and Wealth. Cambridge: Bowes & Bowes, 1955.

FRISCH, R. Spesielle fordelingslover. Oslo, 1952.

FRISCH, R. Okonomisk demokrati. Oslo: Arbeidernes opplysningsforbund, 1951.

FRISCH, R. Statens plikt til cirkulasjonsregulering. Oslo, 1951.

FRISCH, R. The Occurrence Test. Oslo, 1952.

FRISCH, R. Innforing i teoretisk statistikk: innholdsfortegnelse del 1., Oslo, 1952.

FRISCH, R. Hypoteseprovningsteori: kap. 6 av „Elementer av den matematiske statistikk“. Oslo: Universitetet, 1952.

FRISCH, R. Matematisk teori for maksima og minima: Dels referat av, dels forhandsnotater til forelesninger i hostsemesteret. 1953. Oslo, 1953.

FRISCH, R. Principles of linear programming. Oslo, 1954.

FRISCH, R. Sosialokonomien som hjelpemiddel i den okonomiske politikk: festskrift til. Oslo, 1955.

FRISCH, R. A Powerful Method of Approximation in Optimum Investment Computations of the Normal Type: with Particular Reference to the Case where the Number if Investment Projects is Large. Oslo, 1959.

FRISCH, R. Aggregat-refi-modeller. Oslo, 1959.

FRISCH, R. Mixed linear and quadratic programming by the multiplex method. Oslo, 1960.

FRISCH, R. Maxima et minima: théorie et applications économiques. Paris: Dunod, 1960.

FRISCH, R. Planning for India; selected explorations in methodology. London: Asia Pub. House, 1960.

FRISCH, R. Speed with safety through national planning. Société orientale de publicité (SOP), 1960.

FRISCH, R. The Logic of Electronic Computers. Oslo: Universitetet, 1961.

FRISCH, R. Preface to the Oslo Channel Model: a Survey of Types of Economic Forecasting and Programming. Amsterdam: North Holland Publishing Co., 1961.

FRISCH, R. Fellesmarkedet. Oslo: Aksjonen mot medlemskap i Fellesmarkedet, 1961.

FRISCH, R. Verdifaste laneformer. Oslo: Universitetet, 1961.

FRISCH, R., KREYBERG, H. J. Oversikt over Keynes-modellene. Oslo: Universitetet i Oslo, Sosialokonomisk institutt, 1961.

FRISCH, R. Litt om desisjonsmodeller i regional planlegging. Oslo, 1961.

FRISCH, R. Foredrag om okonomisk-politiske emner. Oslo, 1961.

FRISCH, R. Parametric Solution and Programming of the Hicksian Model. Oslo: Institute of Economics, University of Oslo, 1962.

FRISCH, R., ROBINSON, J. Draft of a multilateral trade clearing acency. Oslo, 1962.

FRISCH, R., EDVARDSEN, K., ALSTDHEIM, H. Nonplex-metoden i dens rene basisform. Oslo: Sosialokonomisk Inst. Univ., 1963.

FRISCH, R. The Nonplex Method in its Subconditional Form: Main Points of the Theory. Institute of Economics, 1963.

FRISCH, R. An Interactive Solution of a Transportation Problem in Linear Programming. Oslo, 1963.

FRISCH, R. Matematisk teori for multilateral clearing. Oslo, 1963.

FRISCH, R. Nonplex-metoden i dens rene basisform. Oslo: Universitetet, 1963.

FRISCH, R. Lois techniques et économiques et économiques de la production. Paris: Dunod, 1963.

FRISCH, R. A Generalized Form of the Refi Interflow Table. Warszawa, 1964.

FRISCH, R. En ny form for antinflatorisk inntektspolitikk. Oslo, 1964.

FRISCH, R. Utdrag av forelesninger i teoretisk statistikk. Oslo: Universitetsforlaget, 1964.

FRISCH, R. Norské modely finančních proudů. (Sborník překladů) Praha: Ekonom.-matem. Laboratoř Ekonom. ústavu SAV, 1965.

FRISCH, R. Planning for the United Arab Republic. Oslo: Universitetet, 1965.

FRISCH, R. Politikk i pakt med fremtiden. Oslo: Orientering, 1965.

FRISCH, R. Theory of Production. Springer, 1965.

