Proč citovat

Při psaní kvalifikační či jiné odborné práce je potřeba:

 1. vyhledat a přečíst si vhodnou literaturu vztahující se k tématu,
 2. kriticky ji ohodnotit,
 3. vybrat správný metodologický postup vašeho výzkumu.

Přitom je potřeba všechny zdroje, ze kterých nějakým způsobem čerpáte, citovat (tedy i ty, jejichž myšlenky říkáte vlastními slovy). Proč je to třeba:

 • Aby z práce bylo zřejmé, z jakých odborných zdrojů (literatury) vycházíte a o co opíráte své závěry.
 • Abyste prokázali svou schopnost kriticky zpracovat a analyzovat konkrétní problém.

Obvyklá struktura práce

Každá práce obvykle obsahuje nejprve tzv. teoretickou část (nazývaná také jako „současný stav poznání“ – tedy kritické zhodnocení aktuálního stavu poznání tak jak je k nalezení v odborné literatuře nebo „literature review“), kde dáváte do jednoho celku myšlenky jiných autorů, kteří se zabývali tímto výzkumným problémem před vámi, a říkáte, co už je zpracováno, příp. kde jsou v již zpracovaném nějaké mezery, které se svou prací pokusíte doplnit.

Teoretická část je pak odrazovým můstkem k vaší vlastní analytické práci, nebo i provedení vlastního výzkumu, příp. řešení konkrétního problému či aplikace postupů z teoretické části do praxe. Tato část pak bývá nazývána jako „praktická“, „analytická“ nebo „výzkumná“.  V této části prezentujete svůj vlastní výzkum nebo aplikaci teoretických poznatků na konkrétní situaci. Tato část také obsahuje  váš specifický přínos k vymezenému problému.

Korektním citováním zdrojů ukazujete, že se orientujete v odborné literatuře a neřešíte zadaný problém bez znalosti toho, co už bylo v dané oblasti vyzkoumáno a publikováno.

Hlavními důvody citování

 • prokázání schopnosti kritické práce se zdroji,
 • etické jednání v souladu s principy vědecké praxe,
 • jednání v souladu s legislativními i interními školními pravidly.

Legislativa ČR se k citování vyjadřuje prostřednictvím těchto zákonů a nařízení:

 • Zákon č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Díky citační výjimce z Autorského zákona je možné užívat díla cizích autorů s podmínkou, že se dílo užije v odůvodněné míře, pro nekomerční účely);
 • 47c Zákon č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
 • Nařízení vlády č. 274/2016 Sb. o standardech pro akreditace ve vysokém školství.

Na VŠE deklaruje nutnost citování etický kodex VŠE.

Konkrétní požadavky na citační styly a formální náležitosti si pak definují jednotlivé fakulty a katedry samy. Pro zjednodušení hledání potřebných informací můžete přejít na rozcestník požadavků dle fakult.