Kenneth Joseph Arrow

Kenneth Joseph Arrow se narodil 23. srpna v roce 1921 v New York City. Oženil se roku 1947 se Selmou Schweitzerovou, se kterou má dva syny.

Bakalářské studium společenských věd absolvoval K. Arrow na City College v New Yorku. Jeho hlavním předmětem zde byla matematika. Dále studoval na Columbia University, kde v roce 1941 získal titul magistra v oboru matematika. Pod vlivem ekonomického statistika Harolda Hotellinga zde absolvoval ještě další studium na katedře ekonomie. V období druhé světové války sloužil jako důstojník pro předpověď počasí v Leteckých silách armády Spojených států. V letech 1946-49 pracoval (vedle studia ekonomie) jako vědecký pracovník Cowlesovy komise pod vedením ekonomů T. Koopmanse a J. Marschaka. Roku 1949 byl na Stanford University jmenován mimořádným docentem ekonomie a statistiky a v r. 1968 profesorem ekonomie, statistiky a operačního výzkumu. V roce 1968 též přijal jmenování profesora ekonomie na Harvard University. K. Arrow působil v mnoha ekonomických a vědeckých institucích, mimo jiné byl zvolen prezidentem Ekonometrické společnosti (1956), prezidentem Americké ekonomické společnosti a předsedou Mezinárodní ekonomické asociace (1986).

V oblasti ekonomické teorie se K. Arrow zabýval především problémem všeobecné rovnováhy, kde navazoval na Walrasiánský model ekonomiky. Ve stati „Existence rovnováhy kompetitivní ekonomiky“, kterou publikoval v roce 1954 spolu s G. Debreuem, podal matematický důkaz existence všeobecné rovnováhy tržní ekonomiky. Tato stať vyvolala řadu užitečných výzkumů, na jejichž základě byly zformulovány nutné podmínky existence všeobecné rovnováhy ekonomiky. Arrow významně přispěl i do diskuse o mechanismech ustanovování tržní rovnováhy. Statí „Stabilita kompetitivní rovnováhy“ (1959) položil spolu s Hurwiczem a Blockem základy teorie stability v ekonomikách s mnoha trhy. Hlavním důsledkem teorie všeobecné rovnováhy je tvrzení, že alokace zdrojů v situaci všeobecné rovnováhy je Pareto-optimální.

Arrowa dále proslavily výzkumy v oblasti teorie blahobytu. V knize „Společenský výběr a individuální hodnoty“ (1951) dokazuje, že nelze zkonstruovat takové pravidlo pro agregaci individuálních preferencí do společenské funkce blahobytu, které by splňovalo jistá pravidla rozumnosti. Tento tzv. „Arrowův paradox“ vrhl nové světlo na teorii společenského výběru a dodnes zůstává v centru pozornosti ekonomů.

Velkým stimulem pro rozvoj ekonomické teorie byly i Arrowovy axiomatické základy chování ekonomických subjektů za rizika. V díle „Studie z teorie chování za rizika“ (1971) se zaobírá koncepty subjektivní pravděpodobnosti, averze k riziku, sdílení rizika a klade si otázku, zda velikost očekávaného diskontovaného zisku je opravdu vhodným kritériem pro vyhodnocování investičních projektů. I v mnoha dalších statích se zabývá kritérii pro vyhodnocování investic a optimalizačními modely.

K. Arrow je vědcem širokého rozhledu a záběru. Vedle významných děl z oblasti ekonomické teorie jsou známé i jeho publikace z oborů teorie řízení, matematického programování a statistiky, ale i četné přehledové monografie a empirické studie.

Hlavní přínos K. Arrowa spočívá v obohacení ekonomické metodologie o nové pojmy a instrumenty, zejména při řešení problému všeobecné rovnováhy a v otázce veřejné volby. Řada významných poznatků a pouček z těchto oblastí dnes v moderních učebnicích ekonomie nese Arrowovo jméno.