FRISCH, R. Maxima and Minima: Theory and Economic Applications. Paris: Dunod, 1966.

FRISCH, R. Investment starting vs. investment sinking. Oslo, 1967.

FRISCH, R. Implementační systém optimálního plánování národního hospodářství bez detailních kvantitativních direktivních stanovení ústředním státním orgánem. (Orig.: An Implementation System for Optimal National Economic Planning Without Detailed Quantity Fixation from the Central Authority.) Praha: Ekonom.-matem. Laboratoř, 1968.

FRISCH, R. Regneregler for relative tilvekstgrader (elastisiteter). Oslo: Universitetsforl., 1962.

FRISCH, R. Economic Steering by Incentives Instead of by Commands. Budapest, 1969.

FRISCH, R. Et numerisk eksempel som viser hvorledes prinsipper fra „the Oslo channel model“ kan brukes for a avgjore valg mellom investeringsprosjekter. Oslo: Universitetet, 1969.

FRISCH, R. From utopian theory to practical applications: the case of econometrics. Banta, 1981.

FRISCH, R. Partial Time Regressions as Compared with Individual Trends. Cambr., Mass., 1970.

FRISCH, R. Samarbeid mellom politikere og okonometrikere om formuleringen av politiske preferanser. Oslo: Universitetet, 1971.

FRISCH, R., BJERVE, P. J. Okonomisk teori og okonomisk politikk. Oslo, 1971.

FRISCH, R. Cooperation between Politicians and Econometricians on the Formalization of Political Preferences. Stockholm: Sveriges industrifüorbund, 1971.

FRISCH, R. Alfred Marshall’s Theory of Value. Oslo: Universitetet, 1950.

FRISCH, R. La theorie de l’avantage collectif et les regions de pareeto. 1974.

FRISCH, R. Economic Planning Studies: A Collection of Essays. Dordrecht; London: Reidel, 1976.

FRISCH, R. Foundations of Modern Econometrics: the Selected Essays of Ragnar Frisch. ed. by O. Bjerkholt, London: Edward Elgar Publishing, 1995.

FRISCH, R. Troen pa nokken. Oslo: Universitetsforl., 1995.

FRISCH, R. Rational Price Fixing in a Socialistic Society. Economics of Planning. Vol. 6, 1996.

Články

FRISCH, R. Remarque sur le calcul numérique des fonctions symmétriques élémentaires. Norsk Matematisk Forenings Skrifter, Serie 1, no. 14, 1923, p. 83-86.

FRISCH, R. Solution d´une probléme du calcul des probabilités. Skandinavisk Aktuarietidskrift, Häft 3, 1924, p. 153-174.

FRISCH, R. Sur un probléme du calcul des probabilités. Comptes rendus des séances de l´Académie des Sciences, Paris, 17 Novembre 1924, p. 1031-1033.

FRISCH, R. Recurrence Formulae for the Moments of the Point Binomial. Biometrika, vol. XVII, Parts 1-2, June 1925, p. 165-171.

FRISCH, R. En ny metode i sandsynlighetsrgningen. Norsk Matemetisk Tidskrift, no. 2, 1925, p. 50-56.

FRISCH, R. Sur les semi-invariants de Thiele. Comptes rendus des séances de l´Académie des Sciences, Paris, Séances du 15 Juillet et 17 Aout 1925, p. 1-3.

FRISCH, R. L´impossibilité de resserrer l´inégalité de Markow dans le cas général. Transactions of Matematikerkongressen i Kobenhavn, 1925, printed 1926, p. 203-206.

FRISCH, R. Semi-invariants de Thiele et moments d´ordre superiour, p. 365-374.

FRISCH, R. Sur une probléme d´économie pure. Norsk Matematisk Forenings Skrifter, Serie I, no. 16, 1626, p. 1-40.

FRISCH, R. Sur les semi-invariants et moments employées dans l´étude des distributions statistique. Skrifter utgitt av det Norske Videnskapsakademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse, no. 3, 1926, p. 1-87.

FRISCH, R. Kvantitativ formulering av den teoretiske okonomikks lover. Statsokonomisk Tidsskrift, 1926, p. 299-334.

FRISCH, R. Sammenhengen mellom primaerinvestering og reinvestering. Statsokonomisk Tidsskrift, 1927, p. 117-152.

