Když zapomenu něco citovat – je to plagiátorství?

Nejčastějším problémem spojeným s „necitováním“ je plagiátorství. Za plagiátorství je považováno:

  • úmyslné kopírování cizího textu a myšlenek a jejich vydávání za vlastní, 
  • i neúmyslné opomenutí citace některého z použitých zdrojů,
  • nebo nesprávné či nepřesné citování využitých literárních zdrojů. 

Je důležité si uvědomit, že kvalifikační práce (bakalářská nebo diplomová) je specifický slohový útvar, který má být napsán v odborném stylu. Nelze tedy postupovat stejně, jako bychom psali úvahu, esej, reportáž nebo fejeton

Základem je objektivní analýza určitého (přesně vymezeného) problému. Předložení současného vědění o daném problému je zásadní součástí kvalifikační práce (teoretická část) a předpokladem této části je právě i soupis děl, ze kterých přebíráme myšlenky tedy citace. Pokud v teoretické části nebudeme citovat, vedoucí práce má reálný důvod se domnívat, že jsme neudělali povinnou rešerši. I v praktické části práce je však třeba zdroje dat uvádět a pokud tak neučiníme, nebude naše analýza působit důvěryhodně. 

Kontrola plagiátorství na VŠE

Všechny kvalifikační práce na VŠE prochází před obhajobou softwarem pro kontrolu plagiátorství.

Antiplagiátorský software na VŠE kontroluje v kvalifikačních pracích především přímé citace, z tohoto důvodu je doporučeno preferovat citování formou parafrází. Pro jistotu se podívejte, jak mají vypadat přímé citace a parafráze.

Kde zjistit více informací?

Více o plagiátorství a citační etice se můžete dovědět v těchto příručkách: