John Richard Nicholas Stone

Sir John Richard Nicholas Stone se narodil 30. srpna 1913 v Londýně. Jeho otec byl významný právník a přál si, aby syn pokračoval ve stejném oboru. R. Stone se oženil celkem třikrát, naposledy v roce 1960 po smrti své druhé ženy s Giovannou Crof-Murrayovou, která se účastnila jako partnerka některých jeho prací. V roce 1980 odešel do důchodu, ekonomií se však zabýval i nadále. Zemřel v Cambridge 6. prosince 1991 ve věku 78 let.

Po absolvování středoškolských studií se R. Stone v r. 1931, aby vyhověl přání svých rodičů, zapsal na studia práva na koleji Conville and Caius v Cambridge. Hospodářská krize ho však brzy přiměla k rozhodnutí změnit zaměření svého studia a věnovat se ekonomii. Měl štěstí, když se stal žákem R. Kahna, C. Clarka a konečně samotného J. M. Keynese.

Jako student se R. Stone aktivně zapojoval do činorodého ovzduší, v němž se rodilo keynesiánství. Obecná teorie, bible keynesiánců, spatřila světlo světa až v r. 1936. V období Stoneových studií její obsah představoval náplň Keynesových přednášek a byl předmětem živých diskusí v Keynesově Klubu politické ekonomie, mezi jehož aktivní členy se zařadil také R. Stone. Univerzitní studium ukončil v r. 1935 s vynikajícími výsledky. Nastoupil do zaměstnání u proslulé firmy Lloyd v londýnském City. Stoneovým hlavním zájmem se stala spolupráce na vydávání měsíčníku „Trends“, kde se publikovaly články o vývoji vybraných makroekonomických ukazatelů hospodářství Velké Británie, hodnotila se ekonomická situace uvnitř země a ve světě. Stoneovy příspěvky do časopisu vzbudily zájem odborné veřejnosti.

Po vypuknutí války se R. Stone brzy stal ekonomem a statistikem ve službách britského Válečného kabinetu, účastnil se především sestavování přehledů o stavu hospodářství. V této činnosti spolupracoval s R. Meadem, později pracoval ve funkci asistenta J. Keynese, jenž působil jako ekonomický poradce vlády. Práce na tom, za co Stoneovi po čtyřech desetiletích byla udělena Nobelova cena, začala právě v tomto prostředí. Válečné hospodářství, jež si objektivně vyžádalo maximální zvýšení pravomocí vlády, navázalo na zásady keynesiánské teorie. Nešlo ani tolik o poptávkové a investiční důrazy keynesiánského myšlení, nýbrž o jeho makroekonomickou podstatu s orientací na udržení vysoké zaměstnanosti a plné využívání zdrojů. Efektivní působení vlády při naplňování těchto snah předpokládalo adekvátní „vidění“ a uspořádání ekonomických informací v rámci takového systému, jenž by vyhovoval potřebám makroekonomické regulace. V neposlední řadě šlo také o potřebu vybudování systému, v němž by při konstrukci základních agregátních ukazatelů nedocházelo k úniku informací a k jejich zkreslování. Výsledkem byla roku 1962 práce „Kvantifikovatelný model ekonomického růstu“ a rozsáhlý ekonometrický model hospodářství Británie, který dokázal sledovat budoucí vývoj jejích exogenních proměnných.

R. Stone přišel s „účetní“ filozofií a setrval u tohoto málo atraktivního a vyčerpávajícího směru ekonomického výzkumu, zasloužil se o postupné zdokonalování a prosazování do praktického života toho, co bylo později nazváno Systémem národních účtů. Na základě doporučení OSN byl Systém národních účtů implementován ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky, postupně se prosadil také v dalších zemích. R. Stone se osobně zúčastnil na zavádění Systému v řadě zemí.

R. Stone se prosadil též v roli statistika, analytika a ekonometra. Specifickou součástí Stoneovy vědecké tvorby byly práce věnované problematice sledování a analýzy demografického vývoje. Položil základy pro tvorbu integrovaných demografických a sociálních statistik.

Práce tohoto význačného ekonoma byla velkým přínosem v oblasti standardizace národních účtů i v oblasti ekonometrických modelů hospodářství.

Knihy

STONE, R., MEADE, J. E. National Income and Expenditure. Oxford University Press, 1944; second edition, Cambridge: Bowes and Bowes, 1948; third edition. Cambridge: Bowes and Bowes, 1952; fourth edition, London: Bowes and Bowes, 1957.

STONE, R. The Role of Measurement in Economics. The Newmarch Lectures, 1948-49, Cambridge University Press, 1951.