Knihy

ARROW, K. J. Das politische Element in der nationalökonomischen Doktrinbildung. Berlin: Junker u. Dünnhaupt, 1932. ARROW, K. J., KARLIN, S., SCARF, H. with contributions by Martin J. Beckmann, John Gessford, Richard F. Muth. Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production. Stanford University Press, Oxford University Press, 1958. ARROW, K. J., HURWICZ, L., UZAWA, H. Studies in Linear and Non-linear Programming. Stanford University Press, 1958. Issledovanije po linejnomu i nelinejnomu programmirovaniju, Moskva: Izd. Inostran. Liter., 1962. ARROW, K. J., MARKOWITZ, H., SHEPHARD, R. Time Series Analysis of Interindustry Demands. North-Holland Publishing Co., 1959. ARROW, K. J. Statistical Requirements for Greek Economic Planning. Athens: Center of Planning and Economic Research, 1965. ARROW, K. J., KURZ, M. Public Investment, the Rate of Return, and Optimal Fiscal Policy. Published for Reresources for the Future by the Johns Hopkins Press, 1970. ARROW, K. J. Urban Processes as Viewed by the Social Sciences. Washington: Urban Institute, 1970. ARROW, K. J. Essays in the Theory of Risk-bearing. Amsterdam; London: North Holland Publishing, 1971. ARROW, K. J., HAHN, F. H. General Competitive Analysis. San Francisco: Holden-Day; Edinburgh: Oliver and Boyd, 1971. Selected Readings in Economic Theory from ‚Econometrica‘. Edited by K. J. Arrow. Cambridge, London: M.I.T. Press, 1971. ARROW, K. J. Some Models of Racial Discrimination in the Labor Market. Santa Monica, Calif.: Rand, 1971. ARROW, K. J. Social Choice and Individual Values. Wiley; Chapman & Hall, 1963. Společenský výběr a individuální hodnoty. Praha: Svoboda, 1972. ARROW, K. J. Sovremennyje problemy „treťjego mira“. Moskva: Progress, 1972. ARROW, K. J. Theoretical Issues in Health Insurance. University of Essex, 1973. ARROW, K. J. Optimal Insurance and Generalized Deductibles. A report prepared for Office of Economic Opportunity. Santa Monica, Calif.: Rand, 1973. ARROW, K. J. Welfare Analysis of Changes in Health Coinsurance Rates. Prepared for the Office of Economic Opportunity. Santa Monica, Calif.: Rand, 1973. ARROW, K. J. Information and Economic Behavior. Stockholm: Federation of Swedish Industries, 1973. ARROW, K. J. The Limits of Organization. New York: Norton, 1974. ARROW, K. J. Choix collectif et préférences individuelles. Paris: Calmann-Lévy, 1974. ARROW, K. K. Les Sciences de la politique aux États-Unis. A. Colin, 1951. ARROW, K. J., HURWICZ, L. Studies in Reresource Allocation Processes. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. ARROW, K. J. Risk Allocation and Information: Some Recent Theoretical Developments. Geneve: Association internationale pour l’Ôetude de l’Ôeconomie de l’assurance, 1978. ARROW, K. J., KALT, J. P. Petroleum Price Regulation: Should we Decontrol? Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1979. ARROW, K. J. Energy, the Next Twenty Years: Report. By a study group sponsored by the Ford Foundation and administered by Reresources for the Future; Hans H. Landsberg, chairman; Kenneth J. Arrow. Cambridge: Ballinger Pub. Co., 1979. ARROW, K. J. The Crisis in Economic Theory. New York, N.Y.: National Affairs, 1980. ARROW, K. J. General Equilibrium. Harvard University Press, 1983. ARROW, K. J. Social Choice and Justice. Blackwell, 1984. ARROW, K. J. Individual Choice under Certainty and Uncertainty. Belknap Press, 1984. ARROW, K. J. The Economics of Information. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1984. ARROW, K. J. Applied Economics. Cambridge, London: Belknap Press of Harvard University Press, 1985. ARROW, K. J. Production and Capital. Harvard University Press, 1985. ARROW, K. J., RAYNAUD, H. Social Choice and Multicriterion Decision-making. London: MIT Press, 1986.

Zobrazit publikace v katalogu
Kenneth Joseph Arrow