FRISCH, R. Sur le calcul numérique des moments ordinaires et des moments composés d´une distribution statistique. Skandinavisk Aktuarietidskrift, Häfte 2, 1927, p. 81-91.

FRISCH, R. Sur le théoréme des determinants de M. Hadamard. Comptes rendus des séances de l´Académie des Sciences, Paris, Séance du 5 Décembre 1927, p. 1-2.

FRISCH, R. Changing Harmonics and Other General Types of Components in Empirical Series. Skandinavisk Aktuarietidskrift, 1928, p. 220-236.

FRISCH, R. Sur une formule générale de moyenne. Coptes rendus de l´Académie des Sciences, Paris, Séance du 22 avril, 1929, p. 1-3.

FRISCH, R. On Approximation to a Certain Type of Integrals. Skandinavisk Aktuarietidskrift, 1929, p. 129-181.

FRISCH, R. Correlation and Scatter in Statistical Variables. Nordic Statistical Journal, 1929, p. 36-102.

FRISCH, R. Statikk og dynamikk i den okonomiske teori. Nationalokomisk Tidsskrift, 1929, p. 321-379.

FRISCH, R. Okonomisk teori. Statsokonomisk Tidsskrift, 1929, p. 229-272.

FRISCH, R. Necessary and Sufficient Conditions Regarding the Form of an Index Number Which Shall Meet Certain of Fisher´s Tests. Journal of the American Statistical Association, vol. 25, December 1930, p. 397-406.

FRISCH, R. Der Einfluss von Veranderungen des Preisniveaus auf den Grenzenutzen des Geldes. Zeitschrift für Nationalökonomie, Band II, Heft 4, Marz 1931, p. 625-631.

FRISCH, R. A Method of Decomposing an Empirical Series into its Cyclical and Progressive Components. Journal of the American Statistical Association, March Supplement, vol. 26, 1931, p. 73-78.

FRISCH, R. The Optimum Regression. University of Minnesota, May 1931, p. 1-11.

FRISCH, R. Esquisse d´une Théorie Générale du Polypole. Septembre 1932, p. 1-4.

FRISCH, R. Einige Punkte einer Preistheorie mit Boden und Arbeit als Produktionsfaktoren. Zeitschrift für Nationalökonomie, Band III, Heft 1, p. 62-104.

FRISCH, R. New Methods of Measuring Marginal Utility. Tübingen, 1932, p. 142.

FRISCH, R. The Interrelation between Capital Production and Consumer-Taking. The Journal of Political Economy, vol. XXXIX, no. 5, October 1931, p. 646-654. A Rejoinder, vol. XL, no. 2, April 1932, p. 253-255. A Final Word, vol. XL, no. 5, October 1932, p. 694.

FRISCH, R. Statistical Correlation and the Theory of Cluster Types. The Journal of the American Statistical Association, December 1931, p. 375-392.

FRISCH, R. En metode til a beregne lokale trafikkintensiteter. Nordisk Järnbanetidskrift, Häfte 1, 1932, p. 1-16.

FRISCH, R. On the Use of Difference Equations in the Study of Frequency Distributions. Metron, vol. 10, no. 3, p. 35-59.

FRISCH, R. New Orientation of Economic Theory. Economics as an Experimental Science. Public lecture delivered at the University of Norway, February 8 1932, Nordic Statistical Journal, vol. 4, parts 1-2, 1932, p. 97-111.

FRISCH, R. Verdensokonomien i efterkrigstiden. Universitetets radioforedrag, serie B, 1932, p. 79-139.

FRISCH, R. Sparing og cirkulasjonsregulering. Fabritius og Sonners Forlag, Oslo, 1933, p. 7-37.

FRISCH, R. Depresjonens problem. Replikk til dosent Johan Akerman, Statsokonomisk Tidsskrift, 1933, p. 95-100.

FRISCH, R. Pitfalls in the Statistical Construction of Demand and Supply Curves. Leipzig: Hans Buske Verlag, 1933, p. 1-39.

FRISCH, R. Monopole-Polypole-La notion de force dans l´économie. Supplement to Nationalokonomisk Tidsskrift, 1933, p. 241-259.

FRISCH, R. Partial Time Regressions as Compared with Individual Trends. Econometrica, vol. I, no. 4, October 1933, p. 387-401.