STONE, R., CARTER, C. F., REDDAWAY, W. B. The Measurement of Production Movements. Cambridge University Press, 1948; reprinted 1965.

STONE, R. The Distribution of Income and Saving. Barnard and Westwood, 1949.

STONE, R., ROWE, D. A., et al. The Measurement of Consumer´s Expenditure and Behaviour in the United Kingdom. 1920-1938, vol. 1, Cambridge University Press, 1954.

STONE, R. Quantity and Price Indexes in National Accounts, Paris: OEEC, 1956.

STONE, R., et al. Social Accounting and Economic Models. London: Bowes and Bowes, 1959. Japanese translation (with additions): Töyö Keisai Shinposha (New Publishing Co. of the Eastern Economist), 1964. Spanish translation: Ediciones Oikos-tau, Barcelona, 1965.

STONE, R. Input-Output and National Accounts. OEEC, Paris, 1961. Russian translation. Moscow: Statistica Publishing House, 1964.

STONE, R., STONE, G. National Income and Expenditure. Fifth edition, rewritten 1961; sixth edition 1962; seventh edition 1964; eighth edition 1966; ninth edition 1972; tenth edition 1977; all Bowes and Bowes, London. Spanish translation: ediciones Oikos-tau, Barcelona, 1965. Japanese translation 1969.

STONE, R., BROWN, A. A Computable Model of Economic Growth. no. 1 in A Programme for Growth, Chapman and Hall, London, 1962. Czech translation: The Economico-Mathematical Laboratory of the Czechoslovakian Academy of Sciences, Prague, 1965.

STONE, R., BROWN, A., et al. A Social Accounting Matrix for 1960. no. 2 in A Programme for Growth, London: Chapman and Hall, 1962.

STONE, R., BROWN, A., PYATT, G., LEICESTER, C. Economic Growth and Manpower. Report of the BACIE spring conference, 1963. London: British Association for Commercial and Industrial Education,  1963.

STONE, R. The Model in its Environment. John Wiley and Sons, 1973.

STONE, R. Demographic Accounting and Model Building. Paris: OECD, 1960.

STONE, R. Mathematical Models of the Economy and Other Essays. (containing 74, 83, 90, 92, 95, 110, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 131 and 133 above). London: Chapman and Hall, 1970.

Články

STONE, R., TWEDDLE, W. A. A study of costs. Econometrica, vol. 4, no. 3, 1936, p. 226-241.

STONE, R., STONE, W. M. Trends. Monthly articles in Industry Illustrated, June-December 1937.

STONE, R., STONE, W. M. The marginal propensity to consume and the multiplier. The Review of Economic Studies, vol. VI, no. 1, 1938, p. 1-24.

STONE, R., STONE, W. M. Trends. Monthly articles in Industry Illustrated, January-December 1938.

STONE, R., STONE, W. M. Indices of industrial output. The Economic Journal, vol. XLIX, no. 195, 1939, p. 477-485.

STONE, R., STONE, W. M. Pitfalls in assessing the state of trade. in British Management Yearbook, 1939, p. 21-78.

STONE, R., STONE, W. M. Trends. Monthly articles in Industry Illustrated, January-May 1939.

STONE, W. M., MEADE, J. E. The construction of tables of national income, expenditure, savings and investment. The Economic Journal, vol. LI, nos. 202-203, 1941, p. 216-231. Reprinted in Readings in the Concepts and Measurement of Income, Eds. R.H. Parker and G.C. Harcourt, Cambridge University Press, 1969.

STONE, W. M. The national income, output and expenditure of the United States of America, 1929-41. The Economic Journal, vol. LII, nos. 206-207, 1942, p. 154-175.

STONE, R., CHAMPERNOWNE, D. G., MEADE, J. E. The precision of national income estimates. The Review of Economic Studies, vol. IX, no. 2, 1942, p. 111-125.

STONE, R. National income in the United Kingdom and the United States of America. The Review of Economic Studies, vol. X, no. 1, 1943, p. 1-27.

STONE, R. The fortune teller. Economica, New Series, vol. X, no. 37, 1943, p. 24-33.

STONE, R. Comment (on U.S. national income statistics by Milton Gilbert). The Economic Journal, vol. LIII, no. 209, 1943, p. 82-83.

STONE, R. Two studies on income and expenditure in the United States. The Economic Journal, vol. LIII, no. 209, 1943, p. 60-75.

STONE, R. Employment in U.S. manufacturing. The Economic Journal, vol. LIV, no. 214, 1944, p. 246-252.

STONE, R. The analysis of market demand. Journal of the Royal Statistical Society, vol. 108, pts. 3 and 4, 1945, p. 1-98.

STONE, R.  John Maynard Keynes (obituary). Economisch-Statische Berichten, Amsterdam, 17 July 1946.

STONE, R. Lord Keynes: the new theory of money. Nature, vol. 158, 9 November 1946, p. 652.

STONE, R. The national income: a statistical account of the British economy. The Times, 27 May 1946.

STONE, R. National income and expenditure: the loccal authority sector. Local Government Finance, July 1946.

STONE, R., JACKSON, E. F. Economic models with special reference to Mr. Kaldor´s system. The Economic Journal, vol. LVI, no. 224, 1946, p. 556-567.

STONE, R. Social accounting in Holland. Accountancy, October 1946.

STONE, R. Definition and measurement of the national income and related totals. Appendix to Measurement of National Income and Construction of Social Accounts, UN, Geneva, 1947.

STONE, R. Social accounting: I. National income before and since the war; II. Consumption and the course of prices. The Times, 29 and 30 August 1947.

STONE, R. On the interdependence of blocks of transactions. Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society, vol. IX, nos. 1-2, 1947, p. 1-45.

STONE, R. Prediction from autoregressive schemes and linear stochastic difference systems. Paper presented at the ISC, Washington, 1947, in Proceedings of the International Statistical Conferences, 1947; Eka Press, Calcutta, 1951.

STONE, R. The measurement of national income and expenditure: a review of the official estimates of five countries. The Economic Journal, vol. LVII, no. 227, 1947, p. 272-298.

STONE, R. National accounting and national budgeting for economic policy. Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar, 1947, Stockholm, pt. 3, 1948, p. 63-72.

STONE, R. Social accounting, aggregation and invariance. Cahiers du Congre`s International de Comptabilité, 1948. French translation: Economie Appliquée, vol. II, no. 1, 1949, p. 26-54.

STONE, R. The analysis of market demand: an outline of methods and results. Review of the International Statistical Institute, vol. 16, no 1/4, 1948, p. 23-35.

STONE, R. The theory of games, The Economic Journal. vol. LVIII, no. 230, 1948, p. 185-201.

STONE, R., BRAY, F. S. The presentation of the central government accounts. Accounting Research, vol. 1, no. 1, 1948, p. 1-12.

STONE, R., CARTER, C. F., RADDAWAY, W. B. British output in 1946-47. The Times, 18 February 1948.

STONE, R. National income: shift of purchasing power from rich to poor. The Times, 3 June 1948.

STONE, R., CARTER, C. F., RADDAWAY, W. B., WINTER, F.  A new index of industrial production.  Bulletin of the London and Cambridge Economic Service, vol. XXVI, 1948.

STONE, R. Function and criteria of a system of social accounting. Paper presented at the IARIW conference, Cambridge, 1949, in Income and Wealth, Serie I, Bowes and Bowes, Cambridge, 1951.

STONE, R., UTTIG, J. E. G., DURBIN, J. The use of sampling methods in national income statistics and social accounting. Paper presented at the ISI conference, Berne, 1949, Review of the International Statistical Institute, vol. 18, no 1/2, 1950, 21-44; reprinted in Accounting Research, vol. 1, no. 4, 1950, p. 333-356.

STONE, R., UTTIG, J. E. G. The relationship between input-output analysis and national accounting.  Paper presented at the first International Conference on Input-Output Techniques, Driebergen, 1950, in Input-Output Relations, H.E. Stenfert Kroese, Leiden, 1953.

STONE, R. Simple transaction models, information and computing. Paper presented at a conference on Automatic Control, Cranfield, 1951, The Review of Economic Studies, vol. XIX, 2, no. 49, 1951-52, p. 67-84.

STONE, R. The demand for food in the United Kingdom before the war. Metroeconomica, vol. III, no. 1, 1951, p. 8-27.

STONE, R. The use and development of national income and expenditure estimates. In Lessons of the British War Economy, Cambridge University Press, 1951.

STONE, R., HANSEN, K. Inter-country comparisons of the national accounts and the work of the national accounts research unit of the OEEC. Paper presented at the IARIW conference, Royaumont, 1951, in Income and Wealth, Series III, Bowes and Bowes, Cambridge, 1953.

STONE, R., PRAIS, S. J. Systems of aggregative index numbers and their compatibility. The Economic Journal, vol. LXII, no. 247, 1952, p. 565-583.

STONE, R. Model-building and the social accounts: a survey. Paper presented at the IARIW conference, Castelgandolfo, 1953, in Income and Wealth, Series IV, Bowes and Bowes, London, 1955.

STONE, R., GILBERT, M. Recent developments in national income and social accounting. Paper presented at the ISI conference, Rome, 1953, Bulletin de ľ Institut International de Statistique, vol. XXXIV, no. 2, 1954, p. 367-397; reprinted in Accounting Research, vol. 5, no. 1, 1954, p. 1-31.

STONE, R., PRAIS, S. J. Forecasting from econometric equations: a further note on derationing. The Economic Journal, vol. LXIII, no. 249, 1953, p. 189-195.

STONE, R., SAMUELSON, P. A., KOOPMANS, T. C. Report of the evaluative committee for Econometrica. Econometrica, vol. 22, no. 2, 1954, p. 141-146.

STONE, R. Input-output and the social accounts. Paper presented at the second International Conference on Input-Output Techniques, Varenna (1954), in The Structural Interdependence of the Economy, Wiley, New York; Giuffre`, Milan, 1955.

STONE, R. Linear expenditure systems and demand analysis: an application to the pattern of British demand. Paper presented at the second International Conference on Input-Output Techniques, Varenna, 1954, The Economic Journal, vol. LXIV, no. 255, 1954, p. 511-527. Also in The Structural Interdependence of the Economy, Wiley, New York; Giuffre`, Milan, 1955.

STONE, R. Misery and bliss. Paper presented at the World Population Conference, Rome, 1954, Proceedings of the World Population Conference 1954, vol. V, p. 779-798, UN New York.

STONE, R. The way the money went. The Times, 25 and 26 February 1954.

STONE, R. National income and national accounts: their construction and use in economic policy. (in Greek). Review of Economic and Political Sciences, Athens, vol. X, no. 1-2, 1955, p. 1-33.

STONE, R. Transaction models with an example based on the British national accounts. (in Spanish). Bulletin del Banco Central de Venezuela, vol. XV, nos. 119-121, 1955, p. 12-29. English version: Accounting Research, vol. VI, no. 3, 1955, p. 202-226.

STONE, R., AITCHISON, J., BROWN, A. Some estimation problems in demand analysis. The Incorporated Statistician, vol. 5, no. 4, 1955, p. 165-177.

STONE, R., ROWE, D. A. Aggregate consumption and investment functions for the household sector considered in the light of British experience. Paper presented at the IARIW conference, Hindsgavl, 1955, Nationalokonomisk Tidsskrift, Copenhagen, vol. 94, pts. 1 and 2, 1956, p. 1-32.

STONE, R., ROWE, D. A. The market demand for durable goods. Econometrica, vol. 25, no. 3, 1957, p. 423-443. Reprinted in Consumer Behaviour, Eds. A.S.C. Ehrenberg and F.G. Pyatt, Penguin Books, Middlesex, 1971.

STONE, R. Can economists help business?. The Accountant, 22 March 1958, p. 337-340.

STONE, R., ROWE, D. A. Dynamic demand functions: some econometric results. The Economic Journal, vol. LXVIII, no. 270, 1958, p. 256-270.

STONE, R. Market forecasting and the family income. The Times Review of Industry, vol. 13, no. 153, (new series), 1959, 6 and 9.

STONE, R. A comparison of the economic structure of regions based on the concept of distance. Journal of Regional Science, vol. 2, no. 2, 1960, p. 1-20.

STONE, R. A dynamic model of demand. (in Polish). Przeglad Statystyczny, Warsaw, vol. VII, no. 3, 1960, p. 255-270.

STONE, R. Social accounts at the regional level: a survey. Paper presented at the OEEC conference on Regional Economic Planning, Bellagio, 1960, in Regional Economic Planning: Techniques of Analysis, OEEC, Paris, 1961.

STONE, R. Three models of economic growth. Paper presented at the International Congress for Logic. Methodology and Philosophy of Science, Stanford, 1960, in Logic, Methodology and Philosophy of Science, Stanford University Press, 1962.

STONE, R., ROWE, D. A. The durability of consumers´ durable goods. Econometrica, vol. 28, no. 2, 1960, p. 407-416.

STONE, R. An econometric model of growth: the British economy in ten years time. Discovery, vol. XXII, no. 5, 1961, p. 216-219.

STONE, R. Consumers´ wants and expenditures: a survey of British studies since 1945. Paper presented at the CNRS conference, Grenoble, 1961, in Ľ évaluation et le role des besoins de biens de consommation dans les divers régimes économiques, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1963.

STONE, R. How fast can Britain grow?. The Director, vol. 13, no. 11, 1961, p. 286-288.

STONE, R. Multiple classifications in social accounting. Paper presented at the ISI conference, Paris, 1961, Bulletin de ľ Institut International de Statistique, vol. XXXIX, no. 3, 1962, p. 215-233.

STONE, R. Population mathematics, demand analysis and investment planning. (in Polish). Przeglad Statystyczny, Warsaw, vol. VIII, no. 2, 1961, p. 127-136.

