ČSN ISO 690 – Harvardský styl

Jedná se o velice oblíbený způsob citování. Podobný způsob, nazývaný také jako „author-date“ se objevuje v mnoha citačních stylech.

Jeho princip spočívá v uvedení jména tvůrce a roku vydání citovaného informačního zdroje přímo v textu formou jméno-datum (ISO 2021).

Citace v textu

Do textu vaší práce napíšete do závorky tvůrce, obvykle příjmení autora a rok publikování. Pokud se vyskytuje jméno tvůrce přirozeně v textu, napíšete do závorky pouze rok vydání, případně stránku (pokud se jedná o přímou citaci).

Přímá citace ukázka

“Člověk žije v souhře či konfliktu svých záměrů („rozvrhů“) a toho, co se mu přichází („vrženost“).“

(Sokol 2004, s. 13)

Citace v seznamu literatury bude vypadat takto:

SOKOL, Jan, 2004. Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál. ISNB 80-7178-886-4.

V případě, že je autorem díla organizace, jejíž název je vhodné zkrátit, lze v citaci v textu využívat zkratku, pokud v seznamu literatury bude autorská organizace rozepsána plným názvem a v závorce bude uvedena využívaná zkratka.

Příklad citace v textu: (MPSV 2022)

Citace v seznamu literatury bude vypadat takto: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV), 26. 1. 2022. Ministr. Online. mpsv.cz. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/ministr. [cit. 2022-07-12].

Parafráze ukázka

Sokol (2004), poukazuje na to, že člověk je středem svého zkušenostního světa a jeho život je určován konfliktem či souhrou mezi jeho záměry a tím co se kolem něj děje.

Citace v seznamu literatury bude vypadat takto:

SOKOL, Jan, 2004. Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál. ISNB 80-7178-886-4.

V rámci své práce uvádím data, hodnoty z tabulek nebo grafů (Příjmení autora rok publikování).

„Příjmení autora“ ve své práci uvádí … (rok publikování).

Předchozí výzkumy „příjmení autora“ (rok publikování, stránky) nepokrývaly skupinu respondentů/období let Z, kterou se bude zabývat náš výzkum.

Seznam literatury

Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů s rokem vydání (ISO 2021).

Příjmení, J., rok vydání. …….

Pokud od jednoho autora citujeme více děl, řadíme je dle roku (u více děl se stejným rokem publikace udáváme a, b, c, např. 2000a, 2000b).

 

Text byl zpracován z:

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO), 2021. ISO 690:2021, Information and documentation – Guedlines for bibliographic references and citations to information resources.

Zobrazit příklady citací