FRISCH, R. Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. Economic Essays in Honor of Gustav Cassel, London, 1933, p. 171-205.

FRISCH, R. Robert Schmidt´s Definition of Skewness and Kurtosis. Econometrica, vol. 2, no. 2, April 1934, p. 221-223.

FRISCH, R. Communication a la Céance de matin de la troisiéme journée (24 Septembre) de la réunion de la Société Econométrique. a Lausanne 1931, Revue d´Economie Politique, 1932, p. 14-28.

FRISCH, R. Circulation Planning. Econometrica, vol. 2, no. 3, July 1934, p. 258-336. vol. 2, no. 4, October 1934, p. 422-435.

FRISCH, R. More Pitfalls in Demand and Supply Curve Analysis. The Quarterly Journal of Economics, vol. XLVII, 1934, p. 749-755.

FRISCH, R. Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems. Publication no. 5 From the University Institute of Economics, Oslo, 1934, 192 p.

FRISCH, R. The Characteristic Solution of a Mixed Difference and Differential Equation Occuring in Economic Dynamics. Econometrica, vol. 3, no. 2, April 1935, p. 225-239.

FRISCH, R. The Meaning of Money. Contribution to a volume published by the Consumers Guild of America, 1934.

FRISCH, R. The Principle of Substitution, an Example of its Application in the Chocolate Industry. Nordisk Tidsskrift for Teknisk Okonomi, no. 1, September, 1935, p. 12-27.

FRISCH, R. Open Market Operations og deres virkninger pa banksystem. Pengekomiteens „innstilling om makedsoperasjoner“, Oslo, 1935, p. 43-60.

FRISCH, R. Annual Survey of General Economic Theory: The Problem of Index Numbers. Econometrica, vol. 4, no. 1, January 1936, p. 1-38.

FRISCH, R. On the Notion of Equilibrium and Disequilibrium. The Review of Economic Studies, vol. III, no. 1, January 1936, p. 1-38.

FRISCH, R. Konjunkturregulerende statsinngrep i bankvirksomheten. Okonomisk Revue, Juni 1936, p. 524-530.

FRISCH, R. Price Index Comparisons between Structurally Different Markets. Congrés International des Mathématiciens, Oslo, 1936, p. 220-222.

FRISCH, R. General Choice-Field Theory, three lectures. Report of the Cowles Commission Research Conference, 1937, p. 64-69.

FRISCH, R. Note on the Phase-Diagram of Two Variates. Econometrica, vol. 5, no. 4, October 1937, p. 326-328.

FRISCH, R. The Double-Expenditure Method. Econometrica, vol. 6, no. 1, January 1938, p. 85-90.

FRISCH, R. Eftersporselen efter melk i Norge. Statskonomisk Tiddskrift, 1938, p. 1-62.

FRISCH, R. Determinateness and Indeterminateness in the Measurement of Money Flexibility, (Meeting of The Econometric Society, 1936). Econometrica, vol. 5, no. 1, January 1937, p. 95-96.

FRISCH, R. On the Inversion of Moving Average. Skandinavisk Aktuarietidskrift, 1938, p. 218-225.

FRISCH, R. Fra fokrigstid til etterkrisetid i sosialokonomikken. Studentene 1913, Oslo, 1938, p. 34-39.

FRISCH, R. Nasjonalregnskapet. Transactions of the Nordisk Statistiker Mote, Oslo, 1939, p. 141-149.

FRISCH, R. The Dupuit Taxation Theorem. Econometrica, vol. 7, no. 2, April 1939, p. 145-157.

FRISCH, R. A Note on Errors in Time Series. Quarterly Journal of Economics, August 1939, p. 639-640.

FRISCH, R. Befolkningsoptimum. Statsokonomisk Tidsskrift, 1940, p. 157-219.

FRISCH, R. Preface and introduction to Knut Getz Wold: Kosthold og levestandard. Oslo, 1941, p. 1-23.

FRISCH, R. Priskartellisk prisdannelse. Statsokonomisk Tidsskrift, 1941, p. 270-274.

FRISCH, R. Okosirksystemet. Ekonomisk Tidskrift, 1943, p. 106-121.

FRISCH, R. En byggekostnadsindeks grunnlagt pa de faktiske byggeforhold til enhver tid. Supplement to Statsokonomisk Tidsskrift, 1943, p. 1-220.