STONE, R., BROWN, A. A long-term growth model for the British economy. Paper presented at the IARIW conference, Tutzing, 1961, in Europe´s Future in Figures, North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1962.

STONE, R. A demonstration model for economic growth. The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. XXX, no. 1, 1962, p. 1-14.

STONE, R. Some aggregation problems in input-output analysis. (in Polish). Przeglad Statystyczny, Warsaw, vol. IX, no. 1, 1962, p. 25-28.

STONE, R. Models for seasonal adjustment. (in Polish). Przeglad Statystyczny, Warsaw, vol. IX, no. 2, 1962, p. 119-134.

STONE, R. The housekeeper and the steersman. Ľ industria, no. 4, 1962, p. 417-426.

STONE, R., BROWN, A. Behavioural and technical change in economic models. Paper presented at the IEA conference, Vienna, 1962, in Problems in Economic Development, Macmillan, London, 1965.

STONE, R., BROWN, A. Output and investment for exponential growth in consumption. The Review of Economic Studies, vol. XXIX, no. 80, 1962, p. 241-245.

STONE, R., ROWE, D. A. A post-war expenditure function. The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. XXX, no. 2, 1962, p. 187-201.

STONE, R. A generalisation of the theorem of Frisch and Waugh. (in Polish). Przeglad Statystyczny, Warsaw, vol. IX, no. 4, 1962, p. 401-403.

STONE, R. Computational analogue of economic growth. (in Ukrainian). Automatika (Kiev), no. 5, 1963, p. 39-45.

STONE, R. Consistent projections in multi-sector models. Paper presented at the IEA conference, Cambridge, 1963, in Activity Analysis in the Theory of Growth and Planning, Macmillan, London, 1967.

STONE, R. Models of the national economy for planning purposes. Operational Research Quarterly, vol. 14, no. 1, 1963, p. 51-59.

STONE, R. Possible worlds. The Investment Analyst, no. 6, 1963, p. 10-14.

STONE, R. The a priori and the empirical in economics. Ľ Industria, no. 4, 1963, p. 467-486.

STONE, R. The analysis of economic systems. Paper presented at the seventh study week of the Pontifical Academy of Sciences, Rome, 1963, in Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia, no. 28, 2 vols, 1965. Also in The Econometric Approach to Development Planning, Amsterdam: North Holland Publishing Co., 1965.

STONE, R., BROWN, A. A programme for economic growth. Data Processing, vol. 5, no. 2, 1963, p. 70-77.

STONE, R. A framework for economic decisions. Moorgate and Wall Street, Spring 1964, p. 5-24; reprinted in Models for Decision, London: English Universities Press, 1965.

STONE, R. British economic balances in 1970: a trial run on Rocket. Paper presented at the sixteenth symposium of the Colston Research Society, Bristol, 1964, in Econometric Analysis for National Economic Planning, London: Butterworths, 1964.

STONE, R. Computer models of the economy. New Scientist, vol. 21, no. 381, 1964, p. 604-605; reprinted in The World of 1984, vol. 2, Penguin Books, 1965.

STONE, R. Mathematics in the social sciences. Scientific American, vol. 211, no. 3, 1964, p. 168-182. Reprinted in Mathematics in the Modern World, San Francisco and London: Freeman, 1968. Polish translation: Matematyka w Swiecie Wsopolczesnym, Warsaw: Polish Scientific Publishers (PWN), 1966.

STONE, R. Private saving in Britain, past, present and future. The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. XXXII, no. 2, 1964, p. 79-112.

STONE, R. The changing pattern of consumption, in Problems of Economic Dynamics and Planning (essays in honour of Michal Kalecki), Warsaw: Polish Scientific Publishers (PWN), 1964.

STONE, R. Transitional planning, in On Political Economy and Econometrics (essays in honour of Oskar Lange). Warsaw: Polish Scientific Publishers (PWN), 1964. Italian translation: Ľ industria, no. 3, 1966, p. 327-346.

STONE, R., BROWN, A., ROWE, D. A. Demand analysis and projections for Britain: 1900-1970: a study in method. In Europe´s Future Consumption, Amsterdam: North Holland Publishing Co., 1964. Reprinted in shortened form in Consumer Behaviour, Eds. A.S.C. Ehrenberg and F.G. Pyatt, Middlesex: Penguin Books, 1971.

STONE, R., LEICESTER, C. The methodology of planning models. Paper presented at the NBER conference, Princeton, 1964, in National Economic Planning, National Bureau of Economic Research, New York, 1967. Italian translation: Ľ industria, no. 4, 1968, p. 409-431.

STONE, R. Models for demand projections, in Essays on Econometrics and Planning (in honour of P.C. Mahalanobis). Oxford: Pergamon Press, Calcutta: Statistical Publishing Society, 1964.

STONE, R. A model of the educational system. Minerva, vol. III, no. 2, 1965, p. 172-186.

STONE, R. Modelling economic systems. (in Russian). Economics and Mathematical Methods (Moscow), vol. I, pt. 3, p. 363-390, and pt. 4, p. 502-514, 1965.

STONE, R. The Cambridge Growth Project. Cambridge Research, October 1965, p. 9-15.

STONE, R. The social accounts from a consumer´s point of view. Paper presented at the IARIW conference, lom, 1965, The Review of Income and Wealth, Series 12, no. 1, 1966, p. 1-33.

STONE, R. Input-output and demographic accounting: a tool for educational planning. Minerva, vol. IV, no. 3, 1966, p. 365-380. Russian translation: Economics and Mathematical Methods, vol. III, no. 3, 1967, p. 355-360.

STONE, R. Mathematical models in educational planning: a view of the conference. Introduction to the proceedings of a meeting held by the OECD, Paris, 1966, in Mathematical Models in Educational Planning, OECD, Paris, 1967.

STONE, R. Mathematical models of the economy. Bulletin of the Institute of Mathematics and its Applications, vol. 2, no. 3, 1966, p. 77-87.

STONE, R. Mathematics in the Social Sciences and Other Essays. London: Chapman and Hall, 1966. Polish translation, Matematyka w Naukach Spolecznych, Warsaw: Polish Economic Publishers (PWE), 1970.

STONE, R. National income. In Chambers´ Encyclopaedia, fourth edition 1966.

STONE, R. Official statistics: a golden treasury or a working tool?. Memorandum submitted to the Sub-Committee on Economic Affairs, in Fourth Report from the Estimates Committee, H.M.S.O., London, 1966.

STONE, R. Our unstable economy: can planning succeed?. Sixth annual lecture of the U.K. Automation Council, December 1966. Reproduced in Electronics and Power, vol. 13, 1967, p. 40 et seq., and in Control, vol. II, no. 104, 1967, p. 64-66. Italian translation: Ľ industria, no. 3, 1967, p. 350-361.

STONE, R. Spending and saving in relation to income and wealth. Ľ industria, no. 4, 1966, p. 471-499.

STONE, R., ROWE, D. A. The Measurement of Consumer´s Expenditure and Behaviour in the United Kingdom, 1920-1938. Vol. II, Cambridge University Press, 1966.

STONE, R. Economic and social modelling. Paper presented at a CEIR conference, London, 1967, in Mathematical Model Building in Economics and Industry, London: Griffin, 1968.

STONE, R. The generation, distribution and use of income. Paper presented at the ISI conference, Sydney, 1967, Review of the International Statistical Institute, vol. 36, no. 2, 1968, p. 148-157.

STONE, R. The use of social accounting matrices in building planning models. Paper presented at the IARIW conference, Maynooth, 1967.

STONE, R., STONE, G., GUNTON, J. An example of demographic accounting: the school ages. Paper presented at the IARIW conference, Maynooth, 1967, Minerva, vol. VI, no. 2, 1968, p. 185-212.

STONE, R. Demographic input-output: an extension of social accounting. Paper presented at the fourth International Conference on Input-Output Techniques, Geneva, 1968, in Contributions to Input-Output Analysis, vol. 1, Amsterdam: North-Holland, 1970.

STONE, R. A comparison of the SNA and the MPS. Paper presented at the Symposium on National Accounts and Balances, Warsaw, 1968. Polish translation in Bilanse Gospodarki Narodowej, Warsaw, 1968.

STONE, R. The revision of the SNA: an outline of the new structure. Paper presented at the Symposium on National Accounts and Balances, Warsaw, 1968. Polish translation in Bilanse Gospodarki Narodowej, Warsaw, 1968.

STONE, R. Input-output projections: consistent prices and quantity structures. Ľ industria, no. 2, 1968, p. 212-224.

STONE, R. Control of an economic system. In Encyclopaedia of Linguistics, Information and Control, Pergamon Press, 1969.

STONE, R. Foreign trade and full employment: an input-output analysis. Ľ industria, no. 4, 1969, p. 431-443.

STONE, R. Economic and demographic accounts and the distribution of income. Paper presented at the Symposium on National Economic Modelling, Novosibirsk, 1970. Russian translation: Economics and Mathematical Methods, vol. VII, no. 5, 1971, p. 658-666.

STONE, R. An integrated system of demographic, manpower and social statistics and its links with the system of national economic accounts. Report discussed by an expert group convened by the Statistical Office of the UN, Geneva, 1970. Sankhya, Series B, vol. 33, pts. 1 and 2, 1971, p. 1-184.