FRISCH, R. Byggekostnad, byggestandard og byggesum. Forsikringstidende, no. 19-20, 1943, p. 108.

FRISCH, R. Okonomisk forskning og undervisning i Norge. Statsokonomisk Tidsskrift, 1945, p. 101-112.

FRISCH, R. En Statistisk analyse av bakeprover. Kristiania Bredfabrikk A/S og A/S Rosenborgkomplekset gjennom 25 ar, Oslo, 1945, p. 172-181.

FRISCH, R. The Responsibility of the Econometrician. Econometrica, vol. 14, no. 1, January 1946, p. 1-4.

FRISCH, R. Mal og midler i okonomisk politikk i etterkrigstiden. Samtiden, January 1947, p. 26-38.

FRISCH, R. Noen trekk av konjunkturlaeren. Oslo: H. Aschehoug and Co., 1947, 107 p.

FRISCH, R. Tribute to Irving Fisher. Journal of the American Statistical Association, vol. 42, No. 237, March 1947, p. 2-5, Irving Fisher at Eighty, Econometrica, vol. 15, no. 2, April 1947, p. 71-74.

FRISCH, R. Den Samfunnsmessig optimale arbeidsinnsats. Stimulator, no. 7, 1947, p. 5-16.

FRISCH, R. On the Need for Forecasting a Multilateral Balance of Payments. American Economic Review, vol. XXXVII, no. 4, September 1947, p. 535-551.

FRISCH, R. Den optimale arbeidsinnsats. Ekonomisk Tidskrift, 1948, p. 63-80.

FRISCH, R. Overdeterminateness and Optimum Equilibrium. Nordisk Tidsskrift for Teknisk Okonomi, 1948, p. 95-105.

FRISCH, R. Repercussion Studies at Oslo. American Economic Review, vol. XXXVIII, no. 3, June 1948, p. 367-372.

FRISCH, R. The Problem of Multicompensatory Trade. Outline of a System of Multicompensatory Trade. The Review of Economics and Statistics, vol. XXX, no. 4, November 1948, p. 265-271.

FRISCH, R. Work Done and Work Planned on Repercussion Studies at the University Institute of Economics, Oslo, Stimulator, no. 5, 1949, p. 4-10.

FRISCH, R. On the Zeros of Homogeneous Functions. Econometrica, vol. 17, no. 1, January 1949, p. 28-29.

FRISCH, R. Prisutviklingen: inntektstap og likviditetstap, Arbeiderbladet. Oslo, Januar 17, 18 and 24 1949.

FRISCH, R. Prolegomena to a Pressure-Analysis of Economic Phenomena. Metroeconomica, vol. 1, December 1949, p. 135-160.

FRISCH, R. Sosialokonomisk forskning og studium, introductory lecture to students of economics. Kontakt, no. 1, Januar 1950, p. 34-37.

FRISCH, R. On the Distribution of a Sum of Squares Over a Linear Subspace. Zeitschrift für Ökonometrie, Heft 1, Juni 1950, p. 105-110.

FRISCH, R. Samfunnsokonomi og okonomisk demokrati. Kontakt, Oktober 1950, p. 30-37.

FRISCH, R. Alfred Marshall´s Theory of Value. The Quarterly Journal of Economics, vol. LXIV, no. 4, November 1950, p. 495-524.

FRISCH, R. Rasjonell okonomisk politikk. Kontakt, Februar 1951, p. 30-38.

FRISCH, R. L´emploi des modéles pour l´élaboration d´une politique économique rationelle. Revue d´Economie Plitique, Paris, 1950, p. 474-634.

FRISCH, R. O problema dos numeros-índice. Revista Brasileira de Estatística, Rio de Janeiro, 1950, p. 187-214.

FRISCH, R. Some Personal Reminiscences on a Great Man. Econometrica, vol. 19, no. 2, April 1951, p. 87-91.

FRISCH, R. Erkjennelsesmater og vurdering. Stimulator, no. 4, Juni 1951, p. 5-9.

FRISCH, R. Quelques souvenirs personnels sur un grand homme. Economie Appliquée, Tome III, no. 3-4, Juillet-Décembre 1950, p. 407-412.

FRISCH, R. Das Ausleseproblem in der Bienenzuchtung. Zeitschrift für Bienenforschung, Band 1, Heft 7, Januar 1952, 9 p.