STONE, R. Process, capacity and control in an input-output system. Ľ industria, no. 1/2, 1973, p. 3-17.

STONE, R. The fundamental matrix of the active sequence. Paper presented at the Fifth International Conference on Input-Output Techniques, Geneva, 1971, in Input-Output Techniques, Amsterdam: North-Holland, 1972. French translation: Cahiers du Séminaire ď Econométrie, no. 14, 1972, p. 9-23.

STONE, R. A system of social matrices. Paper presented at the IARIW Conference, Ronneby, 1971, The Review of Income and Wealth, series 19, no. 2, 1973, p. 143-166. Spanish translation: Desarrollo Económico, Buenos Aires, vol. 13, no. 49, 1973, p. 169-197.

STONE, R. The evaluation of pollution: balancing gains and losses. Minerva, vol. X, no. 3, 1972, p. 412-425.

STONE, R. A Markovian education model and other examples linking social behaviour to the economy. Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), vol. 135, pt. 4, 1972, p. 511-543.

STONE, R. Transition and admission models in social demography. Paper presented at a Conference on Quantitative Social Theory and the Study of Formal Organizations, Virginia, 1972, Social Science Research, vol. 2, no. 2, 1973, p. 185-230; also in Social Indicator Models, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

STONE, R. Demographic growth and the cost of education. In Population Growth and Economic Development in the Third World, 2 vols, International Union for the Scientific Study of Population, Ordina Editions, 1976.

STONE, R. Personal spending and saving in postwar Britain. In Economic Structure and Development (essays in honour of Jan Tinbergen), Amsterdam: North-Holland, 1973.

STONE, R. Statistics. (in Italian). In Enciclopedia del Novecento, vol. VII, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984.

STONE, R. Demographic variables in the economics of education. Paper presented at an International Economic Association Conference held at Valescure, 1973, and published in Economic Factors in Population Growth, London: Macmillan, 1976. Hungarian translation of a preliminary version: Demográfia, vol. XVII, no. 1, 1974, p. 11-41.

STONE, R. Random walks through the social sciences. Paper presented at the Sixth International Conference on Input-Output Techniques, Vienna, 1974.

STONE, R. What is wrong with the national accounts?. Paper for the Statistical Office of the United Nations for submission to the Statistical Commission.

STONE, R. Social statistics and social policy. Paper presented at the 40th Session of the International Statistical Institute, Warsaw, 1975, Bulletin de ľ Institut International de Statistique, vol. XLVI, no. 1, 1975, p. 498-510. Reproduced in Statistical Policy in Less Developed Countries, IDS Communication, 114, 1975. Hungarian translation: Demográfia, vol. XVIII, no. 4, 1975, p. 467-478.

STONE, R. The expanding frontiers of input-output analysis. Paper presented at the 40th Session of the International Statistical Institute, Warsaw, 1975, Bulletin de ľ Institut International de Statistique, vol. XLVI, no. 1, 1975, p. 306-321.

STONE, R. Modelling the educational system. Paper presented at a Research Planning Conference on the Demography of Educational Organizations, Cambridge, Mass., 1975.

STONE, R. Introduction to Social Accounting Methods for Development Planning: a Case Study of Sri Lanka by Graham Pyatt, Alan R. Roe and Associates. Cambridge University Press, 1977.

STONE, R. Direct and indirect constraints in the adjustment of observations. In Nasjonalregnskap, Modeller og Analyse (essays in honour of Odd Aukrust), Statistisk Sentralbyra, Oslo, 1975.

STONE, R. Major accounting problems for a world model. Paper presented at a working seminar on Global Opportunities and Constraints for Regional Development, Cambridge, Mass.: Harvard University, 1976, in Problems of World Modeling, Cambridge, Mass.: Ballinger, 1977. Hungarian translation: Demográfia, vol. XX, no. 1, 1977, p. 23-55.

STONE, R. Michael James Farrell (obituary). Annual Report of the Council of King´s College, Cambridge, 1976, p. 34-36.

STONE, R. Abraham Aidenoff, 1913-1975 (obituary). International Statistical Review, vol. 44, no. 3, 1976, p. 383-384.

STONE, R. The evolution of the Cambridge Growth Project. Lecture given at the Institut für Siedlungs- und Wohnungswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, in Beiträge zur Strukturpolitik, Materialien zum Siedlungs- und Wohnungswesen und zur Raumplanung, no. 18, Munster, 1977. Hungarian translation: Statistikai Szemle, vol. 56, no. 3, 1978, p. 236-249.

STONE, R. Introduction to Inland Revenue Report on National Income, 1929. Department of Applied Economics, University of Cambridge, 1977.