FRISCH, R. Frisch on Wicksell. The Development of Economic Thought, New York: John Wiley and Sons, Inc., September 1952, p. 952-699.

FRISCH, R. A Note on Pierre Gorra´s Contribution on Index Numbers. Econometrica, vol. 20, no. 4, October 1952, p. 687.

FRISCH, R. Kortsyntheten opphoyet til juridisk kriterium. Stimulator, no. 2, Mars 1953, p. 6-9.

FRISCH, R. La théorie de l´avantage collectif et les régions de pareto. Économie Appliquée, Tome VII, no. 3, Juillet-Septembre 1954, p. 211-280.

FRISCH, R. Some Basic Principles of Price of Living Measurements. Econometrica, vol. 22, no. 4, October 1954, p. 407-421.

FRISCH, R. Linear Expenditure Functions. Econometrica, vol. 22, no. 4, October 1954, p. 505-510.

FRISCH, R. Arbeid med metodeproblemer ved okonomisk planlegging i India. Speech before the Sosialokonomisk samfunn 21/4-1955. Stimulator, no. 4, 1955, p. 4-21.

FRISCH, R. Market Price Versus Factor Cost in National Income Statistics. Sankhya, vol. 15, Parts 1 and 2, March 1955, p. 1-8.

FRISCH, R. The Mathematical Structure of a Decision Model: The Osle Sub-model. Metroeconomica, vol. VII, December 1955, p. 111-136.

FRISCH, R. Speech by Professor Ragnar Frisch (Norway) on the Occasion of the Twentythird Anniversary of the Indian Statistical Institute at 203 Barrackpore trunk Road, Calcutta, on 12 December 1954, Sankhya, vol. 16, December 1955, p. 186-187, and Stimulator, no. 1, 1955, p. 4-6.

FRISCH, R. From National Accounts to Macroeconomic Decision Models. Paper read at the meeting of the International Association for Research in Income and Wealth, Rome, September 1953, Income and Wealth, Series IV, London, 1955, p. 1-26.

FRISCH, R. Formulazione di un piano di svuloppo nazional come problema di programmatzione convessa. L´industria, 1956.

FRISCH, R. Macroeconomics and Linear Programming. In 25 Economic Essays in Honour of Erik Lindahl, Ekonomisk Tidskrift, Stockholm, 1956, p. 38-67.

FRISCH, R. Programme convexe et planification pour le développement national. Colloques internationaux du Centre National de la recherche scientifique LXII. Les modéles dynamiques. Conférence a Paris Mai 1955, Publiée 1956, p. 47-80.

FRISCH, R. La résolution des problémes de programme linéaire par la méthode du potential logarithmique. René Roy – séminaire économétrique, 1956, p. 8-23

FRISCH, R. Om malsettingsformen ved nasjonal planlegging. Nationalokonomisk Tidsskrift, 1957, p. 125-130.

FRISCH, R. Sur un probléme d´économic pure. Metroeconomica, vol. IX, August, 1957, p. 79-111.

FRISCH, R. The Multiplex Method for Linear Programming. Sankhya, vol. 18, Parts 3 and 4, September, 1957, p. 329-362.

FRISCH, R. Aggregingsproblemet fra produksjonsteoretisk syspunkt. Essays in honor of Frederik Zeuthen, Nationalokonomisk Forening, Copenhagen, 1958, p. 91-106.

FRISCH, R. Okonomikkens landevinninger i nyere tid. Statsokonomisk Tidsskrift, no. 4, 1958, p. 263-286.

FRISCH, R. A Complete Scheme for Computing all Direct and Cross Demand Elasticities in a Model With Many Sectors. Econometrica, vol. 27, no. 2, April 1959, p. 177-196.

FRISCH, R. Recept pa investeringspolitik for stabil framstegstakt. Ekonomen, no. 10, Stockholm, Maj 1959, p. 6-13.

FRISCH, R. The Principle of Recurrent Planning, Ekonomi Politik Samhälle. Festskrift til Bertil Ohlins 60-arsdag, Stockholm, 1959, p. 67-74.

FRISCH, R. On Welfare Theory and Pareto Regions. International Economic Papers, no. 9, London, 1959, p. 39-92.

Zobrazit publikace v katalogu
Ragnar Anton Kittil Frisch