STONE, R. Introduction to Econometric Contributions to Public Policy. Proceedings of a conference held by the International Economic Association, Urbino, 1976, London: Macmillan, 1978.

STONE, R. Harry Gordon Johnson (obituary). Annual Report of the Council of King´s College, Cambridge, 1977, p. 24-26.

STONE, R. Discussion of Professor Abramovitz´s paper on Rapid Growth Potential and its Realisation: The Experience of Capitalist Economies in the Postwar Period. Presented at the Fifth World Congress of the International Economic Association, Tokyo, 1977, in Economic Growth and Reresources, vol. 1, The Major Issues, London: Macmillan, 1979, p. 34-44.

STONE, R. Introduction to Towards a Methodology for Projecting Rates of Literacy and Educational Attainment, Paris: UNESCO, 1978.

STONE, R. The disaggregation of the household sector in the national accounts. Paper presented to the World Bank SAM Conference, Cambridge, England, 1978.

STONE, R. Multipliers for Quesnay´s tableau.

STONE, R. Keynes, political arithmetic and econometrics. Keynes Lecture in Economics 1978, in the Proceedings of the British Academy, vol. LXIII, 1980 and separately.

STONE, R. Input-output analysis and economic planning: a survey. Paper presented at the International Symposium on Mathematical Programming and Its Economic Applications, Venice, 1978, in Mathematical Programming and Its Economic Applications, Angeli, Milan, 1981.

STONE, R. Jacob Marschak, 1898-1977 (obituary). Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), vol. 142, pt. 1, 1979, p. 80-81.

STONE, R. Where are we now? A short account of the development of input-output studies and their present trends. Paper presented at the Seventh International Conference on Input-Output Techniques, Innsbruck, 1979, in Proceedings of the Seventh International Conference on Input-output Techniques (ed. UNIDO), UN, New York, 1984. Russian translation: Economics and Mathematical Methods, vol. XV, no. 6, 1979, p. 1094-1109.

STONE, R. Sigmoids. Opening address to the Royal Statistical Society Conference Oxford, 1979, Bulletin in Applied Statistics (B.I.A.S.), vol. 7, no. 1, 1980, p. 59-119.

STONE, R. Aspects of Economic and Social Modelling. Lectures delivered at the University of Geneva, 1979, Droz, Geneva, 1981.

STONE, R. A simple growth process tending to stationarity. The Economic Journal, vol. 90, no. 359, 1980, p. 593-597.

STONE, R. The relationship of demographic accounts to national income and product accounts. Paper presented to the SSRC Workshop on Social Accounting Systems, Washington, DC, 1980, in Social Accounting Systems: essays on the state of the art (eds. F. Thomas Juster and Kenneth C. Land), Academic Press, New York, 1981.

STONE, R. Whittling away at the residual: some thoughts on Denison´s growth accounting. A review article. Journal of Economic Literature, vol. XVIII, no. 4, 1980, p. 1539-1543.

STONE, R. Political economy, economics and beyond. Royal Economic Society, Presidential Address, 1980, The Economic Journal, vol. 90, no. 360, 1980, p. 719-736.

STONE, R. Model design and simulation. Economic Modelling, vol. 1, no. 1, 1984, p. 3-23.

STONE, R. Random shocks in a simple growth model. Economic Modelling, vol. 1, no. 3, 1984, p. 277-280.

STONE, R. Balancing the national accounts: the adjustment of initial estimates – a neglected stage in measurement, in Demand, Equilibrium and Trade. (eds. A. Ingham and A.M. Ulph), London: Macmillan,  1984.

STONE, R. The international harmonisation of national income accounts. Accounting and Business Research, vol. 12, no. 45, 1981, p. 67-79.

STONE, R. Life profiles and transition matrices in organizing sociodemographic data: appendix to Active life profiles for different social groups by Dudley Seers in Economic Structure and Performance. San Diego: Academic Press, 1984.

STONE, R. Working with what we have: how can existing data be used in the construction and analysis of socio-demographic matrices?. The Review of Income and Wealth, series 28, no. 3, 1982, p. 291-303.

STONE, R. How accurate are the British national accounts?. In Specification Analysis in the Linear Model (eds. Maxwell L. King and David E.A. Giles). London: Routledge and Kegan Paul, 1985.

STONE, R., WEALE, M. Two populations and their economies. London Papers in Regional Science, 15, 1984.

STONE, R. Robert Malthus. Address to Conference of the British Society for Population Studies, Cambridge, 1984. The State of Population Theory (eds. David Coleman and Roger Schofield), Oxford: Blackwell.

STONE, R. The accounts of society. Nobel Memorial Lecture, 1984. Les Prix Nobel, 1984.

Zobrazit publikace v katalogu
John Richard Nicholas